Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 3 februar 2021, kl. 10:00
MødestedSkype-møde - deadline d. 20/1
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Afbud: Anja Reimann Christensen og Rikke Ackermann.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge ordstyrer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 • godkende dagsordenen
 • vælge ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen, Rikke Ackermann og Jacob Panton Kristiansen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet vil på dette møde blive orienteret om resultatet af en spørgeskemaundersøgelse og den kommende proces vedrørende den nye Boligpolitik, som er ved at blive udarbejdet.


Herefter vil Udsatterådet få mulighed for at komme med input til Boligpolitikken og hvilke områder, som rådet synes er vigtige i forhold til de udsatte borgere i Stevns Kommune.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning
 2. komme med input til den nye Boligpolitik.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen, Rikke Ackermann og Jacob Panton Kristiansen.


Centerchefen orienterede om spørgeskemaundersøgelsen vedrørende den nye boligpolitik - herunder:

 • Forvaltningen har fået lidt over 1.000 besvarelser fra borgere jævnt fordelt over hele Stevns.
 • De fleste besvarelser kommer fra borgere over 50 år.
 • Rigtig mange har peget på:
  • naturen og gode huspriser, som det positive ved at bo i Stevns Kommune og
  • transport og infrastruktur, som den største udfordring ved at bo i Stevns Kommune.
 • Derudover efterlyser mange flere lejeboliger og savner boliger egnet til blandt andet bofællesskaber og flere familier.


Udsatterådet synes som udgangspunkt, at arbejdet i forbindelse spørgeskemaundersøgelsen og det vedhæftede materiale til dette møde er rigtig godt. Rådet pointerede, at det er vigtigt med boliger til alle/lejeboliger, som også kan betales af borgere med lave indkomster og unge under uddannelse. Derudover er det også vigtigt at tænke i boliger til hjemløse og muligheder for gode fællesskaber samt god infrastruktur og offentlig transport.


Der var også drøftelser om:

 • hvordan man undgår, at faldefærdige boliger opkøbes med henblik på at leje disse ud til udsatte borgere, som ikke har andre muligheder.
 • hvordan man bliver bedre til at opdage nytilflyttede familier, som "går under radaren" og dermed ikke får tilbud om hjælp.
 • Stevnslandsbyen, som kan være med at åbne op for andre boligformer.
 • grønne og bæredygtige boliger kontra boligpriser.
 • hvordan boligpolitikken kan ændre måden lokalplanerne bliver fremadrettet.


Boligpolitikken forventes færdig i marts/april, hvorefter den skal i høring.


Det blev besluttet, at centerchefen deltager på et møde i Udsatterådet, når boligpolitikken er i høring.

Sagsfremstilling

Den 24. juni 2020 besluttede KB, at udarbejdelsen af en Boligpolitik skulle sættes i gang. Derfor blev der i december 2020 sendt spørgeskemaer ud til 4.000 borgere på Stevns.


På baggrund af et temamøde i KB den 22. oktober 2020 og besvarelser fra ovennævnte spørgeskemaundersøgelse er forvaltningen nu i gang med at udarbejde et udkast til den nye Boligpolitik. Dette udkast vil blive drøftet på et nyt temamøde i KB den 8. februar.


Spørgsmålene, som borgerne har haft mulighed for at svare på, tog afsæt i seks temaer, som udvalget for Stevns Verdensmål (§ 17 stk. 4 udvalget) har udarbejdet.


De seks temaer er:

 1. Boliger til alle - Varieret boligudbud
 2. Strategisk udvikling
 3. Liv i landsbyer og landdistrikter
 4. Plads til vildskab - Grønne boligområder
 5. Klima- og miljøvenligt byggeri - nybyggeri og renovering
 6. Grønne forbindelser - binde land og by sammen.


PMT godkendte spørgeskemaet den 1. december 2020. Dagsordenspunkt fra mødet i PMT er vedhæftet denne sag sammen med Boligprogrammet og § 17 stk. 4 udvalgets anbefalinger til temaer i boligpolitikken.


Centerchefen for Teknik & Miljø vil orientere Udsatterådet om besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen og den kommende proces. Herefter vil Udsatterådet få mulighed for at komme med input til, hvilke områder der er vigtigst - set med Udsatterådets øjne.

Økonomi

Udarbejdelse af Boligpolitikken finansieres via anlægsmidler, som er afsat til § 17 stk. 4 udvalget.

