Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 14 juni 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 14. juni 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)


Godkendt.

Resume

ØU besluttede på marts-mødet, at udvalget skulle have en opdatering på sygefraværsindsatserne på juni-mødet. I denne sag beskriver HR, hvad der er gjort og sket de seneste 3 måneder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. redegørelsen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)


Udvalget tager redegørelsen til efterretning.


Økonomiudvalget ønsker fortsat at få forelagt sygefraværsstatistikker hvert halve år.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes sygdomsprocent de første 5 måneder af 2022 er 6,95, mens sygdomsprocenten var på 5,59 i samme periode i 2021. Sygdomsprocenten er således 1,36 procentpoint højere i de første 5 måneder af 2022 sammenlignet med de første 5 måneder af 2021. Coronasygdom er ikke med i opgørelsen. Det er værd at bemærke, at sygdomsprocenten var væsentligt højere i 2. halvår af 2021 end i 1. halvår 2021. Sygdomsprocenten er derfor ikke fortsat stigende men ligger på det højere niveau fra 2. halvår 2021. Dette fremgår af nedenstående figur, hvor Stevns Kommunes sygdomsprocent er opgjort på måneder i perioden fra januar 2021 til og med maj 2022.

Ovenstående betyder, at HR samlet set ikke forventer et væsentligt fald i sygdomsprocenten for hele 2022 sammenlignet med hele 2021. 

Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har offentliggjort sygdomsprocenterne i 2021 for alle landets kommuner. I denne opgørelse indgår coronafravær. Opgørelsen viser, at Stevns Kommune har landets 16. højeste sygefravær og det 5. højeste sygefravær i Region Sjælland i 2021.

En ekstern konsulent med speciale i sygefravær har siden efteråret 2021 arbejdet med sygefraværet på plejecentrene og i hjemmeplejen. I foråret 2021 er dette blevet udvidet til også at omfatte dagpasningsområdet. Konsulenten udarbejder hver måned en oversigt over medarbejdernes sygefravær. Det er konsulentens pointe, at der skal være ekstra fokus at håndtere hyppigt sygefravær hos medarbejderne. Det kan således påvises, at det hyppige sygefravær i sig selv er en indikator for, at disse medarbejdere er i større risiko for at blive langtidssyge. Denne indsats bliver understøttet af HR i forhold til Stevns Kommunes retningslinjer for sygefravær.

Alle ledere var samlet til seminar den 5. og 6. maj. På seminaret var der forskellige workshops, og en af disse workshops handlede om den vanskelige samtale med medarbejdere med meget eller hyppigt sygefravær. Mange ledere deltog i netop denne workshop.

Herudover har ledelsen i Center Økonomi, HR & IT holdt individuelle møder med lederne fra skoleområdet samt lederen af Magnoliegården. Formålet med møderne har været at dykke ned i årsagerne til medarbejdernes sygefravær, men samtidig også høre fra lederen, hvordan arbejdsstedet arbejder med at nedbringe sygefraværet. Endelig har fokus været på at drøfte, hvordan HR bedre kan understøtte arbejdsstedets arbejde med at nedbringe sygefraværet.

I slutningen af november 2021 blev Stevns Kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær revideret. Der skal nu holdes en tættere kontakt med sygemeldte medarbejdere, ligesom der er krav om, at der skal holdes samtaler med medarbejdere med hyppigt sygefravær. HR implementerede de nye forretningsgange i løbet af december 2021 og kommunikerede blandt andet herom på et Fælles Forum møde.

HR har i slutningen af maj og starten af juni spurgt alle ledere om, hvorvidt de kender Stevns Kommunes retningslinjer for håndtering af sygefravær, og om de følger retningslinjerne, når de har en sygemeldt ansat. 66 ledere har svaret på undersøgelsen, og 96 % angiver, at de kender retningslinjerne, og alle angiver, at de følger retningslinjerne, når de har en sygemeldt medarbejder. Det er meget glædelige resultater. Lederne er i undersøgelsen desuden blevet bedt om at komme med deres bud på, hvad der skal til for at nedbringe sygefraværet på netop deres arbejdsplads.  De fleste ledere her benyttet muligheden for at skrive kommentarer, og HR samler nu op på de gode idéer fra undersøgelsen. I første omgang vil det foregå på et møde i Fælles Forum den 10. juni.

I retningslinjerne står der, at leder skal kontakte HR, hvis eller når der er en forventning om, at en medarbejder vil være sygemeldt i mere end 8 uger. HR kan dog konstatere, at dette ikke sker i tilstrækkeligt omfang. Der bliver derfor fulgt op herpå fra HR med direkte kontakt til lederne. Formålet med denne kontakt er at sikre, at sygdomsforløbet bliver håndteret på den mest hensigtsmæssige måde.

Resume

Økonomiudvalget orienteres om den aktuelle status for budgetarbejdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Status tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen orienterer om den indgåede Økonomiaftale og budgetarbejdet i øvrigt.

Resume

Økonomiudvalget skal behandle budgetforslag 2023-2026 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces


Beslutning

Ad 1.:

Budgetforslaget blev behandlet af udvalget.


Ad 2.:

Endelig stillingtagen til de indarbejdede ændringer i budgetforslaget samt ikke indarbejdede ændringer afventer de videre politiske drøftelser.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt i januar 2022, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2023. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene i juni behandler budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026.


Udvalgenes anbefalinger indgår på budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.


Ændringer til budget 2023

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2023, version 1:

 • Overførselsudgifter
 • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
 • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres


Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

 • Lov- og cirkulæreændringer
 • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
 • Anlægsønsker
 • Balance-/prioriteringsforslag


Budgetforslag 2023

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2023 under Økonomiudvalget:


Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -0,802 mio. kr.


Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:


Udover vedtaget service: 2,350 mio. kr.

Balanceforslag: 0 mio. kr.

Anlæg i alt: -10,520 mio. kr., fordelt med:

10,520 mio. kr. vedrørende politiske besluttede anlæg

0 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker


Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2022, når resultatet af økonomiaftalen for 2022 kendes.


Udgifter som følge af ukrainske flygtninge er ikke indarbejdet i budgetoplægget på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i version 2 til august, når resultatet af økonomiaftalen for 2023 kendes og hvordan det håndteres fra statens side – og der formodes at være et bedre overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Budgetprocessen for 2023

Det er som led i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal igangsættes et overordnet økonomistyringsprojekt for perioden 2022-2025, hvor budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder afdækkes. Udvalget for Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget blive afdækket i 2022 og de øvrige udvalgsområder i 2023 og 2024.


Det er målsætningen, at økonomistyringsprojektet vil resultere i konkrete prioriteringsforslag, som skal indgå i den politiske budgetproces på udvalgsområderne Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget. På de tre øvrige udvalgsområder skal der udarbejdes balanceforslag i lighed med tidligere år.


På fagudvalgenes møder i august vil budget 2023 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2023 samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.


Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter fagudvalgenes behandling af budget 2023 i juni og høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne august. De vil ligeledes indgå ved 1. behandlingen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

”Strategi for webtilgængelighed i Stevns Kommune” fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Baggrunden for strategien er Lov om tilgængelighed af offentlige myndigheders websteder og Apps, som trådte i kraft i september 2020.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende strategi for webtilgængelighed.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Webtilgængelighed handler om, at alle mennesker skal have lige muligheder for at betjene sig selv på offentlige myndigheders hjemmesider – også selv om man har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som gør, at man f.eks. er afhængig af en tekstoplæser, ikke kan betjene en mus eller har svært ved at overskue lange tekster.

I Danmark har de offentlige myndigheder arbejdet på at gøre deres indhold mere webtilgængeligt for borgerne i mange år, men først i 2020 blev det et lovkrav via et EU-direktiv.

Webtilgængelighed handler derfor om de principper og teknikker, vi skal følge som myndighed for, at alle kan anvende vores websteder og mobilapplikationer, samt indholdet på stederne i form af tekst, billede, video og dokumenter, som kan downloades.

Af websteder har Stevns Kommune f.eks. stevns.dk, stevnsbibliotekerne.dk og alle siderne i Aula og en mobilapplikation kan f.eks. være den affaldsapp, hvor borgerne kan se tømningskalenderen, melde om manglende tømning osv.

