Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 7 juni 2022
MødestedMødelokale 8
UdvalgPlan, Miljø og Teknik
Bemærkninger
Ikke til stede: Flemming Petersen (V)
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 7. junij 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


Godkendt.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik skal behandle budgetforslag 2023-2026 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget behandler forsalg til budget 2023.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik.

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt i januar 2022, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2023. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene i juni behandler budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026.


Udvalgenes anbefalinger indgår på budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.


Ændringer til budget 2023

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2023, version 1:

 • Overførselsudgifter
 • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
 • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres


Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

 • Lov- og cirkulæreændringer
 • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
 • Anlægsønsker
 • Balance-/prioriteringsforslag


Budgetforslag 2023

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2023 under udvalget for Plan, Miljø og Teknik:


Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 0,923 mio. kr.

Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: 0,261 mio. kr.


Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:


Udover vedtaget service: 0,150 mio. kr.

Balanceforslag: 0,410 mio. kr.

Anlæg i alt: 34,975 mio. kr., fordelt med:

24,930 mio. kr. vedrørende politiske besluttede anlæg
10,045 mio. kr. vedrørende nye anlæg


Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2022, når resultatet af økonomiaftalen for 2022 kendes.


Udgifter som følge af ukrainske flygtninge er ikke indarbejdet i budgetoplægget på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i version 2 til august, når resultatet af økonomiaftalen for 2023 kendes og hvordan det håndteres fra statens side – og der formodes at være et bedre overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Budgetprocessen for 2023

Det er som led i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal igangsættes et overordnet økonomistyringsprojekt for perioden 2022-2025, hvor budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder afdækkes. Udvalget for Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget blive afdækket i 2022 og de øvrige udvalgsområder i 2023 og 2024.


Det er målsætningen, at økonomistyringsprojektet vil resultere i konkrete prioriteringsforslag, som skal indgå i den politiske budgetproces på udvalgsområderne Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget. På de tre øvrige udvalgsområder skal der udarbejdes balanceforslag i lighed med tidligere år.


På fagudvalgenes møder i august vil budget 2023 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2023 samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.


Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter fagudvalgenes behandling af budget 2023 i juni og høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne august. De vil ligeledes indgå ved 1. behandlingen af budgettet.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om status for sager i Stevns Ejendomme

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


Udvalget tager orientering til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø og Teknik orienteres hver måned om sager i Stevns Ejendomme. Her er tale om enkeltstående anlægssager, prioriterede puljer og andre større aktiviteter. I de vedlagte bilag fremgår de vedtagne prioriterede puljer og årshjulet for Stevns Ejendomme. Stevns Ejendomme har udarbejdet et årshjul til udvalgets orientering.

Siden vedtagelsen af anlægsbevillingen for de prioriterede puljer til henholdsvis "Større vedligehold af kommunale ejendomme" og til "Energiforbedringer" er der ikke sket ændringer i prioriteringen. (Se bilag) 

Der er udarbejdet et nyt årshjul, da der er sket ændringer i planerne i Stevns Ejendomme siden sidst. (Se bilag)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Forvaltningen skal hvert år indberette til Miljøstyrelsen, antallet af tilsyn, godkendelser og håndhævelser på husdyrbrug og virksomheder. Dagsordenpunktet indeholder desuden information om de 2 tilsynskampagner, som kommunerne skal gennemføre hvert år.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,


 1. miljøtilsynsberetningen tages til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

 1. Udvalget tager miljøtilsynsberetningen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Kommunen er forpligtiget til at indberette vores tilsynsindsats til Miljøstyrelsen en gang om året. Kommunen skal indberette,

 • hvor mange tilsyn der er udført
 • hvor mange håndhævelser det har ført til
 • hvor meget der er opkrævet i brugerbetaling
 • hvor mange miljøgodkendelser og tilladelser der er udarbejdet


Indberetningen foretages til den offentlige portal: Dansk MiljøAdministration (DMA) og dækker hele kalenderåret. DMA henter selv oplysningerne fra kommunens fagsystem Miljøweb. Indberetningen er vedlagt som bilag.

I lovgivningen er der fastsat tilsynsfrekvenser for forskellige typer af virksomheder og husdyrbrug. Frekvensen er afhængig af, hvor stor en risiko virksomheden eller husdyrbruget udgør for miljøet. Forvaltningen har ikke overholdt tilsynsmålet for miljøgodkendte virksomheder ellers er de andre tilsynsmål overholdt i 2021.


kategori 1:

 • Samlet set skal forvaltningen føre tilsyn med 40 % af miljøgodkendte virksomheder og husdyrbrug. Forvaltningen har en tilsynsfrekvens på 33 %, svarende til 8 tilsyn. Forvaltningen manglede at udføre et tilsyn for at opfylde målet. Det husdyrbrug, der skulle have været ført tilsyn med, blev nedlagt den 1. december, før forvaltningen nåede at føre tilsyn. I 2022 udføres et ekstra tilsyn i forhold til det krævede.


Kategori 2:

 • Målet er overholdt for kategori 2, som omfatter de fleste øvrige typer af virksomheder og husdyrbrug, som forvaltningen skal føre tilsyn med. Tilsynsmålet er på 25 %. Forvaltningen har ført tilsyn med 30 %, svarende til 47 tilsyn.


De fleste husdyrbrug og virksomheder er besøgt én gang, nogle virksomheder og husdyrbrug har modtaget mere end ét tilsyn i løbet af året.

Det har siden 2014 været lovpligtigt at udarbejde tilsynskampagner. Kommunen skal lave to om året. Forvaltningen har udført en kampagne på hvert af de to områder - virksomheds- og husdyrbrugområdet.


Tilsynskampagne for husdyrbrug i 2021

Tilsynskampagnen på landbrugsområdet har i 2021 handlet om at sætte fokus på sortering af erhvervsaffaldet i landbruget.

Inden kampagnetilsynene blev udført, blev der informeret om kampagnen på Stevns Kommunes hjemmeside og i Stevnsbladet. Der blev samtidigt henvist til Stevns Kommunes hjemmeside til en Vejledning om sortering af affald i landbruget – en vejledning som blev udarbejdet i forbindelse med kampagnen.

