Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 20 april 2023, kl. 11:00
MødestedMødelokale 9, rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.
 

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Dagsordenen blev godkendt og ordstyrer blev valgt.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag bliver Udsatterådet orienteret om projekt "Sammen med børnene" - herunder strategien for inklusion.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Centerchefen for Børn & Læring orienterede om projekt Sammen med børnene - herunder:

 • optakt til og proces vedrørende en ny inklusionsstrategi, som skal erstatte strategien fra 2012. Omhandler både skoler og dagtilbud.
 • arbejdet handler om:
  • mennesket, mennesket som helhed, men også de mennesker som børnene skal tilbage til. Det vigtigste er hele tiden, at børnene er i centrum.
  • at få anvendt de penge, der er til rådighed på nye og bedre måder, herunder også at personalet er til stede de rigtige steder.
 • rapport som blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i efteråret 2022. Rapporten var blandt andet formuleret på baggrund af dialog med skolerne.
 • flere interessenter er blevet inddraget (børn, forældre, fagpersoner og ledere). Input fra disse samles i formuleringen af et børnesyn, som forventes klar til juni.
 • efter sommerferien bliver der sat gang i en række tiltag, som skal afprøves i det kommende skoleår.


Udsatterådet bød ind med forslag om en vidensbank, hvor barnets kontaktperson, fagpersoner og nære pårørende kan tilføje vigtige og aktuelle beskrivelser af barnet. På den måde undgår man at starte forfra med at beskrive barnet og historikken, hver gang nye tiltag iværksættes. Vidensbanken kan også være et godt værktøj i overlappet mellem børne- og voksenafdeling, så vigtige informationer ikke går tabt.


Udsatterådet efterlyste også løsninger, så vigtige handlinger i forhold til barnets situation kan sættes i gang med det samme og ikke bliver bremset af regler og bureaukrati.


Centerchefen kontakter Udsatterådet igen, hvis/når der er brug for input og hjælp fra rådet.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Børn & Læring vil orientere Udsatterådet om projekt "Sammen med børnene" - herunder strategien for inklusion. Efter orienteringen er der tid til drøftelse og input fra Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet besluttede den 23. februar 2023, at formanden sammen med livseksperterne skulle invitere en mulig kandidat til et uforpligtende "kaffemøde" vedrørende medlemskab i Udsatterådet. Referat fra udsatterådsmødet er vedhæftet som bilag.


På baggrund af en orientering om "kaffemødet" skal Udsatterådet beslutte, hvordan rådet får besat den sidste ledige plads.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udsatterådet beslutter, hvordan den sidste ledige plads i rådet bliver besat.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Udsatterådet blev orienteret om "kaffemødet", som gik godt. Rådet drøftede møder i dagtimer kontra arbejdstider.


Udsatterådet besluttede, at livseksperterne tager endnu et møde med kandidaten. Bliver der behov for hjælp, kontakter livseksperterne rådets sekretær.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Den 23. februar drøftede Udsatterådet 3 henvendelser, som forvaltningen modtog på baggrund af rådets opslag på Facebook i december 2022.


Det blev besluttet, at formanden sammen med livseksperterne skulle invitere en af kandidaterne til et uforpligtende "kaffemøde" og forventningsafstemning i forhold til opgaven. Referat fra den 23. februar er vedhæftet som bilag.


Formanden og livseksperterne vil under denne sag orientere om mødet med kandidaten. Herefter skal Udsatterådet beslutte, hvordan rådet får besat den vakante plads som livsekspert.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag bliver Udsatterådet orienteret om den nuværende praksis i forhold til lokaler til psykisk sårbare voksne, samt ønsker og planer til lokale-situationen fremadrettet - jf. beslutning i Udsatterådet den 23. februar 2023.


Udsatterådet skal herefter beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområdet "psykisk sårbare voksne".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udsatterådet

 1. tager orienteringen til efterretning og
 2. beslutter hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområdet "psykisk sårbare voksne".

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Værestederne har tidligere været på Sundheds- og Frivillighedscentret, men de blev nødt til at flytte på grund af pladsmangel.


Siden flytningen har situationen ændret sig, da der er behov for flere tilbud og flere grupper. En udfordring er også, at lokalerne ligger flere steder i kommunen, og dermed er det dyrt at drifte.


Udfordringen med at finde nye lokaler er, at

 • mange lokaler er nogle man låner/booker for et år ad gangen.
 • andre lokaler ikke er egnede på grund af manglende offentlig transport.


I øjeblikket arbejder Socialpsykiatrien på at finde et sted, hvor alle nuværende og kommende tilbud kan samles. Sagen er i proces, og der kan ikke sættes tidsperspektiv på, hvornår det hele falder på plads. Men forventningen er, at det nok skal lykkes, da sagen har bevågenhed både i forvaltning og politisk. Blandt andet har kommunalbestyrelsen et temamøde den 20. april om sagen.


