Dagsordener og referater

Senest opdateret 15-08-2022

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 28 april 2022
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen.

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen S. Hansen har til Borgmesteren fremsendt anmodning om godkendelse af lovligt forfald på grund af helbredsmæssige årsager.

Det lovlige forfald er med virkning fra 1. maj 2022.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen godkender, at Steen S. Hansens betingelser for lovligt forfald er opfyldt.
 2. Kommunalbestyrelsen godkender, at første stedfortræder for liste A (Helen Sørensen) indtræder som stedfortræder for Steen S. Hansen i hans fraværsperiode.
 3. Valggruppe 1 fastlægger, hvem der i Steen S. Hansens fravær indtræder i Udvalget for Social og Sundhed
 4. Valggruppe 1 fastlægger, hvem der i Steen S. Hansens fravær indtræder i Udvalget Plan, Miljø og Teknik
 5. Stedfortræderudpegningen til Movia tages til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Steen S. Hansen (A) er inhabil i sagen og deltager ikke i behandlingen af sagen.


Ad 1+2:

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingerne.


Ad 3:

Kommunalbestyrelsen udpeger Helen Sørensen til Udvalget for Social og sundhed


Ad 4:

Kommunalbestyrelsen udpeger Helen Sørensen til Udvalget for Plan, Miljø og Teknik


Ad 5:

Kommunalbestyrelsen tager sagen til efteretning.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen S. Hansen fra Socialdemokratiet (A) har den 21. april 2022 fremsendt anmodning om godkendelse af lovligt forfald på grund af helbredsmæssige årsager.


Jvf. Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der beslutter om lovens betingelser for lovligt forfald er opfyldt. Ligesom det er Kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om indkaldelse af stedfortræder i fraværsperioden.

Det er obligatorisk at indkalde en stedfortræder til kommunalbestyrelsesmøderne, når et medlem er forhindret i at varetage sit kommunale hverv i en forventet periode af mindst en måned på grund af sin helbredstilstand.


Den stedfortræder, som skal indkaldes, er den der i følge valgopgørelsen står øverst på stedfortræderlisten. I dette tilfælde Helen Sørensen fra Socialdemokratiet.


I henhold til gældende regler bevares retten til vederlag i optil 9 måneder, når der er fremsendt dokumentation for fravær på grund af helbredsmæssige årsager, og når der indkaldes stedfortræder i perioden.

Kravet om dokumentation for fravær kan dog af Kommunalbestyrelsen fraviges, hvis fraværet har en åbenbart kendt fraværsårsag.


Steen S. Hansen har ved intern mail orienteret Kommunalbestyrelsen om årsagen til fraværet, men har også i den fremsendte anmodning til borgmesteren sendt dokumentation for det lovlige forfald.

Kravet i forhold til bevarelse af vederlag i fraværsperioden er således opfyldt.


Steen S. Hansen har udover sin repræsentation i Kommunalbestyrelsen også følgende hverv:

 • Medlem i Udvalget for Social og Sundhed, og formand for udvalget
 • Medlem i Udvalget for Plan, Miljø og Teknik
 • Repræsentant, Movia
 • Repræsentant, Stevns Udsatteråd


I forhold til udvalgspladserne i Social og Sundhed samt Plan, Miljø og Teknik er det op til den valggruppe, som har udpeget medlemmet, at fastlægge hvem der indtræder i udvalgene, så længe fraværsperioden løber.


Jvf. Styrelsesloven vælger et udvalg selv sin formand og næstformand, hvilket kan ske, så ofte som udvalget finder det nødvendigt. Udvalget for Social og Sundhed har tidligere peget på Martin Henriksen (løsgænger) som næstformand. Udvalget vil på først kommende møde tage stilling til udpegningen af formand og næstformand i Steen S. Hansens fraværsperiode.


Vedrørende udpegningen til Movia er kommunalbestyrelsesmedlem Bjarne Nielsen (V) valgt som stedfortræder for Steen S. Hansen, og indtræder hermed i fraværsperioden.


Udpegningen til Stevns Udsatteråd foretages af udvalget for Social og Sundhed. Da der ikke er udpeget stedfortræder, vil udvalget på deres førstkommende møde skulle udpege en stedfortræder til varetagelse af dette hverv i Steen S. Hansens fraværsperiode.


At være kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, hvilket indebærer at et medlem som i en periode er fraværende på grund af helbredsmæssige årsager straks, skal indtræde i sit hverv igen, så snart det helbredsmæssigt er muligt.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv (Vederlagsbekendtgørelsen)

Lov om kommunale og regionale valg (Valgloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da der jf. gældende lovgivning skal udbetales fuldt vederlag i op til 9 måneder i Steen S. Hansens fraværsperioden vil der i fraværsperioden være ekstra udgifter til:

 • Kommunalbestyrelsesvederlag til stedfortræder
 • Formandsvederlag
 • Vederlag til udvalgspladserne

Resume

Kodeks for Kommunalbestyrelsen for perioden 2022-2025 fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at

 1. Kodeks for Kommunalbestyrelsen for perioden 2022-2025 godkendes.


Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med afholdelsen af Kommunalbestyrelsens intro-seminar på Stevns Fyrcenter, blev der taget hul på de første indledende drøftelser omkring det gode samarbejde i denne valgperiode.


Drøftelserne tog afsæt i den tidligere Kommunalbestyrelses Kodeks for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen.


På baggrund af input fra intro-seminaret samt de efterfølgende drøftelser foreligger der nu udkast til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Til sagsfremstillingen er vedlagt to bilag. Et bilag, hvor de foreslåede ændringer er anført med rød skrift, og et bilag, som kodekset vil se ud ved en godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Der har politisk været et ønske om en fornyet stillingtagen til Kommunalbestyrelsens rejseformer i forbindelse med deltagelse i konferencer, møder, kurser o.lign.


I denne sag har forvaltningen beskrevet en række forhold, som relevant bør indgå i en sådan stillingtagen med henblik på, at Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for Kommunalbestyrelsens fremtidige rejseformer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kommunalbestyrelsen fastlægger rammerne for Kommunalbestyrelsesmedlemmernes fremtidige rejseformer i forbindelse med deltagelse i konferencer, kurser, møder o.lign. med overnatning.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Borgmesteren stiller forslag om, at kommunalbestyrelsen fastlægger, at

 • Tog anvendes som transportform for kommunalbestyrelsesmedlemmer og forvaltning ved indenrigsrejser i forbindelse med konferencer, kurser, møder og lignende med overnatning. Ved rejse til og fra togstation, f.eks. Køge Nord, kan alternative transportformer vælges.
 • Udgangspunktet for rejsen er samkørsel.
 • Borgmesteren kan dispensere fra ovenstående på baggrund af begrundet ansøgning og anvisning af alternativ rejseform.
 • Ved udlandsrejser tages der konkret stilling til transportformen.


11 medlemmer (A+B+F+N+Ø+Flemming Petersen (V) og Rasmus Englund (V)) godkender forslaget.


