Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 4 januar 2023, kl. 15:00
MødestedLille Heddinge Rytterskole, Ryttervej 2, 4673 Rødvig
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 4. januar 2023.


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Introduktionen af Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Tursime til de områder, som udvalget har ansvaret for.

Til dette møde er der fastlagt besøg på Rytterskolen, Sydstevnshallen og Rødvig Ferieby.

Udvalgsmødet afholdes på Rødvig Ferieby.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Introduktion til områder, som udvalget har ansvar for.

På dette møde er der fremvisning på Rytterskolen, Sydstevnshallen og Rødvig Ferieby.

Mødet starter med fremvisning på Rytterskole og Sydstevnshallen. Herefter køres til Rødvig Ferieby, hvor mødet afholdes og hvor der vil ske fremvisning og dialog med Claus og Mette, som driver feriebyen.

Resume

Den 15. december 2022 afholdte Kommunalbestyrelsen temamøde vedr. Evaluering af det politiske samarbejde.

Som afledt af temamødet foretages drøftelse i udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. sagen drøftes.


Beslutning

Drøftet.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Den 15. december 2022 afholdte Kommunalbestyrelsen temamøde vedr. Evaluering af det politiske samarbejde.

Som afledt af temamødet foretages drøftelse i udvalget.


Drøftelsen tager afsæt i Kommunalbestyrelsens godkendte kodeks, som er vedlagt sagen.

Resume

Årsplan for 2023 vedr. tema- og dialogmøder for udvalget Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Årsplanen vedr. udvalgets tema- og dialogmøder drøftes og fastlægges


Beslutning

Udvalget godkender udkast til årsplan for 2023.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Med afsæt i udvalgets beslutning på mødet den 30. november 2023 forelægges nu udkast til årsplan for 2023 vedr. tema- og dialogmøder i forbindelse med udvalgsmøderne.

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 2. november 2022, at der som fast punkt på de kommende udvalgsmøder skal ske drøftelse af energiudviklingen samt evt. beslutte yderligere tiltag, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Forvaltningen vil på mødet give status på de igangværende tiltag samt det nuværende forbrug.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Den fremlagte status på de igangværende tiltag og nuværende forbrug tages til efterretning,
 2. Udvalget beslutter, om der skal ske iværksættelse af yderligere tiltag.Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, den 30. november 2022

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2.

Udvalget beslutter ikke yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Ad 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Ad 2. Udvalget beslutter ikke yderligere tiltag på nuværende tidspunkt

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet den 2. november 2022 fik udvalget forelagt en sag i forhold til, at de stigende energiudgifter indenfor fritidsområdet medfører, at der ikke længere er harmoni mellem afsat budget og forbrug udfra nuværende serviceniveau.


Udvalget besluttede på baggrund af de fremlagte økonomital, at etablere natsækning på pumperne i bassinerne i Stevnsbadet samt at slukke for saunerne i omklædningsrummene fra mandag den 7. november 2022.


Herunder besluttede udvalget, at sagen skal være et fast punkt på udvalgets dagsorden de kommende måneder for dels at følge udvikling, dels at kunne tage stilling til yderligere tiltag, hvis det skulle vise sig behov herfor.


Forvaltningen vil på mødet give status på de igangværende tiltag samt fremvise oversigt over nuværende forbrug vedr. energiforansaltningerne. Udvalget skal på baggrund heraf beslutte, om der skal ske iværksættelse af yderligere tiltag.

Resume

Scandinavian Cello School har sendt en afrapportering angående tilskuddet modtaget fra Kulturpuljen 2022. Afrapporteringen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. afrapporteringen fra Scandinavian Cello School tages til efterretning.


Beslutning

4 medlemmer (A, B, C og V) tager orienteringen til efterretning

1 medlem (N) kan ikke tage orienteringen til efterretning.


Jørgen Larsen (N) ønsker, at Kommunalbestyrelsen behandler sagen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget afrapportering fra Scandinavian Cello School angående tilskuddet bevilliget fra Kulturpuljen 2022.


Afrapporteringen er fremsendt med afsæt i beslutningen fra Kommunalbestyrelsen 19. maj 2022 om at yde tilskud på op til 75.000 kr. under forudsætning af, at kommunen modtager en konkret aktivitetsplan, regnskab for hver aktivitet, som skal foregå på Stevns, og der ydes ikke tilskud til transport.