De vigtigste kriterier er, at det skal være nemt for brugerne at komme til og fra lokalerne, at de er handicapvenlige og at lokalerne ikke kun er til låns.


Udsatterådet blev også orienteret om en psykiatriplan i socialpsykiatrien. Udgifterne er steget og Stevns Kommune ligger over forventet niveau i forhold til andre sammenlignelige kommuner. Ud over dyrere drift af lokaler, skyldes stigning i udgifter også mere komplekse bevillinger, hvor borgerne har brug for meget hjælp i længere tid. Det skal ændres, både i forhold til løsning med lokaler og flere forebyggende tiltag. Når psykiatriplanen er formuleret, skal den drøftes med politikkerne.


Udsatterådet bliver orienteret, når der er nyt om sagen.


Beslutningen om hvordan Udsatterådet skal arbejde videre med fokusområdet "psykisk sårbare voksne" blev udsat til næste møde.

Sagens gang

Udsatterådet.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet besluttede den 23. februar 2023, at rådet i den kommende tid vil arbejde med fokusområdet "psykisk sårbare voksne". I første omgang vil rådet dykke ned i en række udfordringer med lokaler til værestederne, som Udsatterådet er bekendt med.


Afsnitslederen for Social & Psykiatri vil under denne sag orientere Udsatterådet om:

 • den nuværende situation og praksis med lokaler til psykisk sårbare voksne.
 • ønsker og planer for området fremover.


Herefter skal Udsatterådet beslutte, om der er mere at gøre ved lokale-situationen, og i givet fald hvordan Udsatterådet skal gribe sagen an.


Er der ikke er mere at gøre i forhold til lokaler til psykisk sårbare voksne, skal Udsatterådet beslutte, hvilke andre udfordringer for målgruppen rådet vil tage fat på. Det kunne for eksempel være nogle af de områder Udsatterådet drøftede den 23. februar - altså undersøge hvilke muligheder der er for hjælp til for eksempel ordentlig ernæring, motion og medicinhåndtering.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, hvilke fokusområder og mærkesager rådet skal arbejde med - herunder i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil tage fat på arbejdet.


Se også dagsordenspunkt 43 vedrørende lokaler til psykisk sårbare voksne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Se dagsordenspunkt 43.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet besluttede den 23. februar, at rådet i den kommende tid vil arbejde med fokusområdet "psykisk sårbare voksne". Tilbage i april 2022 blev det også besluttet, at Udsatterådet vil arbejde:

 • på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre.
 • med områderne psykiatri, ensomhed og fattigdom.


Udsatterådet skal under denne sag beslutte, hvilket fokusområde rådet vil arbejde videre med, i hvilken rækkefølge og hvordan Udsatterådet vil gribe opgaven an.


Beslutningen under denne sag afhænger af rådets beslutning under dagsordenspunkt 43.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Efter ønske fra formand og næstformand skal Udsatterådet beslutte, om der er behov for en presseomtale på baggrund af dagens møde eller andre sager i rådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udsatterådet beslutter:

 1. om rådet har behov for at lave en presseomtale
 2. hvem der kontakter pressen.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Udsatterådet besluttede, at rådets årsberetning for 2022 sendes til pressen efter kommunalbestyrelsesmødet den 27. april.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af dagens møde og de øvrige fokusområder som Udsatterådet arbejder med, skal rådet beslutte om der er behov for at lave en presseomtale, og hvem der i givet fald kontakter pressen.


Efter ønske fra formand og næstformand bliver denne sag fast punkt på Udsatterådets dagsordener fremover.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet kan beslutte, om der allerede nu er ønsker til den næste dagsorden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, om der er sager, rådet vil have på dagsordenen til næste møde.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Udsatterådets årshjul for 2023 blev omdelt på mødet.


Der var ikke flere emner til næste møde - ud over dem på årshjulet og beslutning om fortsat arbejde med fokusområdet "psykisk sårbare voksne" - se dagsordenspunkt 43.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Formålet med denne sag er, at alle medlemmer i Udsatterådet får mulighed for at komme med ønsker til den kommende dagsorden. Hermed håber formandskabet, at møderne i Udsatterådet bliver mere relevante i forhold til det "der rører sig" indenfor rådets målgruppe.


Kommer der flere ønsker, beslutter Udsatterådet i fællesskab, hvilke sager der skal på den næste dagsorden, og hvad der eventuelt må udsættes til senere møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Der var orienteringer om:

 • ny leder på Brohøj, som skal aflaste afsnitslederen.
 • trivselshave hos Café Stevnen.
 • dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget, en god mulighed for Udsatterådet at komme i dialog med politikkerne. Invitation/dagsorden sendes ud, når den er klar.
 • Udsatterådets ønske om mundtlige årsberetninger til kommunalbestyrelsen. Dette var der ikke opbakning til fra forvaltningen, hvorfor ønsket ikke er sendt til politisk behandling.


Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet - herunder også en kort status om den nye hovedlov.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Hanne Rose Andersen-Aagaard og Steen S. Hansen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.