6 medlemmer (C+V+Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende forslaget.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der har politisk været et ønske om en fornyet stillingtagen til Kommunalbestyrelsens rejseformer i forbindelse med deltagelse i konferencer, møder, kurser o.lign. De gældende regler er beskrevet i Kommunalbestyrelsens Regulativ for vederlag, diæter og anden godtgørelse, og det relevante afsnit i regulativet er gengivet herunder;Ved fornyet stillingtagen er der flere forhold, som relevant kan indgå i drøftelserne. I de følgende afsnit er der kort redegjort nærmere for disse.


Klimamæssige forhold:

I stillingtagen til anvendte rejseformer er det relevant at inddrage betragtninger omkring klimamæssige forhold – særligt i forhold til CO2-udslip i forbindelse med rejseafviklingen. Ifølge hjemmesiden greenmatch.dk er CO2-udledningen ved de mest almindelige rejseformer som angivet herunder:

Transportmiddel:

CO2-udslip pr. km. pr. person (anslået):

Tog

37 gram

Bil (diesel)

160 gram

Fly

223 gram


Tidsmæssige forhold:

Et andet, relevant forhold at tage i betragtning er rejsetiden. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes rejser foregår i vid udstrækning til Aalborg i forbindelse med afvikling af forskellige KL-konferencer, så derfor er der herunder givet et estimat på den samlede rejsetid fra Rådhuset i Store Heddinge til Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Transportmiddel:

Rejsetid:

Tog (via Køge Nord station)

ca. 5½ time

Bil (diesel)

ca. 4½ time

Fly (via Københavns Lufthavn)

ca. 4 timer


Som det fremgår, er rejsetiden med tog længere end med såvel fly og bil. Det har samtidig den betydning, at det ikke er praktisk muligt at nå til Aalborg med tog samme morgen, som KL-konferencerne starter, og at deltagerne som følge heraf er nødt til at tage afsted om eftermiddagen dagen før, for at kunne deltage fra konference-start. Det er muligt at nå frem til konferencestart med henholdsvis bil og fly ved afrejse samme morgen. Ved flyrejse skal man i givet fald tage afsted fra Rådhuset i Store Heddinge omkring kl. 4.30-5.00 for at nå et fly kl. 7.00-7.30.


Økonomiske forhold:

Endelig vil det også være relevant at tage de økonomiske forhold omkring rejsen i betragtning. Priserne på særligt flyrejser afhænger i betydelig grad af, hvornår disse bestilles. I tabellen herunder er for eksemplets skyld taget udgangspunkt i KL´s Jobcamp, som afholdes den 3.-4. november 2022 i Aalborg. De oplyste priser angiver den anslåede pris for en rejse tur/retur fra Rådhuset i Store Heddinge til Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

Transportmiddel:

Anslået pris:

Tog (inklusiv ekstra overnatning samt forplejning) - Pr. deltager

ca. 2.200 kr.

Bil - Pr. bil

ca. 3.300 kr.

Fly - Pr. deltager

ca. 1.500 kr.


Med afsæt i de ovenfor beskrevne forhold, er der en række mulige scenarier for Kommunalbestyrelsens fremtidige rejseformer. Forvaltningen foreslår, at der politisk tages stilling til følgende forhold:

 • Hvilke rejseformer skal fremadrettet være mulige at anvende for Kommunalbestyrelsens medlemmer i forbindelse med deltagelse i konferencer, kurser, møder o.lign.?
 • Skal der være særlige vilkår i forbindelse med eventuelle udlandsrejser?
 • Hvem skal have kompetence til at fastlægge rejseform indenfor de besluttede muligheder? – Skal det være det enkelte udvalg eller det enkelte medlem?
 • Skal der være dispensationsmuligheder i forhold til afvigelse fra de besluttede rejseformer? – Og hvem skal i givet fald godkende en sådan dispensation?


Med afsæt i Kommunalbestyrelsens beslutning opdaterer forvaltningen Kommunalbestyrelsens diætregulativ.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgifterne til Kommunalbestyrelsesmedlemmernes rejser afholdes af det afsatte budget til formålet.

Resume

Med afsæt i de meget positive fondstilbagemeldinger står step 2 i udviklingsplanen "Destination Stevns Klint" nu klar til at blive igangsat.

Step 2 har fået projektnavnet "Stevns Klint - Verdensarv som løftestang".

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse både i forhold til en frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb samt en godkendelse af projektorganisationens etablering og igangsættelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 10,0 mio. kr. til Projekt "Stevns Klint, Verdensarv som løftestang" fordelt med 3,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 samt 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025.
 2. anlægsbevillingen finansieres af det allerede afsatte rådighedsbeløb "Tiltag langs Stevns Klint"
 3. Pprojektorganisationens etablering og igangsættelse godkendes, jvf. bilag 1
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 49:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Tilbage i november 2015 blev Stevns Kommunes ansøgning vedr. udvikling indenfor strandbeskyttelseslinjen imødekommet af Erhvervs- og Vækstministeriet.

Stevns Kommunes ansøgning var et af de i alt 10 projekter, der fik forsøgstilladelse til at etablere bebyggelse indenfor kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen.

Dispensationen fra 2015 giver Stevns Kommune mulighed for at opføre et besøgscenter i Boesdal Kalkbrud, herunder etablering af parkering, bro, ankomststi samt legeplads. Desuden blev der givet tilladelse til et arkitektonisk løft af området omkring Højerup (etablering/omdannelse af trappe og platform på klintskrænten, etablering/omdannelse af legeplads, omlægning af parkeringsplads, etablering af ubemandet udstilling/madpakkehus).

I august 2020 blev der yderligere givet dispensation til ændring anvendelse af museumsbygningen samt omlægning af adgangs- og parkeringsareal, således at det centrale område foran kirkerne, traktørstedet og klintekanten friholdes for trafik.

Fondstilsagn på 80 mio. kr. til opførelse af Stevns Klint Besøgscenter samt Stevns Kommunes medfinansiering til etablering af parkering blev startskuddet for dispensationens igangsættelse, og blev at betegne som step 1.

Dispensationens øvrige muligheder krævede en større sammenhængskraft, hvorfor der med støtte fra Realdania blev igangsat et arbejde først omkring udarbejdelsen af en udviklingsplan for destination Stevns Klint, og dernæst et forundersøgelsesarbejde i forhold til bl.a. det økonomiske behov ved en revitalisering af Pyramiden, ny trappe samt bådebro i Boesdal samt en ny trappe og plateau i Højerup.

Med afsæt i disse blev startskuddet for step 2 igangsat. Step 2 fik projektnavnet "Stevns Klint - Verdensarv som løftestang".

Projektet indeholder mange delprojekter og tiltag, som grundlæggende handler om at skabe mindeværdige oplevelser / aktiviteter og fællesskaber. Dette ved en sammenhængende indsats, der bygger på bæredygtighed, videndeling og lokal sammenhængskraft. Et samlet projekt på knap 58 mio. kr. (inkl. fondsmoms).

I efteråret / vinter 2021 blev der afsendt tre fondsansøgninger, hvor der nu er modtaget positive tilbagemeldinger fra dem alle.

Realdania med et tilsagn på 25 mio. kr., Augustinus Fonden på 1,158 mio. kr. samt Nordea-fonden på 16,225 mio. kr. og med en medfinansiering fra Verdensarvskontoret på 1 mio. kr. samt Stevns Kommunes egenfinansiering på 14,6 mio. kr. er den samlede finansiering i hus.

