Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 7 september 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgArbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 7. september 2022.


Beslutning

Godkendt.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhvervs, Kultur og Turisme behandler udvidet balancekatalog til budget 2023-2026. Balanceforslagene vil indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. det udvidede balancekatalog til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede det udvidede balancekatalog.


Ad 2.

Udvalgets anbefalinger fremgår af det udvidede balancekatalog, som er vedhæftet referatet fra mødet, og vil indgå i de videre politiske forhandlinger.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Beskrivelse af sagen

Af materialet til budget 2023-2026, version 2, fremgår det, at der er en betydelig udfordring i kommunens økonomi i forhold til at skabe en langsigtet strukturel balance. Indtægterne fra skatter og tilskud rækker ikke til at finansiere det drifts- og anlægsniveau, som indgår i budgetversion 2. 

Budgetforslagene peger i retning af et kassetræk i størrelsesordenen 34 mio. kr. i 2023 og 53 mio. kr. i 2024. 

Direktionen har på den baggrund igangsat udarbejdelse af et udvidet balancekatalog, hvor der skal udarbejdes forslag for minimum 40-45 mio. kr. ved helårseffekt. Heraf udgør udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes andel 5 mio. kr. 

På Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme-udvalgets områder er der udarbejdet balanceforslag for i alt 4,1 mio. kr. i 2023 og 5,3 mio. kr. i 2024. Det er i 2023 3,5 mio. kr. mere i forhold til de allerede udarbejdede forslag til version 2. Det udvidede balancekatalog indeholder både de nye og de oprindelige forslag, og ændringerne er markeret med blåt. 

De udvidede balanceforslag sendes til Kommunalbestyrelsen den 5. september. Samme dag sendes materialet i høring hos eksterne høringsparter med høringsfrist 13. september, så høringssvarene er tilgængelige inden frist for ændringsforslag.  

MED-organisationen har været inddraget i udarbejdelsen af balanceforslagene. 

Det udvidede balancekatalog indgår i den videre budgetproces.  

Den videre budgetproces
Der er frist for ændringsforslag til budgettet den 19. september kl. 10.
Budgettet 2. behandles i ØU den 27. september og i KB den 6. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, modtager hvert kvartal en status på udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats. Vedlagt som bilag findes status på de 8 konkrete mål, som er opstillet i Beskæftigelsesplan 2022. Dette er anden afrapportering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Ved hver afrapportering sætter Arbejdsmarked fokus på det område, som oplever den mest markante ændring i forhold til foregående afrapportering. I andet kvartal har Stevns kommune oplevet en markant stigning i antal fuldtidspersoner på Selvforsørgelses & Hjemrejseydelse fra marts til maj i 2022. Denne tendens gør sig naturligvis også gældende på landsplan. Stigningen skyldes et stort antal flygtninge, som er kommet til landet på grund af krigen i Ukraine.

Denne stigning vil forventeligt fortsætte ved de kommende målinger. Pr 15. august 2022 er 100 Ukraninere bopælsregistreret i Stevns Kommune. Langt hovedparten (66) er kvinder og aldersfordelingen viser og så at langt hovedparten (57) har en alder mellen 20 og 66 år. En stor håndfuld er ældre end 66 år (7), mens den resterende del udgøres af børn og unge op til og med 19 år.
Kilde: KLs Ukraine rapport

kilde: https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/okonomi-og-styring/flis-faelleskommunal-ledelsesinformation/ukrainerapport/

Pr. 15 august 2022 modtager 45 Ukrainere forsørgelsesydelser fra Stevns Kommune. Dette tal fluktuerer en del og kan fluktuere fra uge til uge. Dette skyldes, at borgere fra Ukraine kan rejse ud af landet og få genoptaget deres sag når/hvis de kommer tilbage indenfor 3 måneder.

Grundene til at rejse ud kan være flere. Her er nogle eksempler:

·         Besøge familie som er immobile eller ikke ønsker at forlade Ukraine

·         Undersøge om det er sikkert, at bo i Ukraine igen

·         Forsøge at finde arbejde andetsteds i verden

·         Hente familiemedlemmer eller vigtig dokumentation eks.vis eksamensbeviser.

Ukrainske borgere, som er selvforsørgende og ikke deltager i integrationsprogrammet fremgår ikke i ydelsestallene. Derfor kan der ikke siges noget præcist om, hvor mange Ukrainere der i øjeblikket forsørger sig selv fuldt, men ikke er tilknyttet jobcentret.  

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Høj beskæftigelse og dermed lav ledighed bidrager positivt til kommunens økonomi. Både iform af færre udgifter til forsørgelsesydelser og ved øget beskatningsgrundlag. Omvendt har øget ledighed negative implikationer for kommunens økonomi. Andelen af ydelsesmodtagere ligger over landsgennemsnit i Stevns Kommune. Forskellen ses dog primært i de stationære ydelser; Tidlig pension, seniorpension, efterløn og fleksjob.

