Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 10 maj 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 10. maj 2022.


Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2022 på møderne i maj, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område og et netto merforbrug på 13,8 mio. kr. på anlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022 på egne budgetområder.Beslutning

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende Økonomiudvalget.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i opfølgningen, da der pt. ikke er overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


De korrigerede budgetter vedrørende driften er eksklusiv budgetoverførsler fra 2021, da overførslerne først er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. marts.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. fordelt på følgende:


 • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 5,9 mio. kr.
 • Mndreforbrug på øvrig drift på 1,0 mio. kr.
 • Merforbrug som følge af corona på 0,434 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 5,9 mio. kr. til 2023.


Afvigelsen skyldes primært merindtægter i forbindelse med sygefravær (dagpengerefusioner, færre løntilskudspersoner ansat i Stevns Kommune, færre tjenestemandspensioner, som modsvares af merudgifter til eftervederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, en kommende folkeafstemning samt merudgifter under Administrationen (fællesomkostninger).Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mer/mindreindtægter på 13,8 mio. kr., som primært skyldes den negative anlægsbufferpulje på 4,5 mio. kr., salg af jord på 2,0 mio. kr. og anlæg der først vil blive udført i 2023.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 7,3 mio. kr. til 2023.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også i tilfælde af mer-/mindreudgifter som følge af corona.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2022 på 6,5 mio. kr. vedrørende drift og merforbrug/mindreindtægter på 13,8 mio. kr. vedrørende anlæg.


Der forventes overført 5,9 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og 7,3 mio. kr. (hovedsageligt indtægter) vedrørende anlæg.

Resume

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022, som er årets første budgetopfølgning. De to årlige budgetopfølgninger er en central del af kommunens økonomiske styring, som skal sikre kontrol med udviklingen i udgifterne og forebygge budgetoverskridelser.

Opfølgningen viser et forventet træk på kassebeholdningen på 60,1 mio. kr. i 2022. Det er er 57,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget og 7,6 mio. kr. mere end korrigeret budget.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1) budgetopfølgningen godkendes


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2022. Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i opfølgningen, da der pt. ikke er overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug og dermed ekstra kassetræk på 7,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget 2022, som primært skyldes følgende forhold:


• Et forventet merforbrug på driften på 3,8 mio. kr.

• Merudgifter til afdrag på 3,9 mio. kr. (hovedsagligt pga. tidsmæssig forskydning af udgifter)


Den strukturelle balance forventes at udvise et overskud på 0,8 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 60,5 mio. kr. netto og kassetrækket skønnes til 60,1 mio. kr. i 2022.


Samlet set vurderer forvaltningen ikke, at der er behov for at træffe beslutninger om modgående foranstaltninger på nuværende tidspunkt. Dels er merudgifterne usikre og relativt beskedne, dels må der forventes en vis kompensation for de højere energipriser.


Drift

Der forventes merudgifter på driften på 3,8 mio. kr. Heraf skønnes merudgifter som følge af corona at udgøre 8,6 mio. kr. og merudgifter til energi ca. 7 mio. kr. Ses der bort fra merudgifter til corona og energi forventes et mindreforbrug på drift på 11,8 mio. kr.


Der forventes overført 8,6 mio. kr. til 2023 på områder med overførselsadgang.


Servicerammen forventes overskredet med 28,7 mio. kr. Heraf udgør forventet forbrug af overførsler 11,2 mio.kr. og merudgifter til energi og corona 15,6 mio. kr.


Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget udgør 59,5 mio. kr. netto. Der forventes afholdt anlægsudgifter for i alt netto 60,5 mio. kr. (fordelt med 67,4 mio. kr. i udgifter og 6,9 mio. kr. i indtægter), hvilket resulterer i en forventet nettomerudgift på 1,0 mio. kr. Der forventes overført 5,5 mio. kr. til 2023.


Finansiering

Der forventes en merindtægt på 1,1 mio. kr. vedrørende skatter. Der er generelt usikkerheder i forhold til en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2022. Stigende inflation må forventes at medføre ekstra tilskud til kommunerne, men også ændrede forudsætninger på beskæftigelsesområdet, corona-udgifter samt de økonomiske konsekvenser af ukrainske flygtninge vil påvirke reguleringen af tilskudsbeløbet. De endelige beløb vil afhænge af forhandlingerne mellem staten og KL og kendes først efter indgåelsen af en ny økonomiaftale til juni.


Renter og afdrag

Der forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. vedrørende afdrag, som primært skyldes indfrielse af lån på 3,7 mio. kr. vedrørende det tidligere Strøbyhjem (udskudt fra 2021 til 2022, hvor der ikke er afsat budget til det).


Likviditet

Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en likviditet på 160,1 mio. kr. ultimo 2021.

Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen har ligget ret stabilt i 2020 og 2021, dog med en stigende tendens. Likviditeten forventes at falde i løbet af 2022. Den faldende likviditet skyldes blandt andet afholdelse af betydelige anlægsudgifter i slutningen af 2021 samt tilbagekøb af vejbelysningsanlæg i december 2021.


