Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 2 november 2022, kl. 14:30
MødestedStevnshallens mødelokale
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 2. november 2022.


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Introduktionen af Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Tursime til de områder, som udvalget har ansvaret for.

Til dette møde er der fastlagt besøg på Stevnsbadet, da besøget vil være i god relation til sagen vedr. energimæssige tiltag.

Efter fremvisningen afholdes møde i mødelokalet i Stevnshallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Introduktion af udvalget til områder, som udvalget har ansvar for, fortsætter.

I november er fokus på introduktion af Stevnsbadet.

På december mødet står fremvisning på Rytterskolen, herefter Sydstevnshallen og dernæst køres til Stevns Fyrcenter.

Resume

Ifølge samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd skal der hvert år i september afholdes et evalueringsmøde med AEKT og Erhvervschefen, hvor udvalget skal godkende evalueringen af initiativerne i den erhvervspolitiske handleplan. Evalueringen indeholder en status over de initiativer, som skal udmønte Stevns Kommunes erhvervspolitik.


På mødet deltager Stevns Erhvervsråds formand Lars Warm og Erhvervschef for Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen samt forvaltningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. evalueringen af den erhvervspolitiske handleplan godkendes


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2019-2023, skal der hvert år ske en evaluering af den erhvervspolitiske handleplan. Evalueringen med statusbeskrivelser af de enkelte initiativer fremgår af bilag 1 og de enkelte initiativer og milepæle er listet i bilag 2.


Handleplanen indeholder initiativer, som udmønter erhvervspolitikken. Initiativerne er grupperet efter Erhvervspolitikkens fem fokusområder. Forvaltningen har sammen med Stevns Erhvervsrådet foretaget en evaluering og angivet status på de enkelte initiativerne i oktober 2022 - se bilag 1. Der er i alt 34 initiativer, hvoraf 10 er gennemført, 16 er igangværende, mens 8 afventer opstart.


Evaluering giver generelt udvalget mulighed for at drøfte, hvorvidt initiativer i handleplanen også skal indgå fremadrettet, ændres eller evt. udgå.


Stevns Erhvervsråds formand Lars Warm og Erhvervschef for Stevns Erhvervsråd Thomas Christensen er inviteret til mødet og deltager under punktet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.

Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område. Vedrørende anlæg ses et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling vedrørende drift på 9,7 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling vedrørende anlæg på 2,7 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2022
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. august er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

Skønnede merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.

Drift
Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 10,2 mio. kr. fordelt på følgende: 

 • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 506.000 kr.  
 • Mindreforbrug på øvrig drift på 9,7 mio. kr.
 • Merforbrug vedrørende ukrainere på ca 1,5 mio. kr.

Der forventes overført 506.000 kr. til 2023.

Mindreforbruget vedrørende overførselsudgifter skyldes mindreforbrug på stort set alle områder. F.eks. ses et mindreforbrug vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger på 6,3 mio. kr. Kun omkring revalidering m.m. ses et betydeligt forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. Det følger den trend der er på landsplan, hvor beskæftigelsen, uanset energikrise, har været stigende.

Vedr. serviceudgifter, så skyldes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. specielt et mindreforbrug på 748.000 kr. vedrørende biblioteket og et mindreforbrug på 768.000 kr. vedrørende vejledning og uddannelse.Til gengæld ses et merforbrug vedrørende andre kulturelle opgaver på 728.000 kr.

Anlæg
Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Der forventes overført 4,8 mio. kr. til 2023.

Videre proces
Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.

I 2022 er der dog en særlig situation på grund af flere forhold, herunder corona, ukrainske flygtninge samt merudgifter til energi og stigende inflation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et mer-/mindreforbrug i 2022 på 10,2 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på X mio. kr. vedrørende anlæg. 

Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2022:

 • 9,7 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona
 • 2,7 mio. kr. vedrørende anlæg

Der forventes overført 506.000 kr. til 2023 vedrørende drift og 4,8 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

På grund af de stigende energiudgifter er der ikke længere harmoni mellem budget og forbrug i de kommunale bygninger. Særligt udfordret er Stevnsbadet, men også tørhallerne generelt.