Stevns Kommunes egen finansiering dækkes både via anlæg og drift. Hovedparten fra den anlægsbevilling, hvor der nu søges om frigivelse af det afsatte budgetbeløb på 10 mio. kr.

Projektet "Stevns Klint - Verdensarv som løftestang" kræver en stærk etableret organisation, som hele vejen igennem sikrer en målrettet styring - ikke kun ledelsesmæssigt, men i lige så høj grad på opgaver, ressourcer, økonomi og kommunikation.

Til brug for dette er udarbejdet vedlagte notat, der beskriver projektets indhold samt forslag til kommende projektorganisation. Ligeledes er til orientering vedlagt rapporterne vedr. forundersøgelserne, udviklingsplanen og det fælles Boesdal.

Projektorganisationen har Kommunalbestyrelsen, som den øverste ansvarlige myndighed, dernæst en styregruppe, to stabsfunktioner samt fire projektenheder.

Projektet er fastsat til tidsmæssigt at løbe fra nu (foråret 2022) og frem til 2025.

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb således at igangsættelse af de projekter, der allerede nu kan etableres i Boesdal indenfor gældende lokalplan dvs. Renovering af kalkovnene samt etablering af verdensarvsstien fra Besøgscenteret til UNESCO-væggen kan ske. Derudover finansiering til igangsættelse af wayfinding-analysen, formidlingstiltag samt plan- og projektressourcer til at løfte og koordinere de forestående indsatser.


Sagen skulle rettelig have været startet i udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme, men på grund af sagens hastende karakter i forhold til fastlæggelse af projektorganisationen samt frigivelsen af rådighedsbeløbet er sagen sat til behandling i Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 10 mio. kr.

Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10 mio. kr. til "Tiltag langs Stevns Klint", som fordeler sig med 3,5 mio. kr. i 2022, 2,5 mio. kr. i 2023 samt 2,0 mio. kr. i henholdsvis 2024 og 2025.

Resume

På Hovedudvalgets møde den 8. februar 2022 blev der fra medarbejdernes side forespurgt om muligheden for en særlig anerkendelse af den ekstraordinære indsats, som personalet i Stevns Kommune har ydet gennem de seneste par år, som i betydeligt omfang har været påvirket af Corona-pandemien.


Direktionen har på Hovedudvalgets møde tilkendegivet, at man vil afdække mulighederne herfor, og med denne sag forelægger Direktionen et forslag til imødekommelse af medarbejdernes forespørgsel med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

 1. Hovedudvalget får mandat til at planlægge anerkendelsesindsatser indenfor en økonomisk ramme af 250 kr. pr. medarbejder til sociale og/eller faglige aktiviteter
 2. Der afgives en tillægsbevilling på 375.000 kr. finansieret af kassebeholdningen til finansiering af de planlagte anerkendelsesindsatser
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 50:

Et flertal bestående af A og V (4) anbefaler indstillingen.


C, N og Ø (3) anbefaler ikke indstillingen, da det bør indgå i budgetforhandlingerne.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


11 medlemmer (A+B+V) godkender indstillingen.


3 medlemmer (C+Ø) kan ikke godkende indstillingen.


3 medlemmer (F+N+Martin Henriksen (løsgænger)) stemmer hverken for eller imod.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Siden marts 2020 har Corona-pandemien i stort omfang påvirket det danske samfund, herunder ikke mindst det danske arbejdsmarked. Såvel private som offentlige virksomheder har været udfordret som følge af nedlukning af store dele af samfundet, indførelse af restriktioner etc. Herudover har det betydelige sygefravær, som har været konsekvensen af et stort antal smittede borgere, også bidraget til et øget pres rundt omkring på arbejdspladserne.


Også for personalet i Stevns Kommune har der været tale om en helt ekstraordinær periode med usikkerhed, bekymringer og et betydeligt arbejdspres. I forhold til det betydelige arbejdspres har indsatsen i stor udstrækning været honoreret og anerkendt igennem perioden, eksempelvis via:

 • Udbetaling af mer- og ekstraarbejde i henhold til gældende overenskomster
 • Udbetaling af éngangsvederlag (særligt for indsatsen i 2020)
 • Uddeling af påskeæg til alle medarbejdere i 2021


På trods heraf er der fra medarbejdernes side rejst en forespørgsel på Hovedudvalgets møde den 8. februar 2022 om muligheden for at give en særlig anerkendelse for den ekstraordinære indsats, som personalet i Stevns Kommune har ydet gennem de seneste par år. En forespørgsel, direktionen med denne sag giver et forslag til, hvordan kan imødekommes.


I Stevns Kommune er der historisk truffet en række beslutninger som begrænser forvaltningens muligheder for at iværksætte denne form for tiltag, ligesom der ikke er afsat økonomiske ressourcer hertil. Eksempelvis er der politisk truffet beslutning om, at man ikke giver julegaver til personalet i Stevns Kommune. Som følge heraf er det nødvendigt med en politisk godkendelse, såfremt medarbejdernes forespørgsel om en særlig anerkendelse skal imødekommes.


Såfremt der er politisk opbakning til at imødekomme medarbejderns forespørgsel, anbefaler direktionen, at Hovedudvalget får til opgave konkret at fastlægge formen for en sådan anerkendelse indenfor en politisk fastsat ramme. Direktionen anbefaler, at der fastsættes en økonomisk ramme på 250 kr. pr. medarbejder, svarende til ca. 375.000 kr. i alt, ligesom direktionen anbefaler, at det afsatte beløb skal anvendes til at afvikle sociale og/eller faglige aktiviteter for kommunens personale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udgiften til den foreslåede indsats vil udgøre ca. 375.000 kr., som foreslås finansieret via kassebeholdningen. Den foreslåede finansiering skal ses i lyset af Stevns Kommunes regnskabsresultat for 2021, hvor der er konstateret et betydeligt mindreforbrug.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at årsregnskab 2021 oversendes til revision.

Årsregnskabet indeholder dels en årsberetning, som præsenterer kommunens regnskab for 2021 og dels et bilagshæfte, der indeholder supplerende oversigter til regnskabet.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kommunens regnskab for 2021 oversendes til revisionen
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 48:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Senest den 1. maj skal kommunalbestyrelsen godkende, at regnskabet for 2021 overgives til revisionen.


Hovedtallene for regnskab 2021 ser således ud:I oprindeligt budget 2021 var budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 8,0 mio. kr. Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 38,3 mio. kr., svarende til et ekstra kassetræk på 30,4 mio. kr.


Ændringerne skyldes primært følgende forhold:

 • Ekstra anlægsudgifter på 35,3 mio. kr., indhentning af efterslæb fra tidligere år.
 • Lånoptagelse på 16,8 mio. kr. vedrørende det brugerfinansierede område for udgifter afholdt i 2020
 • Balanceforskydningspost på 12,8 mio. kr.


I forhold til det korrigerede budget er der tale om et mindre kassetræk på 27,5 mio. kr. De væsentligste årsager til det forbedrede regnkabsresultat er, at der har været færre driftsudgifter end budgetteret samt mindre udgifter til renter og afdrag.


