Dagsordener og referater

Senest opdateret 15-08-2022

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 4 maj 2022
MødestedMødelokale 1
UdvalgSocial og Sundhed
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunalbestyrelsesmedlem Steen S. Hansens lovligt forfald fra den 1. maj 2022 skal udvalget beslutte hvem, der i fraværsperioden skal være formand og/eller næstformand for udvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget fastlægger formand og/eller næstformand i Steen S. Hansens fraværsperiode


Beslutning

Tim Christensen (A) blev valgt som midlertidig formand.


Sagens gang

Social og Sundhed -

Beskrivelse af sagen

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunalbestyrelsesmedlem Steen S. Hansens lovligt forfald fra den 1. maj 2022 skal udvalget beslutte hvem, der i fraværsperioden skal være formand og/eller næstformand for udvalget.


Jvf. Styrelsesloven vælger et udvalg selv sin formand og næstformand, hvilket kan ske, så ofte som udvalget finder det nødvendigt.


Udvalget for Social og Sundhed har tidligere peget på Steen S. Hansen (A) som formand og Martin Henriksen (løsgænger) som næstformand.


Udvalget vil således skulle fastlægge, om der skal vælges ny formand i Steens S. Hansens fraværsperiode eller ny næstformand, såfremt Martin Henriksen indtræder som formand i fraværsperioden.


Stedfortræderudpegningen vil som udgangspunkt løbe frem til Steen S. Hansens tilbagevenden.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes Styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Da der jf. gældende lovgivning skal udbetales fuldt vederlag i op til 9 måneder i Steen S. Hansens fraværsperioden vil der i fraværsperioden være ekstra udgifter til formandsvederlag samt evt. vederlag til udvalgsplads. Disse ekstra udgifter påvirker ikke udvalgets budgetramme, da budgettet hertil er afsat på Økonomiudvalgets budgetramme.

Resume

TUBA tilbyder rådgivning og terapi for unge mellem 14-35 år, som er vokset op i familier med alkohol og/eller stofmisbrugsproblemer. Denne sag lægger op til fagudvalgets årlige dialogmøde med TUBA.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. tage orienteringen og dialogen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Regionsleder for TUBA Sjælland, Marc Krabbe-Sørensen deltager på mødet og vil orientere om TUBA og TUBA’s indsats i Stevns Kommune gennem 2021.


TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere. Tilbuddet er gratis for unge mellem 14 - 35 år.


I februar 2017 indgik Stevns Kommune og TUBA en partnerskabsaftale. Som løbende opfølgning på aftalen afholder fagudvalget et årligt dialogmøde med TUBA.


Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.


Partnerskabsaftale, Statusrapport for TUBA Stevns 2021 og Årsregnskab 2021 for TUBA Stevns er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen. TUBA's årlige tilskud fra Stevns Kommune er på 221.000 kr. i 2022.

Resume

På dette møde introduceres udvalget for socialområdet/psykiatrien og myndighed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. introduktionen tages til efterretning.
Beslutning fra Social og Sundhed, 6. april 2022, pkt. 55:

Udvalget beslutter at udskyde orienteringen til næste møde.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Udvalget vedtog den 5. januar 2022 plan for introduktion til Sundhed og Omsorg. Som det følger af planen, introduceres udvalget for socialområdet/psykiatrien og myndighed på dagens møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2022 på møderne i maj, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 1,103 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område, og et mindreforbrug på 3,893 mio. kr. vedrørende anlæg.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2022
 2. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og vil indgå i sagen til Økonomiudvalget

Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Ad 2.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til økonomiudvalget med en bemærkning om, at resultatet er tilfredsstillende i lyset af, at der også må forventes en kompensation for corona.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Social og sundhed.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Merudgifter som følge af flygtninge fra Ukraine er ikke medtaget i opfølgningen, da der pt. ikke er overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


De korrigerede budgetter vedrørende driften er eksklusiv budgetoverførsler fra 2021, da overførslerne først er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 31. marts.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,103 mio. kr. fordelt på følgende:


 • Mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,855 mio. kr.
 • Mindreforbrug på øvrig drift på 2,103 mio. kr.
 • Merforbrug som følge af corona på 4,061 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,855 mio. kr. til 2023.


Afvigelsen skyldes primært et ekstraordinært forbrug af vikarer på grund af covid-19-sygdom i årets to første måneder.


Budgetopfølgningen for udvalget for Social og sundhed viser følgende:


Overførselsudgifter

Der forventes en mindreudgift på 0,060 mio. kr. på grund af færre bevillinger end forventet.


