Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 10 maj 2023, kl. 14:30
MødestedGjorslev Gods
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 10. maj 2023.


Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Biblioteksleder May-Britt Dichmann vil på mødet give en status på projekteringen af Børnekulturhuset i Hårlev.

Statussen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Som opfølgning på udvalgets behandling den 8. februar 2023 vil biblioteksleder May-Britt Dichmann give udvalget en orientering omkring det igangværende arbejde omkring etableringen af Børnkulturhuset i Hårlev.


Orienteringen vil særligt tage afsæt i den kommende indretning af huset. Herunder den inddragende proces, der har været med brugere af huset omkring deres fremtidige placeringer.

Resume

Der søges om en forhøjelse af Kulturpuljen med kr. 157.000 for 2023. Beløbets størrelse svarer til det mindreforbrug kulturpuljen havde ved regnskabsaflæggelsen for 2022.


Kommunalbestyrelsen skal godkende en forhøjelse, som vil svarer til en tillægsbevilling på kr. 157.000 til Kulturpuljen 2023. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det politisk besluttes om der skal gives en tillægsbevilling på kr. 157.000 til Kulturpuljen 2023.
 2. Tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2023.


Beslutning

Ad 1:

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler at der gives en tillægsbevilling

2 medlemmer (C og N) stemmer imod at der gives en tilllægsbevilling


Ad 2:

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingen

2 medlemmer (C og N) stemmer imod.


Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen


De sidste to år har der ikke været store søgning på tilskud fra Kulturpuljen, og begge år har udvist mindreforbrug ved regnskabsaflæggelsen. Corona og igangsætning af tiltag på ny har taget vist sig, at tage sin tid.

Men nu er der fuld gang i aktiviteterne, og udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme oplever en ekstrem stor søgning på tilskud til aktiviteter i 2023. Aktiviteter der er bredt funderet indenfor kulturområdet.


I forbindelse med Budgetopfølgning 2 i 2022 blev der gives en negativ tillægsbevilling på 58.000 kr. Denne blev givet på baggrund af forventet forbrug i 2022. Resultatet for 2022 blev dog, at der var et yderligere mindreforbrug på 99.000 kr. Der blev ikke søgt særskilt om en overførsel af uforbrugte midler i forbindelse med regnskab 2022. Udvalget ansøger derfor Kommunalbestyrelsen om forhøjelse svarende til det beløb, som i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2022 tilgik kommunekassen, dvs. 157.000 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forvaltningen kan ikke pege på finansering indenfor udvalgets egen ramme.

En godkendelse ved således medfører en tillægsbevilling på 157.000 kr. til driften i 2023. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen i 2023.

Resume

Udvalget skal behandle de indkomne ansøgninger til Kulturpuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. ansøgning fra Koldkrigsmuseum Stevnsfortet drøftes og evt. tilskud fastlægges

2. ansøgning fra Stevns Folklore Forening drøftes og evt. tilskud fastlægges

3. ansøgning fra Stevns Kunstforening drøftes og evt. tilskud fastlægges

4. ansøgning fra Projektgruppen - mindesten Lund drøftes og evt. tilskud fastlægges

5. ansøgning fra Den selvejende Institution Ranestedet drøftes og evt. tilskud fastlægges

6. ansøgning fra Roklubben Stevns m.fl. drøftes og evt. tilskud fastlægges

7. ansøgning fra Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening drøftes og evt. tilskud fastlægges.


Beslutning

Ad 1:

4 medlemmer (A, B, N og V) ønsker ikke at imødekomme ansøgningen

1 medlem (C) ønsker at imødekomme ansøgningen med 20.000 kr.


Udvalget anbefaler at midlerne findes inden for eksisterende ramme i det årlige driftstilskud.


Ad 2: Udvalget beslutter ikke at imødekomme ansøgningen.


Ad 3: Udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen med 5.000 kr.