Overskuddet på den strukturelle balance udgør 50,9 mio. kr., hvilket er svarende til det oprindeligt budgetterede.


Der har været afholdt store anlægsudgifter i 2021, herunder også en del, som har været udskudt fra tidligere år og den samlede igangværende anlægsportefølje er reduceret væsentligt.


Med anlægsudgifter på 95,6 mio. kr. og et overskud på strukturel balance på 50,9 mio. kr. er det en væsentlig årsag til trækket på kassebeholdningen på 38,3 mio. kr.


Driftsudgifterne i regnskab 2021 afviger kun 0,6 mio. kr. fra det oprindeligt budgetterede og ligger 26,2 mio. kr. under korrigeret budget. Mindreudgiften i forhold til korrigeret budget er fordelt på alle udvalg, med størst afvigelse på Økonomiudvalgets område.


Serviceudgifterne ligger 2,9 mio. kr. under kommunens serviceramme. Der er ikke forventning om, at kommunerne får sanktion vedrørende regnskab 2021.


Corona-virus har også påvirket regnskab 2021 og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Ud over de mere direkte økonomiske konsekvenser kan der på nogle områder være afledte konsekvenser for den almindelige drift, som har påvirket regnskab 2021 og overførslerne til 2022. Der er i 2021 bogført corona-relaterede udgifter på 13,7 mio. kr. vedrørende serviceområderne. Merudgifterne til corona ses særligt på områderne dagtilbud, skoler og ældreområdet.


I vedhæftede Årsberetning 2021 og Regnskabsoversigter præsenteres kommunes regnskab mere detaljeret.


Kommunalbestyrelsens endelige politiske godkendelse af regnskabet sker den 22. juni, når revisionsberetningen foreligger.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2021. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2021, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


Regnskabet viser samlet set et træk på kassebeholdningen på 38,3 mio. kr. i 2021 og det er 30,4 mio. kr. mere end oprindeligt budgetteret.


Overførsler fra 2021 til 2022 er givet som tillægsbevillinger i 2022.


Resume

Borgerrådgiverens årsberetning fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om borgerrådgiverens vedtægt § 9, stk. 1, kan ændres, således at sætningen "Den faste fysiske placering er udenfor Rådhusets adresse.", skrives ud af bestemmelsen.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

 1. Borgerrådgivens Årsberetning for 2021 godkendes


 1. borgerrådgiverens vedtægt § 9 ændres, således at sætningen "Den faste fysiske placering er udenfor Rådhusets adresse.", skrives ud af bestemmelsen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 68:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


 1. Anbefaler.
 2. A, B og V anbefaler indstillingen, mens C tog forbehold.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 5. april 2022, pkt. 39:

 1. Udvalget anbefaler indstillingen
 2. Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, men mener, at det er naturligt, at en del af borgerrådgiverens arbejdstid foregår på rådhuset i dialog med forvaltningen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 6. april 2022, pkt. 47:

 1. Udvalget anbefaler indstillingen.
 2. Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, men mener at det er naturligt, at en del af borgerrådgiverens arbejdstid foregår på rådhuset i dialog med forvaltningenBeslutning fra Social og Sundhed, 6. april 2022, pkt. 42:

Udvalget anbefaler indstillingerne.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 53:

Ad 1. Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2. A, C, V og Ø (6) anbefaler ikke indstillingen og foreslår i stedet følgende formulering af vedtægtens § 9, stk. 1:
”Borgerrådgiveren er organisatorisk placeret med tilhørsforhold til Politik & Borger.
Den faste fysiske placering er udenfor Rådhusets adresse, men det er naturligt, at en del af borgerrådgiverens arbejdstid foregår på rådhuset i dialog med forvaltningen.
Borgerrådgiveren er tilgængelig for afholdelse af møder med borgerne i forskellige kommunale bygninger. F.eks. på Sundhedscentret, på bibliotekerne, Rådhuset m.v."

N (1) anbefaler ikke indstillingen og ønsker at fastholde den eksisterende formulering i vedtægten.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Ad 1:

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.


Ad 2:

16 medlemmer (A+B+C+F+V+Ø+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender indstillingen fra et flertal i Økonomiudvalget.


1 medlem (N) kan ikke godkende indstillingen fra et flertal i Økonomiudvalget og ønsker at fastholde den eksisterende formulering i vedtægten.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Dette er borgerrådgiverens første årsberetning for perioden 1. maj-31. december 2021. Årsberetningen skal afgives til kommunalbestyrelsen en gang årligt. Perioden har båret præg af en opstarts- og etableringsfase. Der har været fokus på at få kendskab til og et godt samarbejde med forvaltningens centre, og der har været lagt et stort arbejde i etableringen af Stevns kommunes whistleblowerordning, som trådte i kraft den 17. december 2021.

Borgerrådgiveren har siden oprettelse af funktionen i maj 2021 modtaget 34 henvendelser, der i alt har udmøntet sig i 44 klagepunkter. Derudover er 13 henvendelser løst ved vejledning af borgerrådgiveren alene.

Antallet af henvendelser for 2021 har været fordelt således på fagcentre:

I alt: 34 henvendelser

Arbejdsmarked

Børn & Læring

Politik & Borger

Sundhed & Omsorg

Teknik & Miljø

Økonomi, HR & IT

100 %

16,7 %

50 %

6,7 %

6,7 %

16,7 %

3,3 %

Borgerrådgiveren har hjulpet med løsning af sager, hovedsageligt ved hjælp til formulering af skriftlig klage over sagsbehandlingen eller klage over en afgørelse. Henvendesen/klagen er blevet oversendt til det relevante fagcenter, som har haft ansvar for at følge op og svare tilbage til borgeren. Enkelte henvendelser har været løst ved borgerrådgiverens facilitering af dialogmøder mellem forvaltningen og borgeren.


Borgerrådgiveren har erfaret fra borgernes henvendelser, at der opstår en mistillid til kommunens forvaltning, når sagerne går skævt. Anbefalingerne i årets beretning binder derfor disse erfaringer sammen med emnet om tillidsskabende sagsbehandling. Årets emner er således vejledningspligten, god forvaltningsskik og grundlæggende forvaltningsret og kommunens sagsbehandlingstid.

Årsberetningen skitserer, hvad reglerne er for de enkelte emner, understøttet af eksempler fra årets henvendelser, og opsummerer en række konkrete anbefalinger til forvaltningen inden for hvert emne, som borgerrådgiveren mener kan understøtte, at der ikke begås de samme sagsbehandlingsfejl, som ses i årets henvendelser.

Emner og anbefalinger

God forvaltningsskik og grundlæggende forvaltningsretlige regler er kort opridset normer og principper for, hvordan kommunen bør opføre sig i forhold til borgerne. Det betyder generelt, at man som sagsbehandler bl.a. skal optræde venligt og hensynsfuldt, og på en måde, der styrker tilliden til den offentlige forvaltning.

Forvaltningsretlige principper regulerer forholdet mellem kommunen og borgeren og sikrer således, at der træffes formelt korrekte og lovlige afgørelser. Der er tale om principper som partshøring og partsrepræsentation samt bl.a. aktindsigt, notat- og vejledningspligt, officialprincippet, m.fl.