Der blev udført 10 anmeldte tilsyn - 5 tilsyn på husdyrbrug og 5 tilsyn på planteavlsbrug. Der blev meddelt én indskærpelse om, at erhvervsaffaldet skal sorteres. Indskærpelsen meddeles med hjemmel i bekendtgørelse om affald.


Tilsynskampagne for virksomheder i 2021.

Temaet for tilsynskampagnen på virksomhedsområder i 2021 var affald. Særligt i forhold til entreprenørvirksomheder og skrotbiler hos virksomheder.

Der er udført tilsyn hos relevante virksomheder, eks. autoværksteder og forhandlere, i forhold til håndtering og opbevaring af skrotbiler.

Derudover er der arbejdet videre på kampagnen fra 2020, hvor der blev ført tilsyn med særligt fokus på affaldshåndtering.


Tilsynskampagne for landbrugsområdet for 2022

Tilsynskampagnen vil i år sætte fokus på ejendomme med husdyrbrug, som ikke har anmeldt deres dyrehold til kommunen. Det drejer sig om dyrehold, som skal reguleres efter bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Der vil blive udtaget ca. 5 ejendomme, som vil få tilsyn.

Der vil blive informeret om landbrugskampagnen i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside. Forvaltningen vil høre om landbrugsorganisationerne, Landbrugsrådgivningen VKST og Østdansk Landboforening vil annoncere om Stevns Kommunes kampagne i deres nyhedsbrev.


Tilsynskampagne på virksomhedsområdet i 2022

Temaet for tilsynskampagne på virksomhedsområdet er autoværksteder. Når man starter et autoværksted, skal man efter §5 i autoværkstedbekendtgørelsen anmelde det til kommunen.
Forvaltningen har gennemgået CVR-registreret for autoværksteder og lignende aktivitet og sammenlignet med de autoværksteder, som forvaltningen har registreret i et fagsystem. Det har vist sig, at der er ca. 10 autoværksteder, som ikke er anmeldt til kommunen. Planen er, at udføre tilsyn på disse 10 virksomheder.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse, jf. Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19/01/2022.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, jf. Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. BEK nr 1536 af 09/12/2019.

Brugerbetalingsbekendtgørelsen, jf. Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1519 af 29/06/2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Regeringen har lagt op til, at kommunerne skal udarbejde strategiske varmeplaner for afvikling af naturgas inden årets udgang. Forvaltningen har igangsat en indledende kortlægning, der skal danne grundlag for udarbejde af en strategisk varmeplan i løbet af efteråret.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Regeringen har i sit udspil Danmark kan mere II  lagt op til, at kommunerne i 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

Konkret skal kommunen vurdere, hvor der er mulighed for at etablere fjernvarme til erstatning for de individuelle olie- eller naturgasfyr. I regeringsudspillet lægges der op til, at kommunen skriver til alle husejere med naturgas- eller oliefyr inden udgangen af 2022, om de vil få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte fyret med fx en varmepumpe.

Men de høje energipriser og behovet for at afvikle brugen af fossile energikilder hurtigst muligt betyder, at mange borgere med naturgas-, olie- og måske også pillefyr overvejer, hvad de kan erstatte deres fyr med, og hvornår de skal gøre det.

Ifølge et udtræk fra BBR marts 2022 er der 10.650 husstande på Stevns - 59% af dem er enfamiliehuse. Der er ca. 4.200 husstande opvarmes med gas og ca. 2.100 opvarmes med olie.  

2/3 af energiforbruget i husholdningerne anvendes til opvarmning.

Der er udlagt naturgasnet i Hårlev, Store Heddinge, Rødvig, Strøby Egede, Valløby, Klippinge, Hellested, Lille Heddinge, Sigerslev samt til enkelte storforbrugere.

Der er generelt dårlige muligheder for at etablere traditionel fjernvarme i Stevns kommune, da boligerne ligger for spredt til det er rentabelt, men det kan evt. være rentabelt at etablere lokale fælles varmeforsyningsprojekter i et antal områder. En tommelfingerregel er, at hvis ens ejendom ligger så fjernt, at man ikke kan se den nærmeste nabo, vil man skulle lave en individuel varmeløsning.

Kommuner kan være ejere eller medejere af forsyningsselskaber. Stevns Kommune er medejer af KLAR forsyning, som i dag betjener to mindre varmeværker i Køge, men ellers hovedsageligt arbejder med spildevand. 

Forvaltningen får inden august kortlagt i hvilke områder, der umiddelbart ser ud til at være det bedste grundlag for at lave lokale fælles varmeforsyningsprojekter, og hvilke ejendomme, der med sikkerhed ligger uden for potentielle områder til fælles varmeforsyning. Forvaltningen vil afsøge, hvilke selskaber der kan etablere lokale fælles varmeforsyning i Stevns kommune.

Forvaltningen forventer, at udvalget for Plan, Miljø og Teknik til august kan tage stilling til

 • hvilke potentielle områder for lokale fælles varmeforsyningsprojekter forvaltningen skal arbejdes videre med henblik på, at få udarbejdet eksempelprojekter, som kan indgå i den strategiske varmeplan. De kommunale ejendomme samt omfanget af naturgasforsyning vil ligeledes indgå i dette arbejde.
 • tidsplanen for den strategiske varmeplan

Senest inden årets udgang vil borgerne i Stevns kommune modtage et brev fra kommunen, om der er udsigt til, at deres ejendom er beliggende i et område, hvor der umiddelbart er potentiale for at etablere en lokal fælles varmeforsyning. 

Kommunens ejendomme
Forvaltningen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2023 lave et forslag til vand, varme og energirenovering, som kan lånefinansieres uden konsekvenser for anlægsrammen, og hvor driftsbesparelserne kan investeres i nye forbedringer. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, at den samlede kommunale ejendomsportefølje for vand, energirenovering og varme vurderes i en samlet portefølje.

Forslaget vil indeholde en businesscase med tilbagebetalingstiden for investeringerne. I de konkrete projekter vil sammenhængen med varmeplanlægningen for private boliger og virksomheder indgå.