Statistisk set har Stevns Kommune op til 5.000 borgere, som har en eller anden form for funktionsnedsættelse. Dermed har de vanskeligere end andre – eller er i værste fald forhindrede – ved at modtage digital post, anvende obligatorisk selvbetjening, tilgå politiske dagsordener eller f.eks. se deres børns lektier og beskeder fra skolen i Aula. Tilgængelighed er også en hjørnesten i FN’s verdensmål 2030 med princippet om, at ”ingen må lades i stikken”. Webtilgængelighed er altså et redskab til at inkludere mennesker med funktionsnedsættelse i uddannelse, arbejde og samfundet.

I Stevns Kommune arbejder vi med at implementere Lov om tilgængelighed i tre forskellige spor:

 1. Hjemmesider og mobilapplikationer
 2. 3-partssystemer
 3. Dokumenter – primært pdf

Det er en meget stor opgave, og derfor foreligger der nu en overordnet strategi til Kommunalbestyrelsens godkendelse for at sikre den nødvendige forankring. Strategien er organisatorisk forankret i kommunens chefgruppe (styregruppe), som støttes af en projektgruppe og ledelsesfølgegruppe.

Inden for hvert område udarbejdes konkrete taktikker for, hvordan vi skal opnå den nødvendige tilgængelighed. Taktikkerne godkendes i chefgruppen.

Retsgrundlag

Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/692

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Økonomi – forslag

Til budget 2023 vil der blive fremsendt budgetønske omkring den videre implementering af Lov om tilgængelighed med udgangspunkt i de fastlagte taktikker. Udgifterne vil omfatte opgradering og tilkøb til systemer, intern uddannelse, kommunikation mv. fordelt på anlæg og løbende drift.

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en ny årlig befolkningsprognose for Stevns Kommune. Prognosen beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for en 10-årig periode, og er udarbejdet på baggrund af seneste statustal for befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2022 samt en række forudsætninger og antagelser.

Befolkningsprognosen forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. befolkningsprognosen tages til efterretning og indgår som grundlag for det kommende budgetår.

Beslutning

Udvalget tager befolkningsprognosen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har på ny udarbejdet en befolkningsprognose 10 år frem for Stevns Kommune. Den årlige prognose beskriver den forventede demografiske udvikling i Stevns Kommune for perioden 2022-2033. Prognosen er udarbejdet på baggrund af seneste statustal for befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2022 samt en række forudsætninger og antagelser, som beskrives nærmere nedenfor.


Overordnet prognose

Stevns Kommune har siden 2014 og frem til nu oplevet en uafbrudt befolkningsstigning på i alt ca. 1.650 borgere, herunder en stor stigning sidste år på ca. 440 borgere og en knap så stor men dog fortsat mærkbar stigning forrige år på ca. 230 borgere, hvor kommunen rundede 23.000 indbyggere. Stevns befolkningstal forventes at stige yderligere i de kommende år til over 24.000 borgere mod slutningen af prognoseperioden, hvilket vil sige en stigning på ca. 575 personer. Forrige års prognose forventede en samlet stigning på 465 personer. Dette års prognose er således opjusteret.


Opjusteringen skyldes primært, at der fortsat forventes en forøget nettotilflytning, dvs. flere tilflyttere end fraflyttere, og at indvandringen forventes at stige igen i takt med normaliseringen i arbejdskraftens frie bevægelse over landegrænserne efter pandemien, hvilket de seneste statustal tillige indikerer. Samtidig forventes en opførsel af en del nye boliger i de kommende år særligt i og omkring udviklingsbyerne som følge af fremrykkelse af flere lokalplaner. Denne forventede udvikling modsvares af, at der fortsat forventes flere døde end fødte pga. en stigende andel ældre og færre yngre borgere.


Det er fortsat uvist, i hvilken udstrækning følgerne af coronapandemien vil påvirke udviklingen. Ikke mindst på længere sigt er prognosen ret usikker. Især fordi pandemiens betydning for flyttemønstre og boligmarkedet generelt ikke kendes endnu. Dog har de seneste par års befolkningsstigninger, som primært er drevet af en øget nettotilflytning, antydet, at pandemien har ændret på borgernes flyttemønstre og boligønsker.


Prognosen forventes at være mest sikker for så vidt angår de ældste borgere, idet der i høj grad er tale om borgere, som allerede bor i kommunen og som flytter mindre. I de næste 5 år, hvor prognosen er mere sikker, forventes antallet af borgere over 80 år i Stevns Kommune at stige med ca. 650 borgere svarende til ca. 32 pct. Til sammenligning steg aldersgruppen de foregående 5 år med 18 pct. Det vil formentlig betyde en mærkbar stigning i udgifterne til ældreplejen.


Antallet af daginstitutionsbørn under 7 år forventes at stige de kommende år, mens antallet af skolebørn forventes at falde svagt i perioden. Antallet af børn påvirkes erfaringsmæssigt meget af nybyggeriet, og på den baggrund vurderes prognosen for antallet af især de mindre børn at være usikker ikke bare på længere men også på kort sigt.


Befolkningssammensætning

I forlængelse af de overordnede tendenser forventes det, at Stevns Kommune i de kommende år fortsat vil opleve en øget stigning i andelen af borgere over 65 år. Tilsvarende vil antallet af borgere i den erhvervsaktive alder og særligt aldersgruppen af 43-59-årige falde en del, hvilket samlet set forventes at lægge et stigende udgiftspres på kommunen de kommende år. Blandt de 26-42-årige forventes der derimod en mindre stigning og kombineret med en tilsvarende stigende tendens blandt de 0-6-årige, kan det potentielt betyde flere børnefamilier i prognoseperioden.


Fødsler og døde

Stevns Kommune har stadig et fødselsunderskud, hvilket betyder, at antallet af døde overstiger antallet af fødte. Denne tendens vil fortsætte, selvom der er konstateret en fremgang i antallet af fødsler de seneste år og som også ventes de kommende år, hvilket har bidraget til en opjustering af prognosen. Dette modsvares dog af et stigende antal ældre og heraf større dødelighed.


Til- og fraflytning

I de seneste år har Stevns Kommune haft en markant stigende nettotilflytning, det vil sige flere tilflyttede end fraflyttede, som efter et fald et enkelt år har været stigende og ligger nu på det højeste niveau i mange år. Nettotilflytningen forventes at fortsætte med at ligge på et forholdsvist højt niveau de kommende år.


Ind- og udvandring

Stevns Kommune har i flere år oplevet en nettoindvandring, dvs. flere indvandrede end udvandrede. Indvandringen er vanskelig at forudsige, da den påvirkes væsentligt af udefrakommende begivenheder som fx konflikter eller pandemier som i den nuværende situation. Efter en opbremsning sidste år er nettoindvandringen igen stigende, og ser ud til at være på vej tilbage til tidligere niveauer og prognosen forventer at en nettoindvandring til kommunen vil fortsætte.


Forudsætninger

Prognosen baseres på data sammenkørt fra CPR- og BBR-registeret og bygger på forudsætninger og forventninger til fødsler, dødsfald, til- og fraflytning, ind- og udvandring i forhold til arbejdskraftoplandet samt forventninger til de kommende års opførsel af nye boliger i form af et boligprogram.


Boligprogram

I prognoseårene opføres der forventeligt i snit 112 boliger om året, hvilket er baseret på kommunens lokalplaner, rammerne i kommuneplanen samt historik for nyopførte boliger de seneste år. Der forventes primært en opførsel af nye boliger i udviklingsbyerne Strøby Egede, Store Heddinge, Hårlev og Rødvig. Boligprogrammet er udarbejdet på baggrund af usikkerheden af pandemiens virkninger på flyttemønstre, hvilket har medført fremrykning af forventet boligbyggeri, og det kan derfor forventes, at det faktiske antal realiserede, nybyggede boliger må ned- eller opjusteres i forhold til denne prognoses forudsætninger for boligbyggeriet.


Det bemærkes, at der over sommeren og efteråret vil pågå et tværgående udviklingsarbejde i forvaltningen, der skal højne byggedatakvaliteten til brug for boligprogrammet, således at den mere nøjagtigt kan forudse boligbyggeriet og dermed bidrage til at styrke prognosens validitet fremadrettet. Resultatet af dette arbejde forventes implementeret i næste års prognosesæson.


