Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 20 maj 2021, kl. 16:00
MødestedRådssalen og Skype
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. godkende dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet har inviteret Børn & Læring til en temadrøftelse for at få afklaret, om der er et reelt behov for arrangementer målrettet børn og unge med et handicap.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. drøfte behovet for arrangementer målrettet børn og unge med Børn & Læring.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


I den tid centerchefen har været ansat i Børn & Læring, har centret ikke modtaget nogen henvendelser fra forældre eller andre vedrørende arrangementer målrettet børn og unge med et handicap. De sager, som Børn & Læring har på området, drejer sig om afgørelser vedrørende merudgifter. Centret har fokus på hurtige og præcise svar/afgørelser i disse sager, da medarbejderne er opmærksomme på, at når den enkelte har fundet en aktivitet, som man kan og vil, er man også interesseret i at komme hurtigt i gang.


Børn og Unge har 100 - 110 sager i målgruppen, de fleste er udfordret på grund af mentale diagnoser. Handicaprådet har længe ønsket at skabe sig et overblik, for på den måde at være med til at dække eventuelle behov, og opfordrede centerchefen til at involvere rådet, hvis der er sager af relevans på området. Centerchefen undersøger, hvad der er muligt - også i forhold til GDPR-reglerne.


Handicaprådet spurgte ind til, om Børn & Læring er opmærksomme på tilskud via FOF. Centerchefen følger op på dette.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har løbende arbejdet med at afklare, om der er et behov for arrangementer målrettet handicappede borgere i Stevns Kommune. Sagen har blandt andet været drøftet med Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt den 12. november 2020 - se bilag.


Konklusionen på ovennævnte temadrøftelse var, at de unge er mere interesseret i at være en del at det almindelige foreningsliv, frem for tiltag og arrangementer målrettet borgere med et handicap.


I socialpsykiatrien findes der allerede flere aktiviteter til borgerne i dette regi, da disse borgere ofte har behov for hjælp enten i form af en ledsager og/eller økonomisk støtte til betaling af kontingent, deltagergebyr eller andet.


På baggrund af en beslutning på handicaprådsmødet den 11. februar har Handicaprådet inviteret centerchefen for Børn & Læring til denne temadrøftelse, da rådet ønsker at afklare, om der er et reelt behov for arrangementer målrettet børn og unge med et handicap. Se bilag.


Hvis der er et behov, vil Handicaprådet også gerne have tips og idéer til, hvad rådet kan gøre for at etablere en kontakt, inden de unge forlader skolen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Efter ønske fra formanden skal Handicaprådet drøfte handicapvenlighed og tilgængelighed på de stevnske strande med Teknik & Miljø.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. drøfte handicapvenlighed og tilgængelighed på de stevnske strande.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Handicaprådet havde ønsket en kort status på tilgængelighed ved det nye besøgscenter i Boesdal Kalkbrud. Centerchefen for Teknik & Miljø fortalte, at det er fonden, som skal stå for byggeriet og dermed også sikre, at alle regler bliver overholdt. Det Stevns Kommune skal sikre er en ordentlig nedgang fra parkeringspladsen til indgangen, som selvfølgelig også skal overholde tilgængelighedsreglerne. Centerchefen vil orientere Handicaprådet, når der er nyt i sagen.


Det blev besluttet, at lederen af Stevns Ejendomme inviteres med til det næste møde i Handicaprådet den 19. august til en temadrøftelse om tilgængelighed generelt.


Handicaprådet drøftede tilgængelighed på badestrande i Stevns Kommune, hvor der er 9 strande - 3 offentlige og 6 private. Rådet har et ønske om, at nogle er strandene, bliver tilgængelig for borgere med et handicap - for eksempel via fast underlag/måtter, som ligges ud fra maj til september og adgang til toilet.


Der var også drøftelser om:

 • FN´s handicapkonvention og regler for blå flag-strande.
 • Mulighed for at foreninger kan søge fondsmidler til finansiering af handicapvenlige tiltag på de private strande. Formand og næstformand følger op på dette efter dagens møde.


Det blev besluttet, at Teknik & Miljø skal arbejde videre med et oplæg vedrørende handicaptilgængelighed på Rødvig Veststrand, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven. Teknik og Miljø melder tilbage, når de har et forslag klar til drøftelse i Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Den 28. april behandlede KB en sag vedrørende sandfodring på Rødvig Veststrand. På baggrund af denne sag skal Handicaprådet, efter ønske fra formanden, drøfte tilgængelighed og handicapvenlighed på de andre strande i Stevns Kommune.