Resume

På baggrund af en drøftelse på udsatterådsmødet den 19. november, skal Udsatterådet beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med at hjælpe psykisk sårbare unge i Stevns Kommune med at gennemføre en uddannelse.


Dagsordenspunkt fra den 19. november 2020 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte hvordan rådet vil arbejde videre med at hjælpe psykisk sårbare unge i Stevns Kommune med at gennemføre en uddannelse.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen, Rikke Ackermann og Jacob Panton Kristiansen.


Udsatterådet efterlyser indsatser, hvor borgere, som er klar til at gå i gang med en uddannelse, kan få hjælp til for eksempel at finde en læreplads og til at komme i gang.


Skoleforløb kan ikke forlænges, men ifølge Arbejdsmarked kan skolerne godt hjælpe med en særlig indsats, når der er behov for det. I løbet af et lærlingeforløb anbefaler Arbejdsmarked, at der etableres en god mentor-ordning.


Arbejdsmarked har læst artiklen på Psykiatrifondens hjemmeside og har efterfølgende kontaktet Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har fortalt, at det er en enkeltstående sag, hvor man hjalp borgeren med at færdiggøre sin uddannelse, da vedkommendes situation ændrede sig.


Centerchefen for Arbejdsmarked fortalte også, at:

 • det ikke er muligt at tage en ungdomsuddannelse over længere tid/på nedsat tid.
 • borgere er kun berettiget til et flexjob, hvis det bliver vurderet, at vedkommendes situation aldrig kan blive bedre.
 • førtidspension kan sættes i bero, hvis borgeren får det bedre.
 • tidsbegrænset pension kan bevilges i en periode, indtil borgeren kan vende tilbage til arbejdsmarkedet igen. For eksempel i forbindelse med ventetid op til organtransplantation.
 • vurderinger er altid individuelle fra sag til sag.


I øjeblikket er Arbejdsmarkeds ved at etablere et samarbejde med Køge Kommune, hvor det bliver muligt at skræddersy et forløb for hjemmeboende unge (op til 30 år) - for eksempel hvor halvdelen af tiden foregår på FGU og den anden halvdel som forløb i psykiatrien/på en institution. Det vil være UU-vejlederen, som visiterer til ordningen. Det blev besluttet, at centerchefen deltager på udsatterådsmødet til maj for at give en status.

Sagsfremstilling

Udsatterådet er bekendt med, at et almindeligt uddannelsesforløb ofte kan virke uoverskueligt for psykisk sårbare unge, som dermed enten opgiver at tage en uddannelse eller dropper ud midt i forløbet.


På Udsatterådets møde den 19. november drøftede rådet en ordning, hvor de unge får mulighed for at tage en uddannelse kombineret med et fleksjob. I Favrskov Kommune har man benyttet denne mulighed, hvilket Psykiatrifonden har beskrevet nærmere på deres hjemmeside https://www.psykiatrifonden.dk/viden/gode-raad-og-temaer/arbejdsliv/fleksjob-under-uddannelse-er-vejen-for-henriette.aspx.


Udsatterådet skal beslutte, hvordan rådet vil gribe sagen an og komme i gang med arbejdet.


På udsatterådsmødet den 19. november blev Arbejdsmarked opfordret til at undersøge, om fleksjob under uddannelse kan blive en løsning for borgerne i Stevns Kommune. Centerchefen for Arbejdsmarked deltager derfor i drøftelsen af sagen.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet bliver orienteret om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 • orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen, Rikke Ackermann og Jacob Panton Kristiansen.


Corona - status:

 • Plejepersonale testes med PCR-test to gange ugentligt. Prioriteringsrækkefølgen er i øjeblikket plejepersonale, socialtilbud og dagtilbud, men dette ændrer sig højst sandsynligt, når de små klasser starter i skole den 8. februar.
 • Vacciner:
  • Langt de fleste beboere på plejecentrene er nu vaccineret både 1. og 2. gang. Dog er der nogle få, som ikke kunne få vaccine på grund af sygdom.
  • Overskudsvacciner bliver givet til personalet.
  • Vi følger vaccineplanen fra myndigheder, hvor blandt andet lægerne er med til at vurdere, hvornår den enkelte borger skal have en vaccine.
  • Man kan først bestille tid til vaccine, når man har modtaget brev - enten i sin e-Boks eller som almindeligt brev.
 • Hårlevhallen bliver nu brugt til testcenter, og når regionerne melder ud, at alle kan blive vaccineret, vil hallen også blive vaccinecenter.


