Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 15 august 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Afbud: Karsten P. Smith - indkaldt som suppleant for Britta Jensen-Terpet.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget deltager på mødet til en drøftelse af samarbejdet mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget i den kommende valgperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager drøftelsen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Ældrerådet spurgte, om foredrag arrangeret af Stevns Kommune er et nyt tiltag? Det er det ikke. Foredrag, borgermøder osv. kan findes i kalenderen på kommunens hjemmeside.


Ældrerådet opfordrede Social & Sundhed samt forvaltning til at fastsætte høringsfrister, så Ældrerådet kan nå at behandle høringen på et ordinært møde - så vidt det er muligt. Forvaltningen forklarede, at det ikke altid kan lade sig gøre på grund af processen.


På baggrund af spørgsmål fra Ældrerådet, var der drøftelser med udvalgsformanden om:

 • Nyt plejecenter – tidshorisont og behov for boliger fremover. Kontrakten med firmaet er stadig gældende, og Social og Sundhed er fast besluttet på at bygge plejecentret i 2023/2024. Størrelsen på boligerne ændres ikke. Hvis budgettet ikke holder, vil det derfor være et spørgsmål om æstetik - for eksempel hvide paneler og ikke træpaneler, samt størrelsen af fællesarealer der bliver ændret. Ældrerådet opfordrede til at forberede/gøre plads til ny teknologi allerede fra start, og at plejecentret bygges i materialer, som holder til at blive brugt.
 • Værdighed i ældreplejen. Flere og flere borgere ønsker at blive længst muligt i eget hjem. Dette medfører et øget behov og flere udgifter til for eksempel forebyggelse og rehabilitering.
 • Udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Vigtigt at vi fortæller de gode historier. En del sundhedspersonale arbejder på nedsat tid. Ønsker man at komme op i tid, er forudsætningen, at man kan arbejde der hvor behovet er - det vil sige weekend og aftenvagter. Sundhed & Omsorg har også ansat voksenelever, hvilket der er afsat penge til i budgettet.
 • Ældrerådet har hørt, at der er ledige pladser på Plushøj på grund af personalemangel. Centerchefen undersøger sagen.
 • Håndtering af læserbreve.
 • Demensområdet - vigtigt med kompetenceudvikling af personale, så vi kan hjælpe på højt fagligt niveau.


Udvalgsformanden inviterede Ældrerådet med til et arrangement hos Madservice, hvor pressen også deltager. Idéen til arrangementet kommer på baggrund af drøftelser om frisklavet mad på plejecentrene. Ældrerådets erfaring er, at der generelt set er stor tilfredshed med maden. Det vigtigste er, hvordan maden håndteres/opvarmes hjemme hos borgerne.


Budget 2023. Social & Sundhed behandler balancekatalog for 2023 på mødet den 17. august. Men konsekvenserne af den stramme økonomiaftale mellem KL og Regeringen er, at Stevns Kommune skal spare 35 mio. kr. Det er en bunden opgave, og udvalgsformanden hører gerne fra Ældrerådet, hvis rådet har input til, hvor vi kan finde pengene.


Udvalgsformanden fortalte også, at Social & Sundhed har besluttet at bevare betegnelsen "plejecenter", da navnet henviser til et center, hvor der foregår mange ting.


Ældrerådet tog drøftelse og orientering til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Som en del af introduktionsprogrammet for det nye Ældreråd deltager formanden for Social- og Sundhedsudvalget på mødet til en drøftelse af samarbejdet mellem Ældrerådet og Social- og Sundhedsudvalget i den kommende valgperiode.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen orienterede om:

 • Tidligere afsnitsleder for udeområdet er nu leder for træningsafsnittet. Ny afsnitsleder forventes ansat den 1. november. Centerchefen varetager ledelsen indtil da.
 • Lederen på Hotherhaven har opsagt sin stilling. Fagkoordinatorerne varetager ledelsen i øjeblikket. Ledelsen drøfter sagen, når alle er tilbage fra ferie. Ældrerådet opfordrer til, at penge til lederstillinger ikke tages fra budgettet til plejepersonalet.
 • Plushøj – leder forventer at komme tilbage.
 • Plejecenterplanen blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 22. juni. Jf. planen omkonverteres de almindelige plejeboliger på Stevnshøj til demenspladser i 2023, da vi har behov for flere demenspladser.
 • Corona. Plejepersonale skal nu tilbydes test én gang hver 14. dag - foreløbig frem til jul. Derudover bliver der sat plakater op ved plejecentrene, med en opfordring om at pårørende tager en test inden besøg. Testkit kan fås fra kommunen.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Centerchefen orienterede om følgende punkter på Social og Sundheds (SSU´s) dagsorden til den 17. august:

 • Budgetforslag 2023 - herunder:
  • SSU skal beslutte, hvilke anbefalinger man vil sende videre til økonomiudvalget.
  • SSU skal finde besparelser for yderligere 11 mio. kr. Se også dagsordenspunkt 88.
  • Alle kommuner er udfordret på socialområdet. Sundhed & Omsorg iværksætter derfor en analyse.
  • Udgifterne stiger også på ældreområdet. Flere og flere borgere skal have hjælp, derfor bliver forebyggelse et vigtigt område. Egenbetaling kan også blive en løsning - for eksempel betaling for ekstra rengøring. Dog kan dette kun lade sig gøre, hvis man har valgt en privat leverandør.
  • Index 100 - eksternt firma, hvor økonomifolk gennemgår kommunens budgetter og sammenligner Stevns med andre kommuner. Firmaet går i gang med Sundhed & Omsorg i efteråret, og den endelig rapport forventes færdig i marts 2023. Rapporten kan belyse, hvilke områder der kan anbefales i de kommende budgetter.
 • Magtanvendelser er steget lidt i forhold til foregående år. Stigningen skyldes øget fokus - herunder oplæring af plejepersonalet, som dermed har fået en større forståelse for reglerne.
 • Tilsyn med Brohøj og Birkehuset. Fin rapport, hvor Socialtilsyn Øst har vurderet, at begge tilbud samlet set opfylder betingelserne.
 • Årsrapport for patientsikkerhed 2021 og indberettede utilsigtede hændelser (UTH). De primære hændelser vedrører medicin og fald. Den lille stigning skyldes, at medarbejdere er blevet undervist i at indberette UTH. Hændelserne bliver analyseret, så det ikke sker igen.
 • Nye sundhedsklynger. Stevns indgår i sundhedsklyngen omkring sygehusene i Køge og Roskilde sammen med Faxe, Køge, Roskilde, Greve og Solrød. Samarbejdet skal både foregå på et fagligt strategisk niveau og på politisk niveau. Første møde afholdes i september.
 • §§ 18 og 79. Ansøgningsprocessen for tilskud i 2023 starter den 5. september. Se også dagsordenspunkt 94.
 • Diverse orienteringer – herunder:
  • status på blodprøvetagning hos borgere i eget hjem.
  • Egehaven – udviklingsforløb med ekstern konsulent.
  • status over sommeren på ældreområdet.
  • Pulje fra socialstyrelsen til forebyggelse af sygefravær i hjemmeplejen. Projektet skal køre i 3 ½ år.
  • Brand på Brohøj. Supervision af personale er sat i gang.
  • Personalesituation i Hjælpemidler.


På baggrund af spørgsmål fra Ældrerådet var der også orienteringer om:

 • hjemlighedsprojekt på Hotherhaven.
 • mulighed for kameraovervågning af glasgangen på Strøbyhjemmet. Det er Lejerbo, som udlejer boligerne og derfor dem der skal kontaktes.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


På baggrund af Ældrerådets ønske om et fodgængerfelt ved kroen i Rødvig, havde centerchefen sendt en mail, som blev læst op under denne sag.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra det ordinære møde den 2. juni samt det ekstraordinære møde den 21. juni 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referaterne fra den 2. juni og den 21. juni 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Referaterne blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referatet fra det ordinære møde den 2. juni samt det ekstraordinære møde den 21. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet høringssvar til budgetforslag 2023 og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag. Høringsfristen er den 5. august, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til budgetforslag 2023.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Ældrerådet godkendte høringssvaret til budgetforslag 2023.

Sagens gang

Ældrerådet

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet afholdte ekstraordinært møde den 21. juni, hvor Ældrerådet drøftede høring af budgetforslag 2023 og sendte efterfølgende vedhæftede høringssvar til forvaltningen.


Høringsfristen er den 5. august, og Ældrerådets høringssvar er derfor videresendt til politisk behandling, når dette møde afholdes. Godkendelsen på dette møde er derfor kun for at sikre, at sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har tidligere udpeget én repræsentant til indstillingsudvalget for § 18 tilskud. Men som en del af den nye Frivillighedspolitik bliver der fremover et fælles indstillingsudvalg for både § 18 og § 79, og Ældrerådet skal derfor vælge endnu én repræsentant til indstillingsudvalget for perioden 2022-2025. Frivillighedspolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet vælger én repræsentant til §§ 18 og 79 indstillingsudvalget for perioden 2022-2025.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Ældrerådet valgte Anna til indstillingsudvalget.

Sagens gang

Ældrerådet

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen (KB) vedtog den nye Frivillighedspolitik den 22. juni 2022. I Frivillighedspolitikken forpligter Stevns Kommune sig til at nedsætte et indstillingsudvalg. Udvalget har til opgave at komme med indstilling til fordeling af tilskudsmidlerne efter servicelovens § 18 og § 79 til Social- og Sundhedsudvalget. Indstillingsudvalget skal bestå af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, 2 fra Ældrerådet, 2 fra Handicaprådet og 2 fra det øvrige frivillighedsområde.


Ældrerådet har i starten af denne valgperiode udpeget rådets repræsentant til § 18 indstillingsudvalget. Denne repræsentant fortsætter i det nye fælles indstillingsudvalg, da KB den 22. juni godkendte, at det eksisterende indstillingsudvalg overgår til at blive det nye fælles indstillingsudvalg - se referat under bilag.


