Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 29 september 2022, kl. 11:00
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Afbud: Majbrit Bjerke.
 
Helen Sørensen (A) deltog som suppleant for Steen S. Hansen.
Elizabeth Riber Christensen deltog som suppleant for Hanne Rose Andersen-Aagaard.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke.


Dagsordenen blev godkendt og ordstyrer blev valgt.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet vil under denne sag blive orienteret om borgerrådgiverens første årsberetning for perioden 1. maj - 31. december 2021, jf. beslutning i Udsatterådet den 30. august 2021.


Sagen var på Udsatterådets dagsorden til den 9. juni 2022, men blev udsat til dette møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Stevns Udsatteråd, 9. juni 2022, pkt. 13:

Deltog ikke: Thorkil Opperman.


Sagen blev udsat til næste møde den 29. september 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke.


Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er derfor neutral. Borgerrådgiveren har tavshedspligt og fungerer som brobygger mellem borger og kommune. Borgerne kan for eksempel få hjælp til at gennemgå og forstå sager, hjælp til at finde ud af hvem man skal rette henvendelse til og hvordan man skriver en klage. Borgerrådgiveren kan også deltage på møder, som konfliktmægler.


Årsrapporten indeholder lidt statistik og beskriver en række anbefalinger til forvaltningen, på baggrund af de henvendelser der er kommet i løbet 2021.


Det er vigtigt af borgerrådgiveren er synlig, da mange borgere ikke ser kommunens hjemmeside eller er i tvivl om funktionen på grund af titlen ”borgerrådgiver”. Udsatterådet opfordrede borgerrådgiveren til for eksempel ved at møde op på væresteder, så borgerne bliver mere bevidste om muligheden for hjælp. Borgerrådgiveren kontakter relevante parter fra Udsatterådet efter dette møde, for at lave en nærmere aftale.


Der var drøftelser om borgerrådgiverens:

 • ugentligt arbejdstid/timetal. Borgerrådgiveren er er ansat 25 timer og er tæt på at nå sit maksimum for sager. Skal timetallet øges, kræver det en politisk beslutning.
 • placering, hvad er mest optimalt - udenfor eller på rådhuset? I Udsatterådet var stemningen mest for, at borgerrådgiveren bliver placeret på rådhuset.
 • ankesager – status.
 • hvor store krav kan kommunerne stille i forhold til digitalisering, og betyder det i værste fald, at mange sager går under radaren, fordi borgerne ikke er digitale?


Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Siden maj 2021 har borgerne i Stevns Kommune haft mulighed for at få hjælp af en borgerrådgiver. Borgerrådgiveren kan blandt andet hjælpe borgerne med at forstå breve eller afgørelser fra Stevns Kommune eller hjælpe borgeren videre med en sag, hvis kommunikationen med kommunen er gået i hårdknude. Borgerrådgiveren er ansat af kommunalbestyrelsen og er således adskilt fra kommunens administration.


På udsatterådsmødet den 30. august 2021 var borgerrådgiveren på besøg og det blev besluttet, at borgerrådgiveren skulle besøge udsatterådet én gang årligt i forbindelse med afgivelse af årsrapporten. Borgerrådgiveren deltager derfor under denne sag for at orientere Udsatterådet om den første årsrapport, som blev afgivet til kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Arbejdsmarked ønsker at drøfte fokusområder for beskæftigelsesplan 2023 med Stevns Udsatteråd

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. Beskæftigelsesplanens hovedtemaer drøftes.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke.


Beskæftigelsesministeren melder hvert år nogle mål ud, som jobcentrene bliver målt på de kommende år. I 2023 bliver det:


Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.

Arbejdsmarked måler borgernes tilfredshed via interviews og tilfredshedsundersøgelser efter møder med sagsbehandlerne. Et spørgsmål i undersøgelsen giver også borgeren mulighed for at bede om, at blive kontaktet igen. En mulighed som bliver brugt til at skabe overblik og forståelse.


Orienteringen gav anledning til drøftelser om:

 • Har spørgsmålene været de rigtige? Formålet var at begrænse antallet af spørgsmål, så det ikke blev uoverskueligt.
 • Måling i 1 til 4 (indikationer/scorer) medfører ofte, at middelbedømmelsen forsvinder. Valgmuligheden 1 til 4 er valgt, så det bliver mere synligt af resultatet, hvad Arbejdsmarked skal handle på.


Udsatterådet anfægtede beskæftigelsesplanens værdighedsbegreb, fordi det ikke indtænker en respekt for borgerens kontrol over sit liv. Centret for Menneskerettigheder i Danmark udgav i 2017 rapporten "Menneskerettigheder i Kommunerne", som blandt andet indeholder en undersøgelse af udsatte borgeres oplevelser af mødet med kommunen. Udsatterådet påpegede, at når kommunen kan henvise til de internationale udviklingsmål, bør kommunen også have kendskab til menneskerettighederne, som de kommer til udtryk i forholdet mellem forvaltning og
borger.


Flere ledige skal opkvalificeres.

Arbejdsmarked har fokus på, at man ikke uddanner borgere til arbejdsløshed, men hjælper mod job hvor ledigheden er lav.


Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

Udsatterådet drøftede:

 • et forslag om at flygtninge kan få job som makker i ældreplejen, hvor man mangler personale. Dog kan sprogproblemer være en stor udfordring.
 • at arbejdsmarkedet skal kunne rumme andre mødetider, som kan hænge sammen med for eksempel busforbindelser og familieliv.


Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse

Ordningerne med personlig assistance og kompensationskort til ledige borgere med en funktionsnedsættelse er vigtigt værktøjer i forhold til dette mål.


Udsatterådet spurgte ind til servicehunde. Dette hører under Sundhed & Omsorg og søges via hjælpemiddelkontoret.


Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Dette kan være svært i øjeblikket, da ledigheden er lav.


HOI-Loven

Stevns Kommunes Tværfaglige Velfærdsprogram (TVP) fungerer rigtig godt, og interviews med borgerne viser stor tilfredshed med indsatsen.


Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

 Stevns Udsatteråd

Beskrivelse af sagen

Hvert år skriver Arbejdsmarked i Stevns Kommune en beskæftigelsesplan for det kommende år. Det gør landets øvrige kommuner også. Beskæftigelsesplanen skal beskrive, hvordan Stevns Kommune arbejder med at imødekomme Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål. I år ønsker Arbejdsmarked at drøfte nedenstående temaer med Stevns Udsatteråd, forud for udfærdigelsen af beskæftigelsesplanen.


Ministermål
I 2023 er de beskæftigelses politiske mål:

 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
 2. Flere ledige skal opkvalificeres
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft


Fælles for målene er, at de skal være med til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft, og at kommunerne bruger den lave ledighed til at få flere med i arbejdsfællesskabet.


HOI-Loven

I 2023 kommer der en ny lov på området. Den kaldes HOI-loven. HOI står for Helheds Orienteret Indsats. loven skal sikre:

 • Fælles kultur på tværs af forvaltninger i kommunerne, hvor der arbejdes med de samme mål for borgeren
 • Sammenhængende udredning og en helhedsorienteret plan for borgeren
 • Frie rammer for kommunerne til at finde de rette løsninger sammen med borgeren


Stevns Kommune på forkant

Stevns Kommune har i en årrække arbejdet efter de retningslinjer som HOI-Loven forventes at udmønte. Gennem vores Tværfaglige VelfærdsProgram (TVP) tildeles familier i udsatte positioner en Borgerkonsulent, som arbejder tværfagligt og med fuld myndighed sammen med familierne i programmet og sikrer at indsatser på tværs af centrene, er meningsfulde og koordinerede.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal beslutte, om rådet vil afgive høringssvar til den nye Fritids- og Idrætspolitik, som blev sendt i høring via mail den 6. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 • Udsatterådet beslutter, om rådet vil afgive høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke.


Udsatterådet drøftede den nye Fritids- og Idrætspolitik og fremsender følgende høringssvar:


Udsatterådet finder politikken meget overordnet og efterlyser mere konkrete beskrivelser, som viser hvordan man hjælper alle borgere.