Centerchefen for Teknik & Miljø samt lederen af Natur & Miljø deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal beslutte, om rådet vil indgå i et samarbejde med STG/Vallø og Kultur & Fritid vedrørende etablering af et håndboldhold under konceptet Lykkeliga.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. beslutte om rådet vil indgå i et samarbejde med STG/Vallø og Kultur & Fritid vedrørende etablering af et håndboldhold under konceptet Lykkeliga.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Handicaprådet synes, at det er et rigtig godt tiltag og vil gerne bakke op om at udbrede kendskabet til Lykkeliga under STG/Vallø. Rådet drøftede henvendelsen og der var enighed om, at rådet ikke har mulighed for at hjælpe med praktiske opgaver. Rådet henviser til:

 • FOF tilskud i forbindelse med økonomisk støtte.
 • Frivillighedscentret i forhold at skaffe hjælpere til praktiske opgaver i hallen.


I forhold til hjælp omkring haltid har lederen for fritidsområdet taget kontakt til halinspektøren.


Handicaprådets sekretær videreformidler rådets svar til Kultur & Fritid.

Beskrivelse af sagen

STG/Vallø er i gang med at etablere et håndboldhold for unge med særlige behov under konceptet Lykkeliga. I den forbindelse har de henvendt sig til Stevns Kommune med et ønske om hjælp og mulige samarbejder - se bilag.


Kultur & Fritid har sagt ja til at hjælpe og har, på baggrund af temadrøftelsen med Handicaprådet den 12. november sidste år, rettet henvendelse til Handicaprådet, for at høre om rådet vil være med i samarbejdet.


Handicaprådet har længe haft fokus på unge med et handicap og aktiviteter til denne gruppe. Derfor sendes sagen til drøftelse i Handicaprådet, så rådet kan beslutte, om medlemmerne ønsker at være med i projektet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal fortsætte planlægningen omkring nedsættelse af det nye Handicapråd jf. referat fra handicaprådsmødet den 11. februar - se bilag.


Derudover skal Handicaprådet godkende en tidsplan og et udkast til en annonce, som forvaltningen vil fremlægge på mødet.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. godkende tidsplan og annoncering vedrørende nedsættelse af det nye Handicapråd.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


I 2017 var processen følgende:

 • 20. november afholdte DH et borgermøde på Sundheds- og Frivillighedscentret. Forvaltningen havde forud for mødet indrykket en annonce i Stevnsbladet.
 • 1. december sendte DH deres indstillinger til forvaltningen.
 • 21. december godkendte KB indstillingerne fra DH og udpegede centerchefen for Sundhed & Omsorg samt KB´s 3 repræsentanter til Handicaprådet.


Handicaprådet besluttede, at borgermødet skal afholdes en måned tidligere denne gang - altså medio/ultimo oktober.


Handicaprådet drøftede:

 • muligheden for, at KB kan beslutte, om lokale handicaporganisationer eller grupperinger udenfor DH skal repræsenteres blandt handicaporganisationerne i kommunen jf. Handicaprådet vedtægter § 4 stk. 5. DH´s medlemmer ønsker dog fortsat, at de nye medlemmer og suppleanter findes i DH-regi, og vil arbejde videre med at dette. På DH´s hjemmeside er der en masse gode "værktøjer" til processen med at finde medlemmer og indstille medlemmer til det nye Handicapråd Guide til handicapråd | Danske Handicaporganisationer.
 • Borgermøde - herunder muligheden for at invitere en aktuel gæst eller foredragsholder med til mødet eller afholde mødet sammen med Ældrerådet og/eller Udsatterådet. Formanden undersøger nærmere.


Sagen tages op igen på handicaprådsmødet den 19. august.

Beskrivelse af sagen

Den 11. februar tog Handicaprådet hul på drøftelserne omkring nedsættelse af det nye Handicapråd, som skal konstitueres i 2022 og som får funktionsperiode frem til 2025.


Forvaltningen vil fremlægge et udkast til en tidsplan og et udkast til en annonce, som forelægges til godkendelse i Handicaprådet.