Ledige stillinger:

 • Ny afsnitsleder for plejecentrene samt ny kommunaldirektør forventes begge ansat den 1. april.
 • Ny direktør for Arbejdsmarked, Politik & Borger - Erhverv, Fritid, Kultur & Turisme samt Teknik & Miljø forventes ansat den 1. maj.


Det tidligere TVP (Tværfagligt Velfærdsprogram) er nu et selvstændigt team under Arbejdsmarked. I dette team vil der pr. 1. marts være en boligsocial medarbejder, som blandt andet skal lave opsøgende arbejde og dermed tilbyde familierne hjælp, hvis de selv ønsker det.


Ansøgningsprocessen vedrørende en borgerrådgiver er i gang. Vedkommende skal hjælpe borgerne med for eksempel konflikthåndtering i forhold til sagsbehandling i kommunen, men vil også få en whistleblowerfunktion. Borgerrådgiveren er uvildig og ansættes derfor under KB.


Sundhedsprofilen: Undersøgelsen kører fra den 5. februar til den 12. maj. Det er vigtigt at alle opfordres til at svare, da Sundhedsprofilen er et vigtigt redskab i forhold til de kommunale prioriteringer og tiltag, som skal iværksættes fremover. Hvis Udsatterådet hører om nogen, som har svært ved at deltage i undersøgelsen, må rådsmedlemmerne meget gerne give forvaltningen besked. En af Stevns Kommunes sundhedskonsulenter har formuleret en beskrivelse af undersøgelsen, som sendes ud til Udsatterådet sammen med referatet fra dette møde.


Ny sammenhængende børne- og ungepolitik: Projektlederen fra Børn & Læring tilbyder Udsatterådet at deltage med et medlem i nogle digitale interessentmøder/workshops, hvor rådet får mulighed for at komme med input til politikken. Møderne forventes afholdt i slutningen af februar og i marts måned. Hvis et medlem gerne vil deltage, kan man kontakte forvaltningen for nærmere information.

Sagsfremstilling

Orientering om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • status over corona-situationen
 • Sundhedsprofilen.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

I øjeblikket er der tre ledige pladser i Udsatterådet. Efter udsatterådsmødet den 29. november har rådsmedlemmerne haft nogle samtaler med en række ansøgere og foretaget et opsøgende arbejde i Udsatterådets netværk. Dagsordenspunkt fra udsatterådsmødet den 19. november er vedhæftet som bilag.


Udsatterådet skal nu beslutte, om rådet vil indstille nogle af ansøgerne til KB og hvis ikke, så finde ud af hvordan rådet kommer videre med at finde de tre nye medlemmer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte om nogle af ansøgerne skal indstilles til KB, og hvis ikke
 2. beslutte hvad rådet så vil gøre, for at finde medlemmerne til de tre ledige pladser i Udsatterådet.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen og Rikke Ackermann.


Udsatterådet har siden sidste møde den 19. november 2020 haft samtaler med et par kandidater. Rådet har dog ikke fundet de personer, som medlemmerne ønsker at indstille til godkendelse i KB.


Det blev besluttet, at rådsmedlemmerne tager en opfølgende samtale med en mulig kandidat og fortsætter med at søge i rådets netværk efter egnede kandidater til de ledige pladser.


Hvis Udsatterådet finder egnede kandidater inden det næste ordinære udsatterådsmøde til maj, kontakter medlemmerne rådets sekretær med henblik på en indstilling i KB.

Sagsfremstilling

Ifølge Udsatterådets vedtægter, se bilag, er der lige nu tre ledige pladser i Udsatterådet. Det drejer sig om:

 • to livseksperter/borgere med livserfaring indenfor målgruppen
 • en repræsentant fra en relevant forening/organisation.


På udsatterådsmødet den 19. november 2020 drøftede Udsatterådet de henvendelser, som forvaltningen og rådets formand havde modtaget i forbindelse med annoncering efter nye medlemmer. Udsatterådet drøftede også, hvordan de nye medlemmer skulle findes. Det blev besluttet, at nogle af rådsmedlemmerne skulle kontakte ansøgerne og andre kontakter i rådets netværk, med henblik på at finde medlemmerne til de tre ledige pladser.


