Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 26 april 2022, kl. 18:00
MødestedStrøbyhallens mødelokale
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
Ikke tilstede: Rasmus Englund (V).
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 26. april 2022.


Beslutning

Ikke tilstede: Rasmus Englund (V).


Godkendt.

Resume

Der arbejdes intenst på planlægeningen af modtagelsen af de ukrainske flygtninge i Stevns Kommune, herunder tilbud til børn, som skal have tilbud om dagpasning og skole. Udvalget havde på april-mødet en drøftelse af situationen vedrørende de ukrainske børn. Udvalget skal nu tage stilling til hovedelementerne i den model, som tilbudene tilrettelægges efter.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Der arbejdes mod at etablere et ”velkomsttilbud” på Mandehoved, som retter sig mod ukrainske børn
 2. Velkomsthuset navngives Nattergalen efter den ukrainske nationalfugl
 3. Velkomsthusets formål er:
  • for børn i skolealderen at bygge bro til det øvrige skolevæsen
  • for børn i dagpasningsalderen at være et åbent pædagogisk tilbud, som forventes udviklet til et egentligt pasningstilbud
 1. De nuværende modtageklasser på Hotherskolen suppleres med oprettelsen af modtageklasser på St. Heddinge Skole til ukrainske skolebørn, når disse skal videre fra Nattergalen.
 2. Mulighederne for at finansiere udgifterne på udvalgets område som følge af forventet tilgang af ukrainske børn drøftes.

Beslutning

Ikke tilstede: Rasmus Englund (V).


Ad 1 - 4

Udvalget godkender indstillingerne.


Ad 5.

Udvalget har drøftet sagen og genoptager drøftelsen på næste møde, hvor der også vil være yderligere oplysningerne fra forvaltningen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Opgaven med at planlægge indsatsen for de ukrainske børn i dagpasnings- og skolealderen er underlagt usikkerheden om, hvor mange ukrainske flygtninge der kommer til Stevns og med hvilken takt, og hvor stor en andel der vil være af børn?


Men hvis der bliver tale om eksempelvist et antal på 400, som boligplaceres på Stevns i en jævn strøm frem mod 1. oktober, og hvis børn og unge under 18 år udgør 40 pct. og er ligelig fordelt på alderstrin, vil udviklingen kunne se således ud:Ultimo måned

Maj

Juni

Juli

August

September

Antal 0-5

11

21

32

43

53

Antal 6-14

16

32

48

64

80

Antal 15-17

5

11

16

21

27

Antalt i alt

32

64

96

128

160


Dette antages at være et maksimumscenarium, som tager udgangspunkt i regeringens udmelding om op mod 100.000 ukrainske flygtninge, hvoraf Stevns Kommunes andel vil være 400.


Modellen for tilbudene til de ukrainske børn skal bedst muligt kunne håndtere usikkerheden omkring dimensionering og planlægningshorisont. Den skal også kunne håndtere, at der er tale om børn, som vi ikke har forhåndskendskab til, og som for manges vedkommende må forventes præget af belastende oplevelser, i nogle tilfælde egentlige krigstraumer.


Forvaltningen foreslår i det lys følgende model for tilbud til de nyankomne børn:


 1. Der oprettes et ”velkomsthus” på Mandehoved, som rummer både et skole/SFO-tilbud og et dagpasningstilbud/åben legestues til nyankomne børn. Der er tale om et midlertidigt tilbud, som giver børnene og deres forældre mulighed for at ”lande”, og det giver mulighed for at vurdere børnenes forudsætninger, herunder om børnene har særlige behov. Efter en for de flestes vedkommende forhåbentlig kort periode i velkomsthuset starter barnet i en ”normal” modtageklasse eller i dagtilbud uden for Mandehoved.
 2. Der oprettes i første omgang to modtageklasser på St. Heddinge skole, som er distriktsskole til Mandehoved. Disse forventes at starte efter sommerferien – der kan blive behov for yderligere modtageklasser, hvis placering i givet fald bedst besluttes senere – afhænig af hvordan ukrainerne bosætter sig.
 3. Der etableres på kort sig ekstra pasningskapacitet i St. Heddinge-området som følge af tilgangen af ukrainske børn – dette skal også vurderes i sammenhæng med den øvrige kapacitetsplanlægning, som pågår på dagtilbudsområdet, men det er forventningen, at der etableres et semi-permament dagtilbud i tilknytning til ”velkomsthuset” på Mandehoved.


Forslaget er uddybet yderligere i vedlagte notat.


De økonomiske konsekvenser af forslaget er ikke beregnet, og vil under alle omstændigheder være stærkt afhængige af antallet af ukrainske flygtninge, som boligplaceres på Stevns. Der vil på udvalgsmødet bliver redegjort yderligere for spørgsmålet, ligesom der vil blive arbejdet videre med disse frem mod udvalgsmødet den 3. maj.


Etatableringen af velkomsthuset på Mandehoved kræver nogle mindre ombygninger, som forvaltningen er i færd med at indhente tilbud på. Det er forventningen, at der vil være tale om en relativ beskeden anlægsudgift.


Til den økonomiske side af sagen hører endelig også, at det er væsentligt at reducere risikoen for, at der etableres ”tomgangskapacitet” fx ved, at der etableres flere modtageklasser på skolerne, end der viser sig brug for. Denne risiko kan ikke elimineres, men vurderes mindsket i den foreslåede model.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der arbejdes fortsat med at estimere de økonomiske konsekvenser som følge af tilgangen af ukrainske børn og unge.

Resume

Underskriftsark for Børn, Unge og Læring den 5. april 2022


Beslutning

.