Hjemmeside og øvrig kommunikation til borgerne
Kommunen afholdte et Webinar på Kommunens Facebook den 17. maj sammen med SparEnergi.dk, om hvad borgerne selv kan gøre sit eget hjem for at spare på energien på den korte og den lange bane. Amro Hajir, rådgiver på vegne af SparEnergi.dk, Energistyrelsen og udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen var værter ved webinaret.

På Kommunens hjemmeside er der tilført materiale om opvarmning af private boliger. Materialet ligger under "Natur & Miljø" - "Klima & Energi". Her opfordres der bl.a. til, at boligejere i områder hvor boligerne ligger tæt - venter med at udskifte fyr, indtil det er afklaret, om der evt. kan være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning.

Tilsvarende står det beskrevet at hvis man bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, så vil der ikke være økonomi i at lave en fælles varmeløsning i lokalområdet, hvorfor en typisk varmeløsning vil være en individuel løsning som fx en varmepumpe.

Der er desuden lagt information og nyttige links på Kommunes hjemmeside, med hjælp og vejledning til hvordan man som privat kan etablere et fjernvarmeselskab.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udarebejdelse af den strategiske varmeplan finansieres via midler til anlæg "Kystsikring, klimahandleplan" hvor der i budget 2022 er afsat 0,5 mio. kr.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.


 • Lokalplan Ny Rødvig Station - I forbindelse med indkaldelse af ideer og forsalg til planlægningen (Planlovens §23c) udvides arealet for kommuneplantillæget og lokalplanens område for arealet med sporet mellem Vemmetoftevej og Rødvig Hovedgade. På denne del af strækningen er det planen at skinnerne fjernes, Lejdebækken åbnes 70-80 meter som erstatningsnatur og der anlægges en sti på hele strækningen.


 • Der er givet afslag på godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Nicolinelund 2, da de indeholder bestemmelser, som giver en enkelt grundejer andre rettigheder end de øvrige medlemmer af grundejerforeningen. Stevns Kommune skal ved godkendelse af grundejerforeningsvedtægter sikre, at der fastsættes bestemmelser som sikrer, at ejendommene får en forholdsmæssig lige andel i rettigheder og pligter. Forvaltningen vil nu se på om Stevns Kommune har godkendt andre grundejerforeningsvedtægter, med tilsvarende bestemmelser.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.


Resume

Plan, Miljø og Teknikudvalget skal beslutte, at der udarbejdes lokalplan for en del af det område, som ejes af Selskabet Højeruplund.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. anmodningen om udarbejdelse af en lokalplan godkendes,

2. der fastsættes en dato for formøde om lokalplanen. Forvaltningen foreslår mandag den 12. september kl. 19.00


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)

1. Udvalget godkender, at arbejdet med udarbejdelse af lokalplanen igangsættes.

2. Udvalget godkender, at for-borgermødet om lokalplanen fastsættes til den 12. september kl. 19.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for et arkitektonisk, funktionelt og oplevelsesmæssigt løft, blandt andet ved en reorganisering af området samt ved tilføjelse af nye funktioner og forbedring af de eksisterende. Området er på ca. 4.3 ha. og ligger Højerup Bygade 28. Lokalplanområdet er omfattet af matr. nr. 3k, 3r, 3t, 3u, 3v, 3q, 31, 41b, 43 samt dele af 3e, 3ø, 36, og 44 Højerup By, Højerup.


Baggrund

Naturstyrelsen har den 9. november 2015 meddelt forsøgstilladelse til etablering/ omdannelse af trappe og platform på klinteskrænten, etablering/ omdannelse af legeplads, omlægning af parkeringsplads, etablering af ubemandet udstilling og etablering af madpakkehus. Forsøgsordningen var gældende indtil 9. november 2020, hvor den blev forlænget med yderligere to år. Samtidig fik Stevns Kommune godkendt mindre ændringer, således at det er muligt at etablere et overnatningssted indenfor området. Kystdirektoratet har efterfølgende den 16. maj 2022 meddelt fornyet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15, strandbeskyttelseslinjen til den del af forsøgsprojekt, som er placeret i Højerup.


Tilladelsen giver Stevns Kommune tilladelse til planlægning for projekter uanset planlovens regler i § 5b vedrørende kystnærhedszonen. Tilladelsen er meddelt, idet projekterne har potentiale for udvikling af kyst og naturturisme og for øget tiltrækning af udenlandske turister, og da projektet sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter i området og efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser.


Tilladelsen er givet på vilkår om, at projektet skal indpasses arkitektonisk og opføres under hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet. De nødvendige arkitektoniske, landskabelige og naturmæssige hensyn skal sikres gennem den fremtidige lokalplan. Stevns Kommune har i 2021 fået udarbejdet en rapport omkring naturforholdene i området, og den har efterfølgende dannet grundlag for en vurdering af projekternes påvirkning på Bilag IV arter.


Projekter

Schønherr A/S er i samarbejde med Selskabet Højeruplund og Stevns Kommune i gang med at udarbejde en samlet plan for disponering af området, der binder de mange interesser og delprojekter sammen og som kan danne grundlag for lokalplanlægningen. Projekterne omfatter trappe/boardwalk, udflytning af parkeringsplads, vende- og afsætningsmuligheder, parkeringsmuligheder for kirkegængere, omdannelse af den tidligere museumsbygning til overnatningssted, ankomst og udearealer, centralt torv, stisystemer, legeplads, madpakke/formidlingshus og udsigtspunkt.


Plangrundlag

Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens Rammeområde 9R3 Ferie og Fritid, som er udlagt til rekreative formål. Indenfor området som helhed må bebyggelsesprocenten være max. 5. Der kan bygges i op til 1 etage i max. 8,5 meter. På museumsgrunden må der opføres en bygning på maks. 8,5 meter i en etage med udnyttet tagetage. Indenfor området kan der etableres trappe og platform på klinteskrænten, legeplads, parkeringsplads, adgangsvej, overnatning, ubemandet udstilling og madpakkehus. Desuden kystsikring. Derudover skal der tages hensyn Etablering af de ønskede projekter er således i overensstemmelse med kommuneplanens rammeområde 9R3.


Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. Lokalplanen udarbejdes med bonusvirkning, hvilket betyder at lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser i medfør af planlovens § 35 der ellers ville være nødvendig for lokalplanens virkeliggørelse. Området er ikke omfattet af en eksisterende lokalplan.