Anvendelse

Befolkningsprognosen anvendes som grundlag for kapacitetstilpasning på børne-, unge- og ældreområdet, og indgår desuden som grundlag for demografiberegninger til budgettet for de kommende år.


I bilag 1 og 2 findes uddybende beskrivelser, illustrationer samt tabeller over prognosens resultater.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Befolkningsprognosen danner grundlag for demografiberegning i forbindelse med budgetlægningen samt kapacitetstilpasningen på daginstitutions-, skole- og ældreområdet.

Resume

Forsikringsenhedens årsrapport er en status for 2021 inden for forsikrings- risikostyrings- og skadesområdet i Stevns Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. årsrapporten tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med denne rapport er at give Direktion, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune.

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2021 har der været i alt 114 arbejdsulykker og 1 erhvervssygdom. Antallet er på niveau med tidligere år.

Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 4.740.988 kr.

På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en præmieudgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 1.109.544 kr.

For ultimo 2021 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 12.606.000 kr. Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditetspåvirkning.

ansvarsskadeområdet har der været i alt 21 skader. I forhold til sidste år er det en stigning på 5 skader. De 13 af skaderne er anerkendte, og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 10.582 kr. 5 sager er blevet afvist. 3 sager er endnu ikke afsluttet. Der er tale om sager, hvor borgere gør krav overfor kommunen.

tingskadeområdet har der været i alt 99 skader mod 97 sidste år. Der er tale om en samlet udgift på 658.565 kr. Langt hovedparten af skaderne og udgifterne er på tjenestebilerne, hvor en øget forebyggende indsats bør overvejes, men vanskeliggøres af den betydelige personaleudskiftning på sundheds- og ældreområdet.

sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 533.893 kr. Der er bl.a. blevet installeret ABA, videoovervågning og transientbeskyttelse.

Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag (drift/anlæg) består af et budget inklusive overførsler fra 2020 på 8,6 mio.kr., et forbrug i 2021 på 6,5 mio.kr. og en overførsel til 2022 på 2,1 mio. kr. Forsikringsområdet har fuld overførselsadgang.

I rapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb samt de kommende aktiviteter. Den mere detaljerede udvikling gennem de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af rapporten, der findes som bilag.

Årsrapporten er forsinket i forhold til tidligere år på grund af personaleudskiftning og fravær i forsikringsenheden i foråret 2022.


Forsikringerne skal i udbud i 2023.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser

Resume

Til orientering fremlægges retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder tages til efterretningBeslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 111:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget tager retningslinjerne til efterretning.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 64:

Udvalget tager indstillingen til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 84:

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. juni 2022, pkt. 89:

Udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Styrelsesloven udøver udvalgene deres virksomhed i møder.


I Stevns Kommune er hovedreglen at udvalgsmøderne afholdes ved fysisk fremmøde.


Et udvalg kan dog beslutte at afholde deres møde, som et virtuelt møde via video eller telefon.


Hvis mødeplanen er fastlagt med afholdelse af fysiske møder, vil en ændring til et virtuelt møde kræve enighed i udvalget.


Formanden eller flertallet i udvalget kan tillade at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde. Mødet vil derved blive afholdt som et hybridt møde, dvs. ved både fysisk og virtuel tilstedeværelse. Som det fremgår ovenfor, er hovedreglen i Stevns Kommune, at udvalgsmøder afholdes ved fysisk fremmøde. Muligheden for virtuel deltagelse skal således opfattes som en undtagelsesbestemmelse som kan bringes i anvendelse, når der foreligger en konkret anledning hertil hos det enkelte medlem.


Møder i Økonomiudvalget og i de stående udvalg er lukkede for offentligheden. Ved deltagelse i virtuelt eller hybridt udvalgsmøde skal hvert udvalgsmedlem, som deltager digitalt, sikre at mødets fortrolighed opretholdes.


Uanset om mødet afholdes fysisk eller virtuelt gælder samme regler vedr. indkaldelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Ved afholdelse af ekstraordinære møder kan formanden fastlægge om mødet afholdes fysisk eller virtuelt.


En Kommunalbestyrelse kan beslutte ikke at tillade hybride møder. I sådanne tilfælde vil det skulle besluttes særskilt. Denne begrænsning er ikke på nuværende tidspunkt besluttet i Stevns Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Udsatterådet har i øjeblikket fire vakante pladser, jf. rådets vedtægter – se bilag. Udsatterådet drøftede sagen på deres møde den 7. april og har nu fundet 3 nye medlemmer, som med denne sag sendes til godkendelse i udvalget for Social og Sundhed, udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende Hanne Rose Andersen-Aagaard (foreningen Retshjælpen på Stevns), Susanne Lintrup (Røde Kors Stevns) og Tanja Lemming Westermann (livsekspert) som nye medlemmer i Stevns Udsatteråd.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 74:

 1. Udvalget anbefaler de foreslåede medlemmer indtræder i Stevns Udsatteråd.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. juni 2022, pkt. 82:

Udvalget godkender indstillingen.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jf. Udsatterådets vedtægter mangler rådet to livseksperter og to repræsentanter fra relevante foreninger for at være fuldtalligt.


Forud for udsatterådsmødet den 7. april havde Retshjælpen på Stevns kontaktet forvaltningen om et samarbejde med Udsatterådet. Tanja Lemming Westermann havde også henvendt sig med at ønske om at blive medlem.


Udsatterådet behandlede henvendelserne den 7. april og besluttede, at rådet gerne ville have begge parter med i rådet. Derudover blev det også besluttet, at forvaltningen skulle spørge om Røde Kors Stevns kunne tænke sig en plads i Udsatterådet.


Både Retshjælpen og Røde Kors har drøftet sagen i deres respektive bestyrelser, og:

 • Retshjælpen indstiller Hanne Rose Andersen-Aagaard - næstforkvinde og frivillig rådgiver i Retshjælpen på Stevns. Hanne arbejder som advokat.
 • Røde Kors indstiller Susanne
  Lintrup – formand for Røde Kors Stevns.


På den baggrund indstiller forvaltningen, at udvalget for Social og Sundhed, udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt Økonomiudvalget godkender Hanne Rose Andersen-Aagaard (foreningen Retshjælpen på Stevns), Susanne Lintrup (Røde Kors Stevns) og Tanja Lemming Westermann (livsekspert) som nye medlemmer i Stevns Udsatteråd.

Retsgrundlag

Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2 vedrørende ”brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.”

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På baggrund af den nyligt afholdte workshop fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse temaer og ambitioner til kommende Fritids- og Idrætspolitik. Inden Kommunalbestyrelsens behandling fremlægges temaer og ambitioner ligeledes til alle udvalg til evt. kommentering og anbefaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik godkendes.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 110:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 61:

Udvalget godkender indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 81:

 1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. juni 2022, pkt. 87:

Udvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

 Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nuværende fritidspolitik, som er fra 2009, og som er en del af en Kultur- og Fritidspolitik, skal afløses af en ny Fritids- og Idrætspolitik, der efter planen skal endeligt vedtages sidst på året.


Ambitioner og temaer til en ny politik (vedlagt som bilag) er resultatet af en bred og inddragende proces.


Processen begyndte i efteråret med input og overlevering fra det tidligere udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. I begyndelsen af året blev Folkeoplysningsudvalget inviteret til et møde, hvor de sammen med det siddende udvalg drøftede og kom med en række input til en ny Fritids- og Idrætspolitik.


Senest blev der i april afholdt en workshop, hvor udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme havde inviteret alle aktører på fritids- og idrætsområdet til at komme med ideer og input til den kommende politik.


De mange ideer og input er nu sammensat med fire tværgående ambitioner og fem temaer.