Resume

I denne sag fremlægges Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021, samt Social- og Ældreministeriets kommuneopdelte danmarkskort på socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 82:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Ankestyrelsen udsender hvert halve år statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Én gang om året offentliggør Social- og Ældresministeriet desuden kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet (men altså ikke beskæftigelsesområdet). Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle kommunens danmarkskort på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.


Ankestatistikken vedrører lovgivning, som ligger under henholdsvis Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed og Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.


Vedlagt som bilag er data fra Ankestyrelsen, Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager samt de 3 Danmarkskort med omgørelsesprocenter.


Begrebsdefinitioner

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:


 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.


Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).


Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, jf. også ”Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager”, der er vedhæftet som bilag.


Herudover kan sager, der bliver sendt til Ankestyrelsen havne i kategorien:


Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.


De afviste/henviste klager tæller ikke med i omgørelsesprocenten.


Omgørelsesprocenter

Af Ankestyrelsens statistik for hele 2021 fremgår det, at Ankestyrelsen har modtaget 87 sager fra Stevns Kommune. I 2020 modtog Ankestyrelsen i alt 107 sager fra Stevns Kommune. Det kan dermed konstateres, at der er sket et væsentligt fald i antallet af sager indbragt til Ankestyrelsen fra 2020 til 2021.Forkortelserne står for: LAB = Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAS = Aktivloven, PL = Lov om socialpension, SDP = Lov om sygedagpenge, SEL = Serviceloven, ØVR = Øvrige (Almenboligloven, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl., Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven).


Heraf er de 4 af sagerne afvist, dvs. at Ankestyrelsen har realitetsbehandlet 83 sager fra Stevns Kommune. Heraf relaterer de 35 sig til beskæftigelsesområdet og de 48 til socialområdet, heraf 31 sager på Børn og Lærings område og 17 sager på Social og Sundheds område.

Stevns Kommune har en omgørelsesprocent på 37,3, hvilket er noget højere end landstotalen på 26. Disse tal skal ses i forhold til, de mange sager, der behandles på beskæftigelses- og socialområderne pr. år og hvor mange afgørelser, der ikke påklages. Samtidig bør det nævnes, at procenten for sager, der stadfæstes er 62,7.


Uddybelse Social og Sundheds område

Ankestyrelsen har behandlet 17 sager fra Social og Sundheds område. Heraf har styrelsen i de 11 af sagerne stadfæstet kommunens afgørelsen og hjemsendt de øvrige 6. Det betyder at der er ingen sager på området, hvor kommunens afgørelse er blevet ændret. Når en sag hjemsendes til kommunen skyldes det oftest at der mangler oplysninger i sagen og derfor skal den genbehandles. Ved en hjemsendelse kan kommunen derfor fortsat have truffet en korrekt afgørelsen. Eksempelvis havde Ankestyrelsen hjemsendt en sag til genbehandling hos kommunen, hvor borger vælger at klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden fandt at borger var blevet kompenseret i sagen af kommunen og sagen blev derfor afvist af ombudsmanden. Det skal særligt bemærkes at stadfæstelsesprocent for området er steget og ligger i 2021 på 64,7 %, samt at styrelsen ikke har ændret eller omgjort kommunens afgørelser i sager på området.


Uddybelse af Børn og Lærings område

Der er cirka 550 aktive socialsager i afdeling for Udsatte Børn og Unge. Der kan i en sag være truffet mere end én afgørelse i 2021. Ankestyrelsen har behandlet 31 sager fra Børn og Lærings område. Heraf har styrelsen stadfæstet kommunens afgørelse i 15 sager, ophævet/ændret afgørelsen i 6 sager og hjemvist til ny behandling i 10 sager. Størstedelen af de ændrede eller hjemsendte afgørelser drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste til forældre i forbindelse med et barns funktionsnedsættelse. Ankestyrelsens grundlag for ændring eller hjemvisning er generelt at afdelingens dokumentation i sagerne har været for spinkel eller afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet. Afdelingen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser iværksat initiativer til at øge kvaliteten på området, herunder faglige kurser til medarbejderne som behandler sager om tabt arbejdsfortjeneste, aftale med juridisk medarbejder i kommunen at denne vurderer påklagelser til kommunen inden sager sendes til Ankestyrelsen og afdelingen tager løbende afgørelser fra Ankestyrelsen op til faglig drøftelse mhb. at drage læring.