Der forventes en gennemsnitlig likviditet ultimo 2022 på 120-125 mio. kr.


Beslutninger fra fagudvalg


UDVALGET FOR BØRN, UNGE OG LÆRING


UDVALGET FOR PLAN, MILJØ OG TEKNIK


UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED, ERHVERV, KULTUR OG TURISMEUDVALGET FOR SOCIAL OG SUNDHEDØkonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et kassetræk på 60,1 mio. kr. i 2022. Det er 7,6 mio. kr. mere end korrigeret budget og 57,9 mio. kr. mere end oprindeligt budget.

Eventuelle tillægsbevillinger gives i forbindelse med budgetopfølgning 2 pr. 31. august.


Resume

Klar Forsyning har på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om en kommunegaranti på en byggekredit på 13,4 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der gives en garanti til Klar Forsyning til en byggekredit på 13,4 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån under forudsætning af, at den alene anvendes til finansiering af anlægsudgifter i Stevns Spildevand A/S.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Klar Forsyning har d. 13. april 2022 på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om en kommunegaranti til en byggekredit på 13,4 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af de løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.


Såvel lån som byggekredit kan optages på favorable vilkår i Kommunekredit, men forudsætter at kommunen garanterer for byggekredit/lån. Det er oplyst af Klar Forsyning, at anlægsinvesteringerne i 2022 udgør 52,926 mio. kr. og at byggekreditten/lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S og indregnet i de respektive takster overfor forbrugerne. Det variable vandledningsbidrag holdes på samme niveau, som i 2021.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3 stk. 3.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunen kan, jf. lånebekendtgørelsen, stille garanti for lån optaget af selskaberne til finansiering af investeringsudgifter. Hvis der stilles garanti for lån til finansiering af øvrige udgifter, skal kommunen deponere.

Der er alene søgt om garanti for lån til finansiering af investeringsudgifter, hvorfor der ikke skal deponeres.


Det skal i øvrigt gøres opmærksomhed på, at forsyningsselskaberne betaler et vederlag (garantiprovision) for de stillede kommunale garantier - uanset om der er tale om fast eller variable rentekreditter - med virkning fra den endelige optagelse af lån og byggekreditter. Garantiprovisionen for de 13,4 mio. kr. vil med den gældende sats for 2021 på 0,4 pct. udgøre 53.600 kr. årligt. (Garantiprovisionssatsen for 2022 og frem er endnu ikke fastsat)

Resume

Tilføjet til møde den 10. maj 2022:

Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 får udvalget på ny forelagt denne sag med henblik på næste fase af prioritering med afsæt i en yderligere afdækning af de økonomiske aspekter, særligt i forhold til Gl. Stevnshal. Administrationen arbejder fortsat på at opdatere bilaget til denne dagsorden, og et opdateret bilag vil blive eftersendt senest mandag den 9. maj 2022.


Oprindeligt reumé til møde den 19. april 2022:

Økonomiudvalget skal godkende forvaltningens forslag til prioritering af indkvarteringssteder for ukrainere, der bliver visiteret til at skulle opholde sig på Stevns. Desuden følger en orientering om ressourcesituationen og den organisatoriske placering.

Indstilling

Ny indstilling til Økonomiudvalgets møde den 10. maj 2022:

 1. Forvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget prioriterer den videre rækkefølge af indkvarteringssteder for ukrainske fordrevne, når/hvis der bliver behov for yderligere indkvarteringsmuligheder udover, hvad Mandehoved og Naturcentret rummer.


Oprindelig indstilling til møde den 19. april 2022:

Forvaltningen indstiller, at

 1. rækkefølgen i det vedlagte notat godkendes
 2. orienteringen omkring ressourceallokeringen og den organisatoriske placering tages til efterretning.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 51:

Ad 1. Udvalget godkender indstillingens to første indkvarteringsmuligheder (Mandehoved og Naturcentret), hvorved der etableres indkvartering til estimeret 220 flygtninge.


Udvalget anmoder om at få forelagt sagen påny på mødet i maj med henblik på næste fase af prioritering med afsæt i en afdækning af de økonomiske aspekter, særligt i forhold til Gl. Stevnshal.


Ad 2. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Forvaltningen har forud for mødet eftersendt et opdateret bilag til sagen. Det opdaterede bilag bliver forelagt referatet for mødet.


Udvalget besluttede ikke at prioritere yderligere indkvarteringsmuligheder på nuværende tidspunkt, da det er vurderingen, at vi med de allerede prioriterede indkvarteringsmuligheder på Mandehoved og Naturcentret har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere indkvarteringsbehovet. Udvalget er indstillet på at genoptage dialogen, hvis der på sigt viser sig et behov for yderligere indkvarteringsmuligheder.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Tilføjet til møde den 10. maj 2022:

Som besluttet på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 får udvalget på ny forelagt denne sag med henblik på næste fase af prioritering med afsæt i en yderligere afdækning af de økonomiske aspekter, særligt i forhold til Gl. Stevnshal. Administrationen arbejder fortsat på at opdatere bilaget til denne dagsorden, og et opdateret bilag vil blive eftersendt senest mandag den 9. maj 2022.


