Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 6 september 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgPlan, Miljø og Teknik
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 6. september 2022.


Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik behandler udvidet balancekatalog til budget 2023-2026. Balanceforslagene vil indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det udvidede balancekatalog til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetprocesBeslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede det udvidede balancekatalog


Ad 2.

Udvalgets anbefalinger fremgår af det udvidede balancekatalog, som er vedhæftet referatet fra mødet, og vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

Sagens gang

Udvalget for Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Af materialet til budget 2023-2026, version 2, fremgår det, at der er en betydelig udfordring i kommunens økonomi i forhold til at skabe en langsigtet strukturel balance. Indtægterne fra skatter og tilskud rækker ikke til at finansiere det drifts- og anlægsniveau, som indgår i budgetversion 2.


Budgetforslagene peger i retning af et kassetræk i størrelsesordenen 34 mio. kr. i 2023 og 53 mio. kr. i 2024.


Direktionen har på den baggrund igangsat udarbejdelse af et udvidet balancekatalog, hvor der skal udarbejdes forslag for minimum 40-45 mio. kr. ved helårseffekt. Heraf udgør udvalget for Plan, Miljø og Teknik's andel 2,4 mio. kr.


På Plan, Miljø og Teknikudvalgets områder er der udarbejdet balanceforslag for i alt 2,2 mio. kr. i 2023 og 2,4 mio. kr. i 2024. Det er 1,8 mio. kr. mere i forhold til de allerede udarbejdede forslag til version 2. Det udvidede balancekatalog indeholder både de nye og de oprindelige forslag, og ændringerne er markeret med blåt.


De udvidede balanceforslag sendes til Kommunalbestyrelsen den 5. september. Samme dag sendes materialet i høring hos eksterne høringsparter med høringsfrist 13. september, så høringssvarene er tilgængelige inden frist for ændringsforslag.


MED-organisationen har været inddraget i udarbejdelsen af balanceforslagene.


Det udvidede balancekatalog indgår i den videre budgetproces.


Den videre budgetproces

Der er frist for ændringsforslag til budgettet den 19. september kl. 10

Budgettet 2. behandles i ØU den 27. september og i KB den 6. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om status for sager i Stevns Ejendomme

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø og Teknik orienteres hver måned om sager i Stevns Ejendomme. Her er tale om enkeltstående anlægssager, prioriterede puljer og andre større aktiviteter. I de vedlagte bilag fremgår de vedtagne prioriterede puljer og årshjulet for Stevns Ejendomme. Stevns Ejendomme har udarbejdet et årshjul til udvalgets orientering.

Siden vedtagelsen af anlægsbevillingen for de prioriterede puljer til henholdsvis "Større vedligehold af kommunale ejendomme" og til "Energiforbedringer" er der ikke sket ændringer i prioriteringen. (Se bilag) 

Siden seneste fremlæggelse af årshjulet er der ikke sket ændringer. (Se bilag)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Koordinationsgruppen bestående af direktører/chefer fra det tekniske område i de fire ejerkommuner har i samarbejde med KLAR Forsynings direktion udarbejdet vedlagte forslag til en ny fælles ejerstrategi, som er godkendt på både Ejermøde og i Bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Ejerstrategi for KLAR Forsyning godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er taget udgangspunkt i grundstrukturen og disponeringen i den gældende ejerstrategi. Som noget nyt præciseres det i indledningen, at KLAR Forsyning er en meget vigtig partner i kommunernes arbejde med grøn omstilling, herunder den nationale målsætning om en klimaneutral forsyningssektor allerede i 2030. Det er desuden vigtigt, at KLAR Forsyning agerer bæredygtigt og arbejder med de verdensmål, der er relevante for selskabet.


I afsnittet om samarbejde beskrives de nye samarbejdsformer, som er besluttet med den nye ejeraftale, herunder etablering af en koordinationsgruppe og en årlig ejerdag. Det præciseres tillige, at koordinationsgruppen løbende orienteres om processen, når selskabets egen strategi revideres.