Området ligger indenfor flere udpegninger i kommuneplanen. Herunder særlige landskabelige interesser, større sammenhængende landskaber, kulturmiljø, kirkeomgivelser, geologisk interesseområde samt natur og potentielle naturområder.


Området er omfattet af en del fredninger og områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, § 15 og § 19. Det gælder den beskyttede naturtype langs klinten og søen ved fiskerhuset, kirkebyggelinjen omkring Højerup Kirke, fredning af Højerup Gamle kirke samt en 100 meter beskyttelseszonen omkring denne. Derudover er en del af området omfattet af en Exnerfredning, som skal sikre ind- og udsyn til Højerup Gamle kirke, ligesom dele af området er omfattet af Fredningen Stevns Klint.


Lokalplanen skal udarbejdes under hensyntagen til bindingerne i kommuneplanen samt de forskellige fredninger indenfor området. Bygninger og anlæg skal i omfang, placering og arkitektonisk indpasses i det omkringliggende natur og landskab. Den arkitektoniske udformning af bygninger, anlæg og terræn, herunder gennem valg af bygnings- og anlægshøjder, materialer, belysning, skiltning og befæstelse skal tage hensyn til offentlighedens mulighed for at opleve kystlandskabet og dets natur. Projektet må ikke hindre eller vanskeliggøre almenhedens færdsels- og opholdsret.

.

Området omkring den tidligere museumsbygning er omfattet af Stevns Spildevandsplan 2021, Kloakopland T, separatkloakering.


Miljøvurdering og VVM

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen skal der foretages en screening af projektet i henhold til miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM), for at vurdere om planen har så væsentlig indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.


Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik skal godkende, at revideret forslag til kommuneplantillæg nr.1 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde d. 10. marts 2020.

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik sendte 30. november 2021 kommuneplantillæg nr.1 i 13ugers offentlig høring (9 ugers høring samt 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og derfor skal forslag til kommuneplantillæg nr.1 sendes i fornyet høring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden

3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget godkender, at forslag til kommuneplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

2. Udvalget beslutter, at der afholdes borgermøde den 24. august kl. 19-21.

3. Udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med Kommuneplantillæg nr.1 er at give mulighed for at udvide Valløby mod syd, i overensstemmelse med principperne i Valløby Udviklingsskitse.

Kommuneplantillæg nr. 1 er et revideret forslag, efter at tillægget første gang blev politisk behandlet på PMT møde d. 30. november 2021 med efterfølgende 13 ugers offentlig høring ( 9 ugers høring og 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og arealudlægget er tilrettet fra 2,8 ha til det nuværende 2,6 ha.

Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Rammeområde 8.B5 som udlægges til boligområde og rammeområde 8.R1 som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for boliger syd for Valløby, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt vådområde som kan håndtere regnvand fra boligområdet i tilfælde af længerevarende eller ekstrem regn.

Rammeområde 8.B5 omfatter et areal på ca. 2,6 ha som inddrages til byudvikling. Afgrænsningen af rammeområde 8.B5 udmunder af Valløby udviklingsskitse. På baggrund af udviklingsskitsen er det vurderet, at Valløby mod syd kan afrundes med ca. 2,5 ha. Ved konkretisering af afgrænsningerne i udviklingsplanen har det vist sig mest hensigtsmæssig med et samlet planområde fremfor 2 separate områder og endelig har det givet mest mening at føre planområdet til nuværende vejskel. Derfor er planområdet som overføres til byzone 2,8 ha fremfor ca. 2,5 ha. Med Kommuneplantillæg 1, er restarealet til udlæg faldet fra 4 ha til 1, 4 ha.

Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 204 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.

Forhøring/fordebat
Kommuneplantillægget og udlægning af to nye rammeområder, vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 9. oktober til d. 6. november 2020. Der er indkommet 17 indsigelser og forslag, som er vedlagt dagsordenen. (bilag)

De indkomne bemærkninger og forslag omhandler både konkrete planer for projektet, samt andre ønsker og temaer som optager borgere i kvarteret omkring det nye boligkvarter syd for Valløby. Overordnet følgende temaer:
-
Trafik og vejadgang. Der er en generel opfordring fra borgerne, til at følge op på konsekvenserne for trafikken omkring Sognevej og Valløby generelt, med det nye boligkvarter. Særligt med fokus på trafiksikkerhed og adgang til landskabet.

-
Det nye boligkvarter og hvordan det passer ind i de fysiske omgivelser. Fokus på at få husene til at tage højde for udsigten for nuværende beboere, samt at det nye kvarter skal passe til det eksisterende.

-
Mulighed for nye fælles faciliteter. Særligt ønsker om at det nye kvarter kan give mulighed for rekreative opholdssteder. Både i det nye boligkvarter og tilknytning.

Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af ideer og forslag fra høringsperioden og formødet, projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, udviklingsskitsen og Stevns kommunes boligpolitik.


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonimiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik skal tage stilling til, om revideretat forslag til Lokalplan nr. 204 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde d. 10. marts 2020.

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik sendte 30. november 2021 Lokalplan nr. 204 i 13 ugers offentlig høring (9 ugers høring samt 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og derfor skal forslag til Lokalplan nr. 204 sendes i fornyet høring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan nr. 204 sendes i offentlig høring i 8 uger

2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden

3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget beslutter, at forslag til lokalplan nr. 204 sendes i offentlig høring i 8 uger med to ændringer:

- der skal være fortov på Sognevej

- i § 7.3 skal hækken stå på egen grund

2. Udvalget godkender, at borgermødet afholdes den 24. august kl. 19-21.

3. Udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen


Baggrund og historik

Der har i flere år været ønske om at bygge boliger på arealet syd for Valløby og forslag til lokalplan 204 er således resultatet at en længerevarende proces og dialog mellem borgere, forvaltning og politikere. Blandt andet kommet til udtryk i udviklingsskitse for Valløby. Formålet med udviklingsskitsen har været at skabe et fælles dialoggrundlag og klarlægge udfordringer og potentialer i Valløby. Udviklingsskitsen afdækker således de kvaliteter og potentialer der er i Valløby, samt at udpeger de områder og kvaliteter som man ønsker at bevare i byen.