Ad 4: Udvalget beslutter at udskyde behandlingen af ansøgningen


Ad 5: Udvalget beslutter at udskyde behandlingen af ansøgningen


Ad 6:

4 medlemmer (A, B, C og V) ønsker at imødekomme ansøgningen med 8.000 kr.

1 medlem (N) stemmer imod, idet det ønskes at beløbet gives som en underskudsgaranti.


Ad 7: Udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen med en underskudsgaranti på 15.000 kr.


Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Beskrivelse af sagen

Kulturpuljen er ikke-bundne kulturelle midler til støtte af udviklingen af kulturelle aktiviteter. Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører. Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til deres projekt. I retningslinjerne for kulturpuljen er det vedtaget, at der lægges vægt på, at

 • arrangementet skal være lokalt forankret og som hovedregel forgå i Stevns Kommune
 • arrangementet skal være åbent for alle (evt. med billetsalg)
 • nye målgrupper søges engageret i kulturelle tilbud
 • arrangementet er nyskabende
 • aktiviteten understøtter tværgående samarbejder mellem eksisterende aktører
 • der ikke ydes tilskud til transport, kost og forplejning


Kulturpuljen har støttet nyskabende produktioner og aktiviteter samt været den økonomiske opstart til festivaler. Men det er også en pulje, der giver fast støtte til foreninger.
De resterende midler for Kulturpuljen 2023 udgør 38.113 kr. (skal lige afstemmes)

Følgende aktører har søgt tilskud gennem Kulturpuljen for 2023.


1.
Koldkrigsmuseum Stevnsfortet ansøger om støtte på 46.500 kr. gennem Kulturpuljen til afholdelse af Stevnsfortets 70-års jubilæum.

Koldkrigsmuseum Stevnsfortet ønsker at skabe en oplevelsesrig dag for lokalbefolkningen på Stevns (og alle andre), som er delt op i tre forskellige dele:
En foredragsrække med fokus på fortets baggrund: minering af Østersøen samt personlige oplevelser som fartøjschef i Østersøen. Foredrag af Peter Bogason, Iben Bjørnsson og Poul Grooss.


-En lang række køretøjer fra Gardehusarregimentet og Dansk Militærhistorisk Køretøjsforening. Heriblandt flere kørende - med mulighed for en køretur.
-Levendegørelse af raketbatteriet på fortets terræn - ved gruppen af frivillige fra Luftværnsgruppen: demonstration af loader (missiltraktor), snurrende radar og kørende affyringsrampe. Bemanding ved udvalgte dele af missil-batteriet.

Derudover vil man kunne opleve demonstration af hjemmeværnet, særlige ture for børn i terrænet, tovtrækningskonkurrence mellem byer og foreninger på Stevns samt jubilæumsture i undergrunden. Alle aktiviteter er gratis på dagen, og målgruppen henvender sig til lokalbefolkningen på Stevns både børn og voksne.
Koldkrigsmuseum Stevnsfortet søger støtte til dækning af omkostninger til bl.a. telte, borde, stole, øl anlæg, pavilloner fra Dancover, AV huset, honorar af foredrag, tov til tovtrækning, diverse børneaktiviteter og løn til guider. Jubilæet vil blive markedsført gennem foreningens sociale medier.


Forvaltningens vurdering:

Selve afholdelsen af arrangementet og det ansøgte opfylder kulturpuljens retningslinjer. Det er dog op til udvalgets vurdering om udgifter til arrangementet vurderes at måtte kunne afholdes indenfor det årlige driftstilskud som Østsjælland Museum modtager fra Stevns Kommune (årligt = kr. 2.233.452)


2.
Stevns Folklore Forening ansøger om støtte på 40.000 kr. til afvikling af ” Stevns is magic” kunst konkurrence, vedrørende hegnet til ejendommen ved Algade 41 4660 Store Heddinge.

