Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 28 november 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
 

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke Jette og Peder.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Jette Olsen og Peder Maimann Olsen.


Centerchefen orienterede om det seneste kredsrådsmøde, som er møder hvor politiet, chefgruppen og direktion deltager. I vores politikreds har mange ældre været udsat for tricktyveri. Tricktyvene får, via meget lange telefonsamtaler, udleveret personlige oplysninger fra borgere, som efterfølgende får stjålet store pengebeløb. Familie Journalen havde i uge 34 en artikel ”Vi er færdige med at være høflige", som blev omdelt på mødet. Artiklen indeholder nogle gode huskeregler fra politiet. Ældrerådet blev opfordret til at udbrede advarsel om tricktyverier og politiets huskeregler i medlemmernes netværk. Et ældrerådsmedlem anbefalede også en app, hvor man bliver orienteret om svindel - for eksempel falske mails i omløb. Appen hedder ”Mit digitale selvforsvar”.


Forvaltningen har gennemgået Ældrerådets udkast til nye vedtægter og forretningsorden og havde et par enkelte præciseringer, som Ældrerådet blev orienteret om.


Ældrerådet har et bilag til rådets forretningsorden, som lister hvilke møder, konferencer osv. der udløser diæter og kørsel. Ældrerådet ønsker, at "Danske Ældreråds repræsentantskabsmøder/konferencer og temamøder" tilføjes dette bilag. Dette er ok med centerchefen, men kun i det omfang at der er penge til det på Ældrerådets eget budget. Centerchefen præciserede, at det er Ældrerådets ansvar at overholde budgettet. Derfor er det op til Ældrerådet, at prioritere mellem punkterne beskrevet i bilaget, i forhold til om der er penge nok til kørsel og diæter.


Forvaltningen renskriver Ældrerådets vedtægter, forretningsorden og bilag til forretningsorden. De nye versioner er først gældende, når kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægterne og er blevet orienteret om forretningsorden og bilag.


Sundhed & Omsorg har nu fået ansat de nye ledere til Hotherhaven og det forventes, at alle lederposter er besat til januar.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen - herunder også:

 • status over Ældrerådets nye vedtægter og forretningsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen orienterede om følgende sager på SSU´s dagsorden:

 • Evaluering af budgetproces 2023 - 2026.
 • Temadrøftelse vedrørende ledelsesbeføjelser i Sundhed & Omsorg.
 • Budget 2023 - besparelse i hjemmeplejen. Den 2. november besluttede SSU, at forvaltningen skal finde besparelsen på 3 mio. kr. i pakkerne på personlig pleje. Forvaltningen har udarbejdet 3 modeller, som politikkerne kan vælge i mellem. Sagen bliver sendt i høring i Ældrerådet, efter SSU´s møde den 30. november. Høringsfristen er den 19. december, da Ældrerådets høringssvar skal indgå i den endelige godkendelse på SSU´s møde den 4. januar.
 • §§ 18 og 79 – godkendelse af Indstillingsudvalgets oplæg til fordeling af tilskudsmidler i 2023.
 • Danmarkskort med Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 2021. Sagen har tidligere været på den politiske dagsorden, og der er ingen ændringer i tallene. Sagen er på dagsordenen igen på grund af en lovændring som gør, at Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der skal laves nye handleplaner på baggrund af opgørelserne.
 • Udvalgets temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2023.
 • Anmeldt tilsyn i ridefysioterapien på Strålen, som resulterede i en fin rapport. I år var det en ekstern ridefysioterapeut, som udførte tilsynet.
 • Andel af ufaglærte i ældreplejen 2017 – 2022. FOA-undersøgelsen viser, at Stevns Kommune ikke har mange ufaglærte i forhold til faglærte. Andelen er steget, men ikke så meget som andre steder. I Sundhed & Omsorg ansættes ufaglærte i 2-årige stillinger, hvorefter medarbejderen skal tage en uddannelse, hvis man ønsker fastansættelse. På grund af rekrutteringsvanskeligheder vil der fremadrettet blive ansat flere ufaglærte, herunder også unge ufaglærte.
 • Mere tid til kerneopgaven. Orienteringssag med forvaltningens overvejelser om de overordnede rammer og tidsplan for arbejdet med at fjerne unødigt bureaukrati.
 • Diverse orienteringer – herunder
  • status på pleje- og ældreboliger.
  • seneste nyt fra Sundhedsklyngesamarbejdet.
  • Frivillig fredag den 29. september 2023.


I forbindelse med denne orientering spurgte Ældrerådet:

 • om varmtvandsbassinet i Stevnsbadet bliver brugt til fysioterapi og rehabilitering? Centerchefen følger op.
 • hvorfor borgere henvises til operationer på sygehuset i Nykøbing Falster? Centerchefen fortalte, at det afhænger af sygehusenes specialer og ventelister.