Den fremsendte afrapportering afdækker hvilke aktiviteter, der er blevet afholdt - herunder afrapporteringer af lokationer, besøgstal og anvendt tilskud pr. koncert og dertilhørene kunstnerhonorarer.


Det bemærkes fra forvaltningen, at det samlede tilskud er benyttet til Kunstnerhonorarer jf. beslutningen fra KB, og at tilskuddet har givet mulighed for over 1.700 publikummers møde med koncerter fra Scandinavian Cello School.


Resume

Kulturelle aktører ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2023

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. ansøgning fra Stevns Sommerspil drøftes og evt. tilskud fastlægges
 2. ansøgning fra Venne- & Støtteforeningen Hotherhaven Hårlev drøftes og evt. tilskud fastlægges
 3. ansøgning fra Snurretoppen drøftes og evt. tilskud fastlægges
 4. ansøgning fra Scandinavian Cello School drøftes og evt. tilskud fastlægges
 5. ansøgning fra Kulturloftet drøftes og evt. tilskud fastlægges

Beslutning

Ad 1. Udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen med 75.000 kr. i tilskud og 50.000 kr. i underskudsgaranti i 2023. Udvalget afviste ansøgningerne for 2024 og 2025, da udvalget kun kan tage stilling til ansøgninger for indeværende år.  

Ad 2. Udvalget beslutter ikke at imødekomme ansøgningen.

Ad 3. Udvalget beslutter at udskyde behandlingen af ansøgningen.

Ad 4. Udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen med 60.000 kr. og udvalget opfordrer til, at koncerterne fordeles geografisk i hele Stevns Kommune.

Ad 5. Udvalget beslutter at imødekomme ansøgningen med 20.000 kr.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Kulturpuljen - generelt

Kulturpuljen er ikke-bundne kulturelle midler til støtte af udviklingen af kulturelle aktiviteter. Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører. Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til deres projekt. I retningslinjerne for kulturpuljen er det vedtaget, at der lægges vægt på, at

 • arrangementet skal være lokalt forankret og som hovedregel forgå i Stevns Kommune
 • arrangementet er åbent for alle (evt. med billetsalg)
 • nye målgrupper søges engageret i kulturelle tilbud
 • arrangementet er nyskabende
 • aktiviteten understøtter tværgående samarbejder mellem eksisterende aktører


Kulturpuljen har støttet nyskabende produktioner og aktiviteter samt været den økonomiske opstart til festivaler. Men det er også en pulje, der giver fast støtte til foreninger.


De resterende midler for Kulturpuljen 2023 udgør kr. 385.845,-

Følgende aktører har søgt tilskud gennem Kulturpuljen for 2023.Stevns Sommerspil
Stevns Sommerspil ansøger udvalget om tilskud på kr. 125.000 i 2023, 100.000 i 2024 og 75.000 i 2025 samt en underskudsgaranti på kr. 50.000 gennem Kulturpuljen til støtte af udviklingen og etableringen af Stevns Sommerspil, der i 2023 vil have sin urpremiere og etablering ved Gjorslev Gods, hvor det, det første år, vil være forestillingen Mød Mig På Cassiopeia, der har urpremiere.
Sommerspillet ønsker at være en årlig tradition, der præsenterer et storslået musicalværk i de unikke rammer ved Gjorslev Gods. Det er ambitionen at skabe en tilbagevendende aktivitet, der tilbyder musicals på højt kunstnerisk niveau og som samtidig formår at øge udvalget af kvalitetsoplevelser for borgere og turister i den nordlige del af Stevns Kommune og Destination Stevns Klint.

Det er konkret tanken, der skal opbygges et teaterunivers i borggården ved Gjorslev Gods, hvor det på en og samme tid vil være intimt og overvældende at træde ind og her vil opførslen finde sted. Opbygningen af universet og især hele Mad & Drikkevareområdet sker i tæt samarbejde med lokale leverandører og samarbejdspartnere, og der fokuseres på at benytte så lokale leverandører som overhovedet muligt.