Uddybelse Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område
De 35 sager fra Beskæftigelsesområdet som ankestyrelsen har behandlet fordeler sig på:

 • 11 realitetsbehandlede sygedagpenge sager. Heraf blev 3 omgjort/ophævet
  og ingen hjemvist
 • 2 realitetsbehandlede sager Kompensationsloven - som omhandler støtte til borgere med funktionsnedsættelse i erhverv. Heraf blev 1 hjemvist sager og ingen omgjort/ophævet
 • På integrationsområdet
  blev 3 sager realitetsbehandlede. Heraf blev 1 omgjort/ophævet og 2 hjemvist
 • På ydelsesområdet, altså udbetalinger og økonomisk støtte til borgerne(lov om en aktiv socialpolitik)var der 8 realitetsbehandlede sager. Heraf
  ingen ophævede/omgjorte men 2 hjemviste
 • LAB(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), Pensionsloven, førtidspensionsloven og almenboligloven har alle en stadfæstelsespct. På 100


Særligt på integrationsområdet og i forhold til kompensationsloven vil Arbejdsmarked tilse, at vores praksis -der går ud på at en faglig konsulent får sagerne til gennemsyn forud for indsendelse til ankestyrelsen- indskærpes.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter

De kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet viser omgørelsesprocenter for socialområdet generelt og for specifikke paragraffer indenfor hhv. børnehandicap og voksenhandicap. De tre kort er vedlagt som bilag.


Socialområdet generelt

Af Danmarkskortet for socialområdet generelt fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 48 afgørelser fra Stevns Kommune i 2021. I 22 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 46. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager (13 %) og 16 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (33 %). Det giver en stadfæstelsesprocent på 54.


På landsplan er omgørelsesprocenten i 2021 på socialområdet 31,8, fordelt på 7,7 pct. af sagerne er ændret eller ophævet og 24,1 pct. er hjemvist. Stadfætelsesprocenten på landsplan er 68,2.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 948 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:


 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • ?Merudgiftsydelse § 41
 • ?Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
 • ?Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 18 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer i 2021. I 12 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (22 %) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (44 %).


På landsplan er 11,2 % af sagerne ændrede/ophævede, 24,7 % er hjemvist og 64,1 % er stadfæstet. På landsplan giver det en omgørelsesprocent på 35,9.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 120 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:

?

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen kun har truffet 3 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer 2021. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0 %) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (67 %).


På landsplan er 4,9 % af sagerne ændrede/ophævede, 29,4 % er hjemvist og 65,7 % er stadfæstet. Det landsplan giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 34,3.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 36 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

Retsgrundlag

Retsikkerhedsloven §79b

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Orientering af status på implementering af sundhedsindsatser i Handleplankatalog til Sundhedspolitikken 2019-2022.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tage orienteringen af Statusdokument til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Handleplankataloget til implementering af Sundhedspolitikken 2019-2022 blev godkendt i juni 2020. I oktober 2020 godkendte chefgruppen Implementeringsplan med Tidsplan for implementering, Retningslinje for Styregruppe, Retningslinjer for Arbejdsgrupper og monitorerings- og evalueringsredskabet MONI-EVA.


Styregruppen har fastlagt tidsplan for status på implementering og orientering i Fagudvalg. Den første årlige statusorientering er fastlagt til august 2021. Derefter august 2022 og foråret 2023. Der er udarbejdet et statusdokument, som sammenfatter alle centres tilbagemeldinger på implementering af de sundhedsindsatser, hvor de har tovholderfunktionen. Statusbeskrivelsen og Handleplankataloget er vedlagt som bilag.


Opsummering af Statusdokument:

2020: De fire indsatser er igangsat.

2021: De fire indsatser er igangsat.

2022: Af otte indsatser er seks igangsat som planlagt. "Sundhedspædagogik i skolen" (Børn og Læring) og "Aktiv bevægelseskultur" (Børn og Læring) blev der ikke bevillget midler til i budgettet, og det har ikke været muligt at igangsætte indsatsen inden for egen ramme.


Fagudvalget bedes forholde sig til de indsatser, som ligger under udvalgets område.


For Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur ig Turisme's område drejer det sig om 3 indsatser:


 • 3.4 B Røgfrit Fritidsliv. Partnerskab med DGI følger tidsplanen. Der er afholdt dialogmøder med foreningerne, der er udarbejdet handleplan for Røgfrit Fritidsliv og der er indkøbt skilte. I august/september produceres en film til kampagne, når handleplan iværksættes.


 • 5.1 Formidling af tilbud. Arbejdsgruppen har udarbejdet et oplæg til drøftelse i styregruppen, der præsenteres d. 8. september, med bud på hvordan formidling af tilbud styrkes.