Ældrerådet gjorde også opmærksom på udfordringer med flere varmekilder og manglende målere i boligerne ved Strøbyhjemmet. Centerchefen fortalte, at Stevns Ejendomme er i gang, og at der er sat elektriske radiatorer op i de enkelte boliger.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen deltog ikke på dette møde, og Ældrerådet havde ingen spørgsmål til udvalgets dagsorden.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 31. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 31. oktober 2022.

Beslutning

Referatet fra den 31. oktober 2022 blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 31. oktober 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til udbud af diabetesprodukter - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til udbud af diabetesprodukter.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. oktober blev et udbud af diabetesprodukter sendt i høring i Ældrerådet via mail, og sagen blev drøftet på ældrerådsmødet den 31. oktober. På baggrund af drøftelsen på ældrerådsmødet den 31. oktober, har Ældrerådet formuleret vedhæftede høringssvar, som blev sendt til forvaltningen inden høringsfristen den 16. november 2022.


Ældrerådets høringssvar er nu videresendt og indgår i processen vedrørende udbuddet. Denne sag er derfor udelukkende en formel godkendelse af Ældrerådets høringssvar for at føre sagen til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal drøfte høringsmateriale vedrørende kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) med henblik på formulering af rådets høringssvar.


Vedhæftede høringsmateriale blev sendt via mail til Ældrerådet den 3. november, og høringsfristen er den 9. december 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet drøfter høringsmaterialet vedrørende kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA med henblik på formulering af rådets høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet valgte at udsatte sagen, da rådet mangler viden om, hvad der er nyt i kvalitetsstandarden i forhold til den gamle version. Rådets sekretær beder Myndighedsafsnittet om en uddybning af sagen, så Ældrerådet får et bedre udgangspunkt for at formulere et høringssvar.


Sagen er meget kompleks. Ældrerådet anbefaler derfor, at der formuleres en pixi-udgave af kvalitetsstandarden, som gør det nemmere at forstå - og dermed mere gennemskueligt for borgerne af sætte sig ind i området.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 31. oktober blev Ældrerådet orienteret om Social- og Sundhedsudvalgets (SSU) behandling af en sag vedrørende kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Sagen blev efterfølgende sendt i høring i Ældrerådet via mail den 3. november.


Under denne sag skal Ældrerådet drøfte høringsmaterialet, med henblik på formulering af rådets høringssvar. Høringssvaret kommer til at indgå i den endelige godkendelse af kvalitetsstandarden på SSU´s møde den 4. januar 2023.


Høringsfristen er den 9. december 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådets møde den 10. november. Ældrerådet gennemgik referatet, som blev sendt til medlemmerne via mail forud for dette møde. Næste møde i regionsældrerådet er den 23. januar 2023.
 • Plushøj - herunder arbejdet med at skaffe midler til opførelse af et skur og gudstjenester, hvor de frivillige hjælper til.
 • Stevnshøj – musikarrangementer og ny leder.
 • Hotherhaven – herunder:
  • hjemlighedsprojekt.
  • ansættelse af nye ledere.
  • fortsat ingen afklaring om der bliver et bruger- og pårørende råd på det somatiske afsnit.
  • køkkenet, der skal være klar igen den 7. december.
  • omdeling af blomster til beboerne fra Støtteforeningen.
  • Nichen – arrangement den 24. november.
 • Egehaven – Bruger- og pårørenderådsmøde den 7. november. Næste møde 9. januar 2023.
 • Trafiksikkerhedsrådet – møde den 8. december. Gennemgang af emner, som Ældrerådets repræsentant har sendt til dagsordenen. Ældrerådets repræsentant tager gerne med på byvandringer, hvis der er behov for det.
 • Indstillingsudvalget. Godt møde og stor enighed, da medlemmerne var velforberedte. Afventer nu SSU´s godkendelse den 30. november.
 • Stevns Ældreboligselskab – gennemgang af sagerne på mødet den 24. november.
 • Pressen/PR-udvalget – møde med Stevnsbladet vedrørende annoncering i 2023, hvor annoncering tilpasses rådets ordinære møder. Ældrerådet drøftede muligheden for presseomtale i Dagbladet. Det var der stemning for i Ældrerådet, men det kræver, at alle medlemmer melder ind med forslag til aktuelle emner.
 • Ny brochure – status på omdeling.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech, Anna K. M. Hansen og Søren Hall Jensen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech og Søren Hall Jensen)
 • Aktivitetsudvalg (Anna K. M. Hansen, Søren Hall Jensen og Bodil Nielsen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Et opdateret budget blev omdelt og gennemgået.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Undersøgelse om samarbejde og synlighed. Formanden besvarer undersøgelsen på vegne af Ældrerådet.


Kommende møde med afsnitsleder for plejecentrene, hvor udendørs musikinstrumenter bringes op.


Invitation til møde i madservice den 4. januar.


Ældrerådsmødet den 2. januar afholdes kun, hvis der kommer vigtige punkter, som ikke kan vente til mødet i februar. Formanden melder ud til alle inden jul.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.