De fire ambitioner er:

 • I Stevns er der aktive fællesskaber gennem hele livet
 • I Stevns er der en stærk frivillighedskultur
 • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten
 • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet


De fem temaer er:

 • Foreningerne og de frivillige
 • Fritidsliv for børn og unge
 • Aktivt voksen- og seniorliv
 • Sundhed på tværs
 • Fritidsaktiviteter til vands og lands


Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af ambitioner og temaer udarbejde udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Denne vil på augustmødet blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme for herefter at blive sendt i interesenthøring. Efter høringsfristens udløb vil politikken blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvikling Stevns (LAG) har indsendt ansøgning om videreførelse af det årlige tilskud til drift og administration i forbindelse med kommende ny LAG-Periode 2023-2027.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvikling Stevns bevilges et årligt tilskud på kr. 200.000 til løn og administration i den nye LAG perioden 2023-2027Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 73:

 1. Udvalget anbefaler et årligt tilskud på 200.000 kr. til løn og administration i den nye LAG periode 2023-27 under forudsætninger at de nuværende vilkår fastholdes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bolig- og Planstyrelsen har igen tilbudt Stevns Kommune at være LAG-kommune i den kommende programperiode fra 2023-2027.


Stevns Kommune har i mange år være LAG-Kommune. Tilskud og bevilling har været administreret under foreningen "Udvikling Stevns".

Som LAG-Kommune skal der etableres en lovpligtig koordinatorfunktion - denne har i en årrække været købt ind hos Stevns Erhvervsråd.


Som LAG-kommune modtages der årligt kr. 1.564.954 i tilskud, heraf må der max. anvendes 20% til løn og administration, og derved udbetales min. 80% til projekterne.


Programperioden løber over en 6-årlig periode, og vil give spændende investeringer rundt op på Stevns. Erfaringsmæssigt svarer de samlede investeringer i perioden til tilskud x 3 = ca. 22,5 mio. kr. (beregnet ud fra tilskud fra Styrelsen, projektholdernes egen medfinansiering samt tilskud fra øvrige).


For at kunne drive LAG i foreningen Udvikling Stevns er det nødvendigt, at Stevns Kommune er medfinansierende til den lovpligtige koordinatorfunktion. Samlet skal der minimum bruges kr. 500.000 årligt til løn og administration. Styrelsen finansierer de ca. kr. 313.000 (20% af tilskuddet) og Stevns Kommune de resterende kr. 200.000, såfremt ansøgningen imødekommes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, i det det årlige tilskud kan finansieres indenfor det allerede afsatte budget.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om revideret forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 for nyt boligområde syd for Valløby kan godkendes til at sendes i fornyet høring.


Forslaget til spildevandsplantillægget var på dagsordenen ved kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2021, hvor forslaget blev godkendt og sendt i høring (se bilag 1).

Forslaget er primært revideret på baggrund af ændringer i overfladevandshåndteringen, som følge af høringen af det oprindelige forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. håndteringen af overfladevand fra vejarealer og parkeringspladser ændres til at det hele året ledes til forsyningens ledningsnet i Valløby
 2. revideret høringsudkast til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 godkendes og sendes i offentlig høring.
 3. forvaltningen bemyndiges til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høringBeslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 106:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget godkender forslag til håndtering af overfladevand.

2. Udvalget godkender, at forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 sendes i offentlig høring.

3. Udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

Beslutning

Udvalget anbefaler Plan, Miljø og Tekniks indstilling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Området i tillæg 1 er udlagt til en spildevandskloakering, hvor forsyningen står for håndtering af spildevand, og grundejerne selv står for håndtering af regnvand ved nedsivning og fordampning, med udtagelse af vejvand.


Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 har været offentlig i høring i perioden 20. december 2021 til 17. marts 2022.

Der er indkommet to rettidige høringssvar til spildevandsplantillægget, fra henholdsvis KLAR Forsyning og Bakkehældets Vandværk. Fokus i høringssvar er håndteringen af overfladevand fra veje og parkeringsarealer.


Det første høringsforslag havde den undtagelse til en spildevandskloakering, at overfladevand fra veje og parkeringsarealer i 5 vintermåneder skulle tilledes forsyningens kloakledningsnet i Valløby for at hindre nedsivning af salt til grundvandet. Årets øvrige måneder skulle der ske nedsivning af renset overfladevand fra veje og parkeringspladser. Det er ikke muligt at rense for vejsalt.


Tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 dækker et område hvor der er særlig forhold der bevirker, at der skal ske afledning af vejvand til kloak. Der er tale om et særligt følsomt drikkevandsområde og der er særlige udfordringer og problematikker forbundet med en eventuel udledning af vejvandet til recipient, der gør at det vurderes som en ikke anvendelig mulighed.


Ændring af håndtering af vejvand fra boligområdet

Boligområdet, Opland 953.5-1, ligger blandt andet i det grundvandsdannende opland for drikkevandsboring for Bakkehældets Vandværk. Stevns Kommune har vurderet, at vandindvindingsområdet grundvandsdannelse er sårbar overfor en fuldstændig fjernelse af nedbør fra området. Samtidigt er indvindingsoplandet er sårbar overfor en påvirkning fra nedsivning af urenset vejvand.


Bakkehældet Vandværk gør indsigelser mod nedsivning af urenset overfladevand fra veje og parkeringspladser, og de er bekymret for forurening af grundvandet. De vil, have at overfladevandet fra veje og parkeringspladser ledes til forsyningen ledningsnet året rundt.

Bakkehældets Vandværk er et mindre vandværk med kun 1 vandboring.


Valløby er fælleskloakeret. Yderligere tilslutning af regnvand til det fælleskloakerede anlæg vil kunne øge risikoen for spildevand på terræn. Forsyningen er fortaler for at overfladevandet ikke ledes til forsyningens ledningsnet.


For at tage hensyn til beskyttelsen af Bakkehældets vandværksboring, ændres regnvandshåndteringen, i dette særlige tilfælde, til at overfladevand fra vejarealer og parkeringspladser, efter forudgående forsinkelser, afledes til Stevns Spildevands ledningsnet for Valløby. Overfladevand fra tage, stier, og grønne områder håndteres fortsat internt på området.


For at minimere risikoen for oversvømmelse andre steder i Valløby, er det vigtigt, at forsinkelsen af overfladevandet er tilstrækkelig. Der bibeholdes krav om en maksimal udledning til forsyningens ledningsnet.


Ved kraftigere regnhændelser, vil det første og beskidte regnvand blive ledt til forsinkelsesbassinet, mens det overskydende vejvand efterfølgende vil blive ledt til områdets regnvandsbassin.


Øvrige ændringer

Derudover er, de for spildevandplanen relevante, ændringer til forslag til lokalplan 204 og kommuneplan indarbejdet i det reviderede spildevandsplantillæg.

Efter aftale med Bolig og- planstyrelsen reduceres området fra 50 til 35 tæt-lav boliger. Dette bevirker, at arealet udlagt til veje og parkeringsarealer i reduceres i mindre omfang.


Kloakoplandet reduceres til at matche lokal- og kommuneplansområdet. Placering af internt regnvandsbassin placeres fortsat indenfor kloakoplandet.


Revideret udkast til tillæg 1

Der er udarbejdet et revideret forslag til spildevandsplan tillæg 1 på baggrund af høringssvarene, som indkommet rettidigt i høringsperioden.


Den primære ændring af tillæg 1, er at overfladevand fra veje og parkeringspladser hele året ledes til forsyningens ledningsnet i Valløby.


Ændringerne til håndteringen af vejvandetet, vurderes af forvaltningen til at være af en sådan karakter at ændringerne kræver en fornyet høring og vurdering af spildevandsplantillægget.


Derudover er de for spildevandplanen relvante ændringer til forslag til lokalplan 204 og kommuneplan indarbejdet i det reviderede spildevandsplantillæg.

Efter aftale med Bolig og- planstyrrelsen reduceres området fra 50 til 35 tæt-lav boliger. Dette bevirker at areal udlagt til veje og parkeringsarelaer i reduceres i mindre omfang.

Kloakoplandet reduceres til at matche lokal- og kommuneplansområdet. Placering af internt regnvandsbassin placeres fortsat indenfor klaokoplandet.


Det videre forløb

Efter godkendelsen af det reviderede høringsudkast af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mv. mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende tillægget i sin endelige form.


Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget. Screening og vurdering af bilag IV arter er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik skal tage stilling til, om revideretat forslag til Lokalplan nr. 204 kan godkendes og sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der i høringsperioden afholdes et borgermøde. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde d. 10. marts 2020.