I afsnittet om økonomi og effektiviseringer er der indsat en bestemmelse om, at KLAR Forsyning på det årlige ejermøde skal redegøre for hvilke effektiviseringer, der er opnået, og hvilke der forventes de kommende år. Selskabet skal desuden udarbejde en indkøbspolitik, som skal tage udgangspunkt i kommunernes. Fremover skal der endvidere ske en bedre koordinering med kommunernes budgetbehandling. Koordinationsgruppen orienteres således om de planlagte takstændringer umiddelbart efter sommerferien, så der er klarhed over dem, inden kommunerne godkender deres budgetter endeligt.


I afsnittet om medarbejdere er der indsat en bestemmelse om, at KLAR Forsyning skal sørge for at have formuleret en politik for god adfærd, herunder vedrørende modtagelse af gaver og andre fordele. I afsnittet om kommunikation er indbygget et afsnit om, at borgmester, kommunaldirektør og yderligere 1-2 centrale embedsmænd gives adgang til så vidt muligt alt bestyrelsesmateriale i samtlige selskaber.


Endelig lægger ejerstrategien op til, at Klar Forsyning fortsat markerer sig aktivt i debatten om sektorens rammevilkår, herunder søger indflydelse gennem brancheorganisationer m.v.


Ejerstrategien har været drøftet på Ejermøde den 7. juni 2022 med deltagelse af kommunernes borgmestre/kommunaldirektører samt på bestyrelsesmøde i KLAR Forsyning den 21. juni 2022.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal udarbejde varmeplaner for afvikling af naturgas, og at alle ejendomsejere med olie- eller gasfyr skal have klar besked, om der bliver udarbejdet et fjernvarmeprojekt for deres område inden årets udgang. En ny kortlægning viser foreløbig, at der ser ud til at være potentiale for etablering af lokale fjernvarme i tre af kommunens fire udviklingsbyer. Det indstilles at beslutte foranalyser i to udviklingsbyer, bistand ifm. lokale initiativer i andre byer, samt tidspunkterne for infomøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende, at forvaltningen iværksætter foranalyser vedr. Store Heddinge og Hårlev snarest muligt
 2. godkende, at kommunen yder bistand herunder til evt. foranalyser vedr. alternative scenarier i byområder, hvor scenariet, der ligger til grund for den gennemførte kortlægning, ikke tegner til at være gennemførlig, jf. sidste afsnit i bilag 3
 3. der afholdes to offentlige møder om varmeplanlægningen i Stevns, forslag til mulige datoer er 10. og 11. oktober
 4. tage tidsplanen for og skitsen af indholdet i Stevns Kommunes strategiske varmeplan til efterretning
 5. tage orientering om arbejdet med at etablere et varmeforsyningsselskab på Stevns til efterretning
 6. tage skitsen til infomøder om varmeplanen til efterretning.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

En medarbejder fra SWECO deltager under behandlingen af punktet med en kort præsentation.


Kommunalbestyrelsen blev på mødet 22. juni 2022 orienteret om Regeringens udspil ”Danmark kan mere II” fra april 2022 samt om status for fjernvarmeområdet på Stevns, jf. bilag 1.


Med udgangspunkt i ovennævnte udspil har Regeringen og KL den 29. juni 2022 indgået en ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne”, jf. bilag 2.


Aftalen fastlægger bl.a. (punkt 1 og 3), at kommunerne i 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Kommunerne skal endvidere sikre, at der inden udgangen af 2023 i udgangspunktet udarbejdes og godkendes de projektforslag for fjernvarme, der skal indfri varmeplanen mhp. at etablere et grundlag for udrulning af fjernvarmen inden udgangen af 2028.


Aftalen fastlægger endvidere (punkt 2), at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 får besked om udrulning af fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte fyret med fx en varmepumpe.


Kortlægning

Forvaltningen har bestilt konsulentfirmaet SWECO til at lave en indledende kortlægning af potentialet for etablering af kollektiv varmeforsyning i Stevns Kommune. Udgangspunktet er etablering af en kollektiv varmeforsyning bestående af et nyt produktionsanlæg med et luft/vand varmepumpeanlæg som grundlast og en elkedel som spids- og reservelastenhed og anvendelse af isolerede fjernvarmerør sammenlignes med omstilling til individuelle varmepumper. Jf. bilag 3 og 4.


Kortlægningen viser, at etablering af ovennævnte løsning må forventes at 1) have et stort tilslutningspotentiale, 2) have en fornuftig selskabsøkonomi og 3) være fordelagtig rent samfundsøkonomisk set ift. individuelle varmepumper i Hårlev, Store Heddinge, og Strøby Egede, der alle har naturgasforsyning.


Strategisk varmeplan og varmeprojekter

Ifm. orienteringen af kommunalbestyrelsen om status for fjernvarmeområdet i juni 2022 oplyste forvaltningen, at man forventede efter sommerferien at lægge op til politisk stillingtagen til, hvilke potentielle områder for lokale fælles varmeforsyningsprojekter, forvaltningen skal arbejde videre med henblik på at få udarbejdet eksempelprojekter, som kunne indgå i den strategiske varmeplan.


Forvaltningen vurderer imidlertid pba. drøftelser med fagfolk og KLAR forsyning samt resultatet af kortlægningen, at ressourcerne er bedre anvendt ved at påbegynde arbejdet med at få belyst konkrete projekter nærmere; i første omfang vha. en foranalyse, jf. beskrivelsen i bilag 3, af de konkrete muligheder i Hårlev og Store Heddinge, som er de to byer, der falder bedst ud i kortlægningen. Foranalyserne vil udgøre grundlaget for udarbejdelse af egentlige projektforslag.


Den strategiske varmeplan forventes således alene at præsentere,

 1. for hvilke områder der planlægges udarbejdet projektforslag og hvornår samt, hvordan en proces frem mod et evt. tilbud til bygningsejere om tilslutning til fælles varmeforsyning generelt forløber; herunder kort om baggrunden for udvælgelsen af områderne
 2. at borgere og virksomhedsejere i de øvrige dele af kommunen selv vil skulle tage initiativ og drive evt. mindre fælles lokale varmeprojekter, lidt om hvad det kræver, og hvordan kommunen og evt. også et nyt forsyningsselskab kan/vil bistå på forskellig vis
 3. relevante regler samt muligheder for hjælp og vejledning til varmebesparelser og etablering af individuel varmeforsyning baseret på vedvarende energi.


Forvaltningen forventer at forlægge udkast til strategisk varmeplan for Kommunalbestyrelsen til december, jf. tidsplan i bilag 5.


Hvad kommunens bistand kan bestå i ift. punkt 2 herover, samt på hvilke betingelser kommunen evt. bidrager til finansiering af i første omgang foranalyser er skitseret kort til slut i bilag 3. Forvaltningen er aktuelt i dialog med borgere i Klippinge, Varpelev og Boesdal.


Etablering af forsyningsselskab

Stevns Kommune og KLAR forsyning er ved at undersøge mulighederne for at etablere et varmeforsyningsselskab på Stevns. Oplæg til beslutning herom forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.


Klar besked til ejere af ejendomme

Forvaltningen få løbende henvendelser om muligheden for at få fjernvarme. Og etablering af fjernvarmeprojekter kræver, at der løbende arbejdes på at skabe opmærksomhed omkring planerne. Derfor har forvaltningen på kommunens lovet at invitere til infomøde i oktober om resultatet af kortlægningen og om, hvilke muligheder, der tegner sig. Formålet med møderne er især at give deltagerne en forståelse af, hvad de kan forvente sker/ikke sker, og hvordan tidsperspektiverne kan se ud.


Da informationsbehovet afhænger af, hvorvidt folks ejendomme ligger inden for eller uden for byområder, hvor der på baggrund af SWECO’s kortlægning vurderes af være basis for at gennemføre et fjernvarmeprojekt, eller hvor der med udgangspunkt i lokale kræfter evt. vil kunne blive etableret en anderledes løsning i mindre skala, vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde to offentlige møder hhv. den 10. og 11. oktober. Planen for afvikling af møderne er skitseret i vedlagte bilag 6.


Kommunen skal endvidere, som nævnt indledningsvist, ved udgangen af året med brev informere alle ejere af ejendomme med gas- eller oliefyr. Denne information skal omfatte en række elementer, som Energistyrelsen forventes at komme med bidrag til i løbet af efteråret. Herudover vil den tage udgangspunkt i indholdet i kommunens strategisk varmeplan. I forlængelse heraf tænkes afholdt informationsmøde januar 2023.


Udarbejdelse af den strategiske varmeplan og aktiviteter i tilknytning hertil, som foranalyser og infomøder, finansieres via midler til anlæg "Kystsikring, klimahandleplan", hvor der i budget 2022 er afsat 0,5 mio. kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det videre arbejde forudsætter at, der i budget 2023 indgår de i lov- og cirkulæreændring tildelte 0,8 mio. kr. til varmeplanlægning fordelt med 0,4 mio. kr. i årene 2023 og 2024. Beløbet skal anvendes til kommunens videre arbejde med varmeplaner og varmeprojekter m.v.

Resume

Plan, Miljø & Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

 Plan Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

PMT orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Orientering om status på implementering af  sundhedsindsatser i Handleplankatalog til Sundhedspolitikken 2019-2022

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. tage orienteringen af Statusdokument til efterretning.Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Handleplankataloget til implementering af Sundhedspolitikken 2019-2022 blev godkendt i juni 2020. I oktober 2020 godkendte chefgruppen Implementeringsplan med Tidsplan for implementering, Retningslinje for Styregruppe, Retningslinjer for Arbejdsgrupper og monitorerings- og evalueringsredskabet MONI-EVA.


Styregruppen har fastlagt tidsplan for status på implementering og orientering i Fagudvalg. Den første årlige statusorientering er fastlagt til august 2021. Derefter august 2022 og foråret 2023. Der er udarbejdet et statusdokument, som sammenfatter alle centres tilbagemeldinger på implementering af de sundhedsindsatser, hvor de har tovholderfunktionen. Statusbeskrivelsen og Handleplankataloget er vedlagt som bilag.


Opsummering af Statusdokument:

2020: De fire indsatser er igangsat.

2021: De fire indsatser er igangsat.

2022: Af otte indsatser er seks igangsat som planlagt. "Sundhedspædagogik i skolen" (Børn og Læring) og "Aktiv bevægelseskultur" (Børn og Læring) blev der ikke bevillget midler til i budgettet, og det har ikke været muligt at igangsætte indsatsen inden for egen ramme.Fagudvalget bedes forholde sig til de indsatser, som ligger under udvalgets område.


For Plan, Miljø og Teknik's område drejer det sig om tre indsatser:


 • 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse. Der er opsat børnetrampolin i Klippinge Bypark d. 18. marts 2022. Der er kommet fondsmidler til Børnekulturhuset i Hårlev, og børnetrampolin nr. 2 indgår i planernen for husets udendørsareal.


 • 6.4 Fysisk rammer, der indbyder til bevægelse. Hårlev hallen - udeområdet, afventer at få de planmæssige forhold på plads.


 • 6.5 Let adgang til udearealer, der indbyder til fysisk aktivitet. Kløversti i Store Heddinge afventer indvielse. Tryggevælde Ådal har lokal opbakning. Der nedsættes en række arbejdsgrupper i efteråret. Fyr-den-af Løbet afholdes d. 26/8 for medarbejdere i Stevns Kommune i området i og omkring Rødvig/Boesdal. Der er opsat tre design til skiltning på rekreative områder, blandt andet med skiltning til Klippinge Bypark

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet følges. De økonomisk konsekvenser af status på Handleplanens tiltag medtages ved Budgetopfølgning 2, pr. 31 august 2022


Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR's mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/kommunalpolitik1/kommunekontaktrad/kkr-sjaelland/
 2. Formand for Ældrerådet Hans C. Bech havde foretræde for Plan, Miljø og Teknik på mødet den 3. maj 2022. Formanden ønskede at drøfte den kommunale affaldsordningen, der af mange ældre opleves som ufleksibel og unødvendig dyr. Ordningen opleves ikke som tilstrækkelig tilpasset pensionist-borgernes behov. Fx bør det være muligt at fravælge ordningen med haveaffald, når man er afskåret fra at kunne anvende den og tilsvarende for ordningen med genbrugspladsen. Der skal med afsæt i drøftelserne på mødet den 3. maj 2022 gives en tilbagemelding til formanden for Ældrerådet.


Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 6. september 2022.


Beslutning

.