Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 9 februar 2023, kl. 16:00
MødestedMødelokale 8, rådhuset
UdvalgHandicapråd

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag bliver Handicaprådet orienteret om processen med at gøre Rødvig Veststrand samt strandene Ved Vejs Ende og Bøgeskoven handicaptilgængelige. Derudover skal Handicaprådet sammen med Teknik & Miljø beslutte, hvor indvielsen skal foregå.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning og
 2. i samarbejde med Teknik og Miljø beslutter hvor indvielsen af de handicapvenlige strande skal foregå.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Lederen af Vej & Materielgård fortalte, at der bliver rullet nogle måtter ud på stranden, så man kan komme ud til vandkanten. Desværre er det ikke muligt, at måtterne kan fortsætte ud i vandet. Måtterne kommer i sektioner og sættes fast med spyd. De lægger ikke helt plan fra start, men falder på plads efterhånden. Fakse og Køge benytter de samme måtter, og har gode erfaringer med dem. Måtterne kommer til at ligge på de tre handicapvenlige strande fra maj til august, og Materielgården sørger for at holde måtterne fri for sand i løbet af sæsonen.


Handicaprådet besluttede, at:

 • den officielle indvielse skal være i Rødvig den 16. maj kl. 15, hvor formanden vil holde en tale.
 • borgmester, udvalgsformand for Plan, Miljø & Teknik, direktion og centerchefen for Teknik & Miljø skal inviteres med til indvielsen.
 • forvaltningen kontakter Stevnsbladet og Dagbladet og sørger også får et nyhedsopslag på kommunens hjemmeside.
 • medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) inviterer deltagere fra eget netværk.


Under denne sag efterlyste DH-medlemmerne bedre oplysning om affaldssortering for blinde og svagtseende – f.eks. punktskrift på skraldespandene. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne bringer sagen videre til udvalget for Plan, Miljø & Teknik.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

I maj 2021 havde Handicaprådet inviteret Teknik & Miljø til en temadrøftelse om muligheden for at få etableret handicapvenlige strande i Stevns Kommune. Det blev besluttet, at Teknik & Miljø skulle arbejde videre med et oplæg om handicaptilgængelighed på strandende Rødvig Veststrand, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven.


På handicaprådsmødet den 16. februar 2022 blev Handicaprådet præsenteret for et notat, som Teknik & Miljø havde udarbejdet, og det blev besluttet, at Teknik & Miljø skulle arbejde videre med et budgetønske. Notat dateret den 29. november 2021 er vedhæftet som bilag.


Budgetønsket blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022 i forbindelse med 2. behandlingen af budget 2023. Derfor vil Teknik & Miljø under denne sag orientere om processen med at gøre de tre strande handicaptilgængelige. Herefter skal Handicaprådet sammen med Teknik & Miljø lægge en plan for, hvor indvielsen skal foregå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag sendes udbud af urologiprodukter i høring i Handicaprådet. Høringsfristen er den 8. marts 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, om rådet vil afgive høringssvar til udbud af urologiprodukter.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Handicaprådet vil gerne afgive høringssvar, og medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) har aftalt hvem der formulerer høringssvaret.


Fremadrettet vil Handicaprådet forsøge at skrive høringssvarene på handicaprådsmøderne, hvor medlemmerne alligevel er samlet. Dog er det ikke altid muligt, hvis høringen kommer imellem to møder. Men denne gang formulerer DH-medlemmerne selv høringssvaret og sender til rådets sekretær inden høringsfristen den 8. marts.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal beslutte, om rådet vil afgive høringssvar til et udbud af urologiprodukter inden høringsfristen den 8. marts 2023.


Udbuddet udbydes af SKI (Stat og Kommune Indkøb) og omfatter følgende produkter:

 • Engangskatetre
 • Ballonkatetre
 • Katetertilbehør
 • Urinposer
 • Urinposefiksering
 • Uridomer
 • Analprop vaginalprop og analskyl.


Sortimentet er bredt og vil have en tilpas sortimentsdybde, som kan tilgodese de forskellige behov hos borgerne.


Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med en kommunal ekspertgruppe, som blandt andet består af kontinenssygeplejersker.


SKI har i udbudsprocessen været i tæt dialog med brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen, Scleroseforeningen, PROPA og Kontinensforeningen, der har hjulpet med at formulere kravene i aftalen.


Høringsmaterialet er vedhæftet sagen som bilag. De vigtigste dele er Vejledning, Bilag B, Bilag C og punkt 3 i Bilag E.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal godkende forvaltningens udkast til rådets årsberetning for 2022 - se bilag 1.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender udkast til rådets årsberetning for 2022.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Handicaprådet godkendte årsberetningen for 2022. Årsberetningen sendes til orientering i kommunalbestyrelsen, hvorefter den bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.