På dette møde skal Udsatterådet beslutte, om rådet vil indstille nogle af ansøgerne til KB, og hvis ikke det er tilfældet, finde ud af hvad rådet så vil gøre for at finde de nye medlemmer.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til Udsatterådets møder og arbejde finansieres af rådets eget budget.

Resume

Ifølge Udsatterådets vedtægter skal rådet afgive en årlig beretning til KB.


Udsatterådet skal derfor godkende vedhæftede udkast til årsberetning for 2020, inden sagen sendes i KB den 25. marts 2021.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. godkende udkast til årsberetning for 2020.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen og Rikke Ackermann.


Udsatterådet har ikke haft ressourcer til at lave et udkast til en årsberetning forud for mødet, men rådet drøftede hvilke områder der skal beskrives i årsberetningen. Det drejer sig om:

 • arbejdet med børn med autisme.
 • hjemløshed.
 • sårbare familier.


Udsatterådet vil også gerne beskrive, hvordan rådet har fået etableret et godt samarbejde, både mellem medlemmerne i rådet og med centerchefer/forvaltning og dermed er ved at finde "sin form". Men også hvordan rådet er udfordret, da der i øjeblikket mangler tre medlemmer - og dermed flere hænder til at løfte opgaven.


Fremadrettet vil rådet gerne arbejde på at etablere kontakt og samarbejde med andre udsatteråd.


På baggrund af ovennævnte drøftelse udarbejder et af medlemmerne et udkast til en årsberetning, som sendes til Udsatterådets sekretær. Endelig godkendelse foretages via mail, hvorefter årsberetningen sendes til orientering i KB den 25. marts.

Sagsfremstilling

I Udsatterådets vedtægter § 5 står der, at Udsatterådet skal afgive en årlig beretning til KB. Se bilag.


Forud for dette møde har nogle af rådsmedlemmerne formuleret et udkast til årsberetningen for 2020, som hermed sendes til godkendelse i Udsatterådet, hvorefter sagen sendes til orientering i KB den 25. marts 2021.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Den 19. november 2020 besluttede Udsatterådet, at rådet vil arbejde videre med sagen vedrørende Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme - se bilag.


På dette møde skal Udsatterådet beslutte, hvordan rådet vil arbejde med at forbedre kommunens tilbud, og dermed forbedre vilkårene for børnene og deres familier.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at:

 1. beslutte hvordan rådet vil arbejde videre med at forbedre Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen og Rikke Ackermann.


Udsatterådet har fundet ud, at:

 • ikke alle lærere har de lovpligtige kurser, som man skal have, når man underviser børn med autisme.
 • elevantallet pr. klasse er steget fra 6 til 8 elever, uden at der er fulgt ressourcer med.


Rådet drøftede også fordele og ulemper ved, at elever med forskellige diagnoser går i samme klasse. Der var enighed om, at den vigtigste prioritering må være, at Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme er ordentlige og kompetente. Det vil sige kurser og kompetenceudvikling af lærerne, og at pengene følger med, når der kommer flere elever i klasserne.


Det blev besluttet, at sagen bringes videre til AET, via AET´s repræsentant i Udsatterådet, og at Udsatterådet arbejder videre med sagen på det næste ordinære møde den 19. maj.

Sagsfremstilling

Udsatterådet har erfaret, at der er flere udfordringer med Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme. For eksempel mangler noget personale den rigtige uddannelse og dermed de rigtige værktøjer til undervisning af og samtaler med børnene. En anden udfordring er, at børn med autisme sættes i samme klasse som børn med andre diagnoser. Dette gør hverdagen rigtig svær for nogle af familierne og medfører, at flere familier vælger at holde deres børn hjemme fra skole.


Derfor besluttede Udsatterådet den 19. november 2020, at rådet vil arbejde videre med at forbedre kommunens tilbud og dermed også vilkårene for børnene og deres familier.


På dette møde skal Udsatterådet beslutte, hvordan rådet kommer i gang med arbejdet, og hvordan sagen skal håndteres.


Dagsordenspunkt fra udsatterådsmødet den 19. november 2020 er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under temadrøftelsen med TUBA den 27. august 2020 drøftede Udsatterådet også muligheden for at arrangere et borgermøde sammen med TUBA. Udsatterådet besluttede, at drøftelsen skulle fortsætte på dette møde, så rådet kan beslutte, om det er noget medlemmerne vil arbejde videre med.