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik sendte 30. november 2021 Lokalplan nr. 204 i 13 ugers offentlig høring (9 ugers høring samt 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og derfor skal forslag til Lokalplan nr. 204 sendes i fornyet høring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til lokalplan nr. 204 sendes i offentlig høring i 8 uger

2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden

3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 105:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget beslutter, at forslag til lokalplan nr. 204 sendes i offentlig høring i 8 uger med to ændringer:

- der skal være fortov på Sognevej

- i § 7.3 skal hækken stå på egen grund

2. Udvalget godkender, at borgermødet afholdes den 24. august kl. 19-21.

3. Udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

Beslutning

A, C, N og V (6) anbefaler Plan, Miljø og Tekniks indstilling.


Ø (1) anbefaler ikke Plan, Miljø og Tekniks indstilling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen


Baggrund og historik

Der har i flere år været ønske om at bygge boliger på arealet syd for Valløby og forslag til lokalplan 204 er således resultatet at en længerevarende proces og dialog mellem borgere, forvaltning og politikere. Blandt andet kommet til udtryk i udviklingsskitse for Valløby. Formålet med udviklingsskitsen har været at skabe et fælles dialoggrundlag og klarlægge udfordringer og potentialer i Valløby. Udviklingsskitsen afdækker således de kvaliteter og potentialer der er i Valløby, samt at udpeger de områder og kvaliteter som man ønsker at bevare i byen.


Borgermøde

Den 24. januar 2022 blev der afholdt borgermøde i høringsperioden for lokalplanforslaget. Der var ca. 35 deltagere på mødet, hvor bygherres rådgiver præsenterede lokalplanprojektet, og hvor Stevns kommune præsenterede spildevandstillæg for projektet. Stevns kommunes vejingeniør deltog også på borgermødet, da flere henvendelser fra for-borgermøde (se sagsfremstilling fra PMT møde d. 30. november 2021 i bilag) har drejet sig om generelle spørgsmål til afvikling af trafik omkring Sognevej.


På Borgermødet blev følgende temaer drøftet:

- Trafikafvikling omkring Sognevej.

- Spildevand og håndtering af vand generelt.

- Bebyggelsesplanens udtryk


Planforslaget er et revideret forslag, efter at forslaget første gang blev politisk behandlet på PMT møde d. 30. november med efterfølgende 13 ugers offentlig høring. (9 ugers høring og 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, samt plan for håndtering af spildevand, er planforslaget revideret i overensstemmelse med høringssvar. Bebyggelsesplanen er således reduceret fra 50 til 35 boliger og der er udarbejdet nyt spildevandstillæg. (se høringssvar i bilag)


Lokalplanen arbejder med tæt/lav bebyggelse, som maksimalt hænger sammen i rækker af fire huse. På den måde fastholder man kig ned gennem bebyggelsen og ud i det åbne landskab.

Derudover er det grønne fællesområde – delområde C – forbundet med Sognevej og den øvrige Valløby, med stiforbindelse og boligvej. Boligvejen betjener det nye boligkvarter, og stien er en videreførelse af stiforbindelse mellem Valløby og landskabet.


Den visuelle kontakt mellem byen og landskabet er også udtrykt i lokalplanen ved at fastholde det som er kaldt den flossede kant eller overgang mellem by og land. Konkret ved at bruge spredt beplantning frem for en gennemgående beplantning, eksempelvis som hæk, i overgangen mellem det nye boligkvarter og landskabet.


Stevns Kommunes boligpolitik har bl.a. fokus på et varieret boligudbud. Stevns Kommune mangler mindre boliger, der er attraktive for seniorer, singler og små familier, og stræber derfor aktivt efter at påvirke boligudbygningen og disponeringen af boligområderne, så de nye boliger svarer til borgernes og tilflytternes præferencer i forhold til boligform og beliggenhed uden at gå på kompromis med kvaliteten af friarealer og byrum. Valløby er jf. datagrundlaget til boligpolitikken fra 2019 det byzoneareal i Stevns Kommune med den højeste andel af parcelhuse. I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen til Valløby udviklingsskitse og til Stevns Kommunes boligpolitik har flere beboere i Valløby ønsket flere mindre boliger med mindre fokus på private udearealer og mere fokus på fællesskaber med naboer.


Lokalplanen er på 2,6 ha og giver mulighed for at opføre 35 nye boliger som rækkehuse og dobbelthuse. Derudover giver lokalplanen mulighed for fælleshus, parkering og fælles udendørs opholdssteder og legeplads.


Boligområdet er organiseret omkring en boligvej som har indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og mod sydvest, sådan at den betjener hele boligområdet.

Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser, samt fællesarealer i form af grønne passager og boligområdets to torve.


Lokalplanen opdeles i fire delområder. Delområde A med ca. 13 boliger og karakteriseret ved rækkehusbebyggelse som skal organiseres omkring flere små gårdmiljøer. Delområde A indeholder også Fælleshus, som skal understøtte fællesskaber med naboer. Delområde B med ca. 22 boliger med rækkehusbebyggelse og dobbelthuse. Delområde C er fælles friareal og delområde D udlægges til regnvandsbassin. Delområde D er ikke en del af området udpeget til byudvikling i udviklingsskitsen for Valløby, og området er kun en del af lokalplanen som areal til håndtering af regnvand. Delområde D forbliver i landzone og overgår ikke til byzone eller bebygges i øvrigt.


Lokalplanområdet er omfattet af Kommuneplanens Rammeområde Rammeområde 8.B5 som udlægges til boligområde som udlægger området til boligområde, tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Mindste grundstørrelse er på 750m² for parcelhuse, 500m² for dobbelthuse og 350m² for tæt lav bebyggelse og rammeområde 8.R1 som udlægges til rekreativt område

Retsgrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik skal godkende, at revideret forslag til kommuneplantillæg nr.1 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde d. 10. marts 2020.

Udvalget for Plan, Miljø, og Teknik sendte 30. november 2021 kommuneplantillæg nr.1 i 13ugers offentlig høring (9 ugers høring samt 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og derfor skal forslag til kommuneplantillæg nr.1 sendes i fornyet høring

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

2. der fastsættes dato for afholdelse af borgermøde i høringsperioden

3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høringBeslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 104:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget godkender, at forslag til kommuneplan sendes i offentlig høring i 8 uger.

2. Udvalget beslutter, at der afholdes borgermøde den 24. august kl. 19-21.

3. Udvalget godkender, at forvaltningen kan foretage redaktionelle ændringer, inden forslaget sendes i høring.

Beslutning

A, C, N og V (6) anbefaler Plan, Miljø og Tekniks indstilling.


Ø (1) anbefaler ikke Plan, Miljø og Tekniks indstilling.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med Kommuneplantillæg nr.1 er at give mulighed for at udvide Valløby mod syd, i overensstemmelse med principperne i Valløby Udviklingsskitse.

Kommuneplantillæg nr. 1 er et revideret forslag, efter at tillægget første gang blev politisk behandlet på PMT møde d. 30. november 2021 med efterfølgende 13 ugers offentlig høring ( 9 ugers høring og 4 ugers forlænget høring). I forbindelse med høringssvar vedrørende omfanget af bebyggelsesplanen, er planforslaget revideret og arealudlægget er tilrettet fra 2,8 ha til det nuværende 2,6 ha.

Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Rammeområde 8.B5 som udlægges til boligområde og rammeområde 8.R1 som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for boliger syd for Valløby, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt vådområde som kan håndtere regnvand fra boligområdet i tilfælde af længerevarende eller ekstrem regn.

Rammeområde 8.B5 omfatter et areal på ca. 2,6 ha som inddrages til byudvikling. Afgrænsningen af rammeområde 8.B5 udmunder af Valløby udviklingsskitse. På baggrund af udviklingsskitsen er det vurderet, at Valløby mod syd kan afrundes med ca. 2,5 ha. Ved konkretisering af afgrænsningerne i udviklingsplanen har det vist sig mest hensigtsmæssig med et samlet planområde fremfor 2 separate områder og endelig har det givet mest mening at føre planområdet til nuværende vejskel. Derfor er planområdet som overføres til byzone 2,8 ha fremfor ca. 2,5 ha. Med Kommuneplantillæg 1, er restarealet til udlæg faldet fra 4 ha til 1, 4 ha.

Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 204 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.