Sagen forelægges til udvalgets drøftelse samt evt. fastlæggelse af hvilke tiltag, der skal iværksættes for at nedbringe energiforbruget.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de forskellige tiltag drøftes,
 2. der fastlægges, hvilke tiltag der evt. skal iværksættes

Beslutning

Ad 1.

Udvalget drøftede de, i sagsfremstillingen, beskrevne tiltag.


Ad 2.

Udvalget godkender følgende tiltag med effekt indtil videre:

 • Etablering af natsænkning på pumperne i bassinet
 • Slukning af saunaerne i omklædningsrummene fra mandag den 7. november 2022


Herudover beslutter udvalget, at sagen skal være et fast punkt på udvalgets dagsorden de kommende måneder for dels at følge udviklingen, dels at kunne tage stilling til yderligere tiltag, hvis der skulle vise sig behov herfor.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme -

Beskrivelse af sagen

De stigende energiudgifter medfører, at der med afsæt i nuværende serviceniveau ikke længere er harmoni mellem afsat budget og forbrug.


Dette er en generel udfordring i alle kommunens bygninger, og fremgår også særskilt i budgetopfølgningssagen, der behandles i alle udvalg og i Kommunalbestyrelsen.


Stevnsbadet og tørhallerne er på grund af deres størrelse og aktiviteter særligt udfordret, og sagen forelægges derfor særskilt til udvalget for at drøfte og evt. fastlægges mulige tiltag, der med afsæt i nuværende energikilder kan sænke energiforbruget.


Stevnsbadet

Stevnsbadet opvarmes via gas og el.

Stevnsbadet har en sauna i hver herre og dameomklædningsrum samt to fælles saunaer (en damp og en infrarød) ude ved varmvandsbassinet. Svømmehallen består af fire bassiner. Et soppebassin til de mindste, et børnebassin til de lidt større børn, et svømmebassin med 6 baner af 25 meter og et varmtvandsbassin.

Bassinerne er opvarmet til følgende:

Soppebassin: 30 grader

Børnebassin: 29 grader

Det store svømmebassin: 27,5 grader

Varmvandsbassin: 34 grader


I den offentlige svømmetid - kan der købes adgang til Stevnbadet ud fra tre forskellige priser for voksne:

 • Enkeltbillet til svømmehal kr. 45
 • Enkeltbillet til varmvandssalen kr. 45
 • Enkeltbillet til alle bassiner kr. 75


Hertil findes der indenfor de tre kategorier 10-turskort, halvårskort samt årskort.

For over 3 år og under 17 år er priserne henholdsvis kr. 30 og kr. 50. Under 3 år er gratis.


Stevnsbadet bruger årligt ca. 401.000 kWh. Ved nuværende pris på 2,67 pr. kWh inkl. transport og abonnement giver det en forventet udgift i år på ca. 1.070 mio. kr. mod et budget på kr. 529.0000. Stevns kommune har en fastprisaftale der udløber 31. december 2022, prisen for el i 2023 kendes endnu ikke.


Vedr. gas bruges årligt ca. 78.000 m3. Ved nuværende prisniveau giver det en forventet udgift på kr. 1,137 mio. kr. mod et budget på kr. 567.000. Her er der også forhandlet en fastprisaftale der udløber med udgangen af 2022.


I 2022 er der en tilbageregulering af vandforbrug på grund af Corona på kr. 180.000, som samlet set reducerer det samlede forventet merforbrug i 2022.


Mulige tiltag:

 • De fire saunaer bruger årligt ca. 76.500 kWh, svarende til ca. 204.000 kr. ved nuværende pris.
 • I foreningstiden bliver der brugt ca. 18.000 kWh. I følge Folkeoplysningsloven, som foreningslivet hører under, er det ikke et krav, at der skal være adgang til sauna.


Det er således muligt at:

 1. Slukke alle saunaer hele tiden
 2. Slukke saunaer i omklædningen hele tiden
 3. Saunaer kun tændt 2 timer dagligt i den offentlige åbningstid - slukket i foreningstiden.
 4. Slukke saunaer i omklædningen i foreningstid
 5. Slukke alle saunaer, når der er foreningstid - kan tændes ved varmvandsbassinet, hvis foreningerne selv betaler leje/forbruget. Der kan ikke søges om lokaletilskud hertil, da det ikke er aktivitet foreningerne udbyder.