Det er ansøgers opfattelse, at der vil være et solidt og realistisk publikumsgrundlag for projektet og forestillingerne, da en af hovedkræfterne bag Sommerspillet opførte en tidligere forestilling,
Kai Normann og Krigen, på Gjorslev Gods, hvor der blev solgt 1.500 billetter til folk fra det meste af Danmark. Det er således også opfattelsen at det ønskede billetsalg på 2.500 billetter anses for realistisk set med den øgede markedsføringsindsats, der tænkes ind i projektet og budgettet.
Stevns Sommerspil vil blive det første af sin slags på Sjælland, der er tænkt i en sådan størrelsesorden og vil derfor komme i
familie med en række andre sommerspil i Danmark, der dog har været kørende i en længere årrække.

Organisatorisk er Stevns Sommerspil bygget op på samme måde eksempelvis Nyborg Voldspil og Palsgaard Sommerspil, der spiller for mere end 10.000 betalende publikummer hvert år.
Således er det kreative hold og de bærende roller besat med professionelle aktører og kunstnere, mens de øvrige roller, ensemblet og danserne besættes med op til 25 frivillige på scenen. Derudover aktiveres op til 100 yderligere frivillige, der bidrager med at sy kostumer, bygge scenografi, afvikler bar og afvikler selve forestillingen. Der ønskes at etablere en tryg og rar atmosfære, der kan være med til at opdyrke ny talentmasse inden for en populær genre og skabe en ny publikumsudvikling for scenekunsten og kulturen generelt i Stevns Kommune. Således vil Stevns Sommerspil også virke som et levende netværk for en kulturgenre med bred forankring.

Stevns Sommerspil har søgt yderligere tilskudsfinansiering ved eksterne fonde (kr. 200.000), Turistforeningen (kr. 50.000), LAG (kr. 388.000) og ved at etablere lokale sponsoraftaler (kr. 210.000), og meddeler mundtligt at det forventes, at der opnås støtte denne vej også.

(Stevns Sommerspil har ikke tidligere modtaget tilskud gennem Kulturpuljen)

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen holder sig inden for retningslinjerne for tildeling af midler gennem Kulturpuljen.

Venne- & Støtteforeningen Hotherhaven Hårlev
Venne- og Støtteforeningen Hotherhaven Hårlev ansøger udvalget om tilskud på kr. 35.000 gennem Kulturpuljen til støtte af aktiviteter, der skal findes sted ved Hotherhaven i 2023. For det kommende år er der planlagt 14 aktivitetsdage, der blandt andet dækker arrangementer med Bente Kure, Mortens aften med de halvgamle, juletræstænding med Brugsen, Kim Larsen Sange, pandekagefestival samt en række andre arrangementer, ligesom nogle af aktivitetsdagene er medvirkende hjælp til eksempelvis julefrokoster og påskearrangementer.

Støtteforeningen står som udgangspunkt for at booke underholdning og levere hjælp til servering og afvikling af arrangementer på Hotherhaven. 12 af arrangementerne er forbeholdt beboere på Hotherhaven, ældre i egen bolig i Hårlev samt pårørende til forestående.
Der findes også medlemmer af Støtteforeningen, som oftest ældre i egen bolig, der benytter arrangementerne til at komme ud af huset og se et kulturelt indslag og deltage i et fællesskab. Dette er dog fortrinsvis muligt ved de større arrangementer (såsom Keld og Hilda i 2022) - disse er der som udgangspunkt to af på et år.

Det samlede arrangementsprogram har et buget på kr. 90.000 hen over hele kalenderåret 2023. De resterende midler findes ved at nedbringe kassebeholdningen samt søge midler hos Stevns Brand og Vallø Stift.

Der søges finansiering ved andre fonde.

(Venne- og Støtteforeningen Hotherhaven modtog for 2022 kr. 10.000)

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen til projektet ikke opfylder retningslinjerne for tildeling af midler gennem Kulturpuljen fuldstændigt, da dele af aktiviteterne er begrænset til alene beboere på henholdsvis Hotherhaven og dertilhørende ældreboliger. Således har offentligheden ikke adgang til alle aktiviteterne under ansøgningen. Ved tildeling vil der således skulle ske dispensation for retningslinjerne.