Politikken ligger ud med FN´s verdensmål, hvor det 10. mål ”mindre ulighed” bliver fremhævet. Udsatterådet har svært ved at se, hvor verdensmålet indgår i politikken – altså hvad vil kommunen gøre, for at det kan mærkes hos de udsatte borgere i Stevns Kommune.


I forhold til Udsatterådets målgruppe er det vigtigt:

 • at der også arrangeres aktiviteter, som ikke koster noget, så alle borgere, uanset økonomisk situation, har mulighed for at deltage.
 • at man kan få hjælp til for eksempel fodboldstøvler eller andet, som kan være dyrt at anskaffe.
 • at man også tænker mindre miljøer, så man er tryg – også hvis man er sårbar, og ikke har det godt med mange mennesker.
 • at man tænker bredde i tilbud, da udsatte borgere– ligesom alle andre, gerne vil deltage i mange forskellige ting.
 • at man ikke kun at tænker sports- og idrætsaktiviteter, men også fritidsaktiviteter i bred forstand.
 • at man tænker i fællesskaber, som forebygger ensomhed. Vigtigt både på væresteder, men også på plejecentrene.


Høringssvaret blev sendt til viderebehandling efter mødet.

Sagens gang

Udsatterådet.

Beskrivelse af sagen

Den 17. august godkendte udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) et udkast til en ny Fritids- og Idrætspolitik for Stevns Kommune. Udvalget besluttede også, at sende politikken i høring.


Den nye politik er blevet udarbejdet i løbet af 2022 med input fra mange interesserede og foreninger på området - se bilag.


Fritids- og Idrætspolitikken blev sendt i høring i Udsatterådet via mail den 6. september 2022, og Udsatterådet skal nu beslutte, om rådet vil afgive høringssvar inden høringsfristen den 3. oktober 2022 kl. 12.


De indkomne høringssvar vil blive samlet i en hvidbog, vurderet af forvaltningen og indgå i den endelige politiske behandling og godkendelse af politikken i kommunalbestyrelsen til november.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med de enkelte fokusområder og mærkesager.


Under denne sag skal Udsatterådet også beslutte, hvordan rådet finder den sidste livsekspert, så rådet bliver fuldtalligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager
 2. Udsatterådet beslutter, hvordan rådet vil finde den sidste livsekspert.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke og Helen Sørensen.


Udsatterådet gik i gang med drøftelsen om

 • hvad er en udsat?
 • hvornår man er udsat?
 • hvornår er man tidligere udsat?
 • hvad er en livsekspert, og skaber ordet for store forventninger til rollen i Udsatterådet?
 • hvad er en bruger?
 • hvad gør vi i vores samfund, som udsætter andre?
 • hvad kan ændres, så vi ikke skaber udsatte?
 • hvordan kan Udsatterådet påvirke politikken i Stevns Kommune?


Det blev besluttet, at Udsatterådet tager sagen op som temadrøftelse/workshop på det næste møde den 1. december.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge rådet vil tage fat på fokusområderne og hvordan.


På udsatterådsmødet den 7. april blev det besluttet, at Udsatterådet vil arbejde på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre. Det blev også besluttet, at Udsatterådet i den kommende tid vil arbejde med områderne:

 • psykiatri.
 • udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021.
 • ensomhed.
 • fattigdom.


Medlemmer i Udsatterådet

Status er, at Udsatterådet i øjeblikket mangler én livsekspert for at være fuldtalligt. Under denne sag skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet finder det sidste medlem.


På udsatterådsmødet den 9. juni 2022 drøftede rådet muligheden for at finde en ung livsekspert.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke og Helen Sørensen.

Udsatterådet blev orienteret om:

 • 1818 – nyt akutnummer. Hjælp gerne med at udbrede kendskab til nummeret.
 • Sundhedspolitikken er blevet forlænget. Se handleplankatalog i de politiske referater fra september måned.
 • Næste landspanelmøde arrangeret af Rådet for Socialt Udsatte afholdes i Odense den 28. oktober kl. 11 – 15.


Orienteringen blev taget til efterretning

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Majbrit Bjerke og Helen Sørensen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.