Ved sluk af saunaer i den offentlige åbningstid skal det besluttes om, der fortsat kan kræves samme billetpris.


6 .Varmetemperatur-tiltag

Vandtemperaturen kan generelt nedsænkes, således at bassinerne sættes ned med én grad og vandet i bruserne fra 39 grader til 38 grader. Af hensyn til legionella er det ikke muligt at sætte temperaturen i bruserne for langt ned. For bassinerne vil der skulle ske en kemisk regulering såfremt temperaturen ændres drastisk.
For små babyer/børn og gæster med gigt og andre sygdomme vil det være en udfordring at holde varmen idet bevægelsen/aktiviteten i vandet er minimal.


Varmvandssalen betegnes generelt, som et omkostningstungt tilbud. Dette særligt med afsæt i den høje temperatur i bassinet samt saunaerne. En samlet pris / besparelse for en nedlukning tili et abosolut minimum (uden at anlægget tager skade) kendes p.t. ikke. Men tekniske undersøgelser for mulige scenarier vil kunne igangsættes. men det skønnes at kunne give en væsentlig besparelse.


Tiltag vedr. varmvandsbassinet vil i høj grad medfører at LOF´s tilbud med handicap og kompenserende undervisning må lukke ned. Ligeledes babysvømning under SHS.


Tiltag nr. 7 - nedlukning (fuld / delvis)

Tiltagene i forhold til de stigende energipriser vil i høj grad sætte et stort pres på borgernes folkesundhed og velfærd, og i sidste ende vil det handle om, om det er muligt at spare os ud af krisen og fortsat have aktiviteter kørende eller det som yderste konsekvens vil være mere "værdigt"/nødvendigt i en periode helt at lukke svømmehallen ned end at tilbyde det som kan tilbydes for tilnærmelsesvis at overholde budgettet.


Tiltag nr. 8 - investeringstiltag

Fra ekstern teknisk samarbejdspartner, er det vurderet, at der ved en investering på ca. 80-100.000 kr. kan etableres natsænkning på pumperne i bassinerne. Etableringen gør, at der stadig kan leves op til de kravværdier, der stilles til at drifte et sådan anlæg, men at forbruget nedsættes væsentligt. Det er deres vurdering, at der årligt kan spares ca. kr. 130.000 - en investering, der har tjent sig selv ind på under et år.


Tørhallerne og øvrige lokaler

I hallerne er der opvarmning af gas på nær i Sydstevnshallen, hvor der er jordvarme. I Hellestedhallen deles udgiften med Hellested Friskole.

Strøbyhallen, som drives som en Fond, hvor der årligt gives et tilskud svarende til de haltimer, der ”købes” ind.


Temperatur i alle lokaler er sat til 18 grader hvor der er fysisk aktivitet, 19 grader i mødelokalerne og 22 grader i dagplejens lokale i Hårlev Klubhus. Derudover er brugsvand sat ned til 38 grader.


Tiltag på hallerne:

 1. Nedlukning af enkelte haller/lokaler, således at de kun holdes opvarmet til et absolut minimum. Denne foranstaltning vil medfører, at der skal tages stilling til, hvilke aktiviteter, der i en periode ikke længere kan tilbydes haltid til.
 2. Bruserne slukkes i hallerne, således at der fortsat er omklædningsfaciliteter til rådighed, men ikke mulighed for at bade efter endt træning.
 3. Bruserne kun har meget lav temperatur f.eks. en til to grader lavere end nu, hvor der er 38 grader.


Tørhallernes budget vs. forbrug 2022:

Hal

Budget

Forventet forbrug 2022

Difference / merforbrug

Stevnshallen

Samlet budget kr. 393.000

EL: kr. 256.000

Gas kr. 500.000

Samlet merforbrug

kr. 363.000

Hellested Hallen

Samlet budget: kr. 193.000

EL: kr. 91.0000

Gas: kr. 330.000

Samlet merforbrug

kr. 228.000
*1

Hårlev Hallen

Samlet budget kr. 471.000

El: kr. 450.000

Gas kr. 675.000

Samlet merforbrug

kr. 654.000

Sydstevnshallen

El: kr. 65.000

Varme: kr. 65.000

El: kr. 65.000

Varme: kr. 65.000

-


* 1: Forbrug og budget svarer til 50% af udgifterne i hallen = Stevns Kommunes andel jvf. ejeraftalen.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

De økonomiske konsekvenser skal ses i sammenhæng med Budgetopfølgningssagen. For 2022 søges, der generelt om en tillægsbevilling til dækning af de stigende energiudgifter i de kommunale bygninger.