Serviceudgifter inden for servicerammen

Der forventes en merudgift på 1,343 mio. kr., som består af et overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring med overførselsadgang på 0,855 mio. kr., mindreudgifter på øvrig drift på 1,863 mio. kr. og merudgifter på coronarelaterede udgifter på 4,061 mio. kr. til vikardækning i døgnplejen i årets første måneder.


Serviceudgifter uden for servicerammen

Der forventes en merindtægt på 0,180 mio. kr. vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 3,893 mio. kr., som primært skyldes forsinkelse af plejecenterbyggeriet i Store Heddinge.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 3,893 mio. kr. til 2023.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også i tilfælde af mer-/mindreudgifter som følge af corona.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en merudgift i 2022 på 1,103 mio. kr. vedrørende drift og en mindreudgift på 3,893 mio. kr. vedrørende anlæg.


Der forventes overført 0,855 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og 3,893 mio. kr. vedrørende anlæg.


Resume

Udvalget for Social og Sundhed introduceres til principperne for ressourcetildelingen til Døgnplejen, som dækker plejecentre, hjemmepleje og sygepleje.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Social og Sundhed introduceres til principperne for ressourcetildelingen til Døgnplejen, som dækker plejecentre, hjemmepleje og sygepleje.


Ressourcetildelingen til Døgnplejen er godkendt i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2022, og denne sag handler derfor ikke om ændringer i niveauet for tildelingen.


Sagen handler om historikken bag ressourcetildelingsmodellen, principperne for tildelingen, samt hvordan ressourcetildelingsmodellen kan bruges i budgetfasen for 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhedsudvalget vedtog på møde den 6. april 2022, at sag om modeller for madservice skal genoptages på dette møde med bl.a. en uddybning af den nuværende madserviceordning samt information om retningslinjer for tilberedning af maden.


Herudover ønsker udvalget at få brugerundersøgelsen fra 2018 vedlagt som bilag samt at få beskrevet proces for gennemførelse af ny brugerundersøgelse i 2022.


Sagsfremstilling inkl. beslutning af 6. april 2022 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget tager stilling til om, og i givet fald hvilke af de tre modeller, forvaltningen skal regne videre på de økonomiske konsekvenser af:

      a. etablering af produktionskøkkener på alle kommunens plejecentre eller

      b. etablering af leve- og bomiljøer med køkken i alle boenheder på kommunens plejecentre eller

      c. nøjes med at etablere et produktionskøkken på det kommende plejecenter Solhaven i St. Heddinge som en afprøvning før yderligere ændringer på øvrige plejecentre.

Beslutning

4 medlemmer (A+V+Ø) ønsker ikke, at der foretages yderligere beregninger.


1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) ønsker, at der regnes videre på mulighed b.

Sagens gang

1. behandling: Social og Sundhedsudvalget

Sag genoptaget: Social og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af sagen

Afsnitsleder for Madservice, Anne-Marie Thøgersen, deltager under punktet.


Den 6. april 2022 fik fagudvalget fremlagt tre forskellige alternative modeller for madservice til kommunens borgere på plejecentrene. Udvalget drøftede de fremlagte forslag og besluttede at genoptage sagen på dette møde med yderligere belysning af:


 1. Hvad vi allerede gør i dag med hensyn til måltider morgen, middag og aften, samt på hhv. hverdage og weekender.
 2. Hvilke retningslinjerne der er for tilberedning af maden, udsendt af centralkøkkenet.
 3. Brugerundersøgelsen fra 2018 ønskes vedlagt sagen som bilag, samt beskrivelse af mulig proces for gennemførelse af ny brugerundersøgelse i 2022.


Sagsfremstilling inkl. beslutning af 6. april 2022 er vedlagt som bilag.


Ad 1 og 2

Notat med beskrivelse af hvordan Hotherhavens køkken producerer mad til alle plejecentre og hjemmeboende modtagere af madservice er vedhæftet som bilag. I notatet er det tillige beskrevet, hvordan det kostfaglige personale arbejder på plejecentrene. Notatet henviser til pjecen "Alt om mad på Plejecentre i Stevns Kommune" og til "Instruks omkring færdiggørelse/opvarmning af maden i levebo-køkkener", der begge er vedlagt som bilag. Pjecen og instruksen besvarer spørgsmålet om, hvilke retningslinjer, der er for tilberedning af maden.


Ad 3

Brugerundersøgelsen fra 2018 er vedlagt som bilag.