Forhøring/fordebat
Kommuneplantillægget og udlægning af to nye rammeområder, vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 9. oktober til d. 6. november 2020. Der er indkommet 17 indsigelser og forslag, som er vedlagt dagsordenen. (bilag)

De indkomne bemærkninger og forslag omhandler både konkrete planer for projektet, samt andre ønsker og temaer som optager borgere i kvarteret omkring det nye boligkvarter syd for Valløby. Overordnet følgende temaer:
-
Trafik og vejadgang. Der er en generel opfordring fra borgerne, til at følge op på konsekvenserne for trafikken omkring Sognevej og Valløby generelt, med det nye boligkvarter. Særligt med fokus på trafiksikkerhed og adgang til landskabet.

-
Det nye boligkvarter og hvordan det passer ind i de fysiske omgivelser. Fokus på at få husene til at tage højde for udsigten for nuværende beboere, samt at det nye kvarter skal passe til det eksisterende.

-
Mulighed for nye fælles faciliteter. Særligt ønsker om at det nye kvarter kan give mulighed for rekreative opholdssteder. Både i det nye boligkvarter og tilknytning.

Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af ideer og forslag fra høringsperioden og formødet, projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, udviklingsskitsen og Stevns kommunes boligpolitik.


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonimiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Biodiversitet Rådhus og Sundhedscenter - Anlægsbevilling

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til Biodiversitet Rådhus og Sundhedscenter, fordelt med 50.000 kr. i 2022 og 50.000 kr. i 2023
 2. anlægsbevillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til Biodiversitet Rådhus og Sundhedscenter.


Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 5. april 2022, pkt. 65:

Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


1. Anbefaler.

2. Anbefaler.

Beslutning

Udvalget anmoder forvaltningen om yderligere oplysninger. Behandling af sagen bliver genoptaget på næstkommende møde i Plan, Miljø og Teknik.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Der er i budgetaftalen for 2022 afsat midler, der er dedikeret til skabelse af biodiversitet ved Rådhuset og Sundhedscenteret.

Stevns er kendt for den gode landbrugsjord, hvor fx græsproduktion gennem DLF er kendt verden over. Næringsrig jord er dog ikke nødvendigvis foreneligt med det formål og udtryk, man ønsker, når der bliver talt om biodiversitet. Den næringsrige jord gør det svært for de mest spændende arter at klare konkurrencen med fx græs.

Materielgården vil etablere et areal ved Rådhuset i Store Heddinge, hvor det næringsrige øverste jordlag skrælles af, hvorefter der lægges et lag sand for at mindske næringsindholdet i vækstlaget.

Blomsterblandingen som påtænkes udsået er udvalgt i samarbejde med natur og miljømedarbejderne for at prioritere en artsvariation som er i overensstemmelse med den vilde Stevnske natur. (Vild merian, Slangehoved, Gul Snerre, Blåhat o.lig. arter).

Etablering af ovenstående areal er dyrt pga. jordarbejdet og speciel sammensætning af planter så der bliver etableret et areal ved Rådhuset i Store Heddinge i 2022 og et tilsvarende areal ved Sundhedscentret i Hårlev i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 100.000 kr. til Biodiversitet Rådhus og Sundhedscenter, fordelt med 50.000 kr. i 2022 og 50.000 kr. i 2023.

Bevillingerne bliver finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Resume

Regeringen har lagt op til, at kommunerne skal udarbejde strategiske varmeplaner for afvikling af naturgas inden årets udgang. Forvaltningen har igangsat en indledende kortlægning, der skal danne grundlag for udarbejde af en strategisk varmeplan i løbet af efteråret.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringen tages til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 101:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Regeringen har i sit udspil Danmark kan mere II  lagt op til, at kommunerne i 2022 skal udarbejde planer for grøn varme i de områder, der i dag er gasforsynede.

Konkret skal kommunen vurdere, hvor der er mulighed for at etablere fjernvarme til erstatning for de individuelle olie- eller naturgasfyr. I regeringsudspillet lægges der op til, at kommunen skriver til alle husejere med naturgas- eller oliefyr inden udgangen af 2022, om de vil få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte fyret med fx en varmepumpe.

Men de høje energipriser og behovet for at afvikle brugen af fossile energikilder hurtigst muligt betyder, at mange borgere med naturgas-, olie- og måske også pillefyr overvejer, hvad de kan erstatte deres fyr med, og hvornår de skal gøre det.

Ifølge et udtræk fra BBR marts 2022 er der 10.650 husstande på Stevns - 59% af dem er enfamiliehuse. Der er ca. 4.200 husstande opvarmes med gas og ca. 2.100 opvarmes med olie.  

2/3 af energiforbruget i husholdningerne anvendes til opvarmning.

Der er udlagt naturgasnet i Hårlev, Store Heddinge, Rødvig, Strøby Egede, Valløby, Klippinge, Hellested, Lille Heddinge, Sigerslev samt til enkelte storforbrugere.

Der er generelt dårlige muligheder for at etablere traditionel fjernvarme i Stevns kommune, da boligerne ligger for spredt til det er rentabelt, men det kan evt. være rentabelt at etablere lokale fælles varmeforsyningsprojekter i et antal områder. En tommelfingerregel er, at hvis ens ejendom ligger så fjernt, at man ikke kan se den nærmeste nabo, vil man skulle lave en individuel varmeløsning.

Kommuner kan være ejere eller medejere af forsyningsselskaber. Stevns Kommune er medejer af KLAR forsyning, som i dag betjener to mindre varmeværker i Køge, men ellers hovedsageligt arbejder med spildevand. 

Forvaltningen får inden august kortlagt i hvilke områder, der umiddelbart ser ud til at være det bedste grundlag for at lave lokale fælles varmeforsyningsprojekter, og hvilke ejendomme, der med sikkerhed ligger uden for potentielle områder til fælles varmeforsyning. Forvaltningen vil afsøge, hvilke selskaber der kan etablere lokale fælles varmeforsyning i Stevns kommune.

Forvaltningen forventer, at udvalget for Plan, Miljø og Teknik til august kan tage stilling til

 • hvilke potentielle områder for lokale fælles varmeforsyningsprojekter forvaltningen skal arbejdes videre med henblik på, at få udarbejdet eksempelprojekter, som kan indgå i den strategiske varmeplan. De kommunale ejendomme samt omfanget af naturgasforsyning vil ligeledes indgå i dette arbejde.
 • tidsplanen for den strategiske varmeplan

Senest inden årets udgang vil borgerne i Stevns kommune modtage et brev fra kommunen, om der er udsigt til, at deres ejendom er beliggende i et område, hvor der umiddelbart er potentiale for at etablere en lokal fælles varmeforsyning. 

Kommunens ejendomme
Forvaltningen vil i forbindelse med budgetlægningen for 2023 lave et forslag til vand, varme og energirenovering, som kan lånefinansieres uden konsekvenser for anlægsrammen, og hvor driftsbesparelserne kan investeres i nye forbedringer. Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt, at den samlede kommunale ejendomsportefølje for vand, energirenovering og varme vurderes i en samlet portefølje.

Forslaget vil indeholde en businesscase med tilbagebetalingstiden for investeringerne. I de konkrete projekter vil sammenhængen med varmeplanlægningen for private boliger og virksomheder indgå.

Hjemmeside og øvrig kommunikation til borgerne
Kommunen afholdte et Webinar på Kommunens Facebook den 17. maj sammen med SparEnergi.dk, om hvad borgerne selv kan gøre sit eget hjem for at spare på energien på den korte og den lange bane. Amro Hajir, rådgiver på vegne af SparEnergi.dk, Energistyrelsen og udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen var værter ved webinaret.

På Kommunens hjemmeside er der tilført materiale om opvarmning af private boliger. Materialet ligger under "Natur & Miljø" - "Klima & Energi". Her opfordres der bl.a. til, at boligejere i områder hvor boligerne ligger tæt - venter med at udskifte fyr, indtil det er afklaret, om der evt. kan være mulighed for at etablere en form for fælles lokal varmeforsyning.

Tilsvarende står det beskrevet at hvis man bor i et område, hvor boligerne ligger meget spredt, så vil der ikke være økonomi i at lave en fælles varmeløsning i lokalområdet, hvorfor en typisk varmeløsning vil være en individuel løsning som fx en varmepumpe.