Vigtigste anbefalinger for dette område er, at indføring i principperne skal sikres, når der ansættes nye medarbejdere, sætte fokus på flere konkrete værktøjer i den daglige sagsbehandling, som kan understøtte inddragelse af forvaltningsretlige principper, og at ledelsen tager ansvar for, at drøftelser om de grundlæggende forvaltningsretlige principper bliver indarbejdet, som en fast del af de faglige drøftelser.

Kommunens vejledningspligt skal sikre, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser ikke udsættes for retstab, og at borgeren er tilstrækkeligt orienteret om betydningen af reglerne på et givet område. På det sociale område er vejledningspligten skærpet som følge af den sociale retssikkerhedslov § 5.

De vigtigste anbefalinger til vejledningspligten er at ledelsen sætter fokus på vejledningspligten og sørger for, at medarbejderne er klædt fagligt på til at vejlede borgerne inden for eget område, og er opmærksomme på, hvornår der kan være behov for at søge vejledning inden for et andet fagområde samt at medarbejdernes viden om andre retsområder i organisationen skal øges.

I forhold til sagsbehandlingstiden er det et grundlæggende krav til forvaltningen, at afgørelser træffes så hurtigt, som det er muligt og forsvarligt. Kommunen skal underrette borgeren, hvis en sag ikke kan afgøres inden for kortere tid, eller hvis sagen trækker ud. Der skal gives en begrundelse for sagsbehandlingstiden og det skal oplyses, hvornår der er truffet afgørelse. Borgerrådgiveren modtager både klager over at sagsfrister ikke overholdes, at der ikke meldes nye frister ud samt at sagsbehandler ikke vender tilbage på spørgsmål om sagsbehandlingstiden. Det er i denne sammenhæng vigtigt at have for øje, at lange frister kan have store økonomiske og menneskelige konsekvenser for borgeren.

De vigtigste anbefalinger om sagsbehandlingstiden og manglende svar er derfor bl.a., at ledelsen sikrer gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne og at borgeren orienteres og gives en forklaring, hvis sagsbehandlings- og svarfrister ikke kan overholdes.

Borgerrådgivens placering:

Evaluering af borgerrådgiverens placering uden for Rådhusets adresse og forslag til ændring af borgerrådgiverens vedtægt § 9, stk. 1.

Ifølge borgerrådgiverens vedtægt § 11, stk. 1, kan borgerrådgiveren yde konstruktiv bistand i forbindelse med interne uddannelsesforløb, projekter m.v., der tjener til forbedring af kommunens sagsgange og betjening af borgerne.

Forudsætningen for at borgerrådgiveren kan udføre denne opgave mest konstruktivt er et tæt samarbejde med medarbejdere og ledelse. Det opnås gennem en samarbejds- og dialogorienteret tilgang. borgerrådgiveren oplever en stor velvillighed fra alle centre til at indgå i en konstruktiv dialog på baggrund af borgernes oplevelser og en opmærksomhed på at justere og rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder. Det er vigtigt at kunne have en åben dialog og mødes ansigt til ansigt om disse emner.

Det er skrevet ind i borgerrådgiverens vedtægt, at borgerrådgiveren er fysisk placeret uden for Rådhusets adresse. Funktionen har på den baggrund fået fast kontor på Store Heddinge bibliotek. Placeringen af borgerrådgiveren på biblioteket har været med til at sende et signal om borgerrådgiverens uvildighed og upartiskhed, og gør det muligt for borgere, der har haft en dårlig oplevelse på Rådhuset, trygt at mødes med borgerrådgiveren i neutrale omgivelser.

Af praktiske årsager afholdes størstedelen af borgerrådgiverens møder alligevel i mødelokaler på Rådhuset, da der her er nem adgang for alle borgere og mulighed for at holde møde med flere deltagere. Det er borgerrådgiverens vurdering, at det vil gavne funktionen at være mere til stede på Rådhuset i hverdagen med f.eks. én fast ugentlig arbejdsdag på Rådhuset. Dette for at understøtte borgerrådgiverens forståelse af forvaltningens sagsgange, være mere tilgængelig for inddragelse i vigtige udviklingsinitiativer og for at kunne spare med juridisk stabsenhed om generelle juridiske spørgsmål og interne undervisningsforløb. Det er borgerrådgiverens vurdering, at nogle borgere har været glade for at kunne henvende sig hos borgerrådgiveren et andet sted end der, hvor møder med sagsbehandlere foregår og at biblioteket skaber en tryg ramme for det. Det vil stadig være muligt at møde borgere, der ønsker det, på kontoret på Store Heddinge Bibliotek.

Borgerrådgiveren indstiller på den baggrund til, at det skrives ud af § 9, stk. 1, at borgerrådgiverens faste fysiske placering er uden for Rådhusets adresse.

En sådan ændring vil gøre det lettere for borgerrådgiveren at placere sig der, hvor det er mest optimalt ift. indsigt i struktur og organisation samt hvor borgerrådgiverens bistand kommer bedst og mest effektivt til gavn for forvaltningen og i sidste ende borgerne.

Retsgrundlag

Vedtægt for borgerrådgiver i Stevns kommune § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relvant for sagen

Resume

Tværfagligt Velfærdsprogram (TVP) består af to hovedindsatser: Borgerkonsulentmodellen og Samarbejdsmodellen. I sensommeren 2021 blev en model for progressionsmålinger politisk godkendt, og resultaterne af de første målinger samt status for arbejdet forelægges hermed fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 8. marts 2022, pkt. 24:

Orienteringen taget til efterretning.


Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 9. marts 2022, pkt. 34:


Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


Tager til efterretning.


Beslutning fra Social og Sundhed, 9. marts 2022, pkt. 37:

Sagen udsættes til næste møde.Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. marts 2022, pkt. 39:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 6. april 2022, pkt. 43:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Centerchef for Arbejdsmarked Trine Dokkedal deltager på teams under mødet.


I 2017 startede Stevns Kommune og Region Sjælland et innovationsprojekt for at give borgere med komplekse problemstillinger i både Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg en mere helhedsorienteret indsats.


Siden 2018 har Stevns kommune haft et tværgående velfærdsprogram med de to nedenstående modeller, som begge er forankret i Center for Arbejdsmarked. Begge modeller tager udgangspunkt i de ressourcer, som borgeren og borgerens netværk har. Der er afsat 7 samlede årsværk til indsatsen (6½ sagsbehandlerressource og ½ ressource til ledelse).


Det er forvaltningen, der vurderer hvilken model, der bedst matcher borgernes behov, og i begge tilfælde skal borgeren ønske at deltage i samarbejdet.


Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at forvaltningen skal lave en afrapportering af indsatsen til det politiske niveau jf. bilag 1. Dette er den første afrapportering.


1) Borgerkonsulentmodellen


Det er et intensivt forløb for borgere med komplekse sager. Borgerkonsulentmodellen har 2 målgrupper. En målgruppe der omhandler unge mellem 15-29 år og en målgruppe for familier.