Foreningen ønsker af afholde en konkurrence, hvor der skal sættes fokus på kunst og kultur fra Stevns, og som giver kunstnere mulighed for at skabe kunst i en synlig del af bymidten og inddrage borgerne i valget af kunst og dens tilblivelse. Det færdige vægmaleri som skal være natur- og sagninspirerende, håber Stevns Folklore Forening også kommer til at fungere som trækplaster for turister, som besøger i Store Heddinge.
Ideen tager udgangspunkt i, at en lokal kunstner eller kunstnere, kan sætte deres signaturstil på hegnet, i form at et magisk vægmaleri, og at man ved en konkurrence lader borgerne afgøre ved en afstemning, hvem der vinder konkurrencen.
Stevns Folklore Forening søger støtte til dækning af omkostninger til honorar til vinderen af konkurrencen, PR/markedsføring, materialer såsom maling, malerudstyr og træ samt forplejning.
(Modtog for 2022, 25.000 kr.)


Forvaltningens vurdering:

Projektet er estimeret til kr. 80.000, hvor der fra Stevns Kommune ansøges om kr. 40.000. Støreste delen af udgifterne går til nyt hegn kr. 65.000, hvilket ikke er i overensstemmelse med nuværende retningslinjer selvom det er en del af det samlede projekt.

De øvrige udgifter; honorar til kunsteren, PR og udgifter til afholdelse af den åbne konkurrencer vurderes at være i overensstemmelse med retninglinjerne.


3.
Stevns Kunstforening ansøger om støtte på 5.000 kr. gennem Kulturpuljen til udstilling af landskabsmalerier.
Projektet tager udgangspunkt i at udstille og værne over gamle landskabsmalerier helt tilbage fra 1800-tallet. Disse malerier er på retur i dansk kultur og er med til at vise, hvordan naturen og landskaberne tidligere har set ud.
Foreningen har tidligere haft succes med udstillinger på adressen i Tommestrup, hvorfor de ønsker at gentage dette. Udover at udstille landskabsmalerierne ønsker de, at der på gårdspladsen bliver sat stande op med lokale produkter.
Stevns Kunstforening søger støtte til dækning af omkostninger for annoncering i hhv. Stevnsbladet og Dagbladet samt til dækning af udgifter til strøm og toiletter.


Forvaltningens vurdering:

Ansøgningen opfylder nuværende retningslinjer.


4.
Projektgruppen - Mindesten Lund ansøger om støtte på 25.000 kr. gennem Kulturpuljen til et mindestensindvielsesarrangement på Lund Havn i Rødvig.

Projektgruppen ønsker at ære de 10 danske jøder på flugt samt de 3 danske hjælpere, der i 1943 sejlede fra Lund Havn i Rødvig til Skanör i Sverige.
Mindestenen skal være 170 cm høj, 180 cm bred og ca. 70 cm dyb, og forsynes med de 13 navne samt deres alder.
Mindestenen har bl.a. til formål:

- at fastholde erindringen og synliggøre en alvorlig tid i Danmarks historie
- synliggøre, at danske jøder i oktober 1943 blev efterstræbt af den tyske besættelsesmagt
-at det danske folk – herunder mennesker med tilknytning til Køge samt Lund Havn og by udviste stort mod med liv, helbred og værdier som indsat ved at hjælpe (skjule/ forpleje/ transportere, mv.) de flygtende
-at give ældre mennesker mulighed for at skabe refleksion med relation til datidens magt, ondskab og frygt
-at give ungdommen mulighed for at udvide deres viden og forståelse for historikken.

Projektgruppen - mindesten Lund søger støtte til dækning af omkostninger til formidling af projekt "Mindesten- Lund"


Forvaltningens vurdering:

Ansøgningen opfylder nuværende retningslinjer.


5.
Foreningen Den selvejende Institution Ranestedet ansøger om støtte på 40.818 kr. gennem Kulturpuljen til drift af ejendommen og kulturtilbuddet Ranestedet.

