Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 10 januar 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 10. januar 2023.


Beslutning

Udvalget godkenderdagsordenen.

Resume

Økonomiudvalget fastlægger den økonomiske politik forud for budgetlægningen for 2024 og opfølgningerne på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger de overordnede pejlemærker og målsætninger for den økonomiske styring i Stevns Kommune - og omfatter indeværende år samt de kommende fire år i budgetlægningsperioden. Den fastlægger også den overordnede tidsplan for budgetprocessen for 2024.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. den økonomiske politik for 2023-2027 godkendes
 2. tidsplan for budgetprocessen for 2024 godkendes


Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg


Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget behandler hvert år den økonomiske politik forud for den kommende budgetproces samt opfølgninger på indeværende års budget. Den økonomiske politik fastlægger rammerne for kommunens overordnede økonomiske styring, herunder:


 • Niveau for den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen
 • Den økonomiske opfølgning, herunder rammerne for drifts- og serviceudgifterne og håndtering af tillægsbevillinger
 • Lånoptagelse
 • Finansiering via leasing
 • Overordnet tidsplan og indhold vedrørende budgetprocessen for 2024-2027


På baggrund af budgettet for 2023-2026 og trods en skattestigning på 1 procentpoint, står Stevns Kommune fortsat over for en væsentlig opgave med at fastholde og videreføre fokus på en langsigtet balance mellem kommunes udgifter og indtægter. Ønsker og behov på anlægsområdet overstiger det råderum, der kan skabes ved overskud på den strukturelle balance. Skattestigningen slår gradvist igennem indtil 2025, hvor det fulde provenu nås, hvilket vil medvirke til at forbedre det økonomiske råderum.


Likviditetsmæssigt står Stevns Kommune stadigvæk udmærket rustet med en forventet likviditet på 132 mio. kr. ved udgangen af 2022 og et budget for 2023-2027, der går i balance set over de fire år. Men gennemførelsen af mange anlægsprojekter i 2021 og et forventet kassetræk på ca. 73 mio. kr. i 2022 har medført et træk på likviditeten i 2022. Der er derudover udsigt til stramme økonomiske aftaler de kommende år på grund af landets overordnede økonomiske situation samt signalerne i det nye regeringsgrundlag, der indikerer offentlige besparelser.


Budgetproces for 2024

Den økonomiske politik fastlægger den overordnede budgetproces for 2024, hvoraf det blandet andet fremgår:


 • Der skal udarbejdes et balancekatalog på 45 mio. kr. til budget 2024-2027, der giver mulighed for prioriteringer
 • Et anlægsniveau på 35 mio. kr. netto, ud fra en hensyntagen til kommunens aktuelle økonomiske situation
 • Fagudvalgene behandler budgetforslagene, inklusive balanceforslag, inden sommerferien for at kunne skabe det nødvendige overblik over forventede udgifter så tidligt som muligt
 • Metode til budgettering af skatter og tilskud (finansiering)
 • Inddragelse af MED-systemet og høringsproces


I bilag 1 til den økonomiske politik er budgetprocessen og den overordnede tidsplan for budget 2024-2027 beskrevet. Budgetprocessen er fastlagt med hensyntagen til de politiske tilkendegivelser, som er givet i forbindelse med budgetprocessen for 2023 samt evalueringen af budgetprocessen.


Evaluering af budgetprocessen for budget 2023

Der er på fagudvalgenes møder i december foretaget en evaluering af budgetprocessen for budget 2023. Evalueringerne er sammenfattet og fremgår af bilag til sagsfremstillingen. Derudover er vedhæftet evaluering fra Hoved-MED.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen


Resume

Alle fagudvalg og Økonomiudvalget får notatet om opmærksomhedspunkter vedrørende budget 2023 til orientering. Notatet beskriver særlige opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2023, for at få en tidlig status på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer. På baggrund af orienteringen skal Økonomiudvalget tage stilling til håndtering af den økonomiske situation.


Derudover skal Økonomiudvalget godkende, at der sker omplacering af budgetter vedrørende el, vand og varme fra de berørte udvalg til en central pulje under Center for Ejendomme.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. notat om opmærksomhedspunkter tages til efterretning og Økonomiudvalget tager stilling til håndteringen af den økonomiske situation
 2. godkende omplacering af budgetter vedrørende el, vand og varme fra nedennævnte udvalg til en central pulje under Center for Ejendomme fra budget 2023 og frem
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 197:

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingenBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 3. januar 2023, pkt. 270:

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 4. januar 2023, pkt. 304:

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingenBeslutning fra Social og Sundhed, 4. januar 2023, pkt. 146:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger)

Ad 1: Udvalget tager notatet til efterretning.

Ad 2: Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget tager notatet til efterretning.


Herudover beslutter udvalget følgende:

 • At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023
 • At forvaltningen skal foretage en beregning på den økonomiske effekt ved at indføre en måneds karensperiode ved opsigelser, afskedigelser o.lign. i 2023. Beregningen skal forelægges for udvalget på mødet den 14. februar 2023
 • At der skal udvises generel tilbageholdenhed i de økonomiske dispositioner i hele organisationen i hele 2023.


Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Udvalget for Børn og Læring - Udvalget for Plan, Miljø og Teknik - Udvalget for Social og Sundhed - Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget


Beskrivelse af sagen

Notatet om opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2023 er en tidlig status på budgettet for 2023, med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2023 tidligt på året. Notatet er vedhæftet som bilag.


Det er lavet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. august 2022, som på nogle områder kan have vist en udvikling, som ikke var forventet i forbindelse med budgetlægningen for 2023. Derudover kan der være kommet ny viden, lovgivning og eventuelle andre forhold, der kan have økonomisk betydning for 2023.


Der er særligt fokuseret på driften. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


Opmærksomhedspunkter i forhold til el, varme og brændstof samt udgifter til ukrainske flygtninge er ikke medtaget på de enkelte udvalgs områder. De beskrives under generelle opmærksomhedspunkter.


Der vil blive fulgt nærmere op på de her beskrevne opmærksomhedspunkter ved den første budgetopfølgning i 2023, herunder også opdaterede skøn for de forventede mer- og mindreudgifter.


Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvordan den økonomiske situation skal håndteres - i forhold til om forventede merudgifter ønskes kompenseret via tillægsbevillinger i forbindelse med den sidste budgetopfølgning, eller om der skal iværksættes en proces med henblik på at finde reduktioner i indeværende års budget.


Flytning af budgetter vedrørende el, vand og varme

Som en del af det vedtagne budget for 2023-2026 er det besluttet, at investeringer og tiltag i forhold til energibesparende foranstaltninger samles i Center for Ejendomme under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Budgetter vedrørende el, vand og varme skal således samles i en pulje under Center for Ejendomme med virkning fra budget 2023 og frem.


Ændringen betyder, at der samlet set flyttes 13,2 mio. kr. til en central pulje under Udvalget for Plan, Miljø og Teknik. De 12,6 mio. kr. flyttes fra de øvrige udvalg og 0,6 mio. kr. flyttes internt under udvalget for Plan, Miljø og Teknik. Fordelingen fremgår af nedenstående oversigt:


Budgetomplaceringer vedr. el, vand og varme for 2023 og fremØkonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da den centrale pulje under Center for Ejendomme finansieres af de nuværende budgetter til el, vand og varme


Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til Børnekulturhus Hårlev, som finansieres af rådighedsbeløb på 750.000 kr., afsat i budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til Børnekulturhus Hårlev

2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.


Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 30. november 2022, pkt. 138:


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af budget 2022 blev der på anlæg afsat kr. 750.000, som kommunalmedfinansiering til etablering af Børnekulturhus på Hårlev Bibliotek.


De kr. 750.000 på anlæg blev afsat, som en ekstra medfinansiering til fondsansøgningen i forhold til de midler, som kunne skydes ind i projektet indenfor eksisterende drift.


I foråret 2022 blev ansøgningen til Nordea-fonden afsendt med et samlet projekt på 4,3 mio. kr. og en forhåbning om tilsagn på 50% fondsstøtte.

I juni 2022 modtog Stevns Kommune den glædelige nyhed, at Nordea-fonden ville støtte projektet med 50% = 2,150 mio. kr.


Projektet løber over en 3-årig periode fra 2022-2024, og projektet er nu så langt i sin opstart, at der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.


Projektets budget og finansiering er sammensat således:2022

2023

2024

I alt

Fondstilsagn

142.500

1.003.750

1.003.750

2.150.000

Kommunalfinansiering Anlæg

200.000

350.000

200.000

750.000

Kommunalfinansiering Drift

400.000

600.000

400.000

1.400.000

I alt

742.500

1.953.750

1.603.750

4.300.000


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 750.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Børnekulturhus Hårlev i budget 2022.

Resume

På grund af forsinkelse i planstrategiarbejdet forelægges ny revideret tids- og procesplan for planstrategi 2023 og kommuneplan 2025 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Forslaget til ændringer i tids- og procesplan for Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025 godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 201:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den 16. december 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen tids- og procesplan for Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.


På grund af forsinkelser i planstrategiarbejdet forelægges nu ny revideret tids- og procesplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Forsinkelserne i arbejdet med planstrategien skyldes hovedsageligt, at der hos kommuneplanlæggeren det sidste halvår har været brugt ekstra meget tid i forhold til de igangværende processer omkring havvindmølleprojekterne, den tiltagende mængde af henvendelser om etablering af parker til produktion af vedvarende energi samt screeningen af egnede arealer hertil.


Ligeledes forventer forvaltningen, at den aktuelle energikrise og en ny regeringssammensætning vil medføre, at nogle af de ændringer i planloven som indtil nu har ligget i kortene måske ikke længere vil gøre sig gældende, men at andre planlovsændringer vil komme til. F.eks. lempelser, som skal sikre etableringen af vedvarende energi i landområderne.

Hvis disse ændringer kommer til, vil det i høj grad påvirke fokusområderne og temaerne i planstrategien. Bl.a. Kommunalbestyrelsens stillingtagen til hvordan og i hvilken grad Stevns Kommune skal sikre produktion af vedvarende energi indenfor kommunegrænsen.

Forslag til ændringer i tidsplanen

Det anbefales fra forvaltningen at der ikke forkortes eller ændres på indholdet i de vedtagne processer for udarbejdelse af den kommende Planstrategi og Kommuneplan. Derfor foreslås det, at planstrategiprocessen forlænges og at vedtagelsen af begge planer dermed forskydes.

Som følge heraf vil Planstrategi 2023 blive vedtaget primo 2024 og Kommuneplan 2025 vil blive behandlet og vedtaget sidste halvdel af 2025.


Forslag til ny proces for Planstrategi 2023 fremgår af Bilag 1

Forslag til ny proces for Kommuneplan 2025 fremgår af Bilag 2

Tids- og Procesplanen som blev vedtaget i 2021 fremgår af Bilag 3


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2023 kan legalitetsgodkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at


1. taksterne for 2023 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

2. budget for 2023 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 198:

Udvalget anbefaler indstillingerne, desuden tilføjes et punkt 3:

3. der gives en kommunegaranti på optagelse af en byggekredit i Stevns Spildevand A/S på 25,2 mio. kr.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har behandlet budget 2023 og takstblad 2023 på bestyrelsesmødet den 2. december 2022.

I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2023.


Taksterne omfatter:

- Tilslutningsbidrag

- Vandafledningsbidrag

- Vandafledningsbidrag for erhversejendomme tilmeldt "trappemodellen"

- Vejafvandingsbidrag

- Behandlingsafgift på renseanlæg

- Tømningsordning

- Refusion af el til minipumpestationer

- Gebyrer og renter


Det er administrationsens vudering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

Retsgrundlag

LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Resume

Affaldssplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Affaldsplanen 2022-2034 godkendes uden ændringer

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 200:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - -Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Affaldsplanen har været i offentlig høring i 8 uger - fra 12. september til den 8. november. Der var oprindeligt planlagt et borgermøde i frobindelse med høringsperioden, men borgermødet blev aflyst da der kun var 2 tilmeldinger.


Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden. Affaldsplanen fremlægges til godkendelse uden ændringer.


De indsatsområder, der fremadrettet kan komme til at påvirke budgetter og affaldsgebyrer i Stevns Kommune, vil blive undersøgt og estimeret, samt politisk behandlet af de relevante udvalg og kommunalbestyrelsen - i overensstemmelse med den nuværende praksis.

Retsgrundlag

Affaldsplaner udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 47, 'Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. January 2022' og de nærmere regler for planens indhold er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 2, 'Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10. december 2021'

Kommunernes affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride imod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan tager afsæt i retningslinjer fra EU.

Det betyder, at der på forhånd er lagt nogle rammer fra nationalt og EU-niveau for indholdet i Stevns Kommunes affaldsplan. I affaldsplanen er der formuleret en række indsatsområder, der også er i fokus i den nationale affaldshåndteringsplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Ældrerådet har gennemgået deres vedtægter og fremsender med denne sag den reviderede vedtægt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådets forslag til ændring af § 3 i rådets vedtægter godkendes.
Beslutning fra Social og Sundhed, 4. januar 2023, pkt. 151:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det kommunalbestyrelsen, som i samarbejde med Ældrerådet fastsætter Ældrerådets vedtægter. I januar nedsatte Ældrerådet en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå rådets vedtægter og forretningsorden. Arbejdsgruppen udarbejdede en række forslag til ændringer i både vedtægter og forretningsorden.


Den 3. oktober godkendte Ældrerådet arbejdsgruppens forslag til ændringer i rådets vedtægter. Forvaltningen har efterfølgende gennemgået og renskrevet Ældrerådets vedtægter, som hermed sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Ældrerådet har følgende ønsker til ændringer i rådets vedtægter:

 • i § 3, stk. 6 står der i de nuværende vedtægter at ”Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter fra embedslægen (Sundhedsstyrelsen) om det sundhedsfaglige tilsyn med kommunens plejecentre m.v. Det samme gælder den årlige redegørelse fra embedslægen (Sundhedsstyrelsen).”


Embedslægen (Sundhedsstyrelsen) ændres til Styrelsen for Patientsikkerhed, da det nu er herfra tilsynsrapporterne kommer. Sætningen "Det samme gælder den årlige redegørelse fra embedslægen (Sundhedsstyrelsen)" slettes, da der ikke længere er gældende procedure. Afsnittet tilføjes at "Rapporterne tilgår ældrerådet via Social og Sundheds dagsordner".


 • i § 7, stk. 1 står der ”Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed.” Dette afsnit tilføjes teksten "Kommunens udgifter til Ældrerådet kompenseres af staten".


Forvaltningens bemærkninger: For så vidt angår forslaget om, at teksten "Kommunens udgifter til Ældrerådet kompenseres af staten" skal indsættes i vedtægternes § 7, stk. 1, anbefaler forvaltningen, at dette ikke imødekommes, da indholdet ikke ses at have nogen reel funktion i forhold formålet med vedtægterne. Det er korrekt, at der tilbage i tiden er tilført bloktilskudspuljen et beløb til dækning af kommunernes udgifterne til sekretariatsbistand, diæter mv. til ældrådsarbejdet, som der er sket ved andre regelændringer eller ændringer i opgavefordelingen, men det indgår i kommunernes generelle finansiering og er ikke øremærket til et bestemt formål.


Ældrerådets nuværende vedtægter er vedhæftet sagen, sammen med Ældrerådet forslag til nye vedtægter.


Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommune har en aftale med DAB om opførelse af plejecenter Solhaven i Store Heddinge. DAB måtte imidlertid primo 2022 efter gennemført licitation af byggeriet konstatere, at byggeriet i den aktuelle situation ikke kunne gennemføres inden for det lovbestemte maksimumbeløb for anskaffelsessummen. Byggeprojektet blev derfor sat på pause for at afvente en bedring af markedssituationen for byggerier og/eller eventuelle ændringer i lovgivning om maksimumbeløb for alment boligbyggeri. 

Der er nu lavet en ændring af reglerne, der betyder, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, at maksimumbeløbet kan overskrides med op til 20%, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. en overskridelse af maksimumbeløb for anskaffelsessummen med 20% for plejecenter Solhaven kan godkendes, såfremt betingelserne herfor i lovgivningen er opfyldt.
 2. finansieringen af merudgiften til køb af serviceareal i 2025 på ca. 3 mio. kr. medtages i budgetprocessen for 2024.
 3. betaling af grundkapitalindskud med yderligere 2.621.000 kr. til Landsbyggefonden og den deraf følgende påvirkning af likviditeten godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. januar 2023, pkt. 149:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Social og Sundhed blev orienteret om, at byggeriet af Solhaven på nuværende tidspunkt ikke kan realiseres inden for maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen på udvalgetsmødet den 6. april 2022 (sag 54).