Der er desuden lagt information og nyttige links på Kommunes hjemmeside, med hjælp og vejledning til hvordan man som privat kan etablere et fjernvarmeselskab.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Udarebejdelse af den strategiske varmeplan finansieres via midler til anlæg "Kystsikring, klimahandleplan" hvor der i budget 2022 er afsat 0,5 mio. kr.

Resume

Med kommunalbestyrelsen beslutning om at etablere et nyt plejecenter i St. Heddinge blev det samtidig besluttet, at der senere skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i hele Stevns Kommune.


Forvaltningen har på den baggrund analyseret det forventede fremadrettede behov for pleje- og demensplejeboliger. Med afsæt i analysen anbefaler forvaltningen, at plejecenter Stevnshøj omdannes til demensplejeboliger, at der holdes fast i planen om at etablere de 40 plejeboliger i St. Heddinge, at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres samt at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt samt at plejecenterplanen opdateres årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. plejecenterplan pr. 2022 godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. juni 2022, pkt. 81:

4 medlemmer af udvalget (A, V og Martin Henriksen (løsgænger)) anbefaler plejecenterplanen med den ændring, at der i en fremtidig udbygning af plejeboligkapaciteteten også bør analyseres på muligheden for et friplejehjem.


1 medlem (Ø) anbefaler plejecenterplanen uden ændringer.Beslutning

A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen fra et flertal i Udvalget for Social og Sundhed.


Ø (1) anbefaler plejecenterplanen uden ændringer.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2020 at etablere et nyt plejecenter med 40 plejeboliger i St. Heddinge under forudsætning af, at der senere skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i hele Stevns Kommune.


På den baggrund har forvaltningen analyseret det forventede fremadrettede behov for pleje- og demensplejeboliger, hvilket fører til følgende anbefalinger

 1. at plejecenter Stevnshøj omdannes til demensplejeboliger løbende hen over de kommende år
 2. at der holdes fast i planen om at etablere de 40 plejeboliger i St. Heddinge til indflytning i 2025
 3. at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres
 4. at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt over de kommende år samt at plejecenterplanen opdateres årligt


Hvilket giver en plejecenterplan, som illustreret i nedenstående figur:Når det nye plejecenter i St. Heddinge står klar i 2025, råder Stevns Kommune over 184 plejeboliger fordelt som følger på de fire udviklingsbyer i kommunen:

 • 40 plejeboliger i Strøby Egede
 • 66 plejeboliger i Hårlev (heraf 35 til borgere med demens)
 • 52 plejeboliger i St. Heddinge
 • 26 plejeboliger i Rødvig.


Analysen viser overordnet set, at behovet for plejeboliger på nuværende tidspunkt modsvares af udbuddet af plejeboliger. Dog ikke når det gælder plejeboliger målrettet borgere med demens. Det kan konstateres, at det ikke i alle tilfælde er muligt at overholde plejeboliggarantien for de borgere med demens, som har behov for en demensplejebolig. Herudover har denne gruppe borgere kun mulighed for at vælge bolig i Hårlev, hvor kommunens eneste demensplejecenter ligger. Disse borgere har dermed ikke samme frie boligvalg, som kommunens øvrige borgere.


For at imødekomme det nuværende behov for demensplejeboliger, gerne med en anden placering end Hårlev, anbefaler forvaltningen, at plejecenter Stevnshøj i St. Heddinge med sine to gange seks boliger omdannes til demensplejecenter efterhånden, som de nuværende beboere fraflytter. En sådan omdannelse forventes at kunne ske løbende hen over de kommende to til tre år, da det svarer til den tid beboerne i gennemsnit bor på et af kommunens plejecentre.


Beslutning om at omdanne plejecenter Stevnshøj til demensplejecenter vil få den konsekvens, at det ikke vil være muligt at få tildelt en almindelig såkaldt somatisk plejebolig i St. Heddinge i perioden frem til det nye plejecenter i St. Heddinge er etableret.


Som hjælp til at forudse kommunernes fremtidige behov for plejeboliger har KL udarbejdet et værktøj i form af en ”Plejebolig Estimeringsmodel”. Modellen har indbygget forskellige scenarier baseret på forskellige forventninger til fremtiden. På baggrund af Stevns Kommunes egen befolkningsprognose, de konstaterede ventelister samt arbejdet med KL’s model anbefaler forvaltningen, at der holdes fast i etablering af de 40 nye plejeboliger i St. Heddinge, så disse står indflytningsklar i 2025, samt at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt over de kommende år, samt at plejecenterplanen opdateres årligt.


For at føre den anbefalede plejecenterplan ud i livet vil det kort fortalt kræve

 • at personalet på Stevnshøj kompetenceudvikles i forhold til at arbejde med borgere med demens.
 • at den nuværende plan for plejecenterbyggeriet i St. Heddinge holder.
 • at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres.
 • at der løbende foretages udtræk af ventelister og årligt arbejdes med KL’s ”Plejebolig Estimeringsmodel”, så plejecenterplanen kan opdateres.


Analysen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omdannelse af de 12 pladser på plejecenter Stevnshøj til demenspladser betyder at tildelingen ændres fra almindelig somatisk til demens, hvilket vil koste 1,1 mio. kr. årligt, hvis den nuværende finansieringsmodel for plejecentrene fastholdes.

Resume

Udvalget for Social og Sundhed blev på udvalgsmødet den 6. april 2022 orienteret om, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gennemføre plejecenterbyggeriet Solhaven indenfor det gældende lovbestemte maksimumbeløb. Byggeriet må derfor sættes på pause. Som konsekvens af det fremlægges med denne sag til kommunalbestyrelsens godkendelse en allonge til samarbejdsaftalen med Boligselskabet Stevns samt indstilling om, at fristen for skema B-godkendelsen forlænges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. allonge til den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet Stevns godkendes, så fristen for, hvornår plejecentret skal stå færdigt, forlænges til den 1. august 2025
 2. fristen for godkendelse af skema B forlænges frem til 27. maj 2024.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. juni 2022, pkt. 80:

Udvalget anbefaler indstillingen med en bemærkning om, at der landspolitisk bør findes en løsning på udfordringen med, at plejeboligbyggeri ikke kan finansieres inden for de nugældende regler. Det kan frygtes, at prisniveauet ikke falder inden for en overskuelig fremtid, så derfor må der appelleres til, at der findes en landspolitisk løsning af hensyn til plejeboliggarantien.

Beslutning

Udvalget anbefaler Udvalget for Social og Sundheds indstilling.

Sagens gang

Social og Sundhed – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Fagudvalget blev 6. april 2022 orienteret om, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at gennemføre plejecenterbyggeri Solhaven indenfor det gældende lovbestemte maksimumbeløb. Stevns Kommune er derfor, som mange andre kommuner på nuværende tidspunkt, nødt til at sætte det planlagte byggeri på pause. Ultimo 2022 genoptages drøftelserne med boligselskabet om, hvordan byggesituationen ser ud. Uvisheden skyldes fortrinsvis følgende to faktorer: For det første er det ukendt, hvordan prisniveauet for byggematerialer vil udvikle sig. For det andet er det endnu uafklaret, om der kommer en forøgelse af det lovregulerede maksimumbeløb for alment boligbyggeri eller andre ændringer i lovgivningen, som kan muliggøre byggeriet på trods af de nuværende ekstraordinært høje omkostningsniveau for byggeri.


Som konsekvens af, at byggeriet ikke kan færdiggøres som aftalt, har forvaltningen fået udarbejdet et forslag til allonge til den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet Stevns, som forlænger fristen for, hvornår Solhaven skal stå indflytningsklar, til den 1. august 2025. Allongen er vedlagt som bilag.


Landsbyggefonden forestår udlån af grundkapitallån til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som bygherrer under forudsætning af bl.a., at skema A (ansøgning om støtte) er godkendt, samt at skema B (ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse) som hovedregel godkendes indenfor 15 måneder fra godkendelsen. En anden konsekvens af, at byggeriet ikke kan færdiggøres som planlagt, er derfor, at det ikke er muligt at overholde den nuværende frist for godkendelse af skema B. Det er derfor nødvendigt at forlænge fristen for godkendelse af skema B. En ændring af lovgivningen giver i den aktuelle situation mulighed for, at fristen for skema B kan forlænges til 36 måneder efter skema A-tilsagnet. Forvaltningen ved på nuværende tidspunkt ikke, om det bliver nødvendigt at udnytte hele forlængelsesfristen. Derfor indstilles at skema B-godkendelsen forlænges frem til 27. maj 2024. Boligselskabets anmodning af 18. marts 2022 er vedlagt som bilag.