Borgermøde

Den 24. januar 2022 blev der afholdt borgermøde i høringsperioden for lokalplanforslaget. Der var ca. 35 deltagere på mødet, hvor bygherres rådgiver præsenterede lokalplanprojektet, og hvor Stevns kommune præsenterede spildevandstillæg for projektet. Stevns kommunes vejingeniør deltog også på borgermødet, da flere henvendelser fra for-borgermøde (se sagsfremstilling fra PMT møde d. 30. november 2021 i bilag) har drejet sig om generelle spørgsmål til afvikling af trafik omkring Sognevej.


På Borgermødet blev følgende temaer drøftet:

- Trafikafvikling omkring Sognevej.

- Spildevand og håndtering af vand generelt.

- Bebyggelsesplanens udtryk


Planforslaget er et revideret forslag, efter at forslaget første gang blev politisk behandlet på PMT møde d. 30. november med efterfølgende 13 ugers offentlig høring. (9 ugers høring og 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, samt plan for håndtering af spildevand, er planforslaget revideret i overensstemmelse med høringssvar. Bebyggelsesplanen er således reduceret fra 50 til 35 boliger og der er udarbejdet nyt spildevandstillæg. (se høringssvar i bilag)


Lokalplanen arbejder med tæt/lav bebyggelse, som maksimalt hænger sammen i rækker af fire huse. På den måde fastholder man kig ned gennem bebyggelsen og ud i det åbne landskab.

Derudover er det grønne fællesområde – delområde C – forbundet med Sognevej og den øvrige Valløby, med stiforbindelse og boligvej. Boligvejen betjener det nye boligkvarter, og stien er en videreførelse af stiforbindelse mellem Valløby og landskabet.


Den visuelle kontakt mellem byen og landskabet er også udtrykt i lokalplanen ved at fastholde det som er kaldt den flossede kant eller overgang mellem by og land. Konkret ved at bruge spredt beplantning frem for en gennemgående beplantning, eksempelvis som hæk, i overgangen mellem det nye boligkvarter og landskabet.


Stevns Kommunes boligpolitik har bl.a. fokus på et varieret boligudbud. Stevns Kommune mangler mindre boliger, der er attraktive for seniorer, singler og små familier, og stræber derfor aktivt efter at påvirke boligudbygningen og disponeringen af boligområderne, så de nye boliger svarer til borgernes og tilflytternes præferencer i forhold til boligform og beliggenhed uden at gå på kompromis med kvaliteten af friarealer og byrum. Valløby er jf. datagrundlaget til boligpolitikken fra 2019 det byzoneareal i Stevns Kommune med den højeste andel af parcelhuse. I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen til Valløby udviklingsskitse og til Stevns Kommunes boligpolitik har flere beboere i Valløby ønsket flere mindre boliger med mindre fokus på private udearealer og mere fokus på fællesskaber med naboer.


Lokalplanen er på 2,6 ha og giver mulighed for at opføre 35 nye boliger som rækkehuse og dobbelthuse. Derudover giver lokalplanen mulighed for fælleshus, parkering og fælles udendørs opholdssteder og legeplads.


Boligområdet er organiseret omkring en boligvej som har indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og mod sydvest, sådan at den betjener hele boligområdet.

Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser, samt fællesarealer i form af grønne passager og boligområdets to torve.


Lokalplanen opdeles i fire delområder. Delområde A med ca. 13 boliger og karakteriseret ved rækkehusbebyggelse som skal organiseres omkring flere små gårdmiljøer. Delområde A indeholder også Fælleshus, som skal understøtte fællesskaber med naboer. Delområde B med ca. 22 boliger med rækkehusbebyggelse og dobbelthuse. Delområde C er fælles friareal og delområde D udlægges til regnvandsbassin. Delområde D er ikke en del af området udpeget til byudvikling i udviklingsskitsen for Valløby, og området er kun en del af lokalplanen som areal til håndtering af regnvand. Delområde D forbliver i landzone og overgår ikke til byzone eller bebygges i øvrigt.


Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens Rammeområde Rammeområde 8.B5 som udlægges til boligområde som udlægger området til boligområde, tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Mindste grundstørrelse er på 750m² for parcelhuse, 500m² for dobbelthuse og 350m² for tæt lav bebyggelse og rammeområde 8.R1 som udlægges til rekreativt område

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om revideret forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 for nyt boligområde syd for Valløby kan godkendes til at sendes i fornyet høring.


Forslaget til spildevandsplantillægget var på dagsordenen ved kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2021, hvor forslaget blev godkendt og sendt i høring (se bilag 1).

Forslaget er primært revideret på baggrund af ændringer i overfladevandshåndteringen, som følge af høringen af det oprindelige forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. håndteringen af overfladevand fra vejarealer og parkeringspladser ændres til at det hele året ledes til forsyningens ledningsnet i Valløby
 2. revideret høringsudkast til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.
 3. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget godkender forslag til håndtering af overfladevand.

2. Udvalget godkender, at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 sendes i offentlig høring.

3. Udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Området i tillæg 1 er udlagt til en spildevandskloakering, hvor forsyningen står for håndtering af spildevand, og grundejerne selv står for håndtering af regnvand ved nedsivning og fordampning, med udtagelse af vejvand.


Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 har været offentlig i høring i perioden 20. december 2021 til 17. marts 2022.

Der er indkommet to rettidige høringssvar til spildevandsplantillægget, fra henholdsvis KLAR Forsyning og Bakkehældets Vandværk. Fokus i høringssvar er håndteringen af overfladevand fra veje og parkeringsarealer.


Det første høringsforslag havde den undtagelse til en spildevandskloakering, at overfladevand fra veje og parkeringsarealer i 5 vintermåneder skulle tilledes forsyningens kloakledningsnet i Valløby for at hindre nedsivning af salt til grundvandet. Årets øvrige måneder skulle der ske nedsivning af renset overfladevand fra veje og parkeringspladser. Det er ikke muligt at rense for vejsalt.


Tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 dækker et område hvor der er særlig forhold der bevirker, at der skal ske afledning af vejvand til kloak. Der er tale om et særligt følsomt drikkevandsområde og der er særlige udfordringer og problematikker forbundet med en eventuel udledning af vejvandet til recipient, der gør at det vurderes som en ikke anvendelig mulighed.


Ændring af håndtering af vejvand fra boligområdet

Boligområdet, Opland 953.5-1, ligger blandt andet i det grundvandsdannende opland for drikkevandsboring for Bakkehældets Vandværk. Stevns Kommune har vurderet, at vandindvindingsområdet grundvandsdannelse er sårbar overfor en fuldstændig fjernelse af nedbør fra området. Samtidigt er indvindingsoplandet er sårbar overfor en påvirkning fra nedsivning af urenset vejvand.


Bakkehældet Vandværk gør indsigelser mod nedsivning af urenset overfladevand fra veje og parkeringspladser, og de er bekymret for forurening af grundvandet. De vil, have at overfladevandet fra veje og parkeringspladser ledes til forsyningen ledningsnet året rundt.

Bakkehældets Vandværk er et mindre vandværk med kun 1 vandboring.


Valløby er fælleskloakeret. Yderligere tilslutning af regnvand til det fælleskloakerede anlæg vil kunne øge risikoen for spildevand på terræn. Forsyningen er fortaler for at overfladevandet ikke ledes til forsyningens ledningsnet.


For at tage hensyn til beskyttelsen af Bakkehældets vandværksboring, ændres regnvandshåndteringen, i dette særlige tilfælde, til at overfladevand fra vejarealer og parkeringspladser, efter forudgående forsinkelser, afledes til Stevns Spildevands ledningsnet for Valløby. Overfladevand fra tage, stier, og grønne områder håndteres fortsat internt på området.


For at minimere risikoen for oversvømmelse andre steder i Valløby, er det vigtigt, at forsinkelsen af overfladevandet er tilstrækkelig. Der bibeholdes krav om en maksimal udledning til forsyningens ledningsnet.


Ved kraftigere regnhændelser, vil det første og beskidte regnvand blive ledt til forsinkelsesbassinet, mens det overskydende vejvand efterfølgende vil blive ledt til områdets regnvandsbassin.


Øvrige ændringer

Derudover er, de for spildevandplanen relevante, ændringer til forslag til lokalplan 204 og kommuneplan indarbejdet i det reviderede spildevandsplantillæg.

Efter aftale med Bolig og- planstyrelsen reduceres området fra 50 til 35 tæt-lav boliger. Dette bevirker, at arealet udlagt til veje og parkeringsarealer i reduceres i mindre omfang.


Kloakoplandet reduceres til at matche lokal- og kommuneplansområdet. Placering af internt regnvandsbassin placeres fortsat indenfor kloakoplandet.


Revideret udkast til tillæg 1

Der er udarbejdet et revideret forslag til spildevandsplan tillæg 1 på baggrund af høringssvarene, som indkommet rettidigt i høringsperioden.


Den primære ændring af tillæg 1, er at overfladevand fra veje og parkeringspladser hele året ledes til forsyningens ledningsnet i Valløby.


Ændringerne til håndteringen af vejvandetet, vurderes af forvaltningen til at være af en sådan karakter at ændringerne kræver en fornyet høring og vurdering af spildevandsplantillægget.


Derudover er de for spildevandplanen relvante ændringer til forslag til lokalplan 204 og kommuneplan indarbejdet i det reviderede spildevandsplantillæg.

Efter aftale med Bolig og- planstyrrelsen reduceres området fra 50 til 35 tæt-lav boliger. Dette bevirker at areal udlagt til veje og parkeringsarelaer i reduceres i mindre omfang.

Kloakoplandet reduceres til at matche lokal- og kommuneplansområdet. Placering af internt regnvandsbassin placeres fortsat indenfor klaokoplandet.


Det videre forløb

Efter godkendelsen af det reviderede høringsudkast af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mv. mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende tillægget i sin endelige form.


Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget. Screening og vurdering af bilag IV arter er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Punktet omhandler problematikken for tilbageblevne sommerhuse i området underlagt lokalplan 189. Tilbageblevne sommerhuse i området kan ikke bygge til på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. eksisterende sommerhuse i området fremover kan tilbygges i begrænset omfang, forudsat at tilbygninger ikke opføres så den samlede bebyggelsesprocent overstiger 15% dog kan sommerhuse maksimalt have et areal på 120m2. Tilbygninger til sommerhuse skal følge de i lokalplanen foreskrevne bygningsregulerende bestemmelser. For tekniske bestemmelser skal det på opførelses/ombygningstidspunktet gældende bygningsreglement følges for sommerhuse. Eksempelvis isoleringskrav til sommerhuse. Der kan ikke opføres nye sommerhuse. Ved afvigelser fra de ovenover opstillede rammer vil der blive stillet krav om statusændring af sommerhuset, eller opførelse af nyt helårshus.

Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget godkender ændringen af proceduren for byggesager vedr. de eksisterende sommerhuse under lokalplan 189.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Lokalplan 189 er vedtaget af kommunalbestyrelsen i juni 2019. Med vedtagelse af lokalplanen er området overgået fra sommerhusområde til et område for helårsboliger i byzone.

Eksisterende sommerhuse underlagt lokalplan 189 kan fortsætte den nuværende lovlige anvendelse af ejendommen jf. lokalplanens § 14.2 og planlovens § 18. Det betyder, at nye forhold, der er i overensstemmelse med lokalplanen eller ikke er reguleret af lokalplanen er umiddelbart tllladt efter planloven. Derimod forudsætter dispositioner, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen at kommunen kan og vil dispensere fra lokalplanbestemmelsen. Ved etablering af nye forhold, f.eks. ved opførelse af nybyggeri, skal lokalplanen overholdes.

Byggesagsteamet har siden lokalplanens vedtagelse modtaget flere ansøgninger om tilbygning af eksisterende sommerhuse, som man indtil nu har afvist med den begrundelse, at opførelse af ny bebyggelse skal følge lokalplanens bestemmelser. Forvaltningen har tolket bestemmelsen således, at en tilbygning til et eksisterende sommerhus har været at betragte som nybyggeri og dermed ikke fortsat lovlig anvendelse.