På denne baggrund skal Ældrerådet vælge endnu én repræsentant til det nye fælles indstillingsudvalg for perioden 2022-2025.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. beslutning på det ekstraordinære ældrerådsmøde den 21. juni bliver Ældrerådet forelagt et forslag til en fælles udtalelse om fremtidens ældrepleje. Efter godkendelse på dette møde sender Ældrerådet udtalelsen til Social- og Ældreministeriet.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets udtalelse om fremtidens ældrepleje til Social- og Ældreministeriet.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Der forelå ikke et udkast til godkendelse på dette møde. Sagen udsættes derfor til næste møde.


Ældrerådet drøftede et forslag om borgermøder, hvor input inddrages i Ældrerådets udtalelse til Social- og Ældreministeriet kontra Ældrerådets egne input til socialministeren.


Hvert enkelt ældrerådsmedlem blev opfordret til at sende input til rådets udtalelse – herunder også eventuelle tilbagemeldinger fra foreninger. Derudover vil Ældrerådet også opfordre foreninger til selv at sende deres input direkte til ministeriet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 30. maj deltog to af Ældrerådets medlemmer i et temamøde vedrørende fremtidens ældrepleje. De to medlemmer orienterede om temamødet på et ekstraordinært ældrerådsmøde den 21. juni. Det blev herefter besluttet, at de to repræsentanter skulle komme med et oplæg/forslag til en fælles udtalelse fra Ældrerådet.


Under denne sag præsenterer de to rådsmedlemmer forslaget, som Ældrerådet skal godkende. Udtalelsen skal efterfølgende sendes til Social- og Ældreministeriet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil anbefale etablering af udendørs musikinstrumenter som en del af ældreplejen i Stevns Kommune.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet skal anbefale udendørs musikinstrumenter som en del af ældreplejen i Stevns Kommune.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Ældrerådet besluttede, at rådet vil anbefale udendørs musikinstrumenter på kommunens plejecentre. Det vil rådet gøre ved at sende en opfordring til afsnitslederen for plejecentrene og centerchefen for Sundhed & Omsorg.


Formanden sender en mail på vegne af Ældrerådet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet modtog i maj måned en henvendelse vedrørende udendørs musikinstrumenter på plejecentre. Ældrerådet besluttede, at et rådsmedlem skulle kigge på sagen og give en tilbagemelding til resten af rådet på et kommende møde.


Under denne sag skal Ældrerådet beslutte, om rådet vil anbefale etablering af udendørs musikinstrumenter som en del af ældreplejen i Stevns Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuel finansiering af udendørs musikinstrumenter ikke træffes af Ældrerådet.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Der var orienteringer om:

 • Regionsældreråd - temamøde den 12. september og ordinært møde den 10. november.
 • Plushøj – Bruger- og pårørenderådet har deres første møde på den 18. august.
 • Stevnshøj – sangeftermiddage og status på ledersituationen.
 • Hotherhaven – sommerfest.
 • Egehaven, hvor der nu er oprettet et Bruger- og pårørenderåd. Næste møde afholdes den 3. oktober.
 • Trafiksikkerhedsråd. Ældrerådets repræsentant har været til møde med borgerforening i Rødvig og repræsentanter fra Handicaprådet. Sammen vil de prøve at få et møde i Trafiksikkerhedsrådet.
 • Punkterne med § 79 indstillingsudvalg og Omsorgsbestyrelse slettes på Ældrerådets kommende dagsordener.
 • Stevns Ældreboligselskab - gennemgang af referat fra den 15. juni.
 • Pressen – input til næste annonce.
 • Ældrerådets brochure. Forvaltningen har læst korrektur og breve om annoncering er sendt ud. Brochuren forventes klar i uge 42.
 • Vedtægter og forretningsorden – udkast forelægges på næste ældrerådsmøde den 5. september.
 • Invitation til konference i Roskilde om fremtidens ældrepleje. Ingen deltagelse fra Ældrerådet.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne Kierch)
 • Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K. M. Hansen)
 • Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Et opdateret budget for 2022 blev omdelt.


Ældrerådet deltager i kursus om kommunal økonomi og budgetlægning i Ringsted den 31. august.


Danske Ældreråd afholder temadag i Hvidovre den 10. oktober og Ringsted den 11. oktober.


Ældrerådet drøftede rådets eget budgetønske for 2023 – herunder ændringsforslag fra et ældrerådsmedlem. Ældrerådet vedtog formandens udkast, som var blevet fremsendt til rådsmedlemmerne forud for dette møde.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Sag om affaldsordning. Borgerhenvendelse er sendt videre til udvalgsformanden for Plan, Miljø og Teknik. Ældrerådsformanden afventer fortsat svar.


Borgerhenvendelse vedrørende madordning. Formanden har kontaktet Madservice.


Husleje på Plushøj. Formanden får materiale tilsendt efter dette møde.


Ældrerådet drøftede, hvorfor rådet er ikke repræsenteret i Vallø Ældreboligselskab.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.