Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 22 september 2022, kl. 18:00
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 22. september 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen.Resume

I forbindelse med Ankestyrelsens godkendelse af Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt fra april 2022, har Ankestyrelsen gjort forvaltningen opmærksom på, at der mangler en præcisering af teksten i vedtægtens § 7 vedr. protokollering af afvigende mening.

Styrelsesvedtægten er tilrettet, og forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt godkendes ved en 1. behandling den 1. september 2022 og en 2. behandling den 22. september 2022
 2. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen godkendes ved en 1. behandling den 1. september 2022 og en 2. behandling den 22. september 2022
 3. Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg godkendes
Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 1. september 2022, pkt. 172:

Ikke til stede: Anne Munch (A) og Tim Christensen (A).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Kommunalbestyrelsen bekræfter beslutningen på mødet i kommunalbestyrelsen den 1. september om tilretning af styrelsesvedtægt og forretningsordner.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Ankestyrelsen har ved skrivelse til Stevns Kommune gjort os opmærksomme på, at der i vedtægtens § 7 mangler præcisering af teksten vedr. protokollering af afvigende mening.

Vedtægtens § 7 skal således justeres, så den er i fuld overensstemmelse med styrelseslovens bestemmelser.


Som allerede anført i Stevns Kommunes nuværende styrelsesvedtægt kan ethvert medlem forlange sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen, hvis medlemmet stemmer imod en beslutning.


Men der mangler også at stå i vedtægtens § 7, at et medlem, der har undladt at stemme, kan kræve sin afvigende mening tilført beslutningsprotokollen, hvis det handler om procedurespørgsmål.


En protokollering i forhold til et procedurespørgsmål kan f.eks. være at man som KB-medlem har undladt at stemme i den aktuelle sag, fordi sagen jvf. delegationsplanen ikke først har været behandlet i et stående udvalg, og at man som medlem ønsker dette særskilt protokolleret. Det kan også vedrører inhabilitet, hvor man som KB-medlem har undladt at stemme i den aktuelle sag, fordi man mener, at et eller flere KB-medlemmer er inhabile, og derved har påvirket sagens udfald.


Den manglende præcisering af tekst er tilsvarende justeret i forretningsordnerne for henholdsvis kommunalbestyrelsen og udvalgene. Disse forelægges ligeledes til kommunalbestyrelsens godkendelse.


I nuværende styrelsesvedtægts § 23 stk. 2 står "6 måneder" dette skal rettelig være 9 måneder. § 23 er tilsvarende tilrettet.


De tilrettede dokumenter er vedlagt sagen. Ændringerne er anført med rødt i dokumenterne.


Ændringer i den kommunale styrelsesvedtægt skal godkendes ved to behandlinger med min. 6 dages mellemrum, jvf. Styrelsesloven. Første behandling den 1. september 2022 og 2. behandling den 22. september 2022.


Ændringer i Kommunalbestyrelsens forretningsorden skal ligeledes godkendes ved to behandlinger jvf. forretningsordenens § 16. Første behandling den 1. september 2022 og 2. behandling den 22. september 2022.


Retsgrundlag

Den kommunale Styrelseslov

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Fastsættelse af regler for flagning ved Rådhuset i Store Heddinge. Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Stevns Kommune, udover de officielle flagdage, flager med:
 • Det grønlandske flag Erfalasorput på Grønlands nationaldag
 • Det færøske flag Merkið på Færøernes nationaldal
 • FN-flaget på FN-dagen
 • EU-flaget på Europadagen
 • Regnbueflaget i forbindelse med Pride-ugen


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Martin Henriksen (løsgænger) og C stiller ændringsforslag om, at flagreglerne skal indholde:


 1. At Rådhuset og alle stevnske institutioner (fx skoler, børnehaver, plejecentre), der har mulighed for det, flager med Dannebrog på de officielle flagdage
 2. At Rådhuset og alle stevnske institutioner flager med det grønlandske flag på Grønlands nationaldag
 3. At Rådhuset og alle stevnske institutioner flager med det færøske flag på Færøernes nationaldag
 4. At Rådhuset ved officielt besøg fra udenlandske gæster flager med deres nationalflag. Besøger de udenlandske gæster eksempelvis en skole, foreslås det ligeledes, at institutionen flager med gæsternes flag på selve dagen
 5. At Kommunalbestyrelsen opfordrer kommunens private aktører på eksempelvis skoleområdet til at følge de samme flagregler
 6. At såfremt der er ønske om at flage med særlige politiske flag, foreningsflag mv. som eksempelvis et kommunistisk flag med hammer og sejl, Christiania-flaget, Greenpeace-flaget eller regnbueflaget, så skal der fra sag til sag stemmes om det i kommunalbestyrelsen. Forslaget skal sættes til afstemning med en skriftlig begrundelse for, hvorfor at Stevns kommune skal fremme den pågældende sag
 7. Udover de fælles regler kan de enkelte institutioner altid bestemme at flage med Dannebrog i forbindelse med en bestemt begivenhed.
 8. Der opstilles en ekstra flagstang ved rådhuset, hvor Dannebrog er øverst, og at der maksimalt flages én dag.


6 medlemmer (C+N+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender ændringsforslaget.

12 medlemmer (A+B+F+V+Ø) kan ikke godkende ændringsforslaget.


Derefter stemmes om et ændringsforslag fra C om, at forvaltningens indstilling godkendes med den tilføjelse, at der opstilles en ekstra flagstang ved rådhuset, hvor Dannebrog er øverst, og at der maksimalt flages én dag:


6 medlemmer (C+N+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender ændringsforslaget.

12 medlemmer (A+B+F+V+Ø) kan ikke godkende ændringsforslaget.


Derefter stemmes om et ændringsforslag fra F om, at forvaltningens forslag godkendes med den tilføjelse, at der tages stilling fra gang til gang om flagning med politiske flag/foreningsflag.


7 medlemer (C+F+N+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender ændringsforslaget.

11 medlemmer (A+B+V+Ø) kan ikke godkende ændringsforslaget.


Derefter stemmes om forvaltningens indstilling:


12 medlemmer (A+B+F+V+Ø) godkender indstillingen.

6 medlemmer (C+N+Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende indstillingen.Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Regler om flagning fremgår ikke af en samlet lov, men findes derimod i en række forskellige forskrifter.


Officielle flagdage er dage, som har en særlig national betydning. Til sagen er vedlagt cirkulære med oversigt over de officielle flagdage. Det er kun statslige myndigheder, som har pligt til at flage på de officielle flagdage fra deres bygninger.

Stevns Kommune har i en årrække ligeledes valgt at flage på de officielle flagdage. Dette sker fra kommunens "hoved-flagstang" ved Rådhuset i Store Heddinge.


Det er i Danmark ikke tilladt at flage med andre nationalflag end det danske uden tilladelse fra Politiet. Dog må der gerne flages med det grønlandske flag, det færøske flag, de nordiske landes flag, FN-flaget og EU-flaget uden tilladelse. Ved Rådhuset i Store Heddinge har der i en årrække været flaget f.eks. med EU-flaget på Europadagen, som er den 9. maj.


Øvrige flag, f.eks. regnbueflaget, er ikke et officielt flag, og det kræver ikke en særlig tilladelse at flage med dette. De seneste år har der efter rundspørge hos de politiske partier været flaget med regnbueflaget ved Rådhuset i Store Heddinge. I år blev der flaget med regnbueflaget fra den 13. august til den 21. august 2022.


Flagning ved kommunens øvrige bygninger administreres indenfor hvert center, og flagningen her har mere karakter af, at blive anvendt på lige fod med en privat flagstangs anvendelse, dvs. flagning i forbindelse med begivenheder på skolen, institutionen m.v.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Resume

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Mulighederne for frisættelse er gældende indenfor dagtilbuds-, folkeskole-, ældre- og beskæftigelsesområdet.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, hvorimod det kun er fire kommune, der har mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket velfærdsområde indenfor dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, der ønskes frisættelse på.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de ansvarlige fagudvalg kvalificerer de udarbejdede potentialebeskrivelser med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilket velfærdsområde der ønskes frisættelse på, herunder om der ved indsendelsen skal anføres en prioritet nr. to.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 80:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget finder, at der vil være gode perspektiver i at blive frisat på et af de to områder - dog ikke vedrørende minimumsnormeringer og klasseloft. Fordelene vurderes at være størst på skoleområdet. Den videre udformning af hvordan og hvad, frihedsgraderne i givet fald skal anvendes til, skal drøftes nærmere med interessenterne.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 7. september 2022, pkt. 103:

Udvalget har ikke supplerende bemærkninger til sagsfremstillingen.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. september 2022, pkt. 105:

Udvalget finder, at der vil være gode perspektiver i at blive frisat på ældreområdet.Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2022, pkt. 127:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


Udvalget videresender sagen til Kommunalbestyrelsens behandling med de afgivne bemærkninger fra de enkelte fagudvalg.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Der blev stemt om to forslag til prioritering af, hvilke områder der ønskes velfærdsområde på:


Forslag til prioriteret rækkefølge: Ældreområdet, folkeskole, dagtilbudsområdet.


9 medlemmer (Helen Sørensen (A), Anne Munch (A)+C+F+N+Martin Henriksen(løsgænger)) godkender forslaget.

9 medlemmer (Henning Urban Dam Nielsen (A), Morten Kasper (A), Tim Christensen (A)+B+V+Ø) godkender ikke indstillingen.


Forslag til prioriteret rækkefølge: Folkeskole, ældreområdet, dagtilbudsområdet:


11 medlemmer (A+B+V+Ø) godkender forslaget

7 medlemmer (C+F+N+Martin Henriksen (løsgænger)) godkender ikke forslaget.


C+F+N+Martin Henriksen (løsgænger) tilkendegiver, at der er tale om en procedurefejl i fremgangsmåden for afstemningen, da rækkefølgen af afstemningerne er bestemmende for udfaldet.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herudover får fire kommuner mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Processen omkring kommunernes frisættelse er fastlagt med to forskudte forløb. Indenfor beskæftigelsesområdet var fristen den 8. august 2022 og for dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet er svarfristen 30. september 2022.


På møde før sommerferien tilkendegav Kommunalbestyrelsen, uden en egentlig formel beslutning, at Stevns Kommune skulle byde ind på beskæftigelsesområdet. Tilkendegivelsen blev afsendt til KL, og vi afventer fortsat en formel tilbagemelding på denne. Dog har forvaltningen en begrundet formodning om, at Stevns Kommune ikke blive udpeget som én af de 4 kommuner, hvorfor der p.t. ikke er arbejdet videre på et egentligt frisættelsesscenarie.


Derimod har forvaltningen set nærmere på mulighederne indenfor de øvrige tre velfærdsområder, og sagen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens stillingtagen. Forud for Kommunalbestyrelsens stillingtagen bliver sagen ligeledes behandlet i de relevante fagudvalg med henblik på kvalificering af de potentialebeskrivelser, som forvaltningen har udarbejdet.


KL opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale. Således at der bliver gode muligheder for i den enkelte kommune og på tværs af kommuner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der til sammen understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Hver kommune skal således inden svarfristens udløb meddele KL, hvilket område kommunen ønsker frisættelse på og evt. begrunde det valgte område. Endvidere kan den enkelte kommune også anføre en prioritet nr. to, hvis førstevalgte område ikke bliver imødekommet.


Efter svarfristens udløb vil KL på baggrund af kommunernes tilkendegivelser gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder.


Til brug for Kommunalbestyrelsens beslutning har forvaltningen udarbejdet en potentialebeskrivelse for hvert af de tre velfærdsområder. Potentialebeskrivelserne er vedlagt sagsfremstillingen.

Beskrivelserne er opbygget med en kort fortælling af, hvad der ønskes frisættelse på, hvilke fordele og ulemper denne vil give, og sidst den forventede effekt.


I overskriftsform omhandler frisættelserne følgende:


Folkeskoleområdet:

Fleksibel klassedannelse understøttet mest mulig co-teaching.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning med maksimalt 28 elever i en klasse.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning baseret på årgang.


Dagstilbudsområdet:

Fleksibel vuggestue- og børnehavegruppe-dannelse med forbillede i NEST-tænkning fra skoleområdet.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om minimumsnormering
  med 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om gruppesammensætning i vuggestue og børnehave.


Ældreområdet:

For at optimere yderligere på ældreområdet ser vi tre områder, hvor vi med fordel kan arbejde med frisættelse:

 1. Forebyggende hjemmebesøg
 2. Faste teams i hjemmeplejen distrikt Hårlev og distrikt Rødvig
 3. Opgør med dobbeltdokumentation


Retsgrundlag

Lovgivningen indenfor for de 4 velfærdsområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der ses på frisættelser indenfor eksisterende rammer. Det må dog forventes et ikke ubetydeligt ressourcetræk knyttet til det forestående arbejde omkring en velfærdsaftale, eksempelvis i forhold til facilitering af processen.

Resume

Som følge af en tilflytning af børnefamilier, som har været højere end forudset i befolkningsprognosen, samt vanskeligheder med at rekruttere dagplejere, er der opstået en kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet.


Sagen er tidligere behandlet i Udvalget for Børn, Unge og Læring på udvalgsmøde i april og to udvalgsmøder i juni. På det seneste møde besluttede udvalget at sende løsningsforslag i høring i dagtilbuddene forud for, at der træffes politisk beslutning om, hvordan den nødvendige kapacitet skabes. Forvaltningen har på baggrund af de hidtidige politiske tilkendegivelser og input/ønsker fra høringssvarene udarbejdet et katalog med løsningsforslag. Forvaltningen fremlægger sammen med løsningskataloget et forslag til den kombination af løsningsmuligheder, som forvaltningen samlet set vil anbefale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. etablere følgende i Nordstevns:
  1. Lærkehuset - Permanentgørelse af midlertidig vuggestue + A-B (Forslag 1 – Alternativ 1)
  2. Lodbjerggård - Etablering af vuggestue i personalerum + A-B (Forslag 2 – Alternativ 2)
  3. Strøby Børnehave – forbliver som ren børnehave + A-B (Forslag 4 – Alternativ 4)
  4. der arbejdes videre med enten købe bus til skovgruppe eller etablere skovbørnehave i lejede lokaler (Forslag 13 eller Forslag 14)
 2. etablere følgende i Hårlev:
  1. Bulderbo – Leje af pavillon til specialgruppe, etablering af vuggestue i specialgruppens lokaler + A-B (Forslag 6 – Alternativ 2)
  2. Hotherdalen – Køb af spejderhytten og permanentgørelse af midlertidig vuggestue (Forslag 7 – Alternativ 1)
 3. etablere følgende i Sydstevns:
  1. Humlebien/Rødtjørnen – Etablering af ekstra vuggestue ved omrokering af vuggestue, børnehave og specialgruppe + A-B (Forslag 10 – Alternativ 2)
  2. Rødvig Børnecenter – Etablering af vuggestue i motorikrum og + A-B (Forslag 12 – Alternativ 1)
 4. der gives en anlægsbevilling på 5.103.000 kr. til ovenstående projekter i 2022.
 5. anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 3.458.000 kr.
 6. afledt drift på 475.000 kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslag 2023.
 7. anlægsinvesteringen og afledt drift til indstilling 1.4 medtages i budgetforslag 2023Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 78:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Ad 1.1-1.3.

Udvalget anbefaler indstillingerne.


Ad 1.4.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere skovbørnehave i lejede lokaler (Forslag 14).


Ad 2.1.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (C) kan ikke anbefale indstillingen, da der ikke ønskes pavillon-byggeri, og der peges på Forslag 8 om ombygning af klubhus i Hårlev som en mere langsigtet løsning.


Udvalget peger på, at Forslag 8 som en langsiget løsning bør indgå i budgetdrøftelserne.


Ad 2.2.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 3.1.

Udvalget anbefaler at sende forslaget i høring i de to berørte dagtilbud, og at udvalget får kompetencen til efterfølgende at tage endelig stilling til forslaget.


3 medlemmer (A+F+V) anbefaler tillige, at der er etableres en pavillion i tilknytning til Erikstrup Børnecenter (Forslag 11).


Ad 3.2.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 4.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet på 7.013.000 kr. i 2022.

1 medlem (C) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet på 2.571.000 kr. i 2022.


Ad 5.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler, at anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 5.368.000 kr.


1 medlem (C) anbefaler, at anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 926.000 kr.


Ad 6.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler, at afledt drift på 815.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023.

1 medlem (C) anbefaler, at afledt drift på 135.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023.


Ad 7.

Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2022, pkt. 126:

Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N) og Bjarne Nielsen (V)


Ad 1.1-1.3.

Udvalget anbefaler indstillingerne.


Ad 1.4.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere skovbørnehave i lejede lokaler (Forslag 14).


Ad 2.1.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (C) kan ikke anbefale indstillingern, da der ikke ønskes pavillong-byggeri, og der peges på Forslag 8 om ombygning af klubhus i Hårlev som en mere langsigtet løsning.


Udvalget peger på, at Forslag 8 som en langsigtet løsning bør indgå i budgetdrøftelserne.


Ad 2.2.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 3.1.

Udvalget anbefaler at sende forslaget i høring i de to berørte dagtilbud, og at udvalget får kompetencen til efterfølgende at tage endelig stilling til forslaget.


4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler tillige, at der etableres en pavillon i tilknytning til Erikstrup Børnecenter (Forslag 11).


Ad 3.2.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 4.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet på 7.013.000 kr. i 2022.

1 medlem (C) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet på 2.571.000 kr. i 2022.


Ad 5.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler, at anlægsbevillingen i2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved brug af kassebeholdningen på 5.638.000 kr.


1 medlem (C) anbefaler, at anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 926.000 kr.


Ad 6.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler, at afledt drift på 815.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023.

1 medlem (C) anbefaler, at afledt drift på 135.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023.


Ad 7.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


12 medlemmer (A+B+F+V+Ø) godkender anbefalingen fra et flertal i Økonomiudvalget med den præcisering i punkt 3.1, at det er Udvalget for Børn, Unge og Læring, som får kompentencen til at tage stilling til forslaget efter endt høring.


6 medlemmer (C+N+Martin Henriksen(løsgænger)) kan ikke godkende anbefalingen fra et flertal i Økonomiudvalget og anbefaler, at der arbejdes med mere langvarige løsninger, fremfor pavillonbyggeri. Derudover ønskes, at der indføres deltidspladser i daginstitutionerne, samt øget hjemmepasning, der på den korte bane kan afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Det ønskes, at der med budget 2023-2026 afsættes midler til at løse opgaven på kort og langt sigte. Samtidig ønskes det belyst, hvordan vi kan tiltrække flere dagplejere til området.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn, Unge og Læring behandlede på udvalgsmødet den 5. april 2022 første gang en sag om kapacitetsudfordringer i områderne omkring Hårlev og Strøby Egede. Her viste forvaltningens analyse af det daværende børnetal og den forventede tilgang i resten af 2022 et behov for at etablere op mod 40 nye vuggestuepladser. På udvalgsmødet den 23. juni behandlede udvalget en opdateret prognose, som pegede på, at der også er behov for flere vuggestuepladser i Sydstevns samt flere børnepladser i Nordstevns og Hårlev. Det var derfor forvaltningens anbefaling, at der etableres følgende antal ekstra pladser:Vuggestue/dagplejepladser

Børnehavepladser

Nordstevns

20

20-30

Hårlev

10+

20

Sydstevns

20

0


Det var også vurderingen, at etableringen af vuggestuepladser er mest hastende, idet behovet for ekstra børnehavepladser først forventes at begynde at slå igennem mod slutningen af året.


På udvalgsmødet den 23. juni blev resultatet af en digital opmåling af alle ti dagtilbud i kommunen ligeledes fremlagt. Opmålingen viser, at der er variation i, hvor meget indendørsareal institutionerne har til rådighed, set i forhold i til det antal børn, institutionerne aktuelt er normerede til. Med udgangspunkt i arealopgørelsen har forvaltningen beregnet et potentiale for at indskrive flere børn, hvis der på tværs af kommunens dagtilbud sker en harmonisering af areal pr. indskrevet barn.


På dagtilbudsområdet fastlægger bygningsreglementet, at der skal være minimum 2 m2 pr. børnehavebarn og 3 m2 pr. vuggestuebarn. Desuden opereres der i branchevejledningen for opførelse eller renovering af daginstitutioner med tre kvalitetsniveauer:


 • C-niveau svarende til bygningsreglementets minimumskrav
 • B-niveau der svarer til 3,5 m2 pr. børnehavebarn og 4,5 m2 pr. vuggestuebarn
 • A-niveau der svarer til B-niveau, men har herudover ekstra aktivitetsrum, som ikke medregnes i opgørelsen over børnekvadratmeter.


Den foretagne opmåling viser, at ét af kommunens dagtilbud ligger på et niveau, som svarer til et sted mellem B og C, fire dagtilbud ligger på niveau B, tre dagtilbud ligger på niveau mellem B og A, og to dagtilbud ligger på det højeste niveau A.


Et flertal i udvalget besluttede på den baggrund at sende følgende løsningsforslag i høring i kommunens dagtilbud:


 • der sigtes mod at oprette yderligere vuggestuepladser i de af kommunens daginstitutioner, hvor arealet pr. barn er højere end niveau B
 • behovet for yderligere børnehavepladser søges løst gennem løsninger med børnehavebus fremfor yderligere reduktion af antal m2 pr. barn


Det udsendte høringsmateriale er vedlagt som bilag 1.


Der er indkommet høringssvar fra alle kommunens 10 daginstitutioner samt BUPL. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.


Forvaltningen har udarbejdet en ”hvidbog” (bilag 3), som indeholder et resumé af de enkelte høringssvar samt forvaltningens bemærkninger.


På baggrund af udvalgets drøftelser og høringssvarene fra dagtilbuddenes har forvaltningen udarbejdet tre løsningskataloger. Et for hvert område (bilag 4-6 - i bilag 4a, 5a og 6a fremgår anlægsinvesteringer mv. og er lukkede bilag af konkurrencemæssige hensyn). Katalogerne indeholder en række alternativer, som i forskellige kombinationer kan udvide kapaciteten på dagpasningsområdet. Forvaltningens vurdering af de forskellige løsningsforslag og de økonomiske omkostninger er indeholdt i løsningskatalogerne.


I bilag 7 er løsningsforslagene vist i oversigtsform. I bilag 7a fremgår anlægsinvesteringer mv. og er et lukket bilag af konkurrencemæssige hensyn.


Som nævnt kan den ønskede kapacitetsudvidelse opnås gennem forskellige kombinationer af løsningsforslag. Men ud fra en samlet vurdering af de forskellige hensyn anbefaler forvaltningen følgende for hver af de tre geografiske områder:


Område Nordstevns: I hele Nordstevns er der frem mod sommeren 2023 jf. behovsprognosen behov for oprettelse af yderligere 20 vuggestuepladser og 20-30 børnehavepladser.


På baggrund af konkrete vurderinger af bygninger, børnegrupper, økonomi og høringssvar, vurderes det, at behovet for vuggestuepladser i område Nordstevns kan løses gennem en permanentgørelse af den midlertidige stue i Lærkehuset på 13 børn (forslag 1 - Alternativ 1) samt 13 nye vuggestuepladser gennem harmonisering til B-niveau i Lodbjerggård Børnehus (forslag 2 - Alternativ 2). Det er forvaltningens vurdering, at der efter konkrete fysiske opmålinger kan tilvejebringes den resterende nødvendige kapacitet på B-niveau for at nå op på de 20 vuggestuepladser.


For at imødekomme behovet for børnehavepladser i Nordstevns foreslår forvaltningen, at der som led i harmonisering fra arealniveau A til B sker en opnormering med 7 børnehavepladser på Lodbjerggård (Forslag 2 - Alternativ 2) samt med 11 pladser i Strøby Børnehave (Forslag 4 - Alternativ 4).

Da det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at der kan blive behov for mellem 20-30 ekstra børnehavepladser i Nordstevns, foreslås det tillige, at der enten anskaffes en Skovbørnehavebus (Forslag 13) eller oprettes en egentlig skovbørnehave som selvstændig institution (Forslag 14). Ud fra parkeringsmæssige forhold vurderes det, at en busløsning bedst tilknyttes Lodbjerggård eller Strøby Børnehave. En skovbørnehave i lejede lokaler/areal vurderes at kunne være etableret medio 2023, hvis der kan findes en egnet lokation. En driftssikker børnehave skal op på et sted mellem 30-50 antal børnehavebørn, så en skovbørnehave skal sandsynligvis kunne optage børn på tværs af områderne for at have et tilstrækkeligt underlag. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med at afdække muligheden for en egentlig skovbørnehave, inden der tages endelig stilling til de to forslag.


Område Hårlev: I område Hårlev er der frem mod sommeren 2023 jf. behovsprognosen behov for oprettelse af yderligere 10+ vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.


På baggrund af konkrete vurderinger af bygninger, børnegrupper og høringssvar vurderes det, at det samlede forventede pladsbehov i området bedst kan imødekommes ved, at Bulderbo opnormeres med 10 ekstra vuggestuepladser samt 20 ekstra børnehavepladser. Det kan ske gennem Forslag 6 - Alternativ 2, som indebærer, at der opstilles en pavillon til institutionens specialgruppe samt en harmonisering af m2-anvendelsen til B-niveau på både vuggestueniveau og børnehaveniveau. Der vil desuden være behov for at foretage en ombygning af fællesrummet samt en mulig opdeling af et eksisterende funktionsrum.


Det foreslås endvidere, at der sker en permanentgørelse af den løsning, som er etableret med en vuggestuegruppe i Hotherdalen, som er muliggjort ved brug af Spejderhytten på Vinkelvænget 3 som aktivitetsområde til Hotherdalen. Dette kan ske ved, at lejeaftalens option på køb af Spejderhytten for 100.000 kr. benyttes (Forslag 7 - alternativ 1).


Område Sydstevns: I hele Sydstevns er der frem mod sommeren 2023 jf. behovsprognosen behov for oprettelse af yderligere 20 vuggestuepladser i området.


På baggrund af konkrete vurderinger af bygninger, børnegrupper og høringssvar foreslås det, at behovet for vuggestuepladser i området kan løses gennem følgende to forslag:


Der etableres 9 nye vuggestuepladser og 7 nye børnehavepladser (Forslag 10 - Alternativ 2) i Humlebien ved ombytning af børnegrupper med Rødtjørnen, så der kan oprettes en ekstra vuggestuegruppe på 9 børn i Humlebien (nuværende stue nednormeres, så der er 11 børn pr. stue). Rødtjørnens vuggestue vil i denne løsning skulle flyttes til Humlebien, mens specialgruppen fra Humlebien vil skulle flytte til Rødtjørnen. I denne løsning inddrages desuden to "klasseværelser" i den gamle skolebygning i Egestrædet, som Humlebien skal råde over.


Det foreslås endvidere at oprette ekstra 13 vuggestuepladser i Rødvig Børnecenter gennem harmonisering af arealanvendelsen mod B-niveau i Rødvig Børnecenter (Forslag 12 - Alternativ 1) ved at anvende det eksisterende motorikrum som stue.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 5.103.000 kr. til udvidelse af kapacitet i dagtilbuddene. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 3.458.000 kr. Den afledte drift i 2023 på 475.000 kr. medtages i budgetforslag 2023.


Anlægsinvestering og afledt drift på yderligere kapacitet i Område Nordstevns medtages i budgetforslag 2023.

Resume

Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal udarbejde varmeplaner for afvikling af naturgas, og at alle ejendomsejere med olie- eller gasfyr skal have klar besked, om der bliver udarbejdet et fjernvarmeprojekt for deres område inden årets udgang. En ny kortlægning viser foreløbig, at der ser ud til at være potentiale for etablering af lokale fjernvarme i tre af kommunens fire udviklingsbyer. Det indstilles at beslutte foranalyser i to udviklingsbyer, bistand ifm. lokale initiativer i andre byer, samt tidspunkterne for infomøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende, at forvaltningen iværksætter foranalyser vedr. Store Heddinge og Hårlev snarest muligt
 2. godkende, at kommunen yder bistand herunder til evt. foranalyser vedr. alternative scenarier i byområder, hvor scenariet, der ligger til grund for den gennemførte kortlægning, ikke tegner til at være gennemførlig, jf. sidste afsnit i bilag 3
 3. der afholdes to offentlige møder om varmeplanlægningen i Stevns, forslag til mulige datoer er 10. og 11. oktober
 4. tage tidsplanen for og skitsen af indholdet i Stevns Kommunes strategiske varmeplan til efterretning
 5. tage orientering om arbejdet med at etablere et varmeforsyningsselskab på Stevns til efterretning
 6. tage skitsen til infomøder om varmeplanen til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. september 2022, pkt. 137:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2022, pkt. 128:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


Udvalget anbefaler indstillingen med den supplering i forhold til indstillingens pkt. 1, at der også iværksættes en foranalyse for Strøby Egede.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Kommunalbestyrelsen godkender Økonomiudvalgets indstilling.Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

En medarbejder fra SWECO deltager under behandlingen af punktet med en kort præsentation.


Kommunalbestyrelsen blev på mødet 22. juni 2022 orienteret om Regeringens udspil ”Danmark kan mere II” fra april 2022 samt om status for fjernvarmeområdet på Stevns, jf. bilag 1.


Med udgangspunkt i ovennævnte udspil har Regeringen og KL den 29. juni 2022 indgået en ”Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne”, jf. bilag 2.


Aftalen fastlægger bl.a. (punkt 1 og 3), at kommunerne i 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede. Kommunerne skal endvidere sikre, at der inden udgangen af 2023 i udgangspunktet udarbejdes og godkendes de projektforslag for fjernvarme, der skal indfri varmeplanen mhp. at etablere et grundlag for udrulning af fjernvarmen inden udgangen af 2028.


Aftalen fastlægger endvidere (punkt 2), at alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr inden udgangen af 2022 får besked om udrulning af fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte fyret med fx en varmepumpe.


Kortlægning

Forvaltningen har bestilt konsulentfirmaet SWECO til at lave en indledende kortlægning af potentialet for etablering af kollektiv varmeforsyning i Stevns Kommune. Udgangspunktet er etablering af en kollektiv varmeforsyning bestående af et nyt produktionsanlæg med et luft/vand varmepumpeanlæg som grundlast og en elkedel som spids- og reservelastenhed og anvendelse af isolerede fjernvarmerør sammenlignes med omstilling til individuelle varmepumper. Jf. bilag 3 og 4.


Kortlægningen viser, at etablering af ovennævnte løsning må forventes at 1) have et stort tilslutningspotentiale, 2) have en fornuftig selskabsøkonomi og 3) være fordelagtig rent samfundsøkonomisk set ift. individuelle varmepumper i Hårlev, Store Heddinge, og Strøby Egede, der alle har naturgasforsyning.


Strategisk varmeplan og varmeprojekter

Ifm. orienteringen af kommunalbestyrelsen om status for fjernvarmeområdet i juni 2022 oplyste forvaltningen, at man forventede efter sommerferien at lægge op til politisk stillingtagen til, hvilke potentielle områder for lokale fælles varmeforsyningsprojekter, forvaltningen skal arbejde videre med henblik på at få udarbejdet eksempelprojekter, som kunne indgå i den strategiske varmeplan.


Forvaltningen vurderer imidlertid pba. drøftelser med fagfolk og KLAR forsyning samt resultatet af kortlægningen, at ressourcerne er bedre anvendt ved at påbegynde arbejdet med at få belyst konkrete projekter nærmere; i første omfang vha. en foranalyse, jf. beskrivelsen i bilag 3, af de konkrete muligheder i Hårlev og Store Heddinge, som er de to byer, der falder bedst ud i kortlægningen. Foranalyserne vil udgøre grundlaget for udarbejdelse af egentlige projektforslag.


Den strategiske varmeplan forventes således alene at præsentere,

 1. for hvilke områder der planlægges udarbejdet projektforslag og hvornår samt, hvordan en proces frem mod et evt. tilbud til bygningsejere om tilslutning til fælles varmeforsyning generelt forløber; herunder kort om baggrunden for udvælgelsen af områderne
 2. at borgere og virksomhedsejere i de øvrige dele af kommunen selv vil skulle tage initiativ og drive evt. mindre fælles lokale varmeprojekter, lidt om hvad det kræver, og hvordan kommunen og evt. også et nyt forsyningsselskab kan/vil bistå på forskellig vis
 3. relevante regler samt muligheder for hjælp og vejledning til varmebesparelser og etablering af individuel varmeforsyning baseret på vedvarende energi.


Forvaltningen forventer at forlægge udkast til strategisk varmeplan for Kommunalbestyrelsen til december, jf. tidsplan i bilag 5.


Hvad kommunens bistand kan bestå i ift. punkt 2 herover, samt på hvilke betingelser kommunen evt. bidrager til finansiering af i første omgang foranalyser er skitseret kort til slut i bilag 3. Forvaltningen er aktuelt i dialog med borgere i Klippinge, Varpelev og Boesdal.


Etablering af forsyningsselskab

Stevns Kommune og KLAR forsyning er ved at undersøge mulighederne for at etablere et varmeforsyningsselskab på Stevns. Oplæg til beslutning herom forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.