Oprindelig beskrivelse af sagen til møde den 19. april 2022:

Med udgangspunkt i at de ukrainske fordrevne skal fordeles efter befolkningstal imellem kommunerne og, at regeringen forventer, at der kommer 100.000 ukrainere, vil det betyde, at Stevns skal kunne modtage op imod 400.


Det forventes ikke, at der kommer 400 til Stevns på én gang, men over en periode. En del af de 400 vil selv have fundet indkvartering og vil således ikke efterspørge dette hos kommunen. Hvor stor en del ved vi ikke. Her i starten har vi oplevet, at de første, der kom alle havde indkvartering – typisk hos herboende familie. Det må forventes, at de kommende bølger af tilkomne ikke har forudgående relation til Danmark og derfor vil andelen, der har behov for hjælp til indkvartering vokse. Formentlig vil en del af dem som får indkvartering af kommunen betragte det som en midlertidig løsning og derfor søge videre efter egen indkvartering, hvilket bidrager til at strække kapaciteten på de indkvarteringssteder kommunen kan stille til rådighed.


Forvaltningen har undersøgt de forhåndenværende muligheder for indkvartering og i vedlagte bilag er disse muligheder prioriteret efter vurdering af anvendelighed, logistik i forhold til at stille støttepersoner til rådighed, logistik i forhold til at få børn i skole og pasningstilbud.


Der er nedsat en styregruppe bestående at Borgmesteren, direktionen, Stevns Ejendomme og centercheferne. Der afholdes ugentlige møder i lighed med møderne under Coronakrisen.


Det er i dette forum besluttet at samle størsteparten af indsatsen for de ukrainske fordrevne i Arbejdsmarked.


Der er i opstarten sket en omfordeling af nogle ressourcer internt i Arbejdsmarked. Det betyder, at der aktuelt er opgaver der nedprioriteres ift. at få planlagt og organiseret modtagelsen af de fordrevne fra Ukraine. Det betyder blandt andet, at de øvrige boligsociale indsatser aktuelt har færre timer. Det kan ligeså betyde en lidt længere ventetid på at få behandlet en ansøgning. Dog vil den blive behandlet inden for de fastsatte frister.


Den nuværende omfordeling af ressourcer kan bære i omegnen af modtagelsen af 100 ukrainske fordrevne. Derefter vil det blive nødvendigt med en tilgang af ressourcer til opgaven.


Idet der forventeligt vil komme en del kvinder med børn, vil indsatsen omkring børne/familie-delen blive opprioriteret i form af ressourcer til familiekonsulenter. Dette skal f.eks. sikre at familierne får den nødvendige støtte og vejledning til at leve i Danmark, sikre samarbejdet mellem skole/daginstitution og familie samt vejlede i forhold til fritidsaktiviteter. Desuden vil den boligsociale indsats på Mandehoved blive opprioriteret.


Endvidere kan følgende omallokering af ressourcer blive nødvendig - og flere prioriteringsbehov kan vise sig med tiden:

 • Der allokeres ledelsesressourcer og potentielt også medarbejderressourcer fra Ungdomsskolen til at håndtere situationen i forhold til skole- og dagtilbud
 • Der forventes at opstå et behov for at allokere ressourcer fra skole- og dagtilbud til at håndtere behov som følge af ukrainske flygtninge
 • Ved prioritering af Naturcentret som indkvarteringssted for ukrainske flygtninge, vil der i et vidst omfang kunne frigøres personaleressourcer på Naturcentret, som kan prioriteres til håndtering af flygtningeindsatsen.

Retsgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Aktstykke af 10. marts 2022 Indenrigs- og Boligministeriet

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil være omkostninger i forbindelse med indkvarteringen, der ikke er i budgettet for 2022. Omkostningerne bliver særskilt mærket og der vil senere blive afklaret muligheder for at få refusion for omkostningerne.


På nogle områder f.eks. i forhold til familiekonsulenterne kan der hentes statsrefusion på den tid de bruger i direkte samarbejde med borgeren.

Resume

Boligadministrationsselskab DAB søger på vegne af Boligselskabet Stevns, afdeling Brandskildeparken om, at godkende låneoptagelse til finansiering af luft-til-vand anlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. projektet med konvertering af varmekilde fra gas til luft-til-vand opsættes med 2 store luft-til-vand anlæg, i nærheden af centralvarmeanlægget, godkendes

2. låneoptagelse på 3.777.000 kr. godkendes

3. lejeforhøjelse på 38 kr./m2 svarende til 4,29% godkendes.
Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns kommune har modtaget en ansøgning fra DAB, som søger på vegne af Boligselskabet Stevns, afdeling Brandskildeparken om at godkende låneoptagelse til finansiering af luft-til-vand anlæg.


Brandskildeparkens nuværende gasfyr er gået i stykker og det kan ikke betale sig at reparere det, og der er derfor opsat et midlertidigt oliebaseret nødfyr.


Projektets samlede udgifter er beregnet til 4.277.000 kr., hvoraf de 3.777.000 skal finansieres af et 20-årigt realkreditlån og de resterende 500.000 kr. tages fra egne opsparede midler.