Varigheden af forløbet i borgerkonsulentmodellen for unge er et år og for familier to år. Aktuelt er der i alt 88 borgere, der har tilknyttet en borgerkonsulent fordelt på 40 ungesager, 21 familiesager (voksne borgere med sag i arbejdsmarked) og 27 børnesager. Siden 2018 har i alt 130 borgere haft en borgerkonsulent, hvoraf 109 (84%) er unge mellem 15 og 29 år. Hovedparten (104) er unge over 18 år. De resterende 21 borgere (16 %) udgøres af de voksne fra familiedelen.


Borgerne har én kontaktperson i forvaltningen (deres borgerkonsulent), hvor flere ressourcer stilles til rådighed, herunder flere møder og tættere kontakt, og som koordinerer de forskellige indsatser for den enkelte borger. Borgerkonsulenten både understøtter borgerne med tilbud som virksomhedspraktik, mentorindsats, støttekontaktperson eller lettere familieindsatser ligesom borgerkonsulenten kan træffe afgørelserne i de sager, som borgerne har brug for undervejs i deres forløb.


Økonomiske resultater - hovedkonklusioner

De foreløbige resultater viser, at de gennemsnitlige kvartalsvise driftsudgifter pr. borger, der kommer i arbejde eller uddannelse, falder fra ca. 25.000 kr til ca. 5.000 kr. Det vil sige en årlig besparelse på ca. 80.000 kr. For borgere, der ikke opnår at komme i arbejde eller uddannelse, er der tilsvarende en årlig besparelse på ca. 20.000 kr. jf. bilag 2: ’TVP-afrapportering - Sammendrag’.


Set over en periode kan den samlede økonomiske gevinst ved at flytte borgere fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse vise sig ganske stor. Det er dog usandsynligt, at der er 100 pct. gennemslag på de økonomiske gevinster, da nogle borgere givetvis vil blive ledige igen på et tidspunkt. For en mere detaljeret udfoldelse og gennemgang af de økonomiske resultater af indsatsen henvises til bilag 3: ’TVP-afrapportering’.


Beskæftigelsesstatus - hovedkonklusioner

Borgernes beskæftigelsesstatus måles på én, fire og otte ugers uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Her viser de foreløbige resultater tydeligt, at andelen af borgere i TVP, som kommer i arbejde, uddannelse eller virksomhedspraktik, er stigende i takt med varigheden af deres TVP-forløb jf. bilag 2: ’TVP-afrapportering – Sammendrag’.


Overordnet kan det konkluderes, at når borgere med mindst otte ugers beskæftigelse eller uddannelse opgøres, er andelene lavere end for borgere med mindst én eller fire ugers beskæftigelse eller uddannelse. Den overordnede tendens er imidlertid den samme. Jo længere tid forløbet varer, jo flere borgere kommer i job eller uddannelse i mindst én, fire eller otte uger. For en mere detaljeret udfoldelse og gennemgang af disse målinger henvises til bilag 3: ’TVP-afrapportering’.


Forvaltningen interviewer sammen med udvalgsformanden for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme løbende tilfældigt udvalgte borgere, om deres erfaringer med at have fået en indsats via TVP. Disse borgere er generelt tilfredse med samarbejdet med forvaltningen, fordi de ikke skal forklare det samme flere gange til forskellige afdelinger i forvaltningen. De oplever større fleksibilitet til at løse de udfordringer, som de har, og de føler, at der er en mere ligeværdig dialog.


2) Samarbejdsmodellen


Samarbejdsmodellen udfolder og konkretiserer strukturer, arbejdsgange og målsætning for borgere, der har brug for en særlig indsats.


Samarbejdsmodellen er bygget op omkring borgeren og støtter borgeren og de involverede fagpersoner på tværs af forvaltninger i at koordinere mål og indsatser i et struktureret og kontraktbaseret forløb.


Forløbene tager afsæt i netværksmøder, der faciliteres af tovholderen i samarbejdsmodellen. På baggrund af disse møder opstilles fælles mål på tværs af forvaltninger med fokus på, at borgeren bliver selvforsørgende gennem job og/eller uddannelse.


Borgeren beholder i denne indsats sine respektive sagsbehandlere eller kontaktpersoner i de forskellige centre, men tovholderen sørger for en koordineret indsats.


Denne model bruges for borgere med komplekse udfordringer som misbrug, oftest med psykiatriske diagnoser, og ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. I samarbejdsmodellen involverer samarbejdet ofte eksterne partnere såsom uddannelsesinstitution/skole, netværk, mentor, sagsbehandler, misbrugsbehandler, psykiatrien m.v.


Aktuelt er der 12 igangværende sager fordelt på 4 familiesager og 8 ungesager, og så er yderligere 2 familier varslet på vej i opstart. Siden opstarten i 2020 har der været i alt 24 sager i samarbejdsmodellen fordelt på 11 familiesager og 13 ungesager.


Samarbejdsmodellen starter helt konkret med et opstartsmøde med borger, sagsbehandler samt en tovholder for at få en status på de igangsatte indsatser og borgerens ønsker. Det aftales desuden med borgeren, hvad der skal gøres mere eller mindre af og om der er behov for nye indsatser. Her udarbejdes et såkaldt netværkskort, og det udpeges, hvem der skal inviteres med til møderne. Det er som oftest en person fra borgernes eget netværk samt de aktører, der er i gang med indsatser. Til selve samarbejdsmødet har der indtil nu deltaget mellem 7 og 11 personer.


Resultatet pt. er, at 3 borgere er kommet i uddannelse, 1 borger er på vej i uddannelse, 3 borgere er kommet fra samarbejdsmodellen over i TVP og 1 borger har fået tilkendt førtidspension.


Forvaltningen vurderer på de foreløbige resultater, at væsentlig flere borgere oplever en eller anden form for fremgang i løbet af deres deltagelse i det tværfaglige velfærdsprogram enten i kortvarig eller længerevarende selvforsørgelse undervejs. Forvaltningen kan ikke konkludere på det foreliggende grundlag, i hvilket omfang det skyldes det tværfaglige velfærdsprogram eller om det ville være sket alligevel. De første interviews, som forvaltningen har foretaget, viser også en stor tilfredshed fra borgerne, som er en del af TVP.


Forvaltningen forventer at forelægge næste afrapportering med resultaterne fra TVP i andet halvår 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio.kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Indeklima - Skoler og dagtilbud 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Anlægsregnskabet Indeklima - skoler og dagtilbud 2020, godkendes.
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 5. april 2022, pkt. 36:

Udvalget anbefaler sagen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 52:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Indeklimapuljen for 2020 på 2,1 mio. kr. blev frigivet af Kommunalbestyrelsen den 26.03.2020 og arbejderne blev færdiggjort i 2021.


Der opstod i løbet af 2020 væsentlige udfordringer med at få leveret de nødvendig komponenter til f.eks. ventilationer og lysanlæg. Derfor blev der ikke gennemført så mange projekter i 2020 og en stor del af puljen blev overført til 2021.

Der er gennemført en række projekter vedrørende ventilation, træk, lyd og lys på skoler og daginstitutionerne. Projekterne er gennemført i henhold til de prioriteringer der har ligget til grund ved anlægsbevillingen og som er blevet justeret ved senere budgetopfølgninger.

Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet. Mindre forbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2021.


Resume

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb til Stevns Landsby - Projekt nye boliger fra budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til Stevns Landsby - Projekt nye boliger

2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 62:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


1. Anbefaler.

2. Anbefaler.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 54:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


16 medlemmer (A+B+C+F+N+V+Ø) godkender indstillingen.


1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) stemmer hverken for eller imod.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen 2021 beskrives der et politiske ønske om, at "Stevns skal have en landsby, som har visionen for verdensmålene og vores nye boligpolitik som omdrejningspunkt. Dette skal udføres på et af kommunens arealer i partnerskab med private aktører og/eller fonde. Der er afsat midler i 2021 til at igangsætte og beskrive processen med at lave et visionært boligområde, som passer til stevnske forhold og vores tanker om biodiversitet, fællesskab, bæredygtighed og plads til vildskab også i boligområderne".

Udvalget har i september 2021 under punktet igangværende planlægning drøftet projektet med Stevns landsbyen, og der blev bl.a. protokolleret, at forvaltningen har igangsat et forberedende arbejde for projekt - Stevns Landsbyen på Damgårdens jorde i Rødvig. I budgetaftalen for 2022 er et andet areal ejet af Stevns Kommune nu kommet med i projektet sammen med Damgårdens jorde. Det er et kommunalt areal beliggende i  Hårlev ved Metalvej.

Politisk ønskes der afholdt et temamøde for By- og boligudvikling i Hårlev og Rødvig, konkret med afsæt i de to stykker jord som kommunen ejer. Forvaltningen ønsker at få frigivet midlerne til Stevns Landsbyen, så der bl.a. vil gøre det muligt at tilkøbe ressourcer, der kan løftet opgaven og udarbejde materiale til brug for drøftelserne på det kommende temamøde. Temamødet er pt. planlagt til den 16. juni jvf. den politisk mødeplan som præsenteres på Kommunalbestyrelsensmøde den 31. marts 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Stevns landsby - Projekt nye boliger.


Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio.kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Kommunale bygninger, større vedligeholdelsesarbejde 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Anlægsregnskabet Kommunale bygninger, større vedligeholdelsesarbejder 2020, godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 57:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


Anbefaler.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 55:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I budget 2020 var der afsat 3,850 mio. kr. til kommunale bygninger og større vedligeholdelsesarbejde. Arbejderne blev færdiggjort i 2021.


Der er gennemgået en række større renoveringer på kommunens ejendomme, der har været små udsving på en række af sagerne. Materialepriser og lønomkostninger til håndværkere har været stigende i perioden i perioden, så der er projekter, der har været udfordret. Der har også været projekter, der er blevet udført under forventet budget. De projekter, der er gennemført er de projekter, der er blevet fremlagt ved anlægsbevillingen og ved budgetopfølgningerne.

Dog er der ikke blevet lavet ventilationsanlæg på Hotherskolens Bibliotek, da bygningens konstruktioner viste sig at være mere komplicerede end forventede og projektet kunne derfor ikke udføres indenfor budgettet.

Sidst på året blev forvaltningen nødt til at iværksætte en akut renovering af varmtvandsbassinet i svømmehallen, dette førte til et merforbrug, der blev overført til puljen for 2021, derfor valgte forvaltningen også at reducere renoveringerne på Materielgården til det akut nødvendige.

Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


Opgørelse budget/regnskab:


Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio.kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for renovering gl. del af Store Heddinge Rådhus.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Anlægsregnskabet Renovering gl. del af Store Heddinge rådhus godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 58:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


Anbefaler.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 56:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30.04.2019 anlægsbevilling på 3 mio. kr. til renovering af den gamle del af rådhuset i Store Heddinge.


Ved udbuddet modtog forvaltningen et tilbud på en særdeles god pris og det planlagte projekt kunne således gennemføres uden væsentlige uforudsete udgifter. Derfor blev renoveringen af vinduer, facader og udhæng på det gamle rådhus gennemført til tiden og 179.000 kr. under budget.

Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


Opgørelse budget/regnskab:


Resume

I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. godkende anlægsregnskabet for NCC for 2021.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 60:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


Anbefaler.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 57:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er udarbejdet anlægsregnskab for NCC for 2021. Stevns Kommune har 10. juli 2012 indgået aftale om en 15-årig funktionskontrakt for perioden 1. august 2012 til 31. juli 2027 med NCC om vedligeholdelse af kommunens asfaltbelægninger. Fakturering fra NCC sker kvartalsvis, og i 4. kvartal påføres en indeksregulering i forhold til asfaltindeks, som enten kan medføre en forøget udgift eller være i Stevns Kommunes favør. Disse midler har tidligere år været budgetlagt under driften, men er i 2021 overført til anlæg. Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet. Mindre forbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2021.


Opgørelse budget/regnskab:

Resume

Statens vandområdeplan 2021-2027 er på nuværende tidspunkt i høring, og høringsfristen er 22. juni 2022. Det fremgår af Vandområdeplanen, at den nedre del af Tryggevælde Å samlet set er i dårlig økologisk tilstand, og der er krav om, at vandløbet opnår betegnelsen god økologisk tilstand inden 2027. Kommunen har ikke hjemmel til at påbyde ukloakerede ejendomme øget spildevandsrensning, uden at de indgår i Vandområdeplanen.


På den baggrund indstiller forvaltningen, at der gøres indsigelse i høringsperioden, og at kommunen opfordrer Miljøstyrelsen til at ejendommene i oplandet til den nederste del af Tryggevælde Å bliver omfattet af rensekrav.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

Stevns Kommune indsender et høringssvar til Statens Vandområdeplan 2021-2027, hvor vi opfordrer Miljøstyrelsen til:

 1. at medtage ukloakerede ejendomme omkring den nedre del af Tryggevælde Å i opland med rensekrav
 2. at undersøge de biologiske parametre i Tryggevælde Å der betegnes som ukendte / ikke undersøgt i Vandområdeplanerne 2021-2027Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 69:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


1. Anbefaler.

2. Anbefaler.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 58:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Ad 1:

16 medlemmer (A+B+C+F+N+V+Ø) godkender indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende indstillingen.


Ad 2:

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

De statslige vandområdeplaner udarbejdes af Miljø- og Fødevareministeriet og skal sikre forbedring af vandmiljøet i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. I slutningen af 2022 skal Vandområdeplan 2021-2027 vedtages, og den er på nuværende tidspunkt i høring. Høringsfristen er d. 22. juni 2022.

Tryggevælde Å er ifølge Vandområdeplanerne i ”dårlig økologisk tilstand”, og kommunen er forpligtet til at opnå ”god økologisk tilstand” inden 2027. Dette kan opnås ved at forbedre eksempelvis de fysiske og de kemiske forhold i åen.

Kommunen er også forpligtet til at opnå en "god økologisk tilstand" i Køge Bugt, dvs. 16 meter fra kysten, i samarbejde med andre Køge Bugt kommuner, men kommunen har kun mulighed for at stille krav til klapning eller udledninger, der sker i Stevns kommune, enten direkte til Køge Bugt eller i vandløb, der leder ud til Køge Bugt.

Tryggevælde Å er det største vandløb på Stevns, og afvander over 80 % af arealet i Stevns Kommune samt en del af Faxe Kommune og Åen har udløb i Køge Bugt.