Ranestedet drives af frivillige medarbejdere som foruden at holde hus og have også varetager gratis rundvisninger for turister, gæster og andreinteresserede såvel lokalt som regionalt.
Desuden inviterer Ranestedet børn og voksne til at opleve, hvordan livet blev levet på en landbrugsejendom for 60-70 år siden. Ranestedet deltager i det sociale liv i landsbyen Varpelev bl.a. ved deltagelse i kirkekoncerter og gudstjenester, hvor Ranestedet er vært over en kop kaffe/te.
Foreningen Den selvejende Institution Ranestedet søger støtte til dækning af omkostninger til udgifter såsom lys, vand, skorstensfejning, forsikring, vedligeholdelse af hus og parkanlæg samt sociale medier og arrangementer.
(Modtog for 2022, 15.000 kr.)


Forvaltningens vurdering:

Ranestedet har i mange år modtaget tilskud til at drive stedet, således at det har været muligt at afholde arrangementer m.v.

I forhold til nuværende retningslinjer vil et tilskud delvis være at betegne som en dispensation, da det gives til driften af huset for at kunne opretholde det som en kulturattraktion.


6.
Roklubben Stevns m.fl. foreninger ansøger om støtte på 8.000 kr. gennem Kulturpuljen til afholdelse "Havnenes Dag" i Rødvig.

Formålet med dagen er at samle foreningerne i og omkring Rødvig om Havnens Dag, og give de besøgende et væld af forskellige muligheder for at finde inspiration til udfoldelse ved havn og vand. Samtidig genlancerer Rødvig Borgerforening kunst, mad og musik netop denne dag, så Havnens Dag lægger op til noget for enhver smag.
De foreninger som ønsker at være en del af projektet og bidrage til dagen er:
Havkajak Stevns, LimeLight BoardSport Club, Unge Aktive fællesskab Rødvig, Sejlklubben Rødvig Stevns, Rødvig Roklub, Roklubben Stevns, Rødvig Borgerforening, Rødvig Gymnastik og Idrætsforening og Rødvig Badelaug
Alle foreningerne vil reklamere for dagen på deres hjemmeside samt deres sociale medier.
Roklubben Stevns m.fl. foreninger søger støtte til dækning af omkostninger til PR og markedsføring via plakater og lokalpresse.


Forvaltningens vurdering:

Ansøgningen opfylder nuværende retningslinjer med afsæt i, at det ikke kun handler om sportsaktiviteter, men også kunst, mad og musik.


7. Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening ansøger om en underskudsgaranti på 25.000 kr. gennem Kulturpuljen til afholdelse "By Night" i Store Heddinge.
"By Night" - konceptet går ud på at byens butikker og spisesteder holder længe åbent samtidig med der skabes en byfest med telt og musik på Store Heddinge Torv.
Ved afholdes af "By Night" håber foreningen på at kunne bidrage med at skabe byliv og aktivt byrum, som skal gøre Store Heddinge attraktiv som bosætningsby. Endvidere ønsker foreningen at hjælpe byens butikker og spisesteder med at øge deres omsætning.

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening vil annoncere byfesten via Stevnsbladet, plakater i butikker og artikler i lokale medier samt Facebook.

Forvaltningens vurdering:

Ansøgningen opfylder nuværende retningslinjer.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Resterende midler for Kulturpuljen 2023 udgør 38.113 kr. Det vil derfor ikke være muligt at imødekomme alle ansøgere med de ansøgte beløb.

Dog henvises til anden sag omkring udvalgets ansøgning til Kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling.
Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme skal godkende årsrapport 2022 for Østsjællands Museum.

Årsrapporten indeholder revideret regnskab for 2022, revisors påtegning samt ledelsens beretning.

Årsrapporten er godkendt af museets bestyrelsen den 28. marts 2023.