Generelt er største delen af områdets huse overgået til eller er i gang med at overgå til helårsbeboelse. Tilbage er en mindre gruppe af borgere, der fortsat ønsker at anvende deres sommerhus. De mener ikke, at problematikken med tilbygninger har været belyst tilstrækkeligt ifm. vedtagelsen af lokalplanen og påpeger samtidig at en manglende mulighed for at lave tilbygningen, hindrer en fornuftig anvendelse af en del af husene.

Forvaltningen har på baggrund af nedenstående planklagenævnsafgørelse efterfølgende revurderet, hvad der kan opføres af byggeri indenfor rammerne af fortsat lovlig anvendelse.

Planklagenævnsafgørelse jnr. 20/04209 anfører: når anvendelsen af en ejendom har karakter af eksisterende lovlig anvendelse vil det i begrænset omfang være muligt at foretage bygningsmæssige ændringer, herunder mindre udvidelser af eksisterende bebyggelse. Dette forudsætter dog, at der er tale om bebyggelse, der kan karakteriseres som rimelig fortsat udnyttelse af den eksisterende lovlige anvendelse. Den nye bebyggelse skal desuden være i overensstemmelse med de bygningsregulerende bestemmelser i det (nye) gældende plangrundlag. Nævnet lagde desuden vægt på, at bebyggelsen var af begrænset omfang. (afgørelsen vedlagt sagen som bilag)

Forvaltningen indstiller derfor til, at eksisterende sommerhuse i lokalplan 189 kan tilbygges i begrænset omfang. Med begrænset omfang vurderes at tilbygninger ikke opføres, så den samlede bebyggelsesprocent overstiger 15%, dog kan sommerhuse maksimalt have et areal på 120m2. Tilbygninger til sommerhuse skal følge de i lokalplanen foreskrevne bygningsregulerende bestemmelser. For tekniske bestemmelser skal det på opførelses/ombygningstidspunktet gældende bygningsreglement følges for sommerhuse. Eksempelvis isoleringskrav til sommerhuse. Der kan ikke opføres nye sommerhuse. Ved afvigelser fra de ovenover opstillede rammer vil der blive stillet krav om statusændring af sommerhuset, eller opførelse af nyt helårshus.

Praksisændringen gælder alene for eksisterende lovligt anvendte sommerhuse, der ønsker at bygge til. Det betyder blandt andet, at sommerhuset har været anvendt som sommerhus i 3 på hinanden følgende år. Ændringen af proceduren vil ikke medføre, at der kan gives tilladelse til at opføre af nye sommerhuse i området. Praksisændringen gælder alene for eksisterende lovligt anvendte sommerhuse, der ønskes at bygges til. Det betyder blandt andet, at sommerhuset har været anvendt som sommerhus i 3 på hinanden følgende år. Ændringen af proceduren vil ikke medføre, at der kan gives tilladelse til at opføre af nye sommerhuse i området.

Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Foranlediget af et stigende antal ansøgniner for opsætning af telemaster, har forvaltningen udarbejdet materiale til hjælp for ansøgere og for at sikre en ensartet sagsbehandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. tage orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Teknik og Miljø

Beskrivelse af sagen

Foranlediget af et stigende antal ansøgninger for opsætning af telemaster har forvaltningen udarbejdet et materiale som skal være med til at sikre dels ensartet håndtering af ansøgninger og dels en mere smidig sagsbehandling.


Startskema

Med afsæt i de gode erfaringer som forvaltningen har med startskemaet til lokalplanerne er der udarbejdet et skema som fremtidige ansøgere skal udfylde. Skemaet skal give en oversigt over det ønskede projekt, planforhold, oplysninger om ejerforhold m.v. og være med til at sikre at ansøger får overvejet en række forhold som har væsentlig betydning for valg af placeringen.


Pixibog

Der er udarbejdet en pixibog som skal være til hjælp for ansøgere. Pixibogen gennemgår en række principper for placering af master og stiller krav til visualiseringer.


Kort

Der er udarbejdet et kort, som gør det muligt for ansøger via markeringer af zoner i farverne rød, gul og grøn at anskueliggøre, hvor det er mulighed for at opstille antennemaster i Stevns Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommune

Resume

Plan, Miljø og Teknik skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal gives tilladelse til opsætning af en mindesten ved Lund Havn

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der gives tilladelse til opsætning af mindesten ved Lund Havn


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget godkender, at der opsættes en mindesten ved Lund Havn.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen


Stevns Kommune har modtaget en ansøgning for opsætning af en mindesten ved Lund Havn.


Stenen skal minde om en hædelse som fandt sted den 2. oktober 1943 under 2. verndeskrig i Lund Havn. Lokale kræfter sikre flugten og redning af 10 danske jøder. Bundgarnsjollen ”TERNEN” blev benyttet til flugten, og jollen er i dag udstillet på Frihedsmuseet i København.


Af ansøgnigen fremgår det at mindesten bliver ca. H: 180 cm – B: 80 cm – D: min.30 cm – og formentlig vil blive udført i granit. På stenens forside placeres øverst et bronzerelief (20 cm x 30 cm) forestillende ”TERNEN”. På stenens forside vil der i øvrigt – med sandblæste bogstaver – blive sat en tekst med navnene på de 13 ombordværende/flygtende og deres alder (på flugttidspunktet). På bagsiden vil der på samme vis bl.a. stå en henvisning til Frihedsmuseet i København.


Projektleder for opsætning af mindestenen har været i kontakt med repræsentanter for Lund Havn og har deltaget i et møde for byen for en præsentation af projektet og en drøftelser af mulige placeringer.

Der har været afholdt en afstemningen om mindestenens placering samt afholdt ekstraordinære generalforsamling i Lund Bylaug. Der er enighed om en placering af mindestenen ved siden af tænkebænken.

Opsætningen af mindestenen forudsætter, at projektgruppen ansøger og får dispensation til opsætning fra Kystdirektoratet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

På baggrund af den nyligt afholdte workshop fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse temaer og ambitioner til kommende Fritids- og Idrætspolitik. Inden Kommunalbestyrelsens behandling fremlægges temaer og ambitioner ligeledes til alle udvalg til evt. kommentering og anbefaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik godkendes.