 • 6.2 Aktiviteter sammen med Fritid og Kultur. Arbejdsgruppen ABC for mental sundhed markerer Frivillig Fredag i 2022. Sundhed præsentere alle sygeplejestuderende og nyansatte sygeplejersker for ABC for mental sundhed ved introduktion. Frivillighedscenteret havde ABC Badge-workshop for børn på Festivallen 'Sol over Stevns'

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet følges. De økonomisk konsekvenser af status på Handleplanens tiltag medtages ved Budgetopfølgning 2, pr. 31 august 2022


Resume

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Mulighederne for frisættelse er gældende indenfor dagtilbuds-, folkeskole-, ældre- og beskæftigelsesområdet.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, hvorimod det kun er fire kommune, der har mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket velfærdsområde indenfor dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, der ønskes frisættelse på.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de ansvarlige fagudvalg kvalificerer de udarbejdede potentialebeskrivelser med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilket velfærdsområde der ønskes frisættelse på, herunder om der ved indsendelsen skal anføres en prioritet nr. to.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 80:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget finder, at der vil være gode perspektiver i at blive frisat på et af de to områder - dog ikke vedrørende minimumsnormeringer og klasseloft. Fordelene vurderes at være størst på skoleområdet. Den videre udformning af hvordan og hvad, frihedsgraderne i givet fald skal anvendes til, skal drøftes nærmere med interessenterne.

Beslutning

Udvalget har ikke supplerende bemærkninger til sagsfremstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herudover får fire kommuner mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Processen omkring kommunernes frisættelse er fastlagt med to forskudte forløb. Indenfor beskæftigelsesområdet var fristen den 8. august 2022 og for dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet er svarfristen 30. september 2022.


På møde før sommerferien tilkendegav Kommunalbestyrelsen, uden en egentlig formel beslutning, at Stevns Kommune skulle byde ind på beskæftigelsesområdet. Tilkendegivelsen blev afsendt til KL, og vi afventer fortsat en formel tilbagemelding på denne. Dog har forvaltningen en begrundet formodning om, at Stevns Kommune ikke blive udpeget som én af de 4 kommuner, hvorfor der p.t. ikke er arbejdet videre på et egentligt frisættelsesscenarie.


Derimod har forvaltningen set nærmere på mulighederne indenfor de øvrige tre velfærdsområder, og sagen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens stillingtagen. Forud for Kommunalbestyrelsens stillingtagen bliver sagen ligeledes behandlet i de relevante fagudvalg med henblik på kvalificering af de potentialebeskrivelser, som forvaltningen har udarbejdet.


KL opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale. Således at der bliver gode muligheder for i den enkelte kommune og på tværs af kommuner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der til sammen understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Hver kommune skal således inden svarfristens udløb meddele KL, hvilket område kommunen ønsker frisættelse på og evt. begrunde det valgte område. Endvidere kan den enkelte kommune også anføre en prioritet nr. to, hvis førstevalgte område ikke bliver imødekommet.


Efter svarfristens udløb vil KL på baggrund af kommunernes tilkendegivelser gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder.


Til brug for Kommunalbestyrelsens beslutning har forvaltningen udarbejdet en potentialebeskrivelse for hvert af de tre velfærdsområder. Potentialebeskrivelserne er vedlagt sagsfremstillingen.

Beskrivelserne er opbygget med en kort fortælling af, hvad der ønskes frisættelse på, hvilke fordele og ulemper denne vil give, og sidst den forventede effekt.


I overskriftsform omhandler frisættelserne følgende:


Folkeskoleområdet:

Fleksibel klassedannelse understøttet mest mulig co-teaching.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning med maksimalt 28 elever i en klasse.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning baseret på årgang.


Dagstilbudsområdet:

Fleksibel vuggestue- og børnehavegruppe-dannelse med forbillede i NEST-tænkning fra skoleområdet.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om minimumsnormering
  med 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om gruppesammensætning i vuggestue og børnehave.


Ældreområdet:

For at optimere yderligere på ældreområdet ser vi tre områder, hvor vi med fordel kan arbejde med frisættelse:

 1. Forebyggende hjemmebesøg
 2. Faste teams i hjemmeplejen distrikt Hårlev og distrikt Rødvig
 3. Opgør med dobbeltdokumentation


Retsgrundlag

Lovgivningen indenfor for de 4 velfærdsområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der ses på frisættelser indenfor eksisterende rammer. Det må dog forventes et ikke ubetydeligt ressourcetræk knyttet til det forestående arbejde omkring en velfærdsaftale, eksempelvis i forhold til facilitering af processen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/'
 2. Turisme – Standard afrapportering af den seneste kommunale overnatningsstatstik – Bilag vedlagt.
 3. Arbejdsmarked foretager skift af fagsystem 1. oktober 2022 - Arbejdsmarkedschef orienterer.
 4. Caféen i Stevnshallen


Resume

Underskriftsark for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme den 7. september 2022.


Beslutning

.