Stevns Kommune har samdriftsaftale med Faxe Kommune og begge kommuner yder årligt et driftstilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Årsberetning 2022 fra Østsjællands Museum godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 og er i overensstemmelse med bekendtgørelse for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Resultatopgørelsen viser et driftsunderskud af alm. drift på 493.028 kr. Af tidligere henlæggelser er anvendt i alt 1.149.500 kr. Hvorefter årets resultat bliver et overskud på 656.472 kr. De 500.000 kr. føres tilbage til henlæggelser, mens de resterende 156.472 kr. tilføres egenkapitalen.

Ledelsen beretter, at en krig i Ukraine, fik betydning for museets driftsøkonomi. Krigen ramte verdensøkonomien og påvirkede dermed også danskernes adfærdsmønstre, herunder at gå på museum. På trods af det, lykkedes det at komme i mål med alle planlagte projekter. Dog ikke uden at museet måtte anvende af de henlagte midler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2023, og udvalgets anbefalinger vil komme til at indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.

Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 12,4 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget godkender indstillingerne.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2023 vedrørende udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

De korrigerede budgetter vedrørende driften er inklusive budgetoverførsler fra 2022, som blev  godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. marts.

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 12,4 mio. kr. fordelt på følgende:

·         Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 124.000 kr.

·         Merforbrug på øvrig drift på 12,5 mio. kr.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 124.000 kr. til 2024.

Afvigelsen skyldes primært et forventet merforbrug vedrørende overførsler. Her forventes et samlet merforbrug på 12,9 mio. kr. For hvad angår serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Budgetopfølgningen for udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme viser følgende:

Overførsler
Overordnet ses følger Stevns Kommune forventningerne på nationalt plan. For alle kommuner under et forventes nemlig en stigning i antallet af borgere på seniorpension og stigende udgifter til sygedagpenge. Resultat fra Budgetopfølgning pr. 28. februar 223 viser:

 • Der forventes et mindreforbrug vedr. kontante ydelser på 0,7 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug til sygedagpenge på 2,1 mio. kr. mens der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende kontanthjælp og dagpenge.
 • Vedrørende revalidering m.m. forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.
 • Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger.
 • Krigen i Ukraine betyder at der på integrationsområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr.
 • Merforbrug på 10,5 mio. kr. vedrørende førtidspensioner m.m. skyldes specielt et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. vedrørende seniorpension. Til førtidspensioner og personlige tillæg forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr.
 • Vedrørende boligstøtte m.m. forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Serviceudgifter
Overordnet ses forventes budgetterne her overholdt. Der er pt. et forventet mindreforbrug på musikskolen, som vedrører forudbetaling på tilskud vedr. GNIST-festivalog samt et merforbrug på 0,5 mio. vedrørende tilbud til udlændinge.

Et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. vejledning og uddannelse skyldes ikke nye forventninger til 2023, men at der, i forhold til forudsætningerne, blev afsat for stort et beløb i oprindeligt budget 2023.

Anlæg
Vedrørende anlæg forventes samlet se mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Dette skyldes specielt forsinkelse vedr. Stevnshallen og tiltag langs Stevns Klint. De to projekter står alene for et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedr. generel byggemodning Boesdal Kalkbrud.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 3,6 mio. kr. til 2024.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.

 Der er dog også i 2023 en særlig situation på grund af væsentlige udefrakommende forhold og deraf afledte merudgifter til ukrainske flygtninge. 

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merforbrug i 2023 på 12,5 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 124.000 kr. til 2024 vedrørende drift og 3,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

Budgetaftalerne for både 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 271:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. maj 2023, pkt. 310:

Ikke til stede: Morten Kasper (A)


Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2022, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2023. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.


I vedhæftede oversigt er fulgt op på de udvalgte projekter i forhold til, hvornår de sættes i gang, hvad status er for dem, økonomi mv.