Dette vil medføre en huslejestigning på 4,29% svarende til 38 kr./m2, med en fremtidig gennemsnitlig kvadratmeterleje på 933 kr.


Projektet er godkendt på Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 og ekstraordinært afdelingsmøde den 7. april 2022.


Retsgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.

Resume

Stevns Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 og tilhørende handleplankatalog udløber med udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen præsenteres for den foreløbige evaluering af Sundhedspolitikkens handleplan 2019-2022, samt for forvaltningens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med Sundhedspolitik og handleplan 2023-2026 samt for budget for handleplanens indsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Sundhedspolitik 2019-2022 videreføres uændret for perioden 2023-2026
 2. Det besluttes, hvilke indsatser der skal indgå i det reviderede handleplanskatalog 2023-2026, jf. også forslag i sagsfremstillingen
 3. Forslag, der kræver finansiering, indgår i budgetprocessen for 2023.Beslutning fra Børn, Unge og Læring 3.maj 2022, pkt. 54:Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget anbefaler forslagene i sagsfremstillingen.


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. maj 2022, pkt. 94:

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Drøftet.

Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 68:

Ad 1.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen på trods af, at hovedtrækkene i sundhedspolitikken kan støttes. Dette skyldes, at den røgfri arbejdstid indeholder en regel om, at der ikke kan ryges i arbejdstiden i eget hjem i forbindelse med hjemmearbejde.

Ad 2.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler forslagene.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 4. maj 2022, pkt. 64:

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

 Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken 2019-2022 løber ud med udgangen af 2022. Det betyder, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende sundhedspolitik skal fortsætte, eller om der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitiks fokusområder er fortsat lige så aktuelle, som de var for 4 år siden. Det kræver lang tid at ændre på den generelle sundhedsstatus i en kommune, hvorfor forvaltningen anbefaler, at den nuværende sundhedspolitik fortsætter uændret, dog med et revideret handleplanskatalog. Jf. nedenstående har forvaltningen udarbejdet en status på effekten af de indsatser, som er beskrevet i det nuværende handleplanskatalog med en vurdering af, hvilke indsatser der er implementeret, hvilke der med fordel kan arbejdes videre med, og hvilke nye indsatser der med fordel kan sættes i værk for at forbedre den samlede sundhedsstatus i Stevns Kommune.


Sundhedsprofilen 2021

For fjerde gang er undersøgelsen 'Hvordan har du det' gennemført i Danmark og d. 10. marts 2022 blev undersøgelsens resultater offentligtgjort.

Svarprocenten i Stevns Kommune lå i undersøgelsen på 56 % og giver derfor et godt billede af, hvordan borgerne på Stevns har det.


Resultaterne viser, at det på nogen punkter går bedre og på andre, at der stadig er meget at arbejde med. Undersøgelsen viser, at færre borgere på Stevns ryger end for 4 år siden, men vi ligger stadig højere end landsgennemsnittet og er stadig langt fra ambitionerne om en Røgfri Fremtid (< 5 % af voksne borgere ryger og ingen børn og unge ryger). Unges alkoholforbrug og forbrugsmønster er faldende, men unges alkoholforbrug i Danmark er stadig markant højere sammenlignet med unge i andre lande. Flere borgere mistrives og er ensomme sammenlignet med tidligere år. Særligt de unge, og det gælder både mænd og kvinder og sidst men ikke mindst er flere borgere overvægtige, og flere lever ikke op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet. Der er derfor fortsat behov for forebyggende indsatser i Stevns Kommune på disse områder.


"Sundhedsprofilen 2021 for hele Region Sjælland" samt "Sundhedsprofilen 2021 tal for Stevns Kommune" er vedlagt som bilag. Begge findes desuden på Region Sjællands hjemmeside under følgende link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx.


Foreløbig evaluering af Sundhedspolitikken 2019-2022

Sundhedspolitikken 2019-2022 har nedenstående 6 pejlemærker, som blev omsat til et handleplankatalog med 14 indsatser i alt.


Status på implementeringen af de 14 indsatser:

4 indsatser ikke blevet igangsat som planlagt på grund af Corona og 2 har det ikke været muligt at igangsætte med de eksisterende personaleressourcer. En indsats er blevet konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Øvrige indsatser følger planen, som beskrevet kort nedenfor.


Pejlemærke 1 - Fælles ansvar - fælles indsatser

Den tværgående styregruppe har været medvirkende til at sikre fremdrift af implementeringen af de 14 indsatser. 10 ud af 14 indsatser er blevet implementeret tværgående, det vil sige at mere end ét center har været involveret i implementeringen. Den tværgående implementering af indsatserne har styrket fagligheden, skabt et fælles ansvar for opgaven og været med til at skabe bedre tilbud til borgerne.


Pejlemærke 2 - Børn

Der er 1 indsats under pejlemærke 2 i Sundhedspolitikken: Sundhedspædagogik i skolen. Indsatsen er ikke igangsat, da det ikke var realiserbart med de eksisterende personaleressourcer. Udover indsatsen i Sundhedspolitikken arbejdes der endvidere med en tidlig og forebyggende indsats målrettet børn og unge i regi af den sammenhængende Børne og Unge politik.