Danske Handicaporganisationer (DH) har på deres hjemmeside en vejledning og plan for DH afdelingernes indstilling af kandidater til kommunale handicapråd 2021. Tre bilag er vedlagt denne sag til drøftelse og inspiration i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da eventuelle udgifter finansieres via Handicaprådets eget budget.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder - herunder også DH´s Paraløb tour de Stevns.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at:

 1. beslutte hvordan rådet vil arbejde videre med rådets fokusområder og eventuelle kommende arrangementer.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) ønsker fortsat at afholde Paraløbet, men mangler at finde en tovholder og frivillige til at løfte opgaven. Datoen er endnu ikke fastlagt, men DH peger på den 5. september. DH vil prøve en sidste gang at kontakte mulige samarbejdspartnere - herunder Handelsstandsforeningen og melder tilbage med en dato til forvaltningen, hvis det lykkes.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med sine fokusområder, som i 2018 - 2021 er:

 • mere fokus på unge og handicap samt handicappede og aktiviteter
 • synliggørelse via læserbreve og artikler - herunder også en synliggørelse af foreningslivet i Stevns Kommune
 • skabe events og arrangementer med bred interesse.


Handicaprådet skal også fortsætte planlægningen af Paraløb Tour de Stevns. På handicaprådsmødet den 11. februar tog Handicaprådet hul på planlægningen af Paraløbet, og det blev besluttet, at:

 • DH´s medlemmer skulle arbejde videre med, at:
  • udbrede kendskabet til Paraløb Tour de Stevns.
  • skaffe hjælpere til at løfte opgaven, for eksempel ved at kontakte Handelsstandsforeningen i Store Heddinge, Frivillighedscentret, lederen af fritidsområdet i Stevns Kommune og eget netværk.
 • Forvaltningen skulle orientere plejecentrene om løbet.
 • På baggrund af drøftelsen blev det også foreslået, at DH finder en tovholder og får nedsat en arbejdsgruppe, som kan tage sig af planlægningen.


Referat fra handicaprådsmødet den 11. februar er vedhæftet som bilag.


Handicaprådet har udpeget to medlemmer til at komme med input til Stevns Kommunes Webtilgængelighedsprojekt og ét medlem til at komme med input til den nye børne- og ungepolitik. Medlemmerne vil orientere om sidste nyt herfra.


Handicaprådenes dag blev afholdt digitalt den 12. april. Hvis nogen af Handicaprådets medlemmer deltog, vil de orientere resten af rådet på dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Handicaprådets eget budget eller midler fra eventuelle samarbejdspartnere.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Ingen medlemmer deltog i Handicaprådenes dag.


Opstartsmøde i Acaciebo den 23. juni. Handicaprådets sekretær undersøger nærmere.


Den nye direktør, med direktøransvar for Arbejdsmarked, Politik & Borger herunder Erhverv, Fritid, Kultur & Turisme samt Teknik & Miljø, har inviteret formanden til et møde om blandt andet tilgængelighed.


Formanden er også inviteret til et møde med den nye borgerrådgiver.


Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 11. februar 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Corona - status:

 • På grund af et for højt incidenstal har der været lukket ned for besøg på et af de private væresteder, da flere af beboerne ikke var færdigvaccineret og derfor skulle beskyttes mod smittefare. Hvis alt går planmæssigt vil beboerne blive vaccineret i næste uge, hvorefter der kan åbnes op for besøg igen.
 • Forvaltningen er blevet varslet om, at der inden længe kan åbnes op for vacciner 3 dage om ugen.
 • Stevns har et højt gennemsnit i forhold til udrulning af vacciner, og det er nu målgruppen 50 +, som bliver indkaldt.
 • Ud over Strøby Idrætscenter og Stevnshallen bliver det nu også muligt at få taget en kviktest i Sydstevnshallen alle ugens syv dage kl. 9 - 19.


Både stillingen som afsnitsleder for plejecentrene og de to teamkoordinatorstillinger på Hotherhaven er blevet besat.


Stimuliaftale: Stevns Kommune har modtaget et bloktilskud på ca. 670.000 kr. Pengene skal bruges til sætte gang i oplevelsesindustrien til glæde for beboere på kommunens plejecentre og bosteder, for eksempel ved at betale et orkester eller andet, som kan komme og underholde.


Ridefysioterapien har ansøgt Fællessekretariatet for Fysioterapi i Region Sjælland om at få tilladelse til at rykke alle sine timer fra Ridecenter Strålen til Ringsted Kommune. Forvaltningen har lavet et udkast til et høringssvar, som KB skal godkende den 27. maj.


SSU besluttede den 12. maj at sende første udkast til Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi i høring i Handicaprådet. Høringsmaterialet bliver sendt til Handicaprådet via mail den 25. maj, og høringsfristen er den 15. juni 2021.


Handicaprådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • corona - status.
 • ansættelse af ny afsnitsleder for plejecentrene og teamkoordinatorer på Hotherhaven.
 • aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne - se bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Inge Lise Pedersen og Philip G. Nielsen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.