Handicaprådets repræsentanter i Indstillingsudvalget for §§ 18 og 79 tilskud syntes ikke, at det nye indstillingsudvalg fungerede så godt. Medlemmerne savnede mere tid til at drøfte ansøgningerne og følte ikke, at alle fik mulighed for at komme til orde. Forvaltningen giver beskeden videre, så det bliver bedre næste gang.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Ifølge vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 2, stk. 4, skal "Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give Kommunalbestyrelsen (KB) en årlig orientering om rådets arbejde og virke" - se bilag 2.


Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en årsberetning for 2022, som hermed sendes til godkendelse i Handicaprådet, hvorefter årsberetningen sendes til orientering i KB.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvilket fokusområde rådet vil arbejde videre med og hvordan. Handicaprådet besluttede den 8. november 2022, at første fokusområde i 2023 skal være handicaptilgængelighed.


Denne gang skal Handicaprådet også beslutte, om fokusområderne fra 2022 fortsat skal være på rådets dagsorden i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet beslutter:

 1. hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområdet handicaptilgængelighed og
 2. om de øvrige fokusområder fra 2022 skal fortsætte i 2023.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Opfølgning på temadrøftelse om ungdomsarbejdsløshed

På handicaprådsmødet i november 2022 deltog Arbejdsmarked i en temadrøftelse om arbejdsløshed blandt unge med et handicap. Medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) har efterfølgende hørt, at kommuner kan få penge fra Socialstyrelsen, som skal bruges til at få flere unge i arbejde. Det er ikke noget andre i Handicaprådet har kendskab til. Handicaprådet drøftede også ordninger med løntilskud og virksomhedspraktik, skånejob og fleksjob.


Handicaptilgængelighed

Handicaprådet drøftede muligheden for et studiebesøg i Handicaporganisationernes Hus, som skulle være et af verdens mest tilgængelige kontorhuse.


Rådet drøftede også handicaptilgængelighed i hallerne, svømmehallen, rådhuset, Sundhedscentret, Tinghuset og bibliotekerne. Ud over at der mangler ledelinjer ved Sundhedscentret i Hårlev, har Handicaprådet ikke kendskab til problemer med tilgængelighed i kommunens bygninger.


Handicaprådet besluttede derfor, at rådet vil arbejde videre med tilgængelighed i trafikken - herunder problematikken med adgangsforhold på fortovene i Store Heddinge. Udfordringen er, at skilte, tøjstativer osv. står ovenpå ledelinjerne. En anden udfordring er, at biler flere steder holder på fortovene. Handicaprådet vil derfor invitere:

 • formanden for handelsstandsforeningen til det næste handicaprådsmøde den 16. maj
 • lederen fra Vej & Materielgård til en drøftelse om tilgængelighed i trafikken den 24. august.


Status over øvrige fokusområder.

Handicaprådet afventer fortsat materiale fra DH om "Handicap og Idræt" og mangler også at afdække behovet for en pårørendevejleder i Stevns Kommune.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

I 2022 fastlagde Handicaprådet følgende fokusområder:

 • ungdomsarbejdsløshed. Handicaprådet havde en temadrøftelse med Arbejdsmarked den 8. november, som bliver uddybet senere under denne sag.
 • handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns.
 • hvordan er det med hjælpemidler til handicappede?
 • pårørendevejleder. Handicaprådet drøftede ønsket den 10. maj. Udfaldet af drøftelsen blev, at rådet er nødt til at danne sig et overblik over alle nuværende tilbud i kommunen og undersøge, hvor stort behovet for en pårørendevejleder er. Først derefter kan Handicaprådet træffe beslutning om, hvorvidt ønsket skal omsættes til et budgetønske.
 • hvordan får vi gjort de gamle bygninger i kommunen handicaptilgængelige?
 • forebyggelse af ensomhed blandt de ældre. Den 10. maj var der enighed om, at området overlapper med Ældrerådets område. Dog vil Handicaprådet informere disse borgere om Boblberg.
 • handicappede børn og idræt. Fokusområdet blev drøftet på handicaprådsmødet den 10. maj. Her blev det besluttet, at Handicaprådet fortsat vil have fokus på børn og unge i foreningslivet. Dog skal fokus være rettet mod oplysning om de muligheder der allerede er for målgruppen, fremfor at skabe nye arrangementer. Handicaprådet besluttede også at afvente noget materiale fra DH (Danske Handicaporganisationer), hvorefter rådet tager stilling til det videre arbejde.


Handicaprådet har besluttet, at rådet er nødt til at arbejde med et fokusområde ad gangen, for at sikre fremdrift og resultater. Derfor tog Handicaprådet fat i området arbejdsløshed blandt unge med et handicap, og inviterede Arbejdsmarked til en temadrøftelse i november 2022. Resultatet af temadrøftelsen blev, at Handicaprådet ikke går yderligere ind i sagen, da udfordringen på dette område, ikke er så stort i Stevns Kommune.


Handicaprådet besluttede herefter, at første fokusområde i 2023 skal være handicaptilgængelighed. Blandt andet ønsker medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) at undersøge reglerne for, hvor meget butikkernes skilte, stativer osv. må fylde på fortovene. Under denne sag skal Handicaprådet beslutte, hvordan rådet vil gribe arbejdet an. Skal der både være fokus på tilgængelighed i trafikken og i kommunale bygninger, eller skal Handicaprådet have fokus på et område ad gangen?

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag bliver Handicaprådet orienteret om status over rådets årshjul for 2023. Derudover skal Handicaprådet beslutte om der skal flere punkter på årshjulet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter om der skal flere punkter på årshjulet for 2023.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Handicaprådet besluttede, at Handicappolitikken tages op til drøftelse til august eller november.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Den 8. november 2022 fastlagde Handicaprådet sin mødeplan for 2023 med følgende punkter til rådets årshjul:


 • Torsdag den 9. februar:
  • Handicaprådets årsberetning 2022 - godkendelse.
  • Handicappris 2022 - evaluering.


 • Tirsdag den 16. maj:
  • Budget 2023 - orientering om proces.


 • Torsdag den 24. august:
  • Handicappris 2023 - forberede proces og fastsætte dato for arrangement.


 • Torsdag den 2. november:
  • Handicappris 2023 - finde prismodtager og forberede arrangement.
  • Mødeplan 2024 - fastlægge mødeplan for de ordinære møder.


Under en anden sag på samme møde besluttede Handicaprådet at sætte Handicapprisen i bero på grund af manglende eller meget få indstillinger til prisen gennem flere år. Derfor udgår Handicapprisen af årshjulet.


Nye punkter til rådets årshjul for 2023:

 • den 7. juni afholder Social og Sundhed (SSU) det årlige dialogmøde vedrørende budget 2024.
 • medio juni sendes budget 2024 i høring. Høringsfristen er sat til 4. august.


Under denne sag skal Handicaprådet beslutte, om der skal flere punkter på årshjulet for 2023 - herunder om:

 • rådets vision skal med på årshjulet. I 2022 drøftede Handicaprådet, om rådet skulle have en vision. Arbejdet med visionen blev sat i bero, da Handicaprådet ville afvente en afklaring omkring rådets fokusområder.
 • Stevns Kommunes Handicappolitik skal på årshjulet, jf. politikken hvor der står, at "Handicappolitikken tages op til drøftelse én gang i hver valgperiode".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Formanden havde ikke noget nyt, men der blev spurgt ind til hvornår der sættes gang i asfaltering på Agervænget i Store Heddinge. Forvaltningen følger op.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 8. november 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) orienterer om seneste nyt siden sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Ingen orientering under dette punkt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Medlemmerne fra DH vil under denne sag orienterer om seneste nyt fra DH-regi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Handicaprådet blev orienteret om:

 • besparelsen i hjemmeplejen, som udmøntes via rengøringspakker, visitation til bad og plejepakker. Forvaltningen arbejder i øjeblikket på, hvordan det skal udmøntes i praksis. Alle borgere skal revisiteres igen. Det bliver en administrativ revisiteringen, som forventes færdig omkring sommerferien. Hvad der indgår i hjælpen, fremgår af kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp.
 • Brugertilfredshedsundersøgelse af Madservice. Forvaltningen beklager, at Handicaprådet ikke blev inviteret, og foreslog at Madservice bliver inviteret med til et kommende handicaprådsmøde.
 • Tricktyverier. En artikel fra Familie Journalen blev omdelt, og Handicaprådet blev bedt om, at brede budskabet i eget netværk.
 • Lederen for Stevns Ejendomme er stoppet i Stevns Kommune. Forvaltningen forventer, at den nye leder starter den 1. marts.
 • Index100. Firmaet er i fuld gang med at kigge på budgetterne for ældre- og socialområdet, og forvaltningen forventer at modtage en rapport inden længe. Handicaprådet bliver orienteret nærmere, når rapporten er klar.


Medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) har kendskab til borgere, som er utilfredse med De Glade Vikarer. Centerchefen fortalte, at privatleverandøren er underlagt de samme vilkår som den kommunale hjemmepleje, og at borgerne kan kontakte visitationen ved problemer.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - denne gang også om

 • udmøntning af besparelsen på 3 mio. kr. i hjemmeplejen.
 • brugertilfredshedsundersøgelse af Stevns Kommunes Madservice til hjemmeboende og beboere i plejebolig.
 • tricktyverier/artikel "Vi er færdige med at være høflige" fra Familie Journalen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Lis Gjermandsen deltog som suppleant for John Dalsgaard Jensen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.