Skolen I Bio
Snurretoppen i Store Heddinge ansøger udvalget om tilskud på kr. 33.000 gennem Kulturpuljen til projekt i Skolen I Biografen 2023, som Snurretoppen de sidste mange år har gennemført for de Stevnske Folkeskoler samt Fri- og Privatskolerne i Stevns Kommune. Dette ønsker de også at gøre i 2023. Skolen I Biografen tilbyder biografoplevelser, hvor der udarbejdes tilhørende undervisningsmaterialer, der understøtter filmens før-under-efter forløb i skolen. Derved bindes der rød tråd mellem henholdsvis undervisningen og filmfremvisningen.
Skolerne bidrager med kr. 28 pr. billet til forestillingerne. Et samlet projektbudget udgøres af henholdsvis tilskud fra Stevns Kommune samt deltagende skoler og derfor elever. Dog kan følgende opgøres for den kommende sæson: Kørselsudgiften i foråret 2023 er for nuværende kr. 13.500, mens de forventede udgifter for efteråret 2023 udgør kr. 7.000. Derudover indgår i ansøgningen abonnement til Filmcentralen, der for nuværende udgør kr. 7.500, der muliggør undervisningsmaterialer og kuraterede film, der henvender sig specifikt til målgruppen.
Slutteligt beregner Snurretoppen en mindre margen til eventuelt yderligere tilmeldte elever udover gennemsnittet.
Tilskuddet er i de tidligere år blevet benyttet til at sikre en ligelig adgang for alle skolerne til filmene gennem at sikre gratis bustransport for skolerne.

(Snurretoppen modtog for 2022 kr. 40.000)

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen holder sig inden for retningslinjerne for tildeling af midler gennem Kulturpuljen. Dog bemærkes det, at Skolen I Bio henvender sig til skolerne i Stevns Kommune, hvor alle skoler har mulighed for at deltage.

Scandinavian Cello School
Scandinavian Cello School (SCS) ansøger udvalget om tilskud på kr. 100.000 gennem Kulturpuljen til en koncertrække i Stevns Kommune. Her ønsker de at bygge videre på den række af 1 social koncert, 2 børnekoncerter, 4 landsbykoncerter og 2 outreach-koncerter, som de afviklede i 2022 med udgangspunkt i tilskuddet på kr. 75.000, som de modtog fra Kulturpuljen. SCS ønsker i 2023 at øge antallet af koncerter i Stevns Kommune. Her vil de arbejde for at bringe musik, workshops og musikalsk dannelse ud til en bredere kreds af koncertgængere og til en bredere demografisk målgruppe. Med udgangspunkt i dette ønske, søger de derfor også råd og medbestemmelse fra både udvalget og forvaltningen til at undersøge, hvor det eventuelt vil give mening at udbrede koncerterne og workshops.

Erfaringerne har fra 2022 har vist, at især det at bringe den klassiske musik ud til steder, hvor den normalt ikke optræder, har vist sig leveringsdygtigt i mange fine øjeblikke, hvor børn er kommet ind under huden på den klassiske musik, ligesom ældre på plejecentre har kunnet genkalde sig minder og erindringer gennem musikken.

SCS er en non-profil organisation og har eksisteret i over 10 år, og har et stærkt internationalt netværk og fællesskab af dygtige cellister og musikelskere. SCS har en bred vifte af aktiviteter, herunder undervisning for børn og voksne, koncerter, workshops og masterclasses med anerkendte musikere - herunder vil en koncertrække i Stevns Kommune være endnu et ben i den relativt store pallette af aktiviteter under SCS.

SCS har fra henholdsvis Augustinusfonden modtaget kr. 450.000 til skolens eliteprogram, hvor internationale klassiske musikere modtager undervisning og koncerterfaring hos SCS, mens Statens Kunstfond har bevilliget kr. 245.000.

(Scandinavian Cello School modtog for 2022 kr. 75.000.)

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen holder sig inden for retningslinjerne for tildeling af midler gennem Kulturpuljen.

