Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 9 juni 2022, kl. 11:00
MødestedRådssalen
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Thorkil Opperman.
 
Helen Sørensen (A) deltog som midlertidigt medlem/stedfortræder for Steen S. Hansen.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet vil under denne sag blive orienteret om borgerrådgiverens første årsberetning for perioden 1. maj - 31. december 2021, jf. beslutning i Udsatterådet den 30. august 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Sagen blev udsat til næste møde den 29. september 2022.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Siden maj 2021 har borgerne i Stevns Kommune haft mulighed for at få hjælp af en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren kan blandt andet hjælpe borgerne med at forstå breve eller afgørelser fra Stevns Kommune eller hjælpe borgeren videre med en sag, hvis kommunikationen med kommunen er gået i hårdknude. Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er således adskilt fra kommunens administration.


På udsatterådsmødet den 30. august 2021 var borgerrådgiveren på besøg og det blev besluttet, at borgerrådgiveren skulle besøge udsatterådet én gang årligt i forbindelse med afgivelse af årsrapporten. Borgerrådgiveren deltager derfor under denne sag for at orientere Udsatterådet om den første årsrapport, som blev afgivet til kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til landspanelmøde den 3. juni 2022. Tre af Udsatterådets medlemmer er tilmeldt. Under denne sag vil medlemmerne orientere om landspanelmødet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Udsat til næste møde den 29. september, så de nye medlemmer også får orienteringen.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Rådet for Socialt Udsatte har inviteret til landspanelmøde den 3. juni 2022. Formålet med landspanelmødet er, at de lokale udsatteråd får mulighed for at udveksle idéer og erfaringer med hinanden.


Følgende emner er på dagsordenen:

 • Rådet for Socialt Udsatte vil fortælle om rådet, rådets rolle, hvordan rådet arbejder, og hvad rådet vil arbejde med de næste fire år.
 • Oplæg og workshop om gode arbejdsformer, gode rådsmøder samt god dialog mellem Udsatterådet og kommunen.
 • Introduktion til det sociale frikort, hvordan kan Udsatterådet være med til at udbrede det sociale frikort, og hvilke udfordringer er der?


Tre af Udsatterådets medlemmer er tilmeldt og vil under denne sag orientere resten af rådet om landspanelmødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Rådet for Socialt Udsatte har udsendt folderen "Infopakke om lokale udsatteråd". Folderen er vedhæftet som bilag, og Udsatterådet skal beslutte, om rådet vil anvende nogle af anbefalingerne i den kommende funktionsperiode.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet drøfter "Infopakke om lokale udsatteråd" og
 2. beslutter om rådet vil anvende nogle af anbefalingerne i den kommende funktionsperiode.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Udsat til næste møde den 29. september, så de nye medlemmer kan være med til at træffe beslutningen.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Rådet for Socialt Udsatte har i forbindelse med den nye funktionsperiode udsendt folderen "Infopakke om lokale udsatteråd" - se bilag. Infopakken beskriver rammer og arbejdsformer i et udsatteråd. Derudover er der også en række anbefalinger, som kan hjælpe Udsatterådets nuværende opgaver.


Med denne sag sendes folderen til drøftelse i Udsatterådet. Udsatterådet får dermed mulighed for at beslutte, om rådet vil følge nogle af anbefalingerne i infopakken.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, hvordan rådet vil arbejde videre med de enkelte fokusområder og mærkesager.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Udsatterådet drøftede fokusområdet fattigdom – herunder:

 • hvad er der er muligheder for retshjælp?
 • hvordan får man økonomien til at hænge sammen, nu hvor alting er blevet meget dyrt?
 • vigtigt at italesætte tilbud som for eksempel "To Good To Go", og opfordre lokale butikker til at komme med i ordningen
 • udfordringer med små netværk i Stevns og genbrugsbutikker, hvor priserne også er steget
 • mulighed for hjemmesider eller facebookgrupper med ting som gives væk.


Under denne sag drøftede Udsatterådet også et eventuelt samarbejde med TUBA.


Der var enighed om, at Udsatterådets opgave er at synliggøre muligheder og skabe de rigtige kontakter til kommunen, den boligsociale medarbejder eller andre.


Udsatterådet drøftede også synlighed og besluttede, at rådet vil deltage i Store Heddinge by night den 19. august. Her vil rådet være synlige og dermed skabe mulighed for en snak med borgerne.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

På udsatterådsmødet den 7. april blev det besluttet, at Udsatterådet vil arbejde på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre. Det blev også besluttet, at Udsatterådet i den kommende tid vil arbejde med områderne:

 • psykiatri.
 • udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021.
 • ensomhed.
 • fattigdom.


På dette møde skal Udsatterådet prioritere, i hvilken rækkefølge rådet vil tage fat på fokusområderne og hvordan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Ungeværestedet gør en stor forskel for børn og unge mellem 14 – 25 år, men der er brug for at alle udbreder kendskab til tilbuddet. Social og Psykiatri kan altid kontaktes.


Psykiatricenter Brohøj søger en psykiatrikoordinator.


Budgetforslag 2023 bliver sendt i høring i Udsatterådet i uge 24. Frem for at formulere et skriftligt høringssvar ønsker Udsatterådet et høringsmøde med Økonomi, hvor rådets bemærkninger bliver skrevet ned.


Den 14. juni behandler Økonomiudvalget sagen med tre nye medlemmer til Udsatterådet. Herefter mangler Udsatterådet én livsekspert, for at rådet er fuldtalligt. Udsatterådet drøftede muligheden for at finde en ung livsekspert.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.