Næste brugertilfredshedsundersøgelse er planlagt til at finde sted efter sommerferien 2022 med opstart af processen ultimo august og afrapportering i fagudvalget til november 2022.


Før brugertilfredshedsundersøgelsen kan gennemføres skal formålet med undersøgelse afdækkes. Når formålet er på plads, skal der udarbejdes spørgeskemaer og/eller guides for interviews. Disse skal danne grundlag for dataindsamlingen. Herudover skal det planlægges, hvornår og hvordan der skal gennemføres spørgeskemaundersøgelser og/eller interviews herunder, hvem der skal inviteres til at deltage. Når det er afklaret, kan dataindsamlingen finde sted. Dataindsamlingen vil skulle indledes med, at de berørte medarbejdere, borgere og evt. pårørende orienteres om undersøgelsen. Herefter kan selve spørgeskemaundersøgelsen og/eller interviews gennemføres. Når data er indsamlet, skal de analyseres og sammenfattes til den endelige rapport over brugertilfredshedsundersøgelsen 2022.


Videre proces

På baggrund af sagsfremstilling af 6. april suppleret med nærværende oplysninger indstiller forvaltningen til, at udvalget tager stilling til om, og i givet fald hvilke af de tre modeller, forvaltningen skal regne videre på de økonomiske konsekvenser af.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen vil have økonomiske konsekvenser uanset, hvilken af de alternative modeller for madproduktion der vælges.


Det foreløbige estimat på tilbygning på Egehaven er ca. 4,2 mio. kr. Det foreløbige estimat på de øgede personaleressourcer beløber sig til ca. 4,8 mio. kr. årligt for produktion af mad på hvert plejecenter i små centralkøkkener og til ca. 9,5 mio. kr. årligt for produktion af mad ude i hvert leve- og bomiljø. Hertil kommer diverse anlægsudgifter og indkøb af maskiner og inventar på øvrige plejecentre, som vil bliver beregnet nærmere, hvis udvalget beslutter dette.

Resume

Hvert år gennemføres uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og hos kommunens hjemmepleje. De uanmeldte tilsyn for 2022 forventes gennemført i 3. til 4. kvartal. Med denne sag lægges der op til, at Social og Sundhedsudvalget drøfter og beslutter, om der er et særligt fokusområde udvalget ønsker, at tilsynet skal fokusere på ved de uanmeldte tilsyn i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget beslutter om der skal være et særligt fokusområde for de kommende uanmeldte tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i 2022.

Beslutning

Udvalget ønsker særligt fokus på instrukser omkring tilberedning og servering af mad.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af sagen

Serviceloven foreskriver, at der hvert år skal gennemføres uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og hos kommunens hjemmepleje inkl. private leverandører. Tilsynet omfatter indsatsen overfor de beboere og borgere, der modtager kommunens serviceydelser.


Efter de gennemførte tilsyn bliver fagudvalget orienteret om konklusionerne, herunder orienteres udvalget om eventuelle anmærkninger. De uanmeldte tilsyn for 2022 forventes gennemført i 3. til 4. kvartal.


Fokusområdet for tilsyn i 2021, som var det første år med et specifikt ønsket fokusområde, var aktiviteter på plejecentrene.


Med denne sag lægges der op til, at udvalget drøfter og beslutter, om der er et særligt fokusområde, udvalget ønsker, at tilsynet skal fokusere på ved de uanmeldte tilsyn i 2022.


Forvaltningen anbefaler, at fokusområdet i 2022 er plejepersonalets kendskab til, hvordan den varme mad opvarmes korrekt og anrettes, så det ser lækkert ud.

Retsgrundlag

Serviceloven § 151.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i november 2021, at Udsatterådets vedtægter skal ændres, så Udsatterådes medlemmer kun skal godkendes af kommunalbestyrelsen i begyndelsen af en ny funktionsperiode. Udsatterådet har på møde den 7. april 2022 drøftet vedtægterne. Forvaltningen anbefaler efterfølgende, at ændring af medlemmer i løbet af funktionsperioden skal til godkendelse i fagudvalgene. Reviderede vedtægter fremlægges med denne sag til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til Udsatterådets reviderede vedtægter godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udsatterådets funktion blev i 2021 evalueret af både forvaltningen, Udsatterådet og kommunalbestyrelsen. I den forbindelse vedtog kommunalbestyrelsen i november 2021, at Udsatterådets vedtægter skal ændres, så kommunalbestyrelsen fremover kun skal godkende Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år. Mens udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperiode udelukkende skal behandles i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsens beslutning af 25. november 2021 er vedlagt som bilag.