Pejlemærke 3 - Tobak

Der er 7 indsatser under pejlemærke 3 i Sundhedspolitikken: Partner i røgfri fremtid - herunder Styrkelse af rygestopkurser og Røgfrit idrætsliv, Røgfri arbejdstid, Røgfri skoletid, Rollemodeller og VBA (Very Brief Advice) - rekruttering til rygestop.

Der er arbejdet med følgende: Stevns Kommune er blevet partner i Røgfri Fremtid, hvor målet er at < 5 % af voksne borgere ryger og at ingen børn og unge ryger i 2030. Der er indført røgfri arbejdstid pr. 1. april 2020 i Stevns Kommune og der er indført Røgfri skoletid. Der arbejdes med at styrke rekruttering til rygestop via VBA-metoden, så flere får tilbudt rygestopkurser. Indsatsen Rollemodeller er konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI, hvor der arbejdes med at etablere røgfri fritidsmiljøer i samarbejde med foreningslivet.


Pejlemærke 4 - Alkohol

Der er 1 indsats under pejlemærke 4 i Sundhedspolitikken: VBA som systematisk opsporing af alkoholmisbrug.

Der er arbejdet med følgende: Indsatsen er igangsat, så flere borgere får information om tilbud om alkoholbehandling.


Pejlemærke 5 - Mental sundhed

Der er 2 indsatser under pejlemærke 5 i Sundhedspolitikken: Formidling af tilbud, og Tilbud til unge og voksne med dårlig mental trivsel.

Der er arbejdet med følgende: Der er igangsat en proces med at afdække, hvordan Stevns Kommune kan styrke formidling af tilbud internt, så flere medarbejdere kender til og kan informere og henvise borgere til tilbud. Der er etableret et tilbud til unge og til voksne, der hjælper til at håndtere angst og depression ("Lær at tackle" on-line kursus).


Pejlemærke 6 - Fysisk aktivitet

Der er 5 indsatser under pejlemærke 6 i Sundhedspolitikken: Aktiv bevægelseskultur, Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner, Tiltag der motiverer til bevægelse, Fysiske rammer der indbyder til fysisk aktivitet og Let adgang til udearealer der indbyder til fysisk aktivitet.

Der er arbejdet med følgende: Der er opsat 2 børnetrampoliner 2 steder i kommunen, der skal motivere til bevægelse. Der er etableret samarbejde mellem Fritid, Sundhed og Stevns Frivillighedscenter med henblik på styrke fællesskabsdannende aktivteter på tværs. Der er ikke etableret legepatruljer på skolerne, da det ikke har været muligt med de eksisterende personaleressourcer. 'Fysiske rammer..' og 'Let adgang..' er indtænkt i Boligpolitikken fra 2020 og varetages fremadrettet i regi af boligpolitikkens indsatser.


Styregruppens og forvaltningens anbefalinger for handleplan 2023-2026

Styregruppen for implementering af sundhedspolitikken anbefaler, at Sundhedspolitikken for 2019-2022 videreføres uændret, men at der udarbejdes et nyt handleplankatalog for perioden 2023-2026. De målsætninger der er opsat i Sundhedspolitikkens pejlemærker er ikke nået i perioden 2019-2022 og er derfor stadig relevante at arbejde videre med.


Styregruppen anbefaler følgende:


Indsatser der, er implementeret og overgår til drift eller bliver håndteret i regi af anden politik, udgår at handleplankatalog 2023-2026

Indsatserne 3.1 Røgfri Arbejdstid og 3.3 Røgfri skoletid, 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse, 6.4 Fysisk rammer der indbyder til fysisk aktivitet og 6.5 Let adgang til udearealer.


Det foreslås at følgende indsatser føres videre i handleplankataloget 2023-2026

2.1 Sundhedspædagogik i skolen. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 134 timer fra sundhedsplejen, svarende til 33.969 kr. årligt. (Plus 10 % overhead i 2023 til etablering af stilling fx pc/ telefon mm)

3.4 Partner i røgfri fremtid

3.4B Styrkelse af rygestopkurser

3.4A Røgfri idrætsliv forsættes i 2023, som, opfølgning af projekt i 2022

3.5 VBA (meget kort rådgivning), som systematisk metode til rekruttering til rygestop

4.1 VBA (meget kost rådgivning), som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

5.1 Formidling af tilbud

5.2 Håndtering af Angst og depression. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 76.000 kr. årligt til "Lær at tackle" on-line kurset.

6.1 Aktiv bevægelseskultur på vores skoler og SFO´er. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 83.000 kr. i 2023 + 2024.