Det er en forudsætning for opførelse af plejecenter Solhaven, at både allongen og skema B-forlængelsen godkendes. Hvis allongen ikke godkendes, betyder det, at Stevns Kommune fastholder Boligselskabet Stevns i en aftale om levering af et færdigt plejecenterbyggeri medio 2023, som boligselskabet reelt ikke har mulighed for at leve op til.


Videre proces

Såvel forvaltningen som boligselskabet vil løbende i det kommende år følge udviklingen i markedet samt holde øje med en evt. forøgelse af det lovregulerede maksimumbeløb for alment boligbyggeri. Hvis der sker væsentlige forbedringer i markedet, eller hvis rammebeløbet hæves, vil byggeprojektet straks blive taget op til fornyet vurdering, og der vil blive givet en orientering til fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommunes frivillighedspolitik har ikke været revideret indholdsmæssigt, siden den blev vedtaget i 2010. Udvalget for Social og Sundhed vedtog derfor på møde den 6. april 2022 at sende udkast til revideret frivillighedspolitik i høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt i Stevns Frivillighedscenters bestyrelse. Med udkast til revideret frivillighedspolitik lægges op til, at der nedsættes ét fælles indstillingsudvalg for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-tilskud) og tilskud til tilbud med aktiverende sigte (§ 79-tilskud).


Med denne sag indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender udkast til revideret frivillighedspolitik og herunder, at der oprettes ét fælles indstillingsudvalg for både § 18- og § 79-tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udkast til revideret frivillighedspolitik inkl. oprettelse af ét fælles indstillingsudvalg godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. juni 2022, pkt. 83:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunerne har pligt til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, i daglig tale kaldet § 18-tilskud. Herudover kan kommunerne beslutte at give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Denne støtte kaldes i daglig tale § 79-tilskud. I Stevns Kommune er der for nuværende afsat midler til begge dele.


Det er fagudvalget, der beslutter, hvordan midlerne skal fordeles. Oplæg til fordeling af § 18-tilskud udarbejdes i dag af et nedsat indstillingsudvalg, mens oplæg til fordeling af § 79-tilskud i dag sker ved hhv. Ældrerådet og Handicaprådet.


For at støtte op om den indsats de frivillige yder i kommunen, blev kommunens frivillighedspolitik vedtaget i 2010. Politikken har ikke været revideret indholdsmæssigt siden. Social og Sundhedsudvalget vedtog derfor på møde den 6. april 2022 at sende udkast til revideret frivillighedspolitik i høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt i Stevns Frivillighedscenters bestyrelse. Beslutningen er vedlagt som bilag.


Med udkast til revideret frivillighedspolitik lægges op til, at der nedsættes ét fælles indstillingsudvalg for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-tilskud) og tilskud til tilbud med aktiverende sigte (§ 79-tilskud).


Nuværende frivillighedspolitik

Politikken, som den foreligger i dag, indeholder retningslinjerne for tildeling af § 18-tilskud, ansøgningsfrist samt procedure for ansøgning og tildeling. Herunder fremgår det, at der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af to medlemmer fra fagudvalget, et medlem fra Ældrerådet, et medlem fra Handicaprådet og et medlem fra det øvrige frivillighedsområde. Ligesom det fremgår, at fagudvalget årligt afholder et dialogmøde med frivillighedsområdet.


Indstillingsudvalget har til opgave at komme med et oplæg til fordeling af § 18-tilskud til beslutning i fagudvalget. Indstillingsudvalget følger kommunalbestyrelsens valgperiode og medlemmet fra frivillighedsområdet bliver valgt af foreningerne selv på det første dialogmøde i valgperioden.


Retningslinjerne for tildeling af § 79-tilskud findes i et selvstændigt dokument og er således ikke en del af den gældende frivillighedspolitik.


Den gældende frivillighedspolitik (inkl. retningslinjer for tildeling af § 18-tilskud) er vedlagt som bilag.


Oplæg til revideret frivillighedspolitik
Formålet med frivillighedspolitikken er fortsat at støtte op om den indsats, de frivillige yder i kommunen. I oplæg til revideret frivillighedspolitik er det præciseret, at politikken gælder for hele frivillighedsområdet dvs. for aktiviteter og indsatser efter både § 18 og § 79.


Da politikken skal fungere som en overliggende ramme for de frivilliges indsats, er retningslinjerne for § 18-tilskud foreslået taget ud af politikken for i stedet at overgå til et selvstændigt dokument svarende til dokumentet med retningslinjer for § 79-tilskud (begge vil blive fremlagt for fagudvalget i et selvstændigt dagsordenspunkt).


Kommunens vision, der er kommet til siden politikken blev vedtaget i 2010, er indarbejdet i udkast til revideret frivillighedspolitik.


På baggrund af de indkomne høringssvar er der i fremlagte udkast indsat en passage om kommunens samarbejde med Stevns Frivillighedscenter om synliggørelse og formidling af puljemidler efter § 18 og § 79.


Det er præciseret, at dialogmødet er for alle lokale frivillige organisationer og foreninger og indholdet for mødet er ridset op. Som noget nyt er der i den reviderede frivillighedspolitik indsat et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til tavshedspligt, børneattester, da det er vigtigt, at alle frivillige er opmærksomme på netop det.


Fordeling af tilskud

Flere ansøgere søger om tilskud efter både § 18 og § 79. Som det er i dag, er det indstillingsudvalget, som kommer med oplæg til fordeling af § 18-tilskud, mens oplæg til fordeling af § 79-tilskud udarbejdes af hhv. Ældrerådet og Handicaprådet. Selvom det i sidste ende er fagudvalget, der beslutter fordelingen af midler, betyder det i praksis, at det ikke er muligt at koordinere de forskellige tilskud, sådan at de tilgængelige midler tilgodeser flest mulige.


Herudover har det i praksis vist sig, at flere af medlemmerne i indstillingsudvalget og i hhv. Ældre- og Handicaprådet ofte på den ene eller den anden måde er involveret i en eller flere af de foreninger eller organisationer, der søger om midler. Eller at de har en anden form for forbindelse til ansøgeren. Uanset hvor objektive og upartiske de deltagere, der skal udarbejde oplæg til fordeling af midlerne, forsøger at være, vil der i disse situationer altid være en interessekonflikt og i nogle tilfælde vil der ligefrem være tale om inhabilitet.


For både at kunne tage hensyn til at de tildelte tilskud ikke samler sig hos få ansøgere og for bedre end i dag at kunne håndtere eventuelle interessekonflikter og habilitetsproblemer lægger forvaltningen op til, at der oprettes ét fælles indstillingsudvalg, som skal forestå oplæg til fordeling af såvel § 18-tilskud som § 79-tilskud til endelig godkendelse i fagudvalget.


Forvaltningen lægger videre op til, at det eksisterende indstillingsudvalg overgår til at blive det nye fælles indstillingsudvalg og tilføres tre yderligere medlemmer fordelt med endnu en repræsentant fra Ældrerådet, endnu en fra Handicaprådet og endnu en fra det øvrige frivillighedsområde.


Forvaltningen vil i lighed med i dag stille sekretærbistand til rådighed for indstillingsudvalget.


Høringssvar

Handicaprådet har valgt ikke at afgive høringssvar.

Ældrerådet foreslår med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022, at det tilføjes, at der udover indhentelse af børneattester også skal indhentes straffeattester. Ældrerådet udtrykker bekymring for, om de foreninger, der får tilskud efter § 79, vil drukne i det fælles indstillingsudvalg. Herudover bakker Ældrerådet op om udkast til revideret frivillighedspolitik.


Stevns Frivillighedscenters bestyrelse foreslår med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022, følgende tilføjelse til afsnittet om ”Engagement” på s. 2: ”Stevns Kommune samarbejder tillige med Stevns Frivillighedscenter omkring synliggørelsen og formidlingen af puljerne §18 + §79 således, at frivillighedscentret har mulighed for at tilbyde supplerende hjælp og støtte til foreningerne efter behov.”


Herudover fremgår det af høringssvaret, at bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter anