Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 7 februar 2022, kl. 10:15
MødestedRådssalen
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Afbud fra: Britta Jensen-Terpet.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Som en del af Ældrerådets introduktionsprogram vil forvaltningen orientere Ældrerådet om organiseringen i Sundhed & Omsorg. Ældrerådet skal herefter beslutte, om centerchefen på de kommende ældrerådsmøder skal orientere om de enkelte områder i centret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning
 2. beslutte om rådet ønsker yderligere introduktion på de kommende ældrerådsmøder.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet besluttede, at centerchefen allerede på dette møde skulle orientere om første punkt, som er hjemmeplejen, sygeplejen, træning og plejecentrene – herunder:

 • Organisationsdiagrammet for Sundhed & Omsorg.
 • Hjemmeplejen:
  • hvor der i øjeblikket er tre grupper. Til efteråret opdeles hjemmeplejen i fire grupper, da gruppen i Store Heddinge deles op, så der både bliver en gruppe i Store Heddinge og i Rødvig
  • i løbet af 2022 skal rammerne for hjemmeplejen - for eksempel kvalitetsstandarder og plejepakker - synliggøres, blandt andet via undervisning af medarbejderne
 • Sygeplejen, som både har udekørende medarbejdere, medarbejdere på plejecentrene, medarbejdere på sygeplejeklinikkerne og i akutfunktionen samt en udskrivelseskoordinator
 • Træningsenheden leverer almen genoptræning og vedligeholdende træning samt træning under de såkaldte forløbsprogrammer for kroniske sygdomme. Forløbsprogrammerne vedrører KOL, hjerte, diabetes og cancer og er i samarbejde med regionen
 • Plejecentrene, hvor borgene visiteres til, når man ikke længere kan passes og plejes forsvarligt i hjemmet
 • Fokusområder i 2022 – herunder et hjemlighedsprojekt, hvor der skal fokus at skabe hjemlig hygge på Hotherhaven. Projektet løber frem til april 2023, hvorefter de gode resultater og erfaringer skal udbredes til de andre plejecentre.


Bilag fra SSU´s møde i januar sendes til Ældrerådet sammen det dette referat.


Det blev besluttet, at centerchefen på de kommende tre ældrerådsmøder skal orientere om de øvrige områder "sundhed, tandpleje, madservice og stab", "økonomi for centret" og "socialområdet/psykiatrien og myndighed".


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Jf. beslutning på ældrerådsmødet den 10. januar vil centerchefen for Sundhed & Omsorg orientere om organiseringen i centret, hvorefter Ældrerådet kan stille spørgsmål. Bilag fra SSU den 5. januar er vedhæftet sagen.


Som en del af SSU´s introduktion bliver udvalget orienteret om forskellige områder i Sundhed & Omsorg - det drejer sig om:

 • hjemmeplejen, sygeplejen, træning og plejecentrene
 • sundhed, tandpleje, madservice og stab
 • økonomi for centret
 • socialområdet/psykiatrien og myndighed.


Ældrerådet skal beslutte, om centerchefen på de kommende ældrerådsmøder skal orientere om ovennævnte punkter. Hvis Ældrerådet ønsker punkterne som en del af rådets introduktion, skal rådet under dagsordenspunkt 26 beslutte, hvordan punkterne koordineres med rådets øvrige ønsker til introduktionsprogrammet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Der er endnu ikke ansat en ny leder til hjemmeplejen i Rødvig.


Corona:

 • alle Corona restriktioner er væk, men personalet bruger stadig mundbind i plejen og i psykiatrien
 • smitten blandt personalet er faldende igen.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen - herunder:

 • ny leder til hjemmeplejen i Rødvig
 • status over corona-situationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om følgende punkter på SSU´s dagsorden til den 9. februar:

 • introduktion til sundhed, tandpleje, madservice og stab, som kommer på dagsordenen til det næste ældrerådsmøde
 • kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger kommer i høring i Ældrerådet på næste møde den 7. marts
 • opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2022, en tidlig status for at skabe overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2022 tidligt på året
 • ledige ældre- og plejeboliger. Pr. 18. januar er der 3 ledige ældreboliger og 0 ledige plejeboliger. Af de 3 ledige ældreboliger er der sendt boligtilbud ud på de 2 af boligerne. Ventelisten pr. 27. januar viser, at
  • 9 borgere står på venteliste til en plejebolig. Alle 9 borgere har specifikke ønsker til, hvor boligen skal være placeret og 2 søger bolig udenfor kommunen
  • 27 borgere står på venteliste til en ældrebolig. Heraf er 7 borgere passive (dvs. de har takket nej til boligtilbud og vil selv henvende sig, når de ønsker at være aktive på ventelisten igen)
 • aftale med privat leverandør af hjemmepleje til godkendelse i SSU
 • plejecenterbyggeri Solhaven i Store Heddinge – status.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, har med enkelte undtagelser mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre de bevilligede opgaver.


Social og Sundhedsudvalget vedtog den 5. januar 2022 at sende første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.


Kvalitetsstandarden udmønter lovgivningen på området og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. afgive høringssvar til udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøftede kvalitetsstandarden - herunder færdigbehandling af sag indenfor 26 uger, og om der hjælperen skal medsende straffeattest og børneattest.


På baggrund af drøftelsen formulerer formanden et udkast, som sendes til godkendelse i Ældrerådet, inden høringssvaret indsendes til viderebehandling.

Sagens gang

Ældreråd og Handicapråd

Beskrivelse af sagen

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service (herefter benævnt serviceloven), har jf. § 94 i samme lov mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.


Personen, der er udpeget til hjælper, ansættes af Stevns Kommune, som udarbejder en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten beskriver de nærmere vilkår for ansættelsesforholdet.


Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper har til formål at vejlede de borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer selv at udpege en hjælper til at udføre ovennævnte opgaver.


Kvalitetsstandarden sætter rammene for selvudpeget hjælper, så disse bliver tydelige og gennemsigtige for kommunens borgere. Med kvalitetsstandarden slås det fast, at udpegning af hjælper kræver kommunens godkendelse, ligesom kvalitetsstandarden beskriver krav til hjælperens kompetencer samt undtagelser for godkendelse. Herudover informerer kvalitetsstandarden bl.a. om ansættelse, aflønning og arbejdsgivervilkår samt arbejdsmiljø og krav til hjemmet.


Der stilles følgende kompetencekrav til personer, der skal udpeges til hjælper:

 • Personen skal være over 18 år
 • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven
 • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis
 • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp
 • Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand
 • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres
 • Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed.


Hvis de bevilligede ydelser vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger, eller hvis der forekommer komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver særlig viden om f.eks. forflytningsteknikker og lignende, er det ikke muligt at benytte en selvudpeget hjælper.


Kvalitetsstandarden ændrer ikke på det serviceniveau, der leveres i dag, men den vil bidrage til tydelighed og gennemsigtighed for borgerne og dermed at forbedre forvaltningens kommunikation med borgerne.


I løbet af 2021 har 11 borgere benyttet sig af en selvudpeget hjælper, men pga. fraflytning og dødsfald er antallet ved udgangen af 2021 faldet til 7 borgere. I 2020 benyttede 3 borgere sig af muligheden for en selvudpeget hjælper. Udgifterne var i 2020 på lige under en million kroner, mens de i 2021 forventes at komme op på ca. to millioner kroner.


Vedtagelse af kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper kræver ikke tilførsel af ressourcer.


Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper samt specifik vejledning til borger og selvudpeget hjælper er vedlagt som bilag til sagen.


Fristen for at afgive høringssvar til kvalitetsstandarden er den 21. februar 2022 kl. 12.


Når Ældrerådet og Handicaprådet har afgivet deres høringssvar, vil social- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til at redigere i fremlagte udkast. Herefter vil kvalitetsstandarden skulle vedtages i kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om social service § 94.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da kvalitetsstandarden er en tydeliggørelse af det eksisterende serviceniveau.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen deltog ikke på mødet ifølge aftale.


Ældrerådet spurgte ind til:

 • muligheden for en asfalteret sti fra Plushøj til stranden samt en plads med bænke. Rådets sekretær sender spørgsmålet videre til centerchefen for Teknik og Miljø
 • tilgængelighed for ældre- og handicappede på kommunens strande. Handicaprådet er i gang med at kigge på sagen sammen med Teknik & Miljø.


Derudover drøftede Ældrerådet en borgerhenvendelse om affaldsordningen i Stevns Kommune. Formanden kontakter centerchefen.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 10. januar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 10. januar 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Opfølgning fra sidst - herunder Ældrerådets ønske om en observatørpost i SKÆP og sagen, som Ældrerådet ønsker at tage op på Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde. Begge sager tages op på et kommende møde.


Ældrerådet godkendte referatet fra den 10. januar.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referatet fra den 10. januar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal udpege 2 repræsentanter og 1 suppleant til Regionsældrerådet for perioden 2022 - 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet udpeger 2 repræsentanter og 1 suppleant til Regionsældrerådet for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet udpegede Hans C. Bech og Jette Olsen som rådets repræsentanter i Regionsældrerådet, og Lilly Meisner Pedersen som suppleant.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal udpege 2 repræsentanter og 1 suppleant til Regionsældrerådet for perioden 2022 - 2025.


Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens ældre/seniorråd, som varetager de ældres interesser indenfor områder der i henhold til lovgivningen skal varetages af Region Sjælland.


Regionsældrerådet er et forum for udveksling af erfaring og viden mellem de kommunale ældre/seniorråd i regionen. Rådet søger indflydelse og bidrager til udvikling af idéer og forbedringer i forhold til de ældres vilkår i Region Sjælland, hvor det er muligt.


Regionens kommunale ældre/seniorråd er medlem af regionsældrerådet, når det fastsatte årlige kontingent er betalt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet kontingent og udgifter til arbejdet i Regionsældrerådet finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil nedsætte et PR-udvalg, og hvem der i så fald skal være med i udvalget.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet skal nedsætte et PR-udvalg
 2. udpege medlemmerne til PR-udvalget.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet besluttede, at Anna K.M. Hansen og Hans C. Bech skal udgøre rådets PR-udvalg.


Ældrerådsmedlemmerne blev opfordret til at komme med input til bekendtgørelserne i Stevnsbladet. Input sendes til Anna, som udarbejder bekendtgørelserne. Bekendtgørelsen skal altid godkendes af formanden, inden den videresendes til Stevnsbladet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 10. januar godkendte Ældrerådet en markedsføringsaftale, hvor Ældrerådet i 2022 indrykker bekendtgørelser i Stevnsbladet med faste intervaller. Ældrerådet besluttede samtidig, at formanden er rådets kontaktperson til pressen i denne valgperiode.


Ældrerådet skal beslutte, om rådet ønsker at nedsætte et PR-udvalg og i så fald udpege medlemmer til udvalget. PR-udvalget vil blive ansvarlig for udarbejdelse af Ældrerådets bekendtgørelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet udgifter jf. markedsføringsaftalen er betalt via midler fra Ældrerådets budget. Eventuel annoncering, ud over markedsføringsaftalen, finansieres også af Ældrerådets eget budget for 2022.

Resume

Efter ønske fra formanden skal Ældrerådet beslutte, om rådet vil nedsætte et aktivitetsudvalg, og hvem der i så fald skal være med i udvalget.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil nedsætte et aktivitetsudvalg
 2. udpege medlemmer til aktivitetsudvalget.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet besluttede, at udsætte sagen til august.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet 2018 – 2021 har tidligere drøftet iværksættelse af arrangementer i form af borger- og temamøder. Rådets budget rakte dog ikke til det, ligesom Corona-situationen var en hindring. I sit budgetforslag 2022 foreslog Ældrerådet en forhøjelse af budgettet, hvilket blev imødekommet af KB.


Formanden foreslår, at Ældrerådet nedsætter et aktivitetsudvalg, som skal arbejde med emner til kommende arrangementer samt stå for de praktiske opgaver i forbindelse med disse arrangementer.


Hvis Ældrerådet vælger at nedsætte et aktivitetsudvalg, skal rådet også vælge medlemmer hertil.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser idet udgifter til arrangementer finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet skal fastlægge rådets introduktionsprogram for de kommende møder, jf. beslutning på ældrerådsmødet den 10. januar og beslutning under dagsordenens punkt 17.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet fastlægger introduktionsprogram for de kommende ældrerådsmøder.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Under dagsordenspunktet "Introduktion til Sundhed & Omsorg" besluttede Ældrerådet, at centerchefen på de kommende tre møder skal introducere rådet til følgende områder:

 • sundhed, tandpleje, madservice og stab den 7. marts
 • økonomi for centret den 4. april - eventuelt sammen med økonomikonsulenten
 • socialområdet/psykiatrien og myndighed den 2. maj.


Følgende ønsker blev også fremsat:

 • besøg af SSU´s formand
 • besøg af borgmesteren
 • introduktion til demenskoordinatorernes arbejde, herunder blomstringsmodellen


Ældrerådet kontakter selv Café Stevnen, Mænds Mødesteder og Mødestedet i Hårlev, med henblik på at aflægge besøg.


Rådets sekretær går i gang med at forberede Ældrerådets besøg på plejecentrene, som gennemføres når corona-situationen tillader det.


Ældrerådet talte om SSU´s fokusområder, og bilag fra udvalgets referater sendes ud sammen med referat fra dette møde.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 10. januar fremsatte Ældrerådet ønsker til et introduktionsprogram. Referat er vedhæftet som bilag.


Ældrerådet skal fastlægge rådets introduktionsprogram for de kommende måneder, herunder også hvordan beslutning truffet under dagsordenens punkt 17 kombineres med rådets øvrige ønsker.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere Ældrerådet om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådsmøde den 26. januar – primært konstituering. Næste møde den 3. juni.
 • Plushøj – herunder:
  • møde med Bruger- og pårørenderådet
  • invitation til møde i Støtteforeningen
  • forberedelser med at finde frivillige til gå-ture
  • planlægning af aktiviteter i mindre grupper, til dem som ikke kan eller har glæde af at deltage i aktiviteterne i de store grupper
 • Stevnshøj – endnu ikke noget besøg. Rådets sekretær sender oplysninger, så Ældrerådets kontaktperson selv kan tage kontakt
 • Hotherhaven – møde den 8. februar vedrørende hjemlighedsprojektet
 • Nyt plejecenter i Store Heddinge – ikke noget nyt fra arbejdsgruppen, da sagen nu hører under styregruppen
 • Trafiksikkerhedsråd. Der er planer om at genoptage møder i dette råd, når Handicaprådet også får udpeget deres repræsentant
 • Omsorgsbestyrelsen, overvejer hvad der kan og skal sættes i gang igen, set i lyset af coronasituationen
 • Stevns Ældreboligselskab - herunder:
  • sidste møde, hvor der var en drøftelse af fremtiden i ældreboligselskaberne
  • SSU udpegede deres repræsentanter den 5. januar
  • næste møde den 1. marts
 • Pressen - Stevnsbladet har inviteret formanden til et møde den 9. februar
 • Redaktionsudvalget/PR-udvalget – indholdet i bekendtgørelsen i Stevnsbladet i uge 6 blev gennemgået, og vil blandt andet indeholde noget om Ældrerådets fokusområder.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Jette Olsen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne Kierch)
 • Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K. M. Hansen)
 • Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen (Hans C. Bech).
 • Redaktionsudvalg for Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget. Denne gang vil forvaltningen også orientere om regnskab 2021 - både Ældrerådets eget og regnskab for ældrerådsvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Opdateret budget for 2022 blev omdelt på mødet.


Regnskab for ældrerådets budget 2021 og for ældrerådsvalget er endnu ikke helt opdateret, og udsættes derfor til næste ældrerådsmøde den 7. marts.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet vil blive orienteret om:

 • status for Ældrerådets budget 2022
 • Ældrerådets regnskab 2021
 • regnskab for ældrerådsvalget 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Indbydelse fra Praksisakademiet til temadag den 15. marts på ZBC i Slagelse – ingen deltagelse herfra.


Drøftelse af:

 • læserbrev vedrørende mangel på hænder i ældreplejen
 • blad som Roskilde Ældreråd udgiver sammen med Roskilde Kommune.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.