På den nederste del af strækningen, fra ca. Tingvej til Prambroen, er der meget dårlige faldforhold i åen, der næsten har karakter af en stor aflang sø. Når slusen ved Prambroen er lukket, medvirker dette også til at vandet i åens nederste del ofte står stille.

Om sommeren ophobes derfor store mængder andemad, som ikke kan komme ud. Andemaden bruger alt ilten i vandet og det medfører at fisk og smådyr går til. Andemaden trives på grund af det høje næringsindhold i åen, der blandt andet er fremkommet på grund af spildevand fra ukloakerede ejendomme, samt overløb fra fælleskloakerede områder og drænvand fra marker.

På grund af de dårlige faldforhold og kemiske tilstand i åen giver det ikke mening at forbedre de fysiske forhold i vandløbet ved fx at udlægge gydegrus, store sten, osv. Det er derfor forvaltningens vurdering, at for at øge kvaliteten i den nedre del af Tryggevælde Å, så skal indsatsen primært være at forbedre de kemiske forhold i vandet, før der ses på de fysiske forhold.

Igangsatte foranstaltninger
Ifølge Stevns Kommunes Spildevandsplan 2021-2030 skal en stor del af Strøby Egede separatkloakeres, blandt andet med det formål at forhindre overløb med spildevand til Tryggevælde Å og Køge Bugt.

Ejendomme i opland til den øverste del og ved tilløb til Tryggevælde Å har i de forrige vandområdeplaner været omfattet af rensekrav. Forvaltningen har påbudt rensning af spildevand til de pågældende ejendomme, der stort set alle har efterkommet kravet om forbedret spildevandsrensning.

Hvordan når vi målsætning om ”god økologisk tilstand” inden 2027
Der er ca. 100 ukloakerede ejendomme i oplandet til den nedre del af Tryggevælde Å, som udleder urenset spildevand via bundfældningstank til vandområdet.
Disse ejendomme bliver ikke omfattet af rensekrav ifølge høringsforslaget til Vandområdeplan 2021-2027. Ejendommene i oplandet har heller ikke i de to foregående vandområdeplaner været omfatte af rensekrav.

Forvaltningen har ikke hjemmel til at påbyde ejendommene rensning af spildevand uden at ejendommene er er omfattet af rensekrav jf. Vandområdeplan 2021-2027. På den baggrund foreslår forvaltningen at Stevns Kommune indsender et høringssvar til Vandområdeplanerne 2021-2017, hvor vi opfordrer Miljøstyrelsen (MST) til:

 • at redegøre for hvorfor rensning af spildevand fra ukloakerede ejendomme i oplandet til den nederste del af Tryggevælde Å, ikke er en del af indsatsplanerne for at forbedre vandmiljøet.
 • at medtage ukloakerede ejendomme omkring den nedre del af Tryggevælde Å i opland med rensekrav


Udkast til høringssvar findes som bilag 1


Konsekvenser for grundejere af ejendomme i opland til Tryggevælde Å


De godt 100 ejendomme beliggende i oplandet til Tryggevælde Å (turkisskraveret område på bilag 2) vil blive pålagt at etablere egen spildevandsløsning der renser spildevandet tilstrækkeligt. Arbejdet skal udføres af aut. kloakmester og det er grundejer der har ansvaret for at etablering af renseløsningen sker, samt grundejer der afholder udgiften. På bilaget ses i de gule/orange felter de områder hvor der allerede er etableret private renseløsninger for spildevand. De lilla og røde felter er kloakerede områder primært i byerne.


Indflydelse på Køge Bugt

Næringsstofbelastningen i Tryggevælde Å fra de ca 100 ejendomme vurderes ikke at påvirke på tilstanden i Køge Bugt, hverken i sig selv eller i kumulation med øvrige udledninger til bugten. Den samlede spildevandspåvirkning fra overløb fra renseanlæg langs bugten, vil udgøre langt den største påvirkning, og spildevandet fra de 100 husstande være en forsvindende lille mængde til sammenligning.


Tilstanden i Køge bugt er også målsat til at opnå god økologisk tilstand i 2027. Stevns kommune kan ændre på indholdet af det overfladevand der kommer fra kommunen, så det ikke har en negativ indvirkning på tilstanden i Køge Bugt. Stevns kommune er ikke myndighed for den dumpning af materiale der pt. foregår i Køge bugt. Udledning af spildevand fra de 100 hustande, og dumning af materiale i Køge bugt, er to forskellige sager men sker indenfor samme vandområde.


Retsgrundlag

 • Miljøbeskyttelsesloven (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 100 af 19/01/2022)
 • Spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr 1393 af 21/06/2021)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der vil ikke være økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget

Ejendomme beliggende i opland til Tryggevælde Å, vil blive pålagt udgift til at etableret egnet renseløsning til deres spildevand.

Resume

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) har jvf. Styrelsesloven fremsendt anmodning om, at Kommunalbestyrelsen pålægger forvaltningen hurtigst muligt at udarbejde en eller flere planer for, hvordan kommunen vil stille faciliteter til rådighed for skydesport i Store Heddinge, til erstatning for skydebanen under den gamle Stevnshal, efter at hallen er revet ned.


Sagens videre gang besluttes af Kommunalbestyrelsen.


Indstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen pålægger forvaltningen hurtigst muligt at udarbejde en eller flere planer for, hvordan kommunen vil stille faciliteter til rådighed for skydesport i Store Heddinge, til erstatning for skydebanen under den gamle Stevnshal, efter at hallen er revet ned.


Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


2 medlemmer ( N+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender indstillingen.


15 medlemmer (A+B+C+F+V+Ø) kan ikke godkende indstillingen.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsesmedlem Martin Henriksen (løsgænger) har jvf. Styrelsesloven anmodet Kommunalbestyrelsen om, at forvaltningen hurtigst muligt udarbejder en eller flere planer for, hvordan kommunen vil stille faciliteter til rådighed for skydesport i Store Heddinge.


Anmodningen er indsendt til forvaltningen med følgende tekst:


"Forslagsstilleren foreslår at kommunalbestyrelsen pålægger forvaltningen hurtigst muligt at udarbejde en eller flere planer for hvordan kommunen vil stille faciliteter til rådighed for skydesport i Store Heddinge, til erstatning for skydebanen under den gamle Stevnshal, efter at hallen er revet ned.

Forvaltningen skal fremlægge arbejdet for kommunalbestyrelsen inden at den gamle Stevnshal rives ned. Herefter træffer kommunalbestyrelsen i samarbejde med de relevante skytteforeninger beslutning om hvordan vi bedst muligt fastholder og styrker skydesporten i Stevns kommune.”


I henhold til Styrelseslovens § 11 stk. 1 kan ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag om beslutning herom. Initiativretten, der tilkommer det enkelte medlem, giver alene et medlem ret til at få en sag på dagsordenen. Det er Kommunalbestyrelsen, der beslutter sagens videre ekspedition.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen p.t.

Beslutning

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N) og Mikkel Lundemann Rasmussen (C).


Mødet slutter kl. 20.15.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019


Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Beslutning

.