Klar besked til ejere af ejendomme

Forvaltningen få løbende henvendelser om muligheden for at få fjernvarme. Og etablering af fjernvarmeprojekter kræver, at der løbende arbejdes på at skabe opmærksomhed omkring planerne. Derfor har forvaltningen på kommunens lovet at invitere til infomøde i oktober om resultatet af kortlægningen og om, hvilke muligheder, der tegner sig. Formålet med møderne er især at give deltagerne en forståelse af, hvad de kan forvente sker/ikke sker, og hvordan tidsperspektiverne kan se ud.


Da informationsbehovet afhænger af, hvorvidt folks ejendomme ligger inden for eller uden for byområder, hvor der på baggrund af SWECO’s kortlægning vurderes af være basis for at gennemføre et fjernvarmeprojekt, eller hvor der med udgangspunkt i lokale kræfter evt. vil kunne blive etableret en anderledes løsning i mindre skala, vurderer forvaltningen, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde to offentlige møder hhv. den 10. og 11. oktober. Planen for afvikling af møderne er skitseret i vedlagte bilag 6.


Kommunen skal endvidere, som nævnt indledningsvist, ved udgangen af året med brev informere alle ejere af ejendomme med gas- eller oliefyr. Denne information skal omfatte en række elementer, som Energistyrelsen forventes at komme med bidrag til i løbet af efteråret. Herudover vil den tage udgangspunkt i indholdet i kommunens strategisk varmeplan. I forlængelse heraf tænkes afholdt informationsmøde januar 2023.


Udarbejdelse af den strategiske varmeplan og aktiviteter i tilknytning hertil, som foranalyser og infomøder, finansieres via midler til anlæg "Kystsikring, klimahandleplan", hvor der i budget 2022 er afsat 0,5 mio. kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Det videre arbejde forudsætter at, der i budget 2023 indgår de i lov- og cirkulæreændring tildelte 0,8 mio. kr. til varmeplanlægning fordelt med 0,4 mio. kr. i årene 2023 og 2024. Beløbet skal anvendes til kommunens videre arbejde med varmeplaner og varmeprojekter m.v.

Resume

Koordinationsgruppen bestående af direktører/chefer fra det tekniske område i de fire ejerkommuner har i samarbejde med KLAR Forsynings direktion udarbejdet vedlagte forslag til en ny fælles ejerstrategi, som er godkendt på både Ejermøde og i Bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Ejerstrategi for KLAR Forsyning godkendes.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 6. september 2022, pkt. 136:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. september 2022, pkt. 129:

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)


Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er taget udgangspunkt i grundstrukturen og disponeringen i den gældende ejerstrategi. Som noget nyt præciseres det i indledningen, at KLAR Forsyning er en meget vigtig partner i kommunernes arbejde med grøn omstilling, herunder den nationale målsætning om en klimaneutral forsyningssektor allerede i 2030. Det er desuden vigtigt, at KLAR Forsyning agerer bæredygtigt og arbejder med de verdensmål, der er relevante for selskabet.


I afsnittet om samarbejde beskrives de nye samarbejdsformer, som er besluttet med den nye ejeraftale, herunder etablering af en koordinationsgruppe og en årlig ejerdag. Det præciseres tillige, at koordinationsgruppen løbende orienteres om processen, når selskabets egen strategi revideres.


I afsnittet om økonomi og effektiviseringer er der indsat en bestemmelse om, at KLAR Forsyning på det årlige ejermøde skal redegøre for hvilke effektiviseringer, der er opnået, og hvilke der forventes de kommende år. Selskabet skal desuden udarbejde en indkøbspolitik, som skal tage udgangspunkt i kommunernes. Fremover skal der endvidere ske en bedre koordinering med kommunernes budgetbehandling. Koordinationsgruppen orienteres således om de planlagte takstændringer umiddelbart efter sommerferien, så der er klarhed over dem, inden kommunerne godkender deres budgetter endeligt.


I afsnittet om medarbejdere er der indsat en bestemmelse om, at KLAR Forsyning skal sørge for at have formuleret en politik for god adfærd, herunder vedrørende modtagelse af gaver og andre fordele. I afsnittet om kommunikation er indbygget et afsnit om, at borgmester, kommunaldirektør og yderligere 1-2 centrale embedsmænd gives adgang til så vidt muligt alt bestyrelsesmateriale i samtlige selskaber.


Endelig lægger ejerstrategien op til, at Klar Forsyning fortsat markerer sig aktivt i debatten om sektorens rammevilkår, herunder søger indflydelse gennem brancheorganisationer m.v.


Ejerstrategien har været drøftet på Ejermøde den 7. juni 2022 med deltagelse af kommunernes borgmestre/kommunaldirektører samt på bestyrelsesmøde i KLAR Forsyning den 21. juni 2022.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).


Det åbne møde sluttede kl. 19.40

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 22. september 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V).