Det foreslås at oprette følgende nye indsatser i handleplankataloget 2023-2026

 • Stevns Kommune bliver medlem af Sund By Netværket. Det koster 31.031 kr. årligt at være medlem af Sund By netværket.
 • Telefonisk Rygestop/snusstop for børn via Stoplinjen. Et forløb koster 800 kr., svarende til 8000 kr. årligt.
 • Implementering af røgfri matrikler, legepladser mm. Der planlægges med opsætning af skilte, der opfordrer til, at der ikke ryges. 20.000 kr. i 2 år, i l alt 40.000 kr.
 • Årlig handleplan i perioden 2023-2026 hvor ABC for mental sundhed, anvendes som metode og ramme for arbejdet med at styrke mental trivsel
 • Revidering af alkoholpjecer og opfølgning på eksisterende indsatser


Der er 97.375 kr. i overskud fra Røgfri arbejdstid, som er overført fra 2021, som kan indgå i finansieringen af noget af ovenstående i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afledte økonomiske konsekvenser af sundhedspolitikken optages til prioritering i budgetforslag 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløbet på 500.000 kr., afsat i budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen giver en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til folkeskolen i 2022
 2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 3. maj 2022, pkt. 50:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er stort behov for udskiftning af pc'er til både medarbejdere og eleverne i folkeskolerne, da en større del af det nuværende udstyr er af ældre dato.


En stor del af medarbejdernes pc'ere blev anskaffet i 2016-2017 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der fortsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til brug for eleverne.


Skærme samt tastatur/mus til personalearbejdspladser blev anskaffet i 2014, så der er også et behov for udskiftning af disse.


Den planlagte udskiftning af medarbejderpc'ere i 2021 kunne ikke gennemføres grundet leveringsproblemer, derfor er behovet kun blevet større. Der er forventning om, at der her i 2022 er mulighed for levering, så udskiftning af pc'er m.m. kan følge planen både for 2021 og 2022.


Den forventede levetid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2022.

Resume

Med støtte fra staten arbejder "Den Danske Klimaskovfond" på at etablere flere skove i Danmark. Konkret tilbyder Klimaskovfonden at etablere skov, stier og indhegning på et kommunalt ejet areal på 11 ha øst for Klippinge. Hvis Stevns Kommune tager imod tilbuddet fra Klimaskovfonden, så vil arealet blive til fredskov. Arealet vil ikke senere kunne benyttes til byudvikling. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende, at forvaltningen arbejder videre med at etablere klimaskov på 11 ha kommunal jord øst for Klippinge (matr. nr. 3al, 3ag og 4be Klippinge By, Magleby-Stevns), herunder at undersøge Klippinge-borgernes holdning til en evt. fremtidig skov øst for Klippinge.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. maj 2022, pkt. 93:

Udvalget anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med at undersøge, om der skal etableres en klimaskov øst for Klippinge ved at inddrage Klippinge borgernes holdning til projektet.

Beslutning

Udvalget anbefaler Udvalget for Plan, Miljø og Tekniks indstilling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nye statslige skovfond ”Klimaskovfonden” er sat i verden for at accelerere indfrielsen af klimamålene gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer. En anden vigtig del af fondens formål er at sikre hensynet til synergieffekter i fondens projekter, herunder biodiversitet, grundvand, rekreative områder, vandmiljø og friluftsliv.


Klimaskovfonden har kontaktet alle kommuner om mulige kommunale arealer, der potentielt kan udvikles til klimaskov. Forvaltningen har efter dialog med klimaskovfonden fået vedlagte tilbud (projektdokument) fra klimaskovfonden om etablering af en klimaskov øst for Klippinge. Bestyrelsen for Klimaskovfonden har den 31. marts 2022 godkendt, at der kan ydes tilsagn om støtte til et skovrejsningsprojekt øst for Klippinge jævnfør vedlagte projektdokument.


Tilbuddet fra Klimaskovfonden vedrører de kommunalt ejede matrikler 3al, 3ag og 4be Klippinge By, Magleby-Stevns. Arealet på i alt 11 ha har været ejet af Stevns Kommune siden 1986 og er i dag forpagtet ud til agerbrug. Skovfonden foreslår, at de 11 ha fordeles med ca. 7 hektar dyrket skov (produktionsskov), 2 ha urørt skov/lysåben skov og 2 ha lysåben natur (langs byen). Klimaskovfonden betaler for tilplantning af skoven, samt for etablering af stier og hegn.


Hvis Stevns Kommune ønsker at prioritere arealet til klimaskov, så vil projektet kunne gennemføres sidst på året.


Fakta om projekt:

 • Skoven vil kunne etableres efteråret 2022, som pilotprojekt for Klimaskovfonden (når nuværende forpagtningsaftale udløber)
 • Skoven skal tinglyses som vedvarende skov og drives som sådan
 • Klimaskovfondes vil etablere en dansk klimakreditløsning med baggrund i de nye danske skove, fonden får etableret.
 • Stevns Kommune skal drive skoven (eller forpagte den ud).


Argumenter for projektet:

 • bidrage til kommunens målsætninger om mere skov, biodiversitet og CO2-reduktion
 • bynær skov, som vil tilgodese rekreative interesser, og som kommer til at ligge i tilknytning til Klippinges nye bypark
 • beskyttelse af grundvandet i et område med særlige drikkevandsinteresser (hvor der er høj prioritet for beskyttelse af grundvandet)
 • øget værdi af boliger tæt på skoven.