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.

Sagens gang

 Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nuværende fritidspolitik, som er fra 2009, og som er en del af en Kultur- og Fritidspolitik, skal afløses af en ny Fritids- og Idrætspolitik, der efter planen skal endeligt vedtages sidst på året.


Ambitioner og temaer til en ny politik (vedlagt som bilag) er resultatet af en bred og inddragende proces.


Processen begyndte i efteråret med input og overlevering fra det tidligere udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. I begyndelsen af året blev Folkeoplysningsudvalget inviteret til et møde, hvor de sammen med det siddende udvalg drøftede og kom med en række input til en ny Fritids- og Idrætspolitik.


Senest blev der i april afholdt en workshop, hvor udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme havde inviteret alle aktører på fritids- og idrætsområdet til at komme med ideer og input til den kommende politik.


De mange ideer og input er nu sammensat med fire tværgående ambitioner og fem temaer.


De fire ambitioner er:

 • I Stevns er der aktive fællesskaber gennem hele livet
 • I Stevns er der en stærk frivillighedskultur
 • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten
 • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet


De fem temaer er:

 • Foreningerne og de frivillige
 • Fritidsliv for børn og unge
 • Aktivt voksen- og seniorliv
 • Sundhed på tværs
 • Fritidsaktiviteter til vands og lands


Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af ambitioner og temaer udarbejde udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Denne vil på augustmødet blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme for herefter at blive sendt i interesenthøring. Efter høringsfristens udløb vil politikken blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Til orientering fremlægges retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder tages til efterretning


Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget tager retningslinjerne til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Styrelsesloven udøver udvalgene deres virksomhed i møder.


I Stevns Kommune er hovedreglen at udvalgsmøderne afholdes ved fysisk fremmøde.


Et udvalg kan dog beslutte at afholde deres møde, som et virtuelt møde via video eller telefon.


Hvis mødeplanen er fastlagt med afholdelse af fysiske møder, vil en ændring til et virtuelt møde kræve enighed i udvalget.


Formanden eller flertallet i udvalget kan tillade at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde. Mødet vil derved blive afholdt som et hybridt møde, dvs. ved både fysisk og virtuel tilstedeværelse. Som det fremgår ovenfor, er hovedreglen i Stevns Kommune, at udvalgsmøder afholdes ved fysisk fremmøde. Muligheden for virtuel deltagelse skal således opfattes som en undtagelsesbestemmelse som kan bringes i anvendelse, når der foreligger en konkret anledning hertil hos det enkelte medlem.


Møder i Økonomiudvalget og i de stående udvalg er lukkede for offentligheden. Ved deltagelse i virtuelt eller hybridt udvalgsmøde skal hvert udvalgsmedlem, som deltager digitalt, sikre at mødets fortrolighed opretholdes.


Uanset om mødet afholdes fysisk eller virtuelt gælder samme regler vedr. indkaldelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Ved afholdelse af ekstraordinære møder kan formanden fastlægge om mødet afholdes fysisk eller virtuelt.


En Kommunalbestyrelse kan beslutte ikke at tillade hybride møder. I sådanne tilfælde vil det skulle besluttes særskilt. Denne begrænsning er ikke på nuværende tidspunkt besluttet i Stevns Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.Beslutning

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget drøftede punkterne/tog dem til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Grønt Råd Stevns: Dato for næste møde er 6. september kl. 18-21 i forlængelse af PMT møde. Lokalitet og dagsorden meldes ud når vi nærmer os mødedato.
 3. Borgermøde om affaldsplan den torsdag den 29. september fra 17-19. Lokalitet og dagsorden følger
 4. Dagsordenpunkt vedr. revideret Administrationsgrundlag for jordarbejder og jorddeponi, der blev udsat på udvalgetmødet den 5. april kommer til behandling efter sommerferien
 5. Der er udsendt høring om etablering af 36m gittermast til mobiltelefoni og data Amtsskrivervej 1, 4671 Strøby til 87 husstande. Der er i 2019 stillet dækningskrav i forbindelse med auktionen over 700 MHz-, 900 MHz- og 2300 MHz frekvensbåndene. I forbindelse med auktionen forpligtede Cellnex sig til at forbedre dækningen i 212 områder i landet, herunder området omkring Strøby. Den ansøgte placering er i samspil med antennepositioner blandt andet omkring Egøje samt Himlingøje. I henhold til Planklagenævnets praksis, skal antennepositionen søges opsat i bymæssig bebyggelse fremfor landzone. Store dele af Strøby er omfattet at kirkebeskyttelseslinje eller lokalplaner, der ikke åbner mulighed for opsætning af telemaster. På Amtsskrivervej 1 ligger der et autoværksted og området har ingen lokalplan. Høring er udsendt den 18. maj og høringen
  forløber i 14 dage.
 6. 39 cykelstier på tværs af landet får del i de 200 millioner kroner fra den såkaldte "Cykelstipulje" som forligskredsen bag infrastrukturaftalen har udmøntet. Stevns Kommune har ansøgt om tilskud til cykelsti fra Endeslev til Hårlev langs Hårlevvejen samt tilskud til cykelsti fra Solgårdsparken til Bakkegårdsvej. Stevns Kommunes to ansøgte projekter er ikke blandt de udvalgte 39.
 7. Et enigt forretningsudvalg i Region Sjælland har på et møde den 30. maj 2022 besluttet at udsætte renoveringen af Østbanen fra 2023 til 2024.
 8. Stevns Skaber Liv afholder en række inspirationsmøder hen over sommeren. De første tre er: 7. juni: Stevns skaber liv i grøftekanten, 9. juni: Fremvisning af privat have på Råmosevej & 19. juni: Til Naturdag i Nicolinelund
 9. Borgerforeningen i Lille Heddinge har indkaldt til borgermøde torsdag den 16. juni kl. 18.00 (fællesspisning - mødestart kl. 19.15). Emnet for mødet er den kommende cykelsti der i 2023-24 skal etableres igennem Lille Heddinge.


Resume

Underskriftsark for Plan, Miljø og Teknik den 7. juni 2022.


Beslutning

.