Oversigten over projekterne omfatter alle udvalgsområder og samme sag forelægges for alle udvalg.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen


Resume

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats. Vedlagt som bilag findes status på de 8 konkrete mål, som er opstillet i Beskæftigelsesplan 2023. Dette er første afrapportering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orientering til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Beskæftigelsesplan 2023 opstillede 8 konkrete mål fordelt på de fem ministermål og to fokusmål samt et økonomimål. Disse mål giver en indikator på, hvorvidt den beskæftigelsesrettede indsats i Stevns Kommune følger de sigtelinjer der er lagt ud. I det følgende illustreres, udviklingen i A-dagpenge ledighed fra januar 2020 til februar 2023. I bilaget (Beskæftigelsesplan_Afrapportering_Q1_2023) findes en samlet skematisk oversigt over målene.


I oktober 2022 blev De Økonomiske Råds: "Dansk Økonomi, efterår 2022" offentliggjort. Heri forudså de økonomiske vismænd:


"Prognosen indebærer omtrent nul-vækst i tre år, sådan at BNP ved udgangen af 2024 vil være på nogenlunde samme niveau som ved udgangen af 2021. Samtidig ventes beskæftigelsen at falde med mere end 100.000 personer frem til udgangen af 2023....."


Dette giver anledning til at Arbejdsmarked overvåger især A-dagpengeledigheden nøje. Figur 1 -herunder- viser udviklingen i A-dagpenge ledighed fra januar 2020 til februar 2023. Figuren viser sæson-toppe i januar/februar hvert år, hvorefter ledigheden falder. Dette er også billedet i 2023. Det er selvfølgelig for tidligt at aflyse bekymringen for en stigende ledighed men Arbejdsmarked kan konstatere, at vi ikke har oplevet en nævneværdig stigning i A-dagpenge ledighed indtil videre. Dog er der andre områder hvor vi har set en stigning. Blandt andet i forhold til andelen af borgere på seniorpension.


Figur 1

Resume

Restaurant Udsigten v/direktør Palle Andersen har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse). Med afsæt i Politiets anbefaling skal udvalget besluttes om dispensationen (nattilladelsen) skal gives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Dispensation for lukketid (nattilladelsen) bevilges og at tilladelsen følger alkoholbevillingen.


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Restaurant Udsigten, Kystvejen 240, 4671 Strøby v/direktør Palle Andersen har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse) jvf. Restaurationsloven.


Restauranten har haft dispensation for lukketid (nattilladelse) siden januar 2022. Blev bevilget på udvalgets mødet den 5. januar 2022.


Restaurant Udsigtens nuværende alkoholbevilling står til fornyelse, og derfor tillige med denne er der ansøgt om forlængelse af nattilladelse.


En alkoholbevilling uden nattilladelse giver efter alm. gældende regler tilladelse til at holde åben til kl. 02.00


Restauranten v/direktør Palle Andersen har ansøgt om dispensationen for lukketid (nattilladelse), således at det er muligt for dem at holde restauranten åben til kl. 05.00 fredag, lørdage samt op til helligdage og ved afholdelse af særlige arrangementer af private fester som konfirmationer, bryllupper, fødselsdage og lignende lukkede fester, såfremt arrangementerne er booket i virksomheden.


Politiet er sagsbehandler på sådanne ansøgninger og er indstillende myndighed til bevillingsmyndigheden (=Stevns Kommune). Politiet har anbefalet at ansøgningen imødekommes, da de intet har at bemærke fra den passerede tid vedr. ordensforhold og nuværende nattilladelse. Politiet anbefaler ligeledes, at tilladelsen følger alkoholbevillingen, dvs. at bevillingen gives i 8 år.


Forvaltningen indstiller at følge politiets anbefaling.

Retsgrundlag

Restaurationsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ansøgningen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.
Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. afgangselevernes uddannelsesvalg - årets søgetal: https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1684.aspx
 2. Opsamling - Kulturregion Storstøm Årsmøde, afholdt på Stevns Klint Experience, til orientering
 3. Turisme - overnatningsstatistik, februar 2023
 4. Udvalgets møde i juni (den 7. juni 2023)Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 10. maj 2023.


Beslutning

.