Kulturloftet

Kulturloftet ansøger AEKT om tilskud på 20.000 kr. eller yderligere gennem Kulturpuljen. Kulturloftet kan igen i 2023 præsentere 8 spændende udstillinger, som det fremgår af vedlagte sæsonplakat. Lokalet udlånes igen i år 2023 til Stevns Kunstforening og Stevns Fotoklubs særudstillinger. Årets sæsonplakat i firefarvetryk bliver også denne gang farvesat af kunstnerparret Annette Sjølund og Ole Bach Sørensen. Kulturloftet har i en lang årrække modtaget tilskud, der benyttes til blandt andet at trykke plakater, indbydelser og udstillingsprogrammer.

I 2022 har Kulturloftet holdt lukket i januar måned af hensyn til coronarestriktioner, hvor den overskydende tid er benyttet til at renovere gulvet i udstillingslokalet.
Kulturloftet vil fortsætte samarbejdet med Stevns Bibliotekerne, hvor der i forlængelse af udstillingerne er arrangeret udflugter, film og foredrag til glæde for både gæster og medlemmer af foreningen.

(Modtog for 2022, 20.000 kr.)

Det er forvaltningens vurdering, at ansøgningen holder sig inden for retningslinjerne for tildeling af midler gennem Kulturpuljen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Kulturpuljen 2023. Resterende midler for Kulturpuljen 2023 udgør kr. 385.845,-.

Resume

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget får notatet om opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2023 til orientering. Notatet beskriver særlige opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2023, for at få en tidlig status på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer. På baggrund af orienteringen skal Økonomiudvalget tage stilling til håndtering af den økonomiske situation.


Derudover skal Økonomiudvalget godkende, at der sker omplacering af budgetter vedrørende el, vand og varme fra de berørte udvalg til en central pulje under Center for Ejendomme.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. notat om opmærksomhedspunkter tages til efterretning og Økonomiudvalget tager stilling til håndteringen af den økonomiske situation
 2. godkende omplacering af budgetter vedrørende el, vand og varme fra nedennævnte udvalg til en central pulje under Center for Ejendomme fra budget 2023 og frem
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 197:

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingenBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 3. januar 2023, pkt. 270:

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen

Sagens gang

Udvalget for Børn og Læring - Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Social og Sundhed - Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget


Beskrivelse af sagen

Notatet om opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2023 er en tidlig status på budgettet for 2023, med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2023 tidligt på året. Notatet er vedhæftet som bilag.


Det er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, som på nogle områder kan have vist en udvikling, som ikke var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2023. Derudover kan der være kommet ny viden, lovgivning og eventuelle andre forhold, der kan have økonomisk betydning for 2023.


Der er særligt fokuseret på driften. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


Opmærksomhedspunkter i forhold til el, varme og brændstof samt udgifter til ukrainske flygtninge er ikke medtaget på de enkelte udvalgs områder. De beskrives under generelle opmærksomhedspunkter.


Der vil blive fulgt nærmere op på de her beskrevne opmærksomhedspunkter ved den første budgetopfølgning i 2023, herunder også opdaterede skøn for de forventede mer- og mindreudgifter.


Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan den økonomiske situation skal håndteres - i forhold til om forventede merudgifter ønskes kompenseret via tillægsbevillinger i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, eller om der skal iværksættes en proces med henblik på at finde reduktioner i indeværende års budget.


Flytning af budgetter vedrørende el, vand og varme

Som en del af det vedtagne budget for 2023-2026 er det besluttet, at investeringer og tiltag i forhold til energibesparende foranstaltninger samles i Center for Ejendomme under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Budgetter vedrørende el, vand og varme skal således samles i en pulje under Center for Ejendomme med virkning fra budget 2023 og frem.


Ændringen betyder, at der samlet set flyttes 13,2 mio. kr. til en central pulje under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. De 12,6 mio. kr. flyttes fra de øvrige udvalg og 0,6 mio. kr. flyttes internt under udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:


Budgetomplaceringer vedr. el, vand og varme for 2023 og fremØkonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da den centrale pulje under Center for Ejendomme finansieres af de nuværende budgetter til el, vand og varme


Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Vækstvilkår 2022 - Seneste udviklingstendenser, november 2022 - Stevns Kommune.
 2. Orientering om resultat af APV-undersøgelse.
 3. Regeringsgrundlaget på beskæftigelses- og integrationsområdet.Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 4. januar 2023.


Beslutning

.