På grund af tidspres på udsatterådsmødet den 19. november 2020 blev punktet udsat til dette møde.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte om rådet vil afholde et fælles borgermøde med TUBA.Stevns Udsatteråd, 19. november 2020, pkt. 52:

Punktet blev udsat til næste møde.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen og Rikke Ackermann.


Udsatterådet kontakter TUBA med henblik på et fælles borgermøde, som skal afholdes, når corona-situationen tillader det.

Sagsfremstilling

På baggrund af temadrøftelsen med TUBA den 27. august 2020, skal Udsatterådet beslutte, om rådet vil afholde et fælles borgermøde med TUBA og i så fald drøfte, hvornår og hvordan rådet ønsker at afholde borgermødet.


Udgifterne til et eventuelt borgermøde forventes afholdt indenfor Udsatterådets eget budget. Derfor skal Udsatterådet også drøfte, hvilke udgifter der kan komme i forbindelse med et borgermøde, og hvordan udgifterne deles mellem Udsatterådet og TUBA.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne til et eventuelt borgermøde afholdes indenfor Udsatterådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet drøfter rådet´s fokusområder, med henblik på om fokusområderne er de rigtige, og hvordan rådet kommer videre med arbejdet.


Denne gang skal Udsatterådet også drøfte en bekymring vedrørende en gruppering af unge ved Munkegården samt en bekymring vedrørende nødpasning af sårbare børn.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 • drøfte rådet´s nuværende fokusområder, og hvordan rådet kommer videre med arbejdet
 • drøfte bekymring vedrørende en gruppering af unge ved Munkegården
 • tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen og Rikke Ackermann.


Unge ved Munkegården: SSP (et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) og socialpsykiatrien gør meget for at være i dialog med de unge, som på grund af corona-nedlukning ikke kan mødes så mange andre steder. Blandt andet arbejdes der på bedre tilbud til de unge.


Udsatterådet drøftede nødpasning under nedlukning. Blandt andet det vigtige i, at:

 • ingen skal have dårlig samvittighed over at bruge nødpasningen eller føle sig til besvær.
 • kommunen, via breve og anden kommunikation med borgerne, derfor sender et signal om, at nødpasning skal benyttes af de familier, som har behov for det.

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal følge op på og drøfte rådet´s arbejde og nuværende fokusområder - som er:

 • hjemløshed, familier og pårørende. Rådet vil blandt andet arbejde på at få skabt et overblik over, hvor omfangsrigt hjemløshed er i Stevns Kommune. Rådet vil også arbejde på at komme i dialog med udsatte unge, inden de f.eks. ender som hjemløse
 • synlighed og åbenhed, herunder arbejde for at udsatte borgere får mod på at gå i dialog med kommunen, så kommunen ikke opfattes som lukket og "farligt" område for udsatte borgere
 • samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj.


Derudover skal Udsatterådet også drøfte en bekymring i forhold til en gruppering af unge ved Munkegården og finde ud af, hvad rådet kan/skal gøre i forhold til bekymringen. Formanden vil orientere nærmere på mødet.


Formanden vil også orientere om en bekymringshenvendelse til direktøren for Sundhed & Omsorg vedrørende nødpasning af sårbare børn under corona-nedlukningen.


Arbejdsgruppen, som arbejder med fokusområdet "hjemløshed" samt en folder om Udsatterådet, vil også give en status, hvis der er nyt at fortælle.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet eventuelle udgifter i forbindelse med rådets arbejde finansieres af Udsatterådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet, på baggrund af dagens møde og andre sager i rådet, skal beslutte om der er behov for af lave en pressemeddelelse.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at:

 1. beslutte om rådet har behov for at lave en pressemeddelelse.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen, Rikke Ackermann og Helen Sørensen.


Ikke noget under dette punkt.

Sagsfremstilling

På baggrund af dagens møde og de øvrige fokusområder som Udsatterådet arbejder med, skal rådet beslutte om der er brug for at lave en pressemeddelelse.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Udsatterådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Anja Reimann Christensen, Rikke Ackermann og Helen Sørensen.


Udsatterådets medlemmer blev opfordret til at tjekke Stevns Kommunes hjemmeside vedrørende social- og psykiatriområdet. Hvis medlemmerne søger noget, som de ikke finder, må de meget gerne give forvaltning besked.

Sagsfremstilling

Eventuelt.