Udsatterådet har på deres første møde i den nye funktionsperiode drøftet kommunalbestyrelsens beslutning samt deres behov for yderligere vedtægtsændringer. Udsatterådet har ikke ønsker til yderligere ændringer af rådets vedtægter, men ønsker at processen med at få nye medlemmer ind i rådet gøres mere smidig. Derfor er Udsatterådets forslag, at udskiftning af medlemmer i løbet af funktionsperioden kun skal til orientering i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Dvs. beslutningskompetencen udenfor ny funktionsperiode kommer til at ligge i Udsatterådet. Referat af Udsatterådets møde den 7. april 2022 er vedlagt som bilag.


På baggrund af kommunalbestyrelsens behandling af sagen i november 2021, anbefaler forvaltningen imidlertid, at nye medlemmer i løbet af Udsatterådets funktionsperiode fortsat skal godkendes på politisk niveau.


Forvaltningens forslag til reviderede vedtægter er derfor, at kommunalbestyrelsen fremover kun skal godkende Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år, og at udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperioden er en beslutningssag i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget. Såvel de gældende som de reviderede vedtægter er vedlagt som bilag.


På den baggrund fremlægges reviderede vedtægter for Udsatterådet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.


De øvrige anbefalinger fra evalueringen i 2021 vil der løbende blive fulgt op på og arbejdet videre med i Udsatterådet i 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022 og tilhørende handleplankatalog udløber med udgangen af 2022. Kommunalbestyrelsen præsenteres for den foreløbige evaluering af Sundhedspolitikkens handleplan 2019-2022, samt for forvaltningens anbefalinger i forhold til det videre arbejde med Sundhedspolitik og handleplan 2023-2026 samt for budget for handleplanens indsatser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Sundhedspolitik 2019-2022 videreføres uændret for perioden 2023-2026
 2. Det besluttes, hvilke indsatser der skal indgå i det reviderede handleplanskatalog 2023-2026, jf. også forslag i sagsfremstillingen
 3. Forslag, der kræver finansiering, indgår i budgetprocessen for 2023.Beslutning fra Børn, Unge og Læring 3.maj 2022, pkt. 54:Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget anbefaler forslagene i sagsfremstillingen.


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. maj 2022, pkt. 94:

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Ad 2.

Drøftet.

Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Ad 1.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen på trods af, at hovedtrækkene i sundhedspolitikken kan støttes. Dette skyldes, at den røgfri arbejdstid indeholder en regel om, at der ikke kan ryges i arbejdstiden i eget hjem i forbindelse med hjemmearbejde.

Ad 2.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler forslagene.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen.

Ad 3.

4 medlemmer (A+V+Ø) anbefaler indstillingen.

1 medlem (Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke anbefale indstillingen.

Sagens gang

 Børn, Unge og Læring - Plan, Miljø og Teknik - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Sundhedspolitikken

Sundhedspolitikken 2019-2022 løber ud med udgangen af 2022. Det betyder, at der skal træffes beslutning om, hvorvidt den nuværende sundhedspolitik skal fortsætte, eller om der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik. Den nuværende sundhedspolitiks fokusområder er fortsat lige så aktuelle, som de var for 4 år siden. Det kræver lang tid at ændre på den generelle sundhedsstatus i en kommune, hvorfor forvaltningen anbefaler, at den nuværende sundhedspolitik fortsætter uændret, dog med et revideret handleplanskatalog. Jf. nedenstående har forvaltningen udarbejdet en status på effekten af de indsatser, som er beskrevet i det nuværende handleplanskatalog med en vurdering af, hvilke indsatser der er implementeret, hvilke der med fordel kan arbejdes videre med, og hvilke nye indsatser der med fordel kan sættes i værk for at forbedre den samlede sundhedsstatus i Stevns Kommune.


Sundhedsprofilen 2021

For fjerde gang er undersøgelsen 'Hvordan har du det' gennemført i Danmark og d. 10. marts 2022 blev undersøgelsens resultater offentligtgjort.

Svarprocenten i Stevns Kommune lå i undersøgelsen på 56 % og giver derfor et godt billede af, hvordan borgerne på Stevns har det.


Resultaterne viser, at det på nogen punkter går bedre og på andre, at der stadig er meget at arbejde med. Undersøgelsen viser, at færre borgere på Stevns ryger end for 4 år siden, men vi ligger stadig højere end landsgennemsnittet og er stadig langt fra ambitionerne om en Røgfri Fremtid (< 5 % af voksne borgere ryger og ingen børn og unge ryger). Unges alkoholforbrug og forbrugsmønster er faldende, men unges alkoholforbrug i Danmark er stadig markant højere sammenlignet med unge i andre lande. Flere borgere mistrives og er ensomme sammenlignet med tidligere år. Særligt de unge, og det gælder både mænd og kvinder og sidst men ikke mindst er flere borgere overvægtige, og flere lever ikke op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet. Der er derfor fortsat behov for forebyggende indsatser i Stevns Kommune på disse områder.


"Sundhedsprofilen 2021 for hele Region Sjælland" samt "Sundhedsprofilen 2021 tal for Stevns Kommune" er vedlagt som bilag. Begge findes desuden på Region Sjællands hjemmeside under følgende link: https://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/samarbejde-og-indsatser/hvordanhardudet/Sider/default.aspx.


Foreløbig evaluering af Sundhedspolitikken 2019-2022

Sundhedspolitikken 2019-2022 har nedenstående 6 pejlemærker, som blev omsat til et handleplankatalog med 14 indsatser i alt.


Status på implementeringen af de 14 indsatser:

4 indsatser ikke blevet igangsat som planlagt på grund af Corona og 2 har det ikke været muligt at igangsætte med de eksisterende personaleressourcer. En indsats er blevet konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger). Øvrige indsatser følger planen, som beskrevet kort nedenfor.


Pejlemærke 1 - Fælles ansvar - fælles indsatser

Den tværgående styregruppe har været medvirkende til at sikre fremdrift af implementeringen af de 14 indsatser. 10 ud af 14 indsatser er blevet implementeret tværgående, det vil sige at mere end ét center har været involveret i implementeringen. Den tværgående implementering af indsatserne har styrket fagligheden, skabt et fælles ansvar for opgaven og været med til at skabe bedre tilbud til borgerne.


Pejlemærke 2 - Børn

Der er 1 indsats under pejlemærke 2 i Sundhedspolitikken: Sundhedspædagogik i skolen. Indsatsen er ikke igangsat, da det ikke var realiserbart med de eksisterende personaleressourcer. Udover indsatsen i Sundhedspolitikken arbejdes der endvidere med en tidlig og forebyggende indsats målrettet børn og unge i regi af den sammenhængende Børne og Unge politik.


Pejlemærke 3 - Tobak

Der er 7 indsatser under pejlemærke 3 i Sundhedspolitikken: Partner i røgfri fremtid - herunder Styrkelse af rygestopkurser og Røgfrit idrætsliv, Røgfri arbejdstid, Røgfri skoletid, Rollemodeller og VBA (Very Brief Advice) - rekruttering til rygestop.

Der er arbejdet med følgende: Stevns Kommune er blevet partner i Røgfri Fremtid, hvor målet er at < 5 % af voksne borgere ryger og at ingen børn og unge ryger i 2030. Der er indført røgfri arbejdstid pr. 1. april 2020 i Stevns Kommune og der er indført Røgfri skoletid. Der arbejdes med at styrke rekruttering til rygestop via VBA-metoden, så flere får tilbudt rygestopkurser. Indsatsen Rollemodeller er konverteret til et 1 årigt partnerskabsprojekt med DGI, hvor der arbejdes med at etablere røgfri fritidsmiljøer i samarbejde med foreningslivet.


Pejlemærke 4 - Alkohol

Der er 1 indsats under pejlemærke 4 i Sundhedspolitikken: VBA som systematisk opsporing af alkoholmisbrug.

Der er arbejdet med følgende: Indsatsen er igangsat, så flere borgere får information om tilbud om alkoholbehandling.


Pejlemærke 5 - Mental sundhed

Der er 2 indsatser under pejlemærke 5 i Sundhedspolitikken: Formidling af tilbud, og Tilbud til unge og voksne med dårlig mental trivsel.

Der er arbejdet med følgende: Der er igangsat en proces med at afdække, hvordan Stevns Kommune kan styrke formidling af tilbud internt, så flere medarbejdere kender til og kan informere og henvise borgere til tilbud. Der er etableret et tilbud til unge og til voksne, der hjælper til at håndtere angst og depression ("Lær at tackle" on-line kursus).


Pejlemærke 6 - Fysisk aktivitet

Der er 5 indsatser under pejlemærke 6 i Sundhedspolitikken: Aktiv bevægelseskultur, Aktiviteter sammen med kultur- og fritidsinstitutioner, Tiltag der motiverer til bevægelse, Fysiske rammer der indbyder til fysisk aktivitet og Let adgang til udearealer der indbyder til fysisk aktivitet.

Der er arbejdet med følgende: Der er opsat 2 børnetrampoliner 2 steder i kommunen, der skal motivere til bevægelse. Der er etableret samarbejde mellem Fritid, Sundhed og Stevns Frivillighedscenter med henblik på styrke fællesskabsdannende aktivteter på tværs. Der er ikke etableret legepatruljer på skolerne, da det ikke har været muligt med de eksisterende personaleressourcer. 'Fysiske rammer..' og 'Let adgang..' er indtænkt i Boligpolitikken fra 2020 og varetages fremadrettet i regi af boligpolitikkens indsatser.


Styregruppens og forvaltningens anbefalinger for handleplan 2023-2026

Styregruppen for implementering af sundhedspolitikken anbefaler, at Sundhedspolitikken for 2019-2022 videreføres uændret, men at der udarbejdes et nyt handleplankatalog for perioden 2023-2026. De målsætninger der er opsat i Sundhedspolitikkens pejlemærker er ikke nået i perioden 2019-2022 og er derfor stadig relevante at arbejde videre med.


Styregruppen anbefaler følgende:


Indsatser der, er implementeret og overgår til drift eller bliver håndteret i regi af anden politik, udgår at handleplankatalog 2023-2026

Indsatserne 3.1 Røgfri Arbejdstid og 3.3 Røgfri skoletid, 6.3 Tiltag, der motiverer til bevægelse, 6.4 Fysisk rammer der indbyder til fysisk aktivitet og 6.5 Let adgang til udearealer.


Det foreslås at følgende indsatser føres videre i handleplankataloget 2023-2026

2.1 Sundhedspædagogik i skolen. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 134 timer fra sundhedsplejen, svarende til 33.969 kr. årligt. (Plus 10 % overhead i 2023 til etablering af stilling fx pc/ telefon mm)

3.4 Partner i røgfri fremtid

3.4B Styrkelse af rygestopkurser

3.4A Røgfri idrætsliv forsættes i 2023, som, opfølgning af projekt i 2022

3.5 VBA (meget kort rådgivning), som systematisk metode til rekruttering til rygestop

4.1 VBA (meget kost rådgivning), som systematisk metode til opsporing af alkoholoverforbrug

5.1 Formidling af tilbud

5.2 Håndtering af Angst og depression. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 76.000 kr. årligt til "Lær at tackle" on-line kurset.

6.1 Aktiv bevægelseskultur på vores skoler og SFO´er. Vil kræve tilførsel af ressourcer svarende til 83.000 kr. i 2023 + 2024.


Det foreslås at oprette følgende nye indsatser i handleplankataloget 2023-2026

 • Stevns Kommune bliver medlem af Sund By Netværket. Det koster 31.031 kr. årligt at være medlem af Sund By netværket.
 • Telefonisk Rygestop/snusstop for børn via Stoplinjen. Et forløb koster 800 kr., svarende til 8000 kr. årligt.
 • Implementering af røgfri matrikler, legepladser mm. Der planlægges med opsætning af skilte, der opfordrer til, at der ikke ryges. 20.000 kr. i 2 år, i l alt 40.000 kr.
 • Årlig handleplan i perioden 2023-2026 hvor ABC for mental sundhed, anvendes som metode og ramme for arbejdet med at styrke mental trivsel
 • Revidering af alkoholpjecer og opfølgning på eksisterende indsatser


Der er 97.375 kr. i overskud fra Røgfri arbejdstid, som er overført fra 2021, som kan indgå i finansieringen af noget af ovenstående i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Afledte økonomiske konsekvenser af sundhedspolitikken optages til prioritering i budgetforslag 2023.

Resume

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunalbestyrelsesmedlem Steen S. Hansens lovligt forfald fra den 1. maj 2022 skal udvalget beslutte hvem, der i fraværsperioden skal være repræsentant i Stevns Udsatteråd.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget beslutter hvem der i Steen S. Hansens fraværsperiode er repræsentant i Stevns Udsatteråd.


Beslutning

Helen Sørensen (A) blev udpeget som midlertidigt medlem af Udsatterådet.

Sagens gang

Social og Sundhed -

Beskrivelse af sagen

Under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunalbestyrelsesmedlem Steen S. Hansens lovligt forfald fra den 1. maj 2022 skal udvalget beslutte hvem, der i fraværsperioden skal være repræsentant i Stevns Udsatteråd.


Stedfortræderudpegningen er gældende i fraværsperioden.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Resume

I starten af 2021 fremlagde KL's konsulentvirksomhed KLK (nu en del af Komponent) en rapport med en række anbefalinger fordelt på fire temaer til forbedret styring af ældreområdet i Stevns Kommune. Med denne sag orienteres om arbejdet med de ti indsatser, som er sat i gang med afsæt i KLK's anbefalinger.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af sagen

KL's konsulentvirksomhed KLK (nu en del af Komponent) fremlagde i sin rapport fra starten af 2021 følgende fire temaer til forbedret styring af ældreområdet i Stevns Kommune:

 • Tema 1: Styring og retning
 • Tema 2: Serviceniveau
 • Tema 3: Systemunderstøttelse
 • Tema 4: Visitation og udfører


Hvert tema blev fulgt af en eller flere anbefalinger. Rapporten er vedlagt som bilag (bemærk, dateringen "Januar 2020" er en fejl, der skulle have stået "Januar 2021").


På den baggrund satte forvaltningen ti indsatser i gang i hjemmeplejen, på plejecentrene, på socialområdet, i myndighed og i sygeplejen. Statusbeskrivelse for de ti indsatser fremgår af vedlagte oversigt.


Indsatserne blev, sammen med de øvrige indsatser på området, prioriteret af fagudvalget den 14. april 2021. Prioriteringen fremgår af vedlagte aktivitets- og projektoversigt.


Centerchef for Sundhed og Omsorg vil præsentere arbejdet med de ti indsatser på mødet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen da indsatserne afholdes indenfor eget budget.

Resume

Med denne sag orienteres om resultatet af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsbesøg i sygeplejen den 1. november 2021 vedr. medicinhåndtering af patienters Methotrexat-behandling. Styrelsen fandt ingen problemer af betydning for patientsikkerheden ved sit tilsynsbesøg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte den 1. november 2021 tilsynsbesøg i sygeplejen vedr. medicinhåndtering af patienters Methotrexat-behandling. Tilsynet var planlagt på baggrund af en stikprøve.


Methotrexat bruges til behandling af leddegigt, psoriasisgigt og andre former for led- og bindevævssygdomme og gives enten som tabletter eller indsprøjtninger. Det er afgørende, at Methotrexat kun gives én gang om ugen og altid på samme ugedag.


Styrelsens samlede vurdering efter tilsynsbesøget er, at der ikke er problemer af betydning for patientsikkerheden i sygeplejen i Stevns Kommune.


Som det fremgår af tilsynsrapporten, fremstod behandlingsstedet sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik i medicinhåndtering af patienters Methotrexat-behandling, og der blev ikke identificeret problemer af betydning for patientsikkerheden. Styrelsen konstaterede endvidere på baggrund af interview og journalgennemgang, at alle målepunkter var opfyldt.


Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.


Tilsynsrapporten vil blive gjort offentligt tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside www.stps.dk i tre år og vil blive tilgængelig på Stevns Kommunes hjemmeside www.stevns.dk.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag orienteres om Handicaprådets årsberetning for 2021, da Handicaprådet jf. deres vedtægt skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådets årsberetning for 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Sundhed og Omsorg - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Handicaprådets vedtægter afgiver Handicaprådet årligt en beretning eller orientering til kommunalbestyrelsen om sit arbejde og virke. Med denne sag orienteres om Handicaprådets arbejde i 2021.


Handicaprådet består af otte medlemmer, heraf fire fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire udpeget efter indstilling af kommunalbestyrelsen.


Handicaprådet afholdt 4 ordinære møder i 2021.


Ud over den almindelige gensidige orientering har Handicaprådet behandlet følgende sager:

 • Ny boligpolitik
 • Ankestatistikker og Ankestyrelsens omgørelsesprocenter
 • Medlemmer til det nye Handicapråd
 • Opstart at Lykkeliga


Handicaprådet har haft temadrøftelser vedrørende:

 • Aktiviteter til børn og unge med et handicap
 • Handicapvenlige strande
 • Tilgængelighed og handicapadgang til kommunale bygninger


Herudover har Handicaprådet arbejdet med følgende:

 • Handicapprisen
 • Midler til aktiverende og forebyggende foranstaltninger (Servicelovens § 79)
 • Midler til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18)
 • Trafiksikkerhedsråd
 • Været repræsenteret i arbejdsgruppe vedr. nyt plejecenter


Handicaprådet har afgivet høringssvar til:

 • Ny boligpolitik
 • Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Budget 2022


Årsberetningen er godkendt af Handicaprådet den 16. februar 2022 og er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Denne sag er en orientering om Ældrerådets arbejde i 2021, da Ældrerådet jf. deres vedtægt skal udarbejde en beretning om sin virksomhed til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådets årsberetning 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Ældrerådets vedtægter udarbejder Ældrerådet i 1. kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år, som sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.


Ældrerådet i Stevns Kommune består af 9 medlemmer og udover rådsmedlemmerne deltager centercheferne for Social og Sundhed og Teknik og Miljø på rådets møder.


Mødeaktivitet mm.:

Ældrerådet har i 2021 afholdt 10 ordinære møder og 1 ekstraordinært møde. Herudover har Ældrerådet deltaget i budgetmøde med fagudvalget og i anledning af ældrerådsvalget har der været afholdt 3 planlægningsmøder. Derudover har rådet været repræsenteret ved møder i Regionsråd Sjælland og ved møder i regi af Danske Ældreråd.


Ældrerådet er repræsenteret i:

 • Stevns Ældreboligselskab - 1 medlem i bestyrelsen
 • Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd - 1 repræsentant
 • Indstillingsudvalg vedrørende frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) - 1 repræsentant
 • Indstillingsudvalg vedrørende aktiviteter og forebyggende foranstaltninger til ældreforeninger (Servicelovens § 79) - 3 repræsentanter
 • Styregruppe vedr. nyt plejecenterbyggeri i St. Heddinge - 1 repræsentant.


Rådet har udpeget én kontaktperson til hvert plejecenter, som løbende orienterer om nyheder begivenheder mm.


Ældrerådet er gennem året blevet orienteret om og har drøftet en række emner og sager. Herunder nævnes nogle enkelte (for en uddybning henvises til årsberetningen):

 • Løbende status vedr. Corona
 • Ældrerådsvalg
 • Ny boligpolitik.
 • Kommuneplan 2021 – 2033
 • Budget 2022
 • Udvikling af plejecentrene
 • Arbejdspres hos kommunens plejepersonale
 • Udfordringer med at rekruttere plejepersonale
 • Biodiversitet og naturpleje
 • Cykelstier og cykelmarkering
 • Madservice
 • Ønske om at afholde borgermøder


Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende:

 • Ny demenspolitik
 • Ny boligpolitik
 • Kommuneplan 2021 - 2033
 • Budget 2022
 • Lokalplantillæg for nye plejecenterboliger
 • Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi
 • Udbud af bleer
 • Udbud af ortopædisk fodtøj
 • Udbud af kompressionsstrømper


Årsberetningen blev godkendt på ældrerådsmødet den 16. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag orienteres om Udsatterådets arbejde i 2021, da Udsatterådet i henhold til deres vedtægter skal afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådets årsberetning 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I henhold til Udsatterådets vedtægter skal rådet årligt afgive en beretning til kommunalbestyrelsen.


Ifølge vedtægterne skal Udsatterådet sammensættes af følgende:

 • 4 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Social og Sundhed
 • 1 kommunalpolitikker udpeget af udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)
 • 3 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer
 • Leder af socialpsykiatrisk værested i Stevns kommune.


Udsatterådet har gennem 2021 haft flere vakante pladser og har derfor løbende arbejdet med at rekruttere nye medlemmer. Dette arbejde fortsætter i 2022.


Udsatterådet har afholdt 3 ordinære møder i 2021. Rådets løbende fokusområder har været:


 • hjemløshed, familier og pårørende, med et særligt fokus på undsatte børn og unge med særlige behov
 • synlighed og åbenhed i forhold til bl.a. kommunens tilbud
 • samarbejde på tværs af fx foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj
 • udbrede kendskabet til psykiske diagnoser


Udsatterådet har haft besøg af den boligsociale medarbejder samt borgerrådgiveren, som hver især har orienteret rådet om deres arbejde. Borgerrådgiveren vil fremover deltage på udsatterådets møde én gang om året i forbindelse med afgivelse af sin årsrapport.


Udsatterådet har afgivet høringssvar til budget 2022. Herudover er Udsatterådets funktion evalueret i 2021.


Årsberetningen blev godkendt på Udsatterådsmøde den 7. april 2022. Årsberetningen samt rådets gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Orienteringerne taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Referat fra ældrerådsmødet den 4. april 2022
 3. Referat af udsatterådsmødet den 7. april 2022
 4. Oversigt over SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder 2022
 5. Nye pakker (afregningsmodel i hjemmeplejen)
 6. Orientering om personalesag

Resume

Underskriftsark for Social og Sundheds møde den 4. maj 2022

Beslutning

.