Hvis energiprisniveauet fortsætter ind i 2023 vil der være tale om store budgetoverskridelser, hvis nuværende serviceniveau fastholdes.


Resume

Driften og forpagtningen af Stevnshallens Cafeteria, ophørte efter ønske fra forpagteren den 1. november 2022. Forpagteren vil fremadrettet udelukkende forpagte Stevns Vandrerhjem.

Udvalget skal fastlægge den videre proces i forhold til fremtidig drift af køkkenet i Stevnshallen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


Der igangsættes følgende tretrins proces, hvor hvert trin afklarer, det evt. videre forløb.

 1. der ansøges om ny forpagter til Stevnshallens cafeteria, åbent opslag på stevns.dk samt i de lokale medier
 2. dialog med foreningerne omkring interessen for et foreningsdrevet cafeteria. Pkt. 2 igangsættes, hvis pkt. 1 ikke viser sig muligt.
 3. Kommunalt drevet cafeteria - mulighederne afdækkes.
 4. Åbent køkken til friafbenyttelse for foreningerne


Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme -

Beskrivelse af sagen

Stevnshallens cafeteria blev tidligere bortforpagtet i en samlet forpagtning med Stevns Vandrerhjem. De tidligere forpagtere har fremadrettet ønsket kun at forpagte Stevns Vandrerhjem, hvilket udvalget imødekom på udvalgsmødet i oktober.


Pr. 1. november 2022 er der derfor ikke nogen forpagter af cafeteriet og køkkenet i Stevnshallen, og det vil derfor efter denne dato ikke være muligt for hallens brugere og foreningslivet at købe forplejning. Foreningerne har dog stadig mulighed for at bestille forplejning fra Stevns Vandrerhjem til arrangementer m.v.


Stevnshallens cafeteria

Stevnshallens cafeteria består af et større anretterkøkken på 59,2 m2. Den tidligere forpagtning omfattede derudover lobbyen i Stevnshallen og muligheden for at booke og benytte de store mødelokaler efter aftale med hallens ledelse.


Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en tretrins proces, hvor hvert trin afklarer, det videre forløb. Første step er annoncering af ny forpagter, hvis denne falder på plads, udelukkes de øvrige trin. Hvis det ikke bliver muligt, iværksættes trin 2, herefter 3 osv.


Hvis trin 2 iværksættes, vil det skulle besluttes af både Folkeoplysningsudvalget samt dette udvalg, hvis foreningen skal opnå lokaletilskud for forpagtningen af køkkenet, da det ikke er en folkeoplysende aktivitet at drive cafe (dvs. beslutning om en særskilt ordning på Stevns).


I forhold til kommunalfuldmagtens regler er et kommunalt drevet cafeteria kun muligt, såfremt øvrige muligheder er udtømte.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hos tidligere forpagter og ved fuld drift af køkkenet var der fra sept. 2022 anslået et månedligt energiforbrug på kr. 9.500 pr. md. = ca. 115.000 årligt (nuværende energipriser)

Alt efter hvilken model for fremtidig drift det ender med, kan det medføre en ekstraudgift under fritidsområdet, som der p.t. ikke er afsat budget til.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme godkendte ved deres møde i august udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Udvalget besluttede, at sende politikken i fire ugers høring.

Politikken foreligger nu klar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Fritids- og Idrætspolitikken godkendes.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 31. oktober 2022, pkt. 109:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2022 Fritids- og Idrætspolitikkens ambitioner og temaer. Med afsæt i godkendelsen og de faldne bemærkninger i forbindelse med behandlingen fik udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme forelagt et udkast til kommende Fritids- og Idrætspolitik på deres møde i august.