Argumenter mod projektet:

 • at arealet ikke vil kunne anvendes til fremtidig byudvikling (arealet er pt. ikke udpeget til byudvikling og Klippinge er ikke en udviklingsby i kommuneplanen)
 • at indtægten fra forpagtning mistes
 • at der vil komme driftsudgifter til at holde dele af arealet lysåbent
 • kig/sigtelinje mod Klippinge Bjerge fra Bjælkerupvej vil blive dækket af skoven, når man kommer tæt på Klippinge.


Alternativ anvendelse af arealet:

 • Byudvikling og salg af potentielt 50-60 grunde. Det vil give en meget stor indtægt. Det vil kræve et ændret plangrundlag.
 • Salg af arealet til landbrugsjord. Vil forventeligt kunne give en indtægt på 2,5-3,0 mio. kr.
 • Forsætte med at forpagte arealet ud til landbrugsjord (og holde mulighederne åbne).


Økonomien i projektet:

 • Klimaskovfonden etablerer arealet med skov, lysåben natur, stier og hegn indenfor en økonomisk ramme på 686.000 kr. ex. moms.
 • Stevns Kommune bidrager med 11 ha jord.
 • Stevns Kommune kan efterfølgende vælge at drive arealet, sælge det eller forpagte det ud. Skoven vil i dagspriser typisk kunne sælges for 70.000 og 150.000 kr. pr. ha alt efter beliggenhed og den stående vedmasse (hvilket er en del lavere end den tilsvarende pris for landbrugsjord). Drift af skoven vil typisk kunne give 20-30.000 kr./år i indtægt, når skoven er vokset op (hvilket er lavere end den nuværende indtægt fra forpagtning).
 • Stevns Kommune må forvente udgifter i størrelsesorden 40-50.000 kr./år for år 2-5 for at sikre renholdelse mellem træer, biodiversitet, slåning af stier, pleje af det lysåbne areal.


Hvis der er politisk opbakning til at prioritere det kommunale areal på 11 ha anvendt som klimaskov, så vil forvaltningen gennemføre en undersøgelse/borgerdialog med borgerne i Klippinge. Når sagen dermed er grundigere oplyst, vil den kunne forelægges til politisk behandling igen i juni 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forpagtning af de 11 ha jord giver en årlig indtægt på 40.335 kr.

Salg af arealet til landbrugsjord forventes at kunne indbringe ca. 2,75 mio. kr.

Etableres der klimaskov på arealet, forventes der driftsudgifter på ca. 40-50.000 kr./år i 2024-2027. Disse udgifter vil delvist kunne kompenseres af fortsat landbrugsstøtte.

Resume

Med denne sag orienteres om Handicaprådets årsberetning for 2021, da Handicaprådet jf. deres vedtægt skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådets årsberetning for 2021 tages til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 72:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Sundhed og Omsorg - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Handicaprådets vedtægter afgiver Handicaprådet årligt en beretning eller orientering til kommunalbestyrelsen om sit arbejde og virke. Med denne sag orienteres om Handicaprådets arbejde i 2021.


Handicaprådet består af otte medlemmer, heraf fire fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen.


Handicaprådet afholdt 4 ordinære møder i 2021.


Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager:

 • Ny boligpolitik
 • Ankestatistikker og Ankestyrelsens omgørelsesprocenter
 • Medlemmer til det nye Handicapråd
 • Opstart at Lykkeliga


Handicaprådet har haft temadrøftelser vedrørende:

 • Aktiviteter til børn og unge med et handicap
 • Handicapvenlige strande
 • Tilgængelighed og handicapadgang til kommunale bygninger


Herudover har Handicaprådet arbejdet med følgende:

 • Handicapprisen
 • Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
 • Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)
 • Trafiksikkerhedsråd
 • Været repræsenteret i arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter


Handicaprådet har afgivet høringssvar til:

 • Ny boligpolitik
 • Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Budget 2022


Årsberetningen er godkendt af Handicaprådet den 16. februar 2022 og er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Denne sag er en orientering om Ældrerådets arbejde i 2021, da Ældrerådet jf. deres vedtægt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådets årsberetning 2021 tages til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 73:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ældrerådets vedtægter udarbejder Ældrerådet i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.


Ældrerådet i Stevns Kommune består af 9 medlemmer og udover rådsmedlemmerne deltager centercheferne for Social og Sundhed og Teknik og Miljø på rådets møder.


Mødeaktivitet mm.:

Ældrerådet har i 2021 afholdt 10 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. Herudover har Ældrerådet deltaget i budgetmøde med fagudvalget og i anledning af ældrerådsvalget har der været afholdt 3 planlægningsmøder. Derudover har rådet været repræsenteret ved møder i Regionsråd Sjælland og ved møder i regi af Danske Ældreråd.


Ældrerådet er repræsenteret i:

 • Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
 • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
 • Indstillingsudvalg vedrørende frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - 1 repræsentant
 • Indstillingsudvalg vedrørende aktiviteter og forebyggende foranstaltninger til ældreforeninger (Servicelovens § 79) - 3 repræsentanter
 • Styregruppe vedr. nyt plejecenterbyggeri i St. Heddinge - 1 repræsentant.


Rådet har udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder mm.


Ældrerådet er gennem året blevet orienteret om og har drøftet en række emner og sager. Herunder nævnes nogle enkelte (for en uddybning henvises til årsberetningen):

 • Løbende status vedr. Corona
 • Ældrerådsvalg
 • Ny boligpolitik.
 • Kommuneplan 2021 – 2033
 • Budget 2022
 • Udvikling af plejecentrene
 • Arbejdspres hos kommunens plejepersonale
 • Udfordringer med at rekruttere plejepersonale
 • Biodiversitet og naturpleje
 • Cykelstier og cykelmarkering
 • Madservice
 • Ønske om at afholde borgermøder


Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

 • Ny demenspolitik
 • Ny boligpolitik
 • Kommuneplan 2021 - 2033
 • Budget 2022
 • Lokalplantillæg for nye plejecenterboliger
 • Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Udbud af bleer
 • Udbud af ortopædisk fodtøj
 • Udbud af kompressionsstrømper


Årsberetningen blev godkendt på ældrerådsmødet den 16. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021, at Udsatterådets vedtægter skal ændres, så Udsatterådes medlemmer kun skal godkendes af kommunalbestyrelsen i begyndelsen af en ny funktionsperiode. Udsatterådet har på møde den 7. april 2022 drøftet vedtægterne. Forvaltningen anbefaler efterfølgende, at ændring af medlemmer i løbet af funktionsperioden skal til godkendelse i fagudvalgene. Reviderede vedtægter fremlægges med denne sag til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til Udsatterådets reviderede vedtægter godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 67:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 4. maj 2022, pkt. 63:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udsatterådets funktion blev i 2021 evalueret af både forvaltningen, Udsatterådet og kommunalbestyrelsen. I den forbindelse vedtog kommunalbestyrelsen i november 2021, at Udsatterådets vedtægter skal ændres, så kommunalbestyrelsen fremover kun skal godkende Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år. Mens udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperiode udelukkende skal behandles i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. november 2021 er vedlagt som bilag.


Udsatterådet har på deres første møde i den nye funktionsperiode drøftet kommunalbestyrelsens beslutning samt deres behov for yderligere vedtægtsændringer. Udsatterådet har ikke ønsker til yderligere ændringer af rådets vedtægter, men ønsker at processen med at få nye medlemmer ind i rådet gøres mere smidig. Derfor er Udsatterådets forslag, at udskiftning af medlemmer i løbet af funktionsperioden kun skal til orientering i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Dvs. beslutningskompetencen udenfor ny funktionsperiode kommer til at ligge i Udsatterådet. Referat af Udsatterådets møde den 7. april 2022 er vedlagt som bilag.


På baggrund af kommunalbestyrelsens behandling af sagen i november 2021, anbefaler forvaltningen imidlertid, at nye medlemmer i løbet af Udsatterådets funktionsperiode fortsat skal godkendes på politisk niveau.


Forvaltningens forslag til reviderede vedtægter er derfor, at kommunalbestyrelsen fremover kun skal godkende Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år, og at udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperioden er en beslutningssag i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Såvel de gældende som de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.


På den baggrund fremlægges reviderede vedtægter for Udsatterådet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.


De øvrige anbefalinger fra evalueringen i 2021 vil der løbende blive fulgt op på og arbejdet videre med i Udsatterådet i 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag orienteres om Udsatterådets arbejde i 2021, da Udsatterådet i henhold til deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådets årsberetning 2021 tages til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. maj 2022, pkt. 74:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Udsatterådets vedtægter skal rådet årligt afgive en beretning til kommunalbestyrelsen.


Ifølge vedtægterne skal Udsatterådet sammensættes af følgende:

 • 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Social og Sundhed
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)
 • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
 • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.


Udsatterådet har gennem 2021 haft flere vakante pladser og har derfor løbende arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. Dette arbejde fortsætter i 2022.


Udsatterådet har afholdt 3 ordinære møder i 2021. Rådets løbende fokusområder har været:


 • hjemløshed, familier og pårørende, med et særligt fokus på undsatte børn og unge med særlige behov
 • synlighed og åbenhed i forhold til bl.a. kommunens tilbud
 • samarbejde på tværs af fx foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj
 • udbrede kendskabet til psykiske diagnoser


Udsatterådet har haft besøg af den boligsociale medarbejder samt borgerrådgiveren, som hver især har orienteret rådet om deres arbejde. Borgerrådgiveren vil fremover deltage på udsatterådets møde én gang om året i forbindelse med afgivelse af sin årsrapport.


Udsatterådet har afgivet høringssvar til budget 2022. Herudover er Udsatterådets funktion evalueret i 2021.


Årsberetningen blev godkendt på Udsatterådsmøde den 7. april 2022. Årsberetningen samt rådets gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/

2. Status på renovering af Østbanen samt flytning af Rødvig Station


Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 10. maj 2022.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


Beslutning

.