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 22. juni 2022 (sag 164) en allonge til aftalen med DAB, som betyder, at fristen for, hvornår Solhaven skal stå færdigt, forlænges til 1. august 2025. Endvidere blev det besluttet at udskyde fristen for DABs aflevering af skema B frem til 27. maj 2024 (ved godkendelse af Skema B godkender kommunalbestyrelsen, at byggeriet igangsættes efter afholdt licitation).

Den 9. september 2022 blev bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger offentliggjort. I bekendtgørelsen tilføjes § 13 a og § 13 b, som betyder, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at godkende en overskridelse af anskaffelsessummens maksimumbeløb med op til 20%, såfremt følgende kriterier er overholdt: 

 • Tilsagn om byggeriet er meddelt senest den 31. december 2021 
 • Dokumentation for at byggeriet er gennemgået for besparelser med henblik på at nedbringe anskaffelsessummen. 
 • Boligselskabets revisorer attesterer at byggeriet har fået tilsagn senest den 31. december 2021 og at byggeriet kun kan udføres med en højere anskaffelsessum. 
 • Overskridelsen af maksimumsbeløbet er finansieret ved lån fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden, som beskrevet i §13b. 

I følge § 13 b kan Landsbyggefonden frem til den 30. juni 2024 indenfor en ramme af 1.400 boliger give tilsagn om lån til finansiering af overskridelsen af maksimumbeløbet. Landsbyggefonden kan give tilsagn til 90% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrides med, såfremt der er givet tilsagn til byggeriet senest den 31. december 2021, og overskridelsen af anskaffelsessummen højst er 20%. De resterende 10% af beløbet skal kommunen finansiere ved forhøjelse af grundkapitalindskuddet.

Da forhøjelsen af maksimumbeløbet således finansieres via Landsbyggefonden og forhøjelsen af kommunens grundkapitalindskud, vil forhøjelsen ikke få betydning for den husleje, som Solhavens kommende beboere kommer til at betale.

Forvaltningen og DAB vurderer, at plejecenterbyggeriet Solhaven opfylder kriterierne for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende en overskridelse af anskaffelsessummens maksimumbeløb, samt at de aftalte frister for henholdsvis aflevering af skema B og færdiggørelse af plejecenteret kan overholdes, hvis DAB kan genoptage byggeprojektet nu.

Forvaltningen anbefaler, at forhøjelsen besluttes, da Stevns Kommune i modsat fald vil komme til at stå i en kritisk situation med hensyn til plejehjemskapacitet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Efter den beskrevne justering af projektet forventes køb af servicearealerne på Solhaven samt omkostninger til indretning m.v. at beløbe sig til 14.354.000 kr., opgjort i 2022-priser.

Godkendelse af sagens 2. indstillingspunkt indebærer, at der i budgettet for 2024 skal ske en forhøjelse med ca. 3 mio.kr. af det i forvejen afsatte rådighedsbeløb, som skal bruges til at købe servicearealerne i 2025. 

Desuden medfører godkendelse af sagens 3. indstillingspunkt, at der kan foretages et yderligere kassetræk til grundkapitalindskud på 2.621.000 kr. - så der totalt set kan indbetales grundkapitalindskud svarende til 10% af den nye byggesum i 2022-priser, beregnet ud fra rammebeløbsgrænsen for 2022. Denne rammebeløbsgrænse justeres en gang årligt. 

Der fremlægges særskilt sag til Økonomiudvalget om bevilling til salg af byggegrunden, når det justerede projekt er godkendt. 

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Økonomisk månedsopfølgning
 2. Økonomiudvalget er bestyrelse for Ernst og Karen Møller Andersens Fond og skal meddele fuldmagt til de administrative medarbejdere, der skal disponere over fondens depot samt tilhørende kontantkonti ved at underskrive blanket som medbringes til mødet

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 10. januar 2023.


Beslutning

.