Udvalget besluttede at sende udkastet i en 4-ugers høring inden endelig behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Høringsperioden løb fra primo september til primo oktober, og forvaltningen modtog 2 høringssvar. Ét fra Udsatterådet og et fra Ældrerådet jf. bilag 1. Ældrerådet havde ingen bemærkninger.


Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog jf. bilag 2 med en gengivelse af høringssvaret fra Udsatterådet. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, om bemærkningerne kan tilføre politikken nyt og relevant indhold eller om bemærkningerne indgår i det videre arbejde omkring indsatser som følge af politikken.


Idræts- og Fritidspolitikkken jf. bilag 3 er skabt på baggrund af en bred, inddragende proces, hvor interessenter og aktører på fritidsområdet har bidraget med input.


Politikken tager afsat i Stevns Kommunes vision, planstrategiens målsætninger og de nu godkendte ambitioner og temaer.


Jf. Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en politik, der beskriver, hvad der prioriteres, og hvordan tilskud fordeles. For at imødekomme denne oplysningspligt har folkeoplysningsområdet fået en særskilt plads i politikkens indledning.


Politikken er ligeledes udarbejdet i regi af FN's verdensmål. Fire af de 17 verdensmål er udvalgt som værende relevante for Fritids- og Idrætspolitikken. Disse er: 3: Sundhed og trivsel. 10: Mindre ulighed. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 15: Livet på landet. Politikkens tværgående ambitioner og temaer er således udfoldet og nærmere beskrevet i politikken.


Politikken forelægges nu til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Biblioteksleder May-Britt Dichmann vil på mødet give en status på projekteringen af Børnekulturhuset i Hårlev inkl. en præsentation af fase 2-udviklingen, der omhandler udearealerne.

Udover at udvalget skal informeres om projekteringen, skal udvalget også beslutte anvendelsen af iværksætterhotellets lokaler samt anvendelsen af den overskydende materialesamling fra Hårlev Bibliotek.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Status på udvikling af Børnekulturhuset tages til efterretning
 2. Lokalerne til tidligere iværksætterhotel overdrages til Stevns Bibliotekerne, og indgår i det videre projektarbejde
 3. Der igangsættes et projekt, der skal se nærmere på muligheden for, at den overskydende materialesamling kan komme til Rødvig.

Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2.

3 medlemmer (B, C og V) godkender indstillingen.


1 medlem (N) kan ikke godkende indstillingen, da man i stedet ønsker at anvende lokalerne til Lokalhistorisk Arkiv.


Ad 3.

Udvalget godkender indstillingen under den forudsætning, at det kan ske indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Udvalget ønsker at få forelagt forvaltningens forslag til at overdrage den overskydende materialesamling til Rødvig.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme -

Beskrivelse af sagen

Generel status på projektet børnekulturhus i Hårlev.

Biblioteksleder May-Britt Dichmann deltager under punktets behandling, og præsenterer en status på det kommende børnekulturhus i Hårlev.

Projekteringen indbefatter hele bygningskomplekset på Bredgade 1 i Hårlev.

Efter fondstilsagnet fra Nordea-fonden er der igangsat en række involverende processer med en bred forankring bl.a. med involvering af børnefamilier, forældre, børnene selv, Hårlevborgere, husets kommende brugere, Hotherskolen og oplandet omkring Hårlev.


Processerne vil på mødet bliver uddybet herunder vil der ske en præsentation af tankerne og formålet omkring kommende dialogmøde den 23. november 2022.


Børnekulturhuset samt huset i sin helhed skal i fremtiden ses som et generationshus, hvor det er muligt at bevæge sig på tværs af generationer (fra Mødestedet over Børnekulturhuset til en evt. fremtidig brug af det tidligere iværksætterhotels lokaler).

Hele denne bruger- og designproces fokuserer på at skabe de bedst mulige fysiske rammer for det nyskabende biblioteksindhold, der skal indgå i Bredgade 1.

Fase 2 omhandler udenomsarealerne og hvor endnu en ansøgning om fondstilsagn skal udfærdiges. Ligeledes også et prøveforsøg i den kulturelle rygsæk med fokus på fysiske aktiviteter med private aktører.


