Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 30 november 2022, kl. 14:30
MødestedStevns Fyrcenter, Fyrvej 2, 4660 Store Heddinge
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 30. november 2022.


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Introduktionen af Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Tursime til de områder, som udvalget har ansvaret for.

Til dette møde er der fastlagt besøg på Stevns Fyrcenter. Udvalgsmødet afholdes også på Stevns Fyrcenter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.
 2. Udvalget drøfter og evt. fastlægger besøg i 2023


Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget ønsker at afvikle de planlagte, men endnu ikke afviklede, aktiviteter i 2023, ligesom det vil være muligt at fremkomme med yderligere ønsker til besøg i 2023.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Introduktion af udvalget til områder, som udvalget har ansvar for, fortsætter.

På dette møde er der fremvisning på Stevns Fyrcenter. Udvalgsmødet afholdes samme sted.

Udvalget skal under punktets behandling drøfte og evt. fastlægge besøg i 2023.

Resume

Udvalget drøfter den igangværende proces vedr. ny Erhvervspolitik i Stevns Kommune, og fastlægger med afsæt i forvaltningens fremlæggelse den kommende erhvervspolitiks fokusområder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget fastlægger den kommende erhvervspolitiks fokusområder


Beslutning

Udvalget godkender at forvaltningen arbejder videre med den kommende erhvervspolitik med afsæt i de fokuspunkter som fremkom ved Kommunalbestyrelsens temamøde den 24. november 2022, ved det afholdte Erhvervspolitiske træf samt ved den løbende dialog med Stevns Erhvervsråd.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Udvalget igangsatte i foråret 2022 en proces, der skal resultere i en ny erhvervspolitik for Stevns Kommune.


Processen blev formelt sat i gang på Erhvervstræffet i marts 2022, hvor samtlige deltagere havde mulighed for at komme med de første input og ønsker til en fremtidig erhvervspolitik. De indkomne inputs fremgår af bilag 1a og bilag 1b.


Den 26. oktober 2022 blev der fulgt op med et erhvervspolitisk dialogmøde, hvor de erhvervsdrivende var inviteret til dialog med kommunalbestyrelsen.

Opsamling fra drøftelserne fremgår af bilag 2.


Den 24. november afholdt Kommunalbestyrelsen temamøde om erhvervspolitikken. Temamødet blev afviklet med en gennemgang af det erhvervspolitiske område samt tværgående drøftelse af ønsker til den fremtidige politik og samarbejder.


Generelt vil resultaterne blive båret ind i arbejdet med at formulere første udkast til en ny erhvervspolitik, som forventes forelagt udvalget i første kvartal 2023, før den endelige erhvervspolitik kan godkendes i andets kvartal 2023.


På mødet vil forvaltningen fremlægge et samlet strukturet overblik over inputs fra de afholdte møder. Forvaltningen indstiller, at udvalget på baggrund heraf kan drøfte og fastlægge den kommende erhvervspolitiks fokusområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”

"Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 5 udpegede ministermål.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. godkende beskæftigelsesplan 2023

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Arbejdsmarked arbejder i 2023 forsat og med et endnu skarpere virksomhedsrettet fokus. Dels fordi der er evidens for at det er den virksomhedsrettede indsats, som har den største effekt ift. til at få ledige i arbejde, dels fordi der er bebudet en lovændring i Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, som i endnu højere grad styrer beskæftigelsesindsatsen i den retning. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler, hvilket ligeledes afspejler sig i beskæftigelsesplanen.


Dette års beskæftigelsesplan forholder sig til de 5 ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet. Derudover indeholder beskæftigelsesplanen mål for unges søgning til erhvervsuddannelser. Beskæftigelsesplanens mål er oplistet nedenfor.


Målene i beskæftigelsesplan 2023 er:

 • Mål 1. Ministermål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
  Tilfredshedsundersøgelse skal vise en generel og stigende tilfredshed med sagsbehandling. Dette gælder både i forhold til sagsbehandlers tro på den lediges mulighed for at komme i beskæftigelse og, at borger over tid oplever at være tættere på beskæftigelse. Arbejdsmarkeds mål er at tilfredshedsindikatortallet ligger over 3,0- på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er "utilfreds" og 4 er "meget tilfreds"- hos både ydelse og opfølgning.
 • Mål 2. Ministermål: Flere ledige skal opkvalificeres.
  At opbruge alle regionale og statslige puljemidler så flest mulige borgere kan drage nytte af uddannelsestilbud finansieret gennem puljemidler.
 • Mål 3. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
  Andelen af flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse, skal ligge over landsgennemsnittet
 • Mål 4. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
  Fastholdelse af antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2018. Arbejdsmarked har i 2019 gennemført en screeningsmodel, som tilsiger, at vi ikke kan forvente at øge antallet af ansøgninger.
 • Mål 5. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  REKB er i løbende kontakt med minimum 80
  % af kernemålgruppen ved udgangen af 2023
 • Mål 6. Fokusmål I: - Samtaler –
  Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
 • Mål 7. Fokusmål II: - Tilbud –
  Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt virksomheds eller uddannelsesrettet tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 75 pct.
 • Mål 8. Økonomimål helårspersoner på offentlig forsørgelse
  Andel af ydelsesmodtagere fratrukket tilbagetrækningsydelserne fleksydelse/ledighedsydelse skal i hele 2023 ligge under landsgennemsnittet

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2023 fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering. Beskæftigelsesplan 2023 offentliggøres på www.stevns.dk

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Høj beskæftigelse og dermed lav ledighed bidrager positivt til kommunens økonomi. Både i form af færre udgifter til forsørgelsesydelser og ved øget beskatningsgrundlag. Omvendt har øget ledighed negative implikationer for kommunens økonomi. Andelen af ydelsesmodtagere ligger over landsgennemsnit i Stevns Kommune. Forskellen ses dog primært i de stationære ydelser; Tidlig pension, seniorpension og efterløn.

Resume

I 2013 indgik STG/Vallø og Stevns Kommune en 10-årig kontrakt om benyttelse af lokaler beliggende på 1. salen i Hårlevhallen. Lokalerne må anvendes til Motionscenter.

Kontrakten udløber den 31. juli 2023.

Udvalget skal beslutte om kontrakten skal fornys, og under forsætning af fornyelse om der er forhold fra nuværende kontrakt, som skal ændres til den kommende.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kontrakten med STG/Vallø fornyes, således at foreningen fortsat har mulighed for at drive motionscenter på 1. salen i Hårlevhallen
 2. Udvalget fastlægger:
  1. Kontraktens længde
  2. Kontraktens konditioner med afsæt i nuværende kontrakt

Beslutning

3 medlemmer (C, N og V) godkender, at der kan ske en fornyelse af kontrakten med STG/Vallø med følgende betingelser:

 • Kontraktens længde kan maksimalt være 3½ år.
 • Kontrakten skal tage højde for, at direkte udgifter, knyttet til driften af motionscentret, fremadrettet skal afholdes fuldt af STG/Vallø
 • Eventuelle renoveringsudgifter knyttet til lokalet skal afholdes af foreningen – og efter aftale med Stevns Kommune
 • Der skal arbejdes aktivt på at nedbringe energiforbruget knyttet til motionscentret


2 medlemmer (A og B) kan ikke godkende ovenstående, da man ønsker en længere kontraktperiode.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

I 2013 indgik STG/Vallø og Stevns Kommune en 10-årig kontrakt om benyttelse af lokaler beliggende på 1. salen i Hårlevhallen. Lokalerne må bruges til Motionscenter. Kontrakten udløber 31. juli 2023.

Aftalen er uopsigelig i perioden fra 1. august 2013 til 31. juli 2023, herefter kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 31. december i det pågældende år.


Aftalen består af en hovedaftale, samt en tillægsaftale. Begge aftaler er vedlagt sagen.


STG/Vallø har rettet henvendelse med ønske om fornyelse og forhandling af kontrakten, således at det kan ske i god tid inden nuværende kontrakts udløb.


Nuværede kontrakts konditioner:

 • Aftalen omfatter motionslokaler på 1. sal og anvendes til motionscenter (foreningsfitness) og stilles til rådighed efter Folkeoplysningsloven.
 • Lokalerne stilles til rådighed for STG/Vallø efter reglerne i Folkeoplysningsloven - dvs. uden afregning.
 • Normalt åbner Hårlevhallerne først klokken 8.00, men med indgåelse af aftalen er åbningstiden ændret til klokken 6.00 samt at der er udvidet åbning i 2 uger i sommerferien, hvor der normalt er ferielukkket.

Denne ekstra åbning betaler STG/Vallø for. For morgenåbningen er det kr. 34.500 og for ferieåbningen kr. 2.500 (beløbet fremskrives efter efter KLs pris og lønregulering)

STG/Vallø kan ikke søge om lokaletilskud via Folkeoplysningsloven til ekstra åbningerne, da det drejer sig om bemanding og ikke lokaleleje.

 • STG/Vallø betaler halvdelen af forbruget af papirlommetørklæder, Hårlevhallens budget de resterende 50 %.


Fritidsområdets personale yder samme bistand og service, som der normalt ydes øvrige foreninger. Herunder at lokalerne rengøres med gulvvask 6 gange pr. uge.


Ved aftalens indgåelse forpligtede STG/Vallø sig til indenfor en 2-årig periode at udskifte linoleumsgulvet uden omkostninger for Stevns Kommune. Dette skete i sommeren 2014.

Derudover blev der i 2013 foretaget en større samlet aptering af lokalerne, hvortil STG/Vallø betalte kr. 200.000 som andel af ekstra opført fag på tilbygningen samt kr. 225.000 til nødvendigt ventilationsanlæg.


Aftalen forudsætter, at det alene er medlemmer af STG/Vallø, der har adgang til lokalerne, og at driften ikke har karakter af erhvervsmæssig virksomhed.


STG/Vallø har fremsendt ønsker til den nye aftale som er vedlagt nærværende sag. De ønsker tillægsaftalen bliver en del af en samlet aftale og, at der ses på de økonomiske forhold.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Resume

Udvalget besluttede på mødet den 2. november 2022, at der som fast punkt på de kommende udvalgsmøder skal ske drøftelse af energiudviklingen samt evt. beslutte yderligere tiltag, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Forvaltningen vil på mødet give status på de igangværende tiltag samt det nuværende forbrug.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Den fremlagte status på de igangværende tiltag og nuværende forbrug tages til efterretning,
 2. Udvalget beslutter, om der skal ske iværksættelse af yderligere tiltag.


Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget beslutter ikke yderligere tiltag på nuværende tidspunkt.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet den 2. november 2022 fik udvalget forelagt en sag i forhold til, at de stigende energiudgifter indenfor fritidsområdet medfører, at der ikke længere er harmoni mellem afsat budget og forbrug udfra nuværende serviceniveau.


Udvalget besluttede på baggrund af de fremlagte økonomital, at etablere natsækning på pumperne i bassinerne i Stevnsbadet samt at slukke for saunerne i omklædningsrummene fra mandag den 7. november 2022.


Herunder besluttede udvalget, at sagen skal være et fast punkt på udvalgets dagsorden de kommende måneder for dels at følge udvikling, dels at kunne tage stilling til yderligere tiltag, hvis det skulle vise sig behov herfor.


Forvaltningen vil på mødet give status på de igangværende tiltag samt fremvise oversigt over nuværende forbrug vedr. energiforansaltningerne. Udvalget skal på baggrund heraf beslutte, om der skal ske iværksættelse af yderligere tiltag.

Resume

De nuværende retningslinjer til Kulturpuljen forelægges til udvalget til gennemgang og eventuel justering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget drøfter og evt. justerer ansøgningskriterierne. Herunder stillingtagen til:
 • Ansøgningsfrist to gange årligt eller løbende behandling af indkomne ansøgninger
 • Skal det være muligt at ansøge om tilskud til arrangementer, som har begrænset offentlig adgang
 • Skal det være muligt at ansøge om tilskud, når der i forvejen modtages tilskud fra andre kommunale puljer


Beslutning

Udvalget beslutter at fastholde de nuværende retningslinjer med følgende justeringer:

 • Det skal fremadrettet være muligt med løbende ansøgninger
 • Der ydes ikke tilskud til transportudgifter
 • Det skal fremadrettet ikke være muligt at ansøge om tilskud til arrangementer, som har begrænset offentlig adgang
 • Det skal fremadrettet ikke være muligt at ansøge om tilskud til arrangementer, som også modtager tilskud fra andre kommunale puljer

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

De nuværende retningslinjer blev fastlagt i 2015 og justeret i 2018.


Retningslinjerne forelægges nu til udvalgets gennemgang og evt. justering. Særligt ønsker forvaltningen stillingtagen til følgende:


Ansøgningsperioder

I 2018 blev det besluttet, at der skulle være to årlige ansøgningsperioder. Hensigten var, at det skulle være muligt for udvalget samlet set at vurdere årets ansøgninger, og derved sikre, at ikke alle pengene blev tildelt i første halvår af budgetåret.


Erfaringerne har dog vist sig, at det er svært for foreninger og aktører at få disse to ansøgningsperioder tilpasset. Særligt fordi idéerne opstår løbende til afvikling i løbet af relativ kort tid hos aktørerne, og dels fordi aktiviteter arrangeres ud fra det behov, der viser sig hos aktørerne i løbet af året.


Offentligt tilgængeligt

For at modtage tilskud i dag skal arrangementet, som der søges tilskud til, være offentligt tilgængeligt. Dvs. at der skal være mulighed for deltagelse for alle.


Forvaltningen modtager p.t. ansøgninger med henblik på aktiviteter for en lukket målgruppe eller en målgruppe tilhørende en bestemt fysisk lokalitet, hvor arrangementet ikke kan tilgås fra offentligheden.

Det er forvaltningens erfaring, at der ved disse ansøgninger tit er tale om arrangementer og projekter, der er lokalt funderet, men som også tjener et kulturelt formål for den pågældende målgruppe for projektet. Det er endvidere forvaltningens opfattelse, at de lukkede eller delvist lukkede arrangementer, når en relativ stor del af den pågældende målgruppe.


Øvrig finansiering

Jf. de nuværende retningslinjer kan der som udgangspunkt ikke søges om kulturpuljemidler, når der foreligger finansiering fra anden kommunal pulje.

Finansiering fra andre kommunale puljer er f.eks. § 18, § 79 og § 119 midler under Social og Sundhedsområdet eller midler fra Landsby- og Naturpuljen.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme skal evaluere budgetproces 2023-2026. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2024 skal planlægges og gennemføres.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget evaluerer budgetproces 2023-2026
 2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2023-2027


Beslutning

Udvalget evaluerede budgetprocessen og afgav bemærkninger som indgår i den videre planlægning af næste års budgetproces.

Sagens gang

Udvalget af Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover sætter budgettet de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning.


Formålet med at foretage en evaluering er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2024-2027 skal planlægges og afvikles.


Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

 • Tidsplan og høringsproces
 • Fagudvalgenes budgetarbejde
 • De politiske forhandlinger
 • Budgetmaterialet
 • Øvrige bemærkninger


Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.


Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i ét bilag, som tilgår Økonomiudvalget i januar i forbindelse med sag om den økonomiske politik for 2023-2027.


Økonomisk politik

Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.


Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt af ØU den 11. januar 2022 og har følgende overordnede målepunkter:

 • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
 • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
 • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
 • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL


Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2023 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2023-2027.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Plan, Miljø og Teknik skal sammen med Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme tage endelige stilling til det fremtidige design for de rekreative skilte på Stevns.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. godkende følgende anbefalinger

- Ankomstskilt, fra serien ’Modern’

- Formidlingsskilte samt desig fra serien ’Modern’,

- Henvisningsskilte fra serien ’NS 2.0’ v

- Pælene fra serien ’NS 2.0’

- Grafik: Bølgelogoet og udfræsede navn farvet ved brug af brændt træ

- Oversigtskort tilpasset generlt med placering i forhold til klinten, overblik over rekreative oplevelser i kommunen samt ’Du er her’ markør

- Illustrationer: der anvendes generelt grafik istedet for fotografier

- Læsbarhed; Punktstørrelsen på skriften på formidlingsteksten fastholde

- Placering: formidlingsskilte skal placers så tæt som muligt på det som formidles, øvrige skite skal integreres som en del af et opholdssted
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 29. november 2022, pkt. 174:

Udvalget godkender indstillingen med den tilføjelse at den endelige manual skal forelægges Ældre- og Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen med den tilføjelse, at den endelige manual skal forelægges Ældre- og Handicaprådet til orientering.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Arbejdesmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø og Teknik og Arbejdsmarked, Erhvervs, kultur og Turisme har på februar møderne 2022 modtaget orientering om et igangværende projekt for et nyt skiltedesign for de rekreative steder på Stevns (se bilag). Et design, der i stil og udformning læner sig op af designet langs Stevns Klint og som således kan være med til at skabe et ensartet og genkendeligt grafisk udtryk for lokale borgere og besøgende ved vores destinationer.

I Klippinge Bypark har der over sommeren 2022 været etablerer et pilotprojekt, hvor de tre forskellige specialdesignede skilteserier har været testet. Oplæg til design, som blev fremvist på februar møderne er vedlagt som bilag. Projektet har hen over sommeren været omtalt en del i de lokale Stevnsk medier og der har været afholdt en løbende evaluering fra august og frem til slutningen af september måned..

Der er udarbejdet en evaluering (se bilag) som tager afsæt i Pilotprojektet. Evalueringen har undersøgt brugernes forhold til wayfinding, oplevelse og design.

Generelt viser evalueringen, at ingen af testdeltager oplevede de tre serier som adskilte koncepter, hvilket giver mulighed for at mixe de bedste skilte til det endelige design. Alle deltagere bemærkede, at materialevalget var godt og passede ind i de naturlige omgivelser.

Evalueringen giver i hovedtræk følgende anbefalinger:

Ankomstskilte
Skiltet fra serien ’Modern’ vagte stor positiv opmærksomhed, og deltagerne i evalueringen beskrev, hvordan skiltet gav dem lyst til at undersøge skiltet nærmere, hvilket giver en større chance for at budskaberne på skiltet bliver læst.

Formidlingsskilte
Alle formidlingsskilte fungerede godt og særligt skiltet fra serien ’Modern’ vakte opsigt. Dette skilt er også det mest tilgængelige og kan tilgås af børn og folk i kørestol.

Henvisningsskilte
Skiltet fra serien ’NS 2.0’ var mest effektivt og skiltet fra ’Modern’ var decideret upopulært. Der er generelt ikke stor begejstring for denne type skilt. Vi anbefaler, at man i stedet bruger pæle til at vise vej med, i den udstrækning det giver mening.

Pæle
Pælene fra serien ’Modern’ er for klodsede, og vi anbefaler at man fortsætter med pælene fra ’NS 2.0’.

Grafik
Bølgelogoet som rekreativt bomærke til kommunens våbenskjold er blevet positivt modtaget. Bomærket udfyldt med farve ved hjælp af brændt træ er at foretrække og dernæst uden farve. Logo fyldt med maling var ikke populært. Det udfræsede navn på ’Modern’ ankomstmarkøren, syntes alle var smukt.

Oversigtskort
Oversigtskort blev læst uden udfordringer. Dog bemærkede vi, at kun det ene kort på ’Modern’ skiltet blev læst, sandsynligvis fordi de er på hver sin side. Her bør de altid placeres over hinanden. Der blev bemærket at man godt kunne tænke sig at se sin position i forhold til klinten/ vandet, og at der manglede et overblik over rekreative oplevelser i kommunen. Der bemærkes at ’Du er her’ markøren bør være en del større.

Illustrationer
Der anvendes ikke fotografier på illustrationerne men udelukkende grafik. Dette for at få et så neutralt udtryk som muligt.

Læsbarhed
Punktstørrelsen på skriften på formidlingsteksten fungerede godt og var let læselig for alle. Denne bør derfor gå videre som en standard. Noten i bunden af formidlingsskiltene om ’Stevns skaber liv’ blev overset af alle, formentlig grundet for lille skriftstørrelse. Vi anbefaler derfor aldrig, at bruge punktstørrelser mindre end den brugt til formidling.

Indhold
Mængden af tekst virkede passende. Der blev kommenteret overordnet positivt på formidlingens temaer, dog var der er en del spørgsmål til parken, som man savnede formidling om. Dette peger på, at det kan være gavnligt at inddrage fokusgrupper til at kvalificere formidlingens indhold.

Der blev kommenteret negativt på de to steder, hvor man ikke kan se det, man læser om, hvilket understreger vigtigheden af, at når man formidler på skilte i naturen, skal de have en direkte kobling til omgivelserne.

Stevns skaber liv
Stevns skaber liv spydskiltene blev forvekslet med formidlingsskilte og vakte derfor skuffelse og forvirring. Man kan overveje, om de bør redesignes eller i stedet fx udelukkende placeres på ankomstskilte.

Placering
Det skilt, der var placeret som en del af et miljø (ved badebro), tildrog sig mest opmærksomhed. Vi anbefaler, at man placerer formidling som en integreret del af et opholdssted, hvilket også formindsker antallet af fritstående skilte i naturen. Formidlingskilte bør kun forekomme ved fortidsminder eller lignende elementer i landskabet. Ønskes der formidling af ruter eller fortællinger i landskabet, bør de integreres i inventar eller naturlige objekter for at undgå skilteskov og formidling af lav kvalitet. Det anbefales at der forud for opsætning af det nye design i et området foretages en skiltesanere, for sikring af et ensartet udtryk i området.

Design
Formidlingsskiltet fra serien ’Modern’ skabte mest begejstring.

Fremtidig drift
For at understøtte og sikre at skiltedesignet fremadrettet overholdes på de enkelte lokationer, skal alle skilte fremadrettet bestilles hos Materielgården, der efterfølgende står for monteringen. Materielgården får således ansvaret for at implementeringen kommer til at foregår korrekt.


Økonomi
Det skal undersøge, hvordan vi sikre en så lav skilte-prisen som muligt, uden at der gås på kompromis med designet. Særligt ved de skilte, der skal bruges i større antal.

Følgende bør undersøges

· Om alternative materialer, alternative volumener og omkostningstung detaljering kan ændres uden dette i væsentlig grad ændre på udtryk og design

· kan kommunens Stjernehold varetage dele af produktionen?

· Om lokal tømmer fra fx Bøgeskoven kan indgå i materialet

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Pilotprojektet er bl.a. finansiere via anlægsmidlerne "Stevns som helårsdesination". Fremadrettet indgår skiltningen i den almidnelige drift ligesom det hidtil har været tilfældet.

Resume

Lejerbo Stevns har fremsendt fornyelse af aftale med Stevns Kommune om udlejning efter særlige kriterier. Aftalen og udlejningskriterierne forelægges til udvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. aftalen og de særlige udlejningskriterier fremsendt fra Lejerbo godkendes


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Den nuværende udlejningsaftale udløb d. 30/9-2022. En udlejningsaftale gælder altid i 4 år jf. lovbekendgørelse nr. 1877 om almene boliger mm., hvilket betyder at den eksisterende aftale skal fornyes.


Lejerbo Stevns har oplyst, at der ikke er sket ændringer i aftalen. Det er stadig samme procentfordeling, samt fleksible kriterier som fremgår af aftalen. Lejerbos sidste afdeling er dog indsat i den nye aftale.


Af aftalens § 3 stk. 1 fremgår det at 50 % skal udlejes efter følgnde 2 fleksible kriterier:


 1. 25 % fortrinsret for personer, der kan dokumentere, at de har fast arbejde i minimum 30 timer om ugen.
 2. 25 % fortrinsret for personer / familier, hvor mindst en af lejerne er over 60 år, og som ønkser at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge.


Lejerbo ønsker en godkendelse af udlejningsaftalen for at sikre en bred og bæredygtig beboersammensætning. Ved at udleje efter en udlejningsaftale tilsidesætter man ikke ansøgere, men man sikre at afdelingen får en jævn fordeling af ressourcestærke lejere samt lejere som kan være udfordret. Lejerbo ønsker at der kan være plads til alle i deres afdelinger. Samtidig mener Lejerbo, at det er et godt signal at sende, at personer som har fået job kan få en fortrinsret, samt ældre som ønsker hjælp til en boliger der er mere egnet til deres alderdom.


Det er Lejerbos erfaring, at de afdelinger, hvor der ikke er en kontrolleret udlejning, kan gå skævt, og at det kan tage år at rette op på en afdeling, hvor beboersammensætningen er udfordret. Ved en skæv beboersammensætning har Lejerbo ofte også en venteliste som ikke repræsenterer en bred gruppe af ansøgere, da ex. grupper af befolkningen søger sammen og ønsker at bo sammen. Det er svært at ændre på en afdelings ry og et dårligt ry gør at de ressourcestærke ansøgere vælger afdelingen fra. Udlejningsaftalen udviser derfor at kommune, organisation og boligselskab tager ansvar for at afdelingen ikke bliver et udsat område.


Stevns Kommune har i forvejen anvisningsretten på 25 % af de ledige familieboliger, som tilhører Lejerbo Stevns. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier omhandler de resterende 75 % af Lejerbo Stevns familieboliger og har således ikke indflydelse på de 25 % som Stevns Kommune anviser til.

Der henvises til bilag 1. §3 og §4

Retsgrundlag

Det følger om Lov om almene boliger m.v., senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 1203 af 3. august 2020 §60 stk. 1 at kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen.

Resume

I henhold til politisk beslutning den 27. juni 2018 af KB foretages der udvidet tilsyn af AIK fondens regnskaber. Dette udføres årligt af centeret for Økonomi, HR & IT.

Forvaltningens gennemgang forelægges til udvalgets orientering, sammen med fondens årsrapport for 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forvaltningens gennemgang samt Fondens tilbagemelding vedr. den konstaterede samhandel tages til efterretning

2. det henstilles til fondens bestyrelse, at samhandel, trods det er sket i mindre omfang, ikke bør finde sted.


Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

AIK Fonden har fået udarbejdet vedlagte årsrapport for 2021. I henhold til politisk beslutning har forvaltningen foretaget udvidet tilsyn med fondens regnskaber.

Gennemgangen af regnskabet har vist, at der i fire tilfælde har været indkøbt vare- og tjenesteydelser i et selskab ejet af et bestyrelsesmedlem. Se vedlagte bilag "Notat fra Økonomi, HR & IT". Der er noteret ydelser for i alt kr. 16.534,02.

Forvaltningen har forelagt ovenstående for fondens bestyrelsesformand som fremadrettet vil være opmærksom på, at drage omsorg for, at købe ind bedst muligt

Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til Børnekulturhus Hårlev, som finansieres af rådighedsbeløb på 750.000 kr., afsat i budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til Børnekulturhus Hårlev

2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af budget 2022 blev der på anlæg afsat kr. 750.000, som kommunalmedfinansiering til etablering af Børnekulturhus på Hårlev Bibliotek.


De kr. 750.000 på anlæg blev afsat, som en ekstra medfinansiering til fondsansøgningen i forhold til de midler, som kunne skydes ind i projektet indenfor eksisterende drift.


I foråret 2022 blev ansøgningen til Nordea-fonden afsendt med et samlet projekt på 4,3 mio. kr. og en forhåbning om tilsagn på 50% fondsstøtte.

I juni 2022 modtog Stevns Kommune den glædelige nyhed, at Nordea-fonden ville støtte projektet med 50% = 2,150 mio. kr.


Projektet løber over en 3-årig periode fra 2022-2024, og projektet er nu så langt i sin opstart, at der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.


Projektets budget og finansiering er sammensat således:2022

2023

2024

I alt

Fondstilsagn

142.500

1.003.750

1.003.750

2.150.000

Kommunalfinansiering Anlæg

200.000

350.000

200.000

750.000

Kommunalfinansiering Drift

400.000

600.000

400.000

1.400.000

I alt

742.500

1.953.750

1.603.750

4.300.000


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 750.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Børnekulturhus Hårlev i budget 2022.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Emil Larsen (C) og Jørgen Larsen (N).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Turisme - Standars afrapportering af den kommunale overnatningsstatistik for august - Bilag vedlagt
Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 30. november 2022.


Beslutning

.