Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 3 januar 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgPlan, Miljø og Teknik
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Plan, Miljø og Teknik den 3. januar 2023.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget får notatet om opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2023 til orientering. Notatet beskriver særlige opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2023, for at få en tidlig status på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer. På baggrund af orienteringen skal Økonomiudvalget tage stilling til håndtering af den økonomiske situation.


Derudover skal Økonomiudvalget godkende, at der sker omplacering af budgetter vedrørende el, vand og varme fra de berørte udvalg til en central pulje under Center for Ejendomme.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. notat om opmærksomhedspunkter tages til efterretning og Økonomiudvalget tager stilling til håndteringen af den økonomiske situation
  2. godkende omplacering af budgetter vedrørende el, vand og varme fra nedennævnte udvalg til en central pulje under Center for Ejendomme fra budget 2023 og frem


Beslutning

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen

Sagens gang

Udvalget for Børn og Læring - Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Social og Sundhed - Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget


Beskrivelse af sagen

Notatet om opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2023 er en tidlig status på budgettet for 2023, med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2023 tidligt på året. Notatet er vedhæftet som bilag.


Det er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, som på nogle områder kan have vist en udvikling, som ikke var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2023. Derudover kan der være kommet ny viden, lovgivning og eventuelle andre forhold, der kan have økonomisk betydning for 2023.


Der er særligt fokuseret på driften. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


Opmærksomhedspunkter i forhold til el, varme og brændstof samt udgifter til ukrainske flygtninge er ikke medtaget på de enkelte udvalgs områder. De beskrives under generelle opmærksomhedspunkter.


Der vil blive fulgt nærmere op på de her beskrevne opmærksomhedspunkter ved den første budgetopfølgning i 2023, herunder også opdaterede skøn for de forventede mer- og mindreudgifter.


Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan den økonomiske situation skal håndteres - i forhold til om forventede merudgifter ønskes kompenseret via tillægsbevillinger i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, eller om der skal iværksættes en proces med henblik på at finde reduktioner i indeværende års budget.


Flytning af budgetter vedrørende el, vand og varme

Som en del af det vedtagne budget for 2023-2026 er det besluttet, at investeringer og tiltag i forhold til energibesparende foranstaltninger samles i Center for Ejendomme under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Budgetter vedrørende el, vand og varme skal således samles i en pulje under Center for Ejendomme med virkning fra budget 2023 og frem.


Ændringen betyder, at der samlet set flyttes 13,2 mio. kr. til en central pulje under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. De 12,6 mio. kr. flyttes fra de øvrige udvalg og 0,6 mio. kr. flyttes internt under udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:


Budgetomplaceringer vedr. el, vand og varme for 2023 og fremØkonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da den centrale pulje under Center for Ejendomme finansieres af de nuværende budgetter til el, vand og varme


Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2023 kan legalitetsgodkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at


1. taksterne for 2023 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

2. budget for 2023 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingerne, desuden tilføjes et punkt 3:

3. der gives en kommunegaranti på optagelse af en byggekredit i Stevns Spildevand A/S på 25,2 mio. kr.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har behandlet budget 2023 og takstblad 2023 på bestyrelsesmødet den 2. december 2022.

I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2023.


Taksterne omfatter:

- Tilslutningsbidrag

- Vandafledningsbidrag

- Vandafledningsbidrag for erhversejendomme tilmeldt "trappemodellen"

- Vejafvandingsbidrag

- Behandlingsafgift på renseanlæg

- Tømningsordning

- Refusion af el til minipumpestationer

- Gebyrer og renter


Det er administrationsens vudering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

Retsgrundlag

LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om status for sager i Stevns Ejendomme

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan, Miljø og Teknik orienteres hver måned om sager i Stevns Ejendomme. Her er tale om enkeltstående anlægssager, prioriterede puljer og andre større aktiviteter. I de vedlagte bilag fremgår de vedtagne prioriterede puljer og årshjulet for Stevns Ejendomme. Stevns Ejendomme har udarbejdet et årshjul til udvalgets orientering.


Der gives på møde en status for følgende:


  • Udarbejdelse af et årshjul for 2023 pågår
  • Igangværende proces for ansættelse af ny leder i Stevns ejendomme


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Affaldssplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


  1. Affaldsplanen 2022-2034 godkendes uden ændringerBeslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - -Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Affaldsplanen har været i offentlig høring i 8 uger - fra 12. september til den 8. november. Der var oprindeligt planlagt et borgermøde i frobindelse med høringsperioden, men borgermødet blev aflyst da der kun var 2 tilmeldinger.


Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden. Affaldsplanen fremlægges til godkendelse uden ændringer.


De indsatsområder, der fremadrettet kan komme til at påvirke budgetter og affaldsgebyrer i Stevns Kommune, vil blive undersøgt og estimeret, samt politisk behandlet af de relevante udvalg og kommunalbestyrelsen - i overensstemmelse med den nuværende praksis.

Retsgrundlag

Affaldsplaner udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 47, 'Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. January 2022' og de nærmere regler for planens indhold er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 2, 'Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10. december 2021'

Kommunernes affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride imod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan tager afsæt i retningslinjer fra EU.

Det betyder, at der på forhånd er lagt nogle rammer fra nationalt og EU-niveau for indholdet i Stevns Kommunes affaldsplan. I affaldsplanen er der formuleret en række indsatsområder, der også er i fokus i den nationale affaldshåndteringsplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

På grund af forsinkelse i planstrategiarbejdet forelægges ny revideret tids- og procesplan for planstrategi 2023 og kommuneplan 2025 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslaget til ændringer i tids- og procesplan for Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025 godkendes.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den 16. december 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen tids- og procesplan for Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.


På grund af forsinkelser i planstrategiarbejdet forelægges nu ny revideret tids- og procesplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Forsinkelserne i arbejdet med planstrategien skyldes hovedsageligt, at der hos kommuneplanlæggeren det sidste halvår har været brugt ekstra meget tid i forhold til de igangværende processer omkring havvindmølleprojekterne, den tiltagende mængde af henvendelser om etablering af parker til produktion af vedvarende energi samt screeningen af egnede arealer hertil.


Ligeledes forventer forvaltningen, at den aktuelle energikrise og en ny regeringssammensætning vil medføre, at nogle af de ændringer i planloven som indtil nu har ligget i kortene måske ikke længere vil gøre sig gældende, men at andre planlovsændringer vil komme til. F.eks. lempelser, som skal sikre etableringen af vedvarende energi i landområderne.

Hvis disse ændringer kommer til, vil det i høj grad påvirke fokusområderne og temaerne i planstrategien. Bl.a. Kommunalbestyrelsens stillingtagen til hvordan og i hvilken grad Stevns Kommune skal sikre produktion af vedvarende energi indenfor kommunegrænsen.

Forslag til ændringer i tidsplanen

Det anbefales fra forvaltningen at der ikke forkortes eller ændres på indholdet i de vedtagne processer for udarbejdelse af den kommende Planstrategi og Kommuneplan. Derfor foreslås det, at planstrategiprocessen forlænges og at vedtagelsen af begge planer dermed forskydes.

Som følge heraf vil Planstrategi 2023 blive vedtaget primo 2024 og Kommuneplan 2025 vil blive behandlet og vedtaget sidste halvdel af 2025.


Forslag til ny proces for Planstrategi 2023 fremgår af Bilag 1

Forslag til ny proces for Kommuneplan 2025 fremgår af Bilag 2

Tids- og Procesplanen som blev vedtaget i 2021 fremgår af Bilag 3


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Resume

Plan, Miljø og Teknik orienteres om igangværende lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Skema for igangværende lokalplaner og planlægning samt orienteringspunkter tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan Miljø og Teknik

Beskrivelse af sagen

Plan Miljø og Teknik orienteres om igangværende planlægning, Lokalplaner og kommuneplantillæg samt status på de enkelte planer. Oversigten fremgår af bilag. Af oversigten fremgår hvornår lokalplansagerne har været politisk behandlet, således at det er muligt for interesserede at fremsøge referater på Stevns kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

  1. emnerne drøftes/tages til efterretning


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


  1. Energifællesskaber. Holtug afholder den 1. marts 2023 et borgermøde om Energifællesskaber. EU har med indførslen af konceptet energifællesskaber muliggjort at borgere, kommuner, institutioner og lokale virksomheder går sammen om at producere og dele grøn lokalproduceret energi – enten som en forening eller en andelsvirksomhed. Den lokale produktion af vedvarende energi ikke bare sænker energipriserne og varmeregningen, den er også samfundsøkonomisk, da den afhjælper en unødvendig udbygning af det kollektive elnet og skaber robusthed i det samlede energisystem. Energifællesskaber skal drives på ikke-kommercielle vilkår, men må gerne være drevet med henblik på egne besparelser, sociale og/eller andre fordele for lokalsamfundet. Samtidig kan energien konverteres til varme gennem individuelle/kollektive varmepumper og termonet, der især kan komme områder, hvor der ikke bliver udrullet fjernvarme, til gode. Udvalgets medlemmer er meget velkomne til at deltage i borgermødet.
  2. Orientering om resultat af APV-undersøgelse.
  3. Invitation til KL´s Klima og Miljø Topmøde 2023 - se mere på dette link: https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/teknik-og-miljoe/kls-klima-miljoe-topmoede/ Frist for tilmelding til Sekretariatet er den 4. januar 2023.Resume

Underskriftsark for Plan, Miljø og Teknik den 3. januar 2023.


Beslutning

.