Som en del af projekteringen aer der to afledte effekter, som skal fastlægges (det tidligere iværksætterhotels lokaler samt den overskydende materialesamling)


Det tidligere iværksætterhotels lokaler
Den bagerste del af bygningen i Bredgade 1 blev ombygget og forsøgt anvendt til iværksætterhotel. Iværksætterhotellet blev efter anmodning fra Stevns Erhvervsråd nedlagt, da det ikke var muligt at leje ud til erhvervsdrivende.


Som led i tankegangen omkring at gøre huset til et Generationshus indstiller forvaltningen, at lokalerne overdrages til Stevnsbibliotekerne og at lokalerne derved indgår i den fremadrettet projektering.


Ved en overdragelse vil det være muligt at designe og fastlægge lokalets fremtidige anvendelse i en dialog med både nuværende og evt. fremtidige brugere af huset.

I forbindelse med statusgennemgangen vil der blive givet oplæg på hvilke brugere, der har og fremadrettet kan have en interesse i lokalets anvendelse.


Den overskydende materialesamling

Ud fra et bæredygtighedsprincip stiller den tilskudsgivende fond "krav” om kommunen indtænker god udnyttelse af de overskydende materialer, så de fremadrettet fortsat kan benyttes og ikke blot destrueres.

I ansøgningen blev der lagt op til, at de overskydende materialer ville indgå i et projekt i en dialog med borgerne i Rødvig (gennem Rødvig Borgerforening) omkring muligheden for at oprettet en minisamling i Rødvig.


Forvaltningen indstiller, at der igangsættes en dialog med Rødvig Borgerforening omkring de overskydende materialer. Tanken er, at minisamlingen skal bestyres af frivillige hænder, men med Stevnsbibliotekernes som facilitator. Den fysiske placering vil blive bestemt ud fra en bruger- og borgerinddragende proces i Rødvig.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Projektet er budgetlagt over en 3-årig periode med en samlet ramme på i alt 4,3 mio. kr. - heraf en fondsbevilling fra Nordea-fonden på i alt 2,150 mio. kr.

Stevns Kommunes egenfinansiering på de tilsvarende 2,150 mio. kr. er fastlagt ved en anlægsbevilling på kr. 750.000 samt 1,40 mio. kr. indenfor eksisterende drift på biblioteks- og kulturområdet (i perioden 2022-2024).


Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da projektet afholdes indenfor afsatte midler.


Med hensyn til udeområdet (fase 2) foreligger der p.t. et afsat anlægsbudget på kr. 250.000.

Resume

Cafe Marina ApS, Rødvig v/Michal Gustafson har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse). Med afsæt i Politiets anbefaling skal udvalget beslutte om dispensationen (nattilladelsen) skal gives.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Dispensationen for lukketid (nattilladelsen) bevilget, og at tilladelsen følger alkoholbevillingen.


Beslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme -

Beskrivelse af sagen

Cafe Marina ApS, Havnepladsen 3, 4673 Rødvig v/Michal Gustafson har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse) jvf. Restaurationsloven.


Cafe Marina har en alkoholbevilling, der efter alm. gældende regler giver dem tilladelse til at holde åben til kl. 02.00.


Café Marinaen har ansøgt om dispensation for lukketid (nattilladelse) således at der er mulighed for at holde længere åbent, hvis kundegrundlaget eller et arrangement tilsiger det.


Politiet, som er sagsbehandler på sådanne ansøgninger og er indstillende myndighed til bevillingsmyndigheden (Stevns Kommune) har anbefalet at ansøgningen imødekommes, jvf. vedlagte bilag.


Politiet anbefaler ligeledes at tilladelsen følger alkoholbevillingen, dvs. frem til den 8. juni 2023 med mulighed for fornyelse, hvis driften har været fuld forsvarligt. Forvaltningen indstiller at følge politiets anbefaling. Da alkoholbevillingen skal fornyes til sommeren 2023, vil der være mulighed for at følge dispensationen de næste 7 måneder.


Retsgrundlag

Restaurationsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ansøgningen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer

Indstilling

Forvaltningen indstiller


 1. emnerne drøftes/tages til efterretningBeslutning

Ikke til stede: Anne Munch (A)


Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. brev fra KL vedr. Kommunekvoter for 2023
 2. Varmehjælp, orientering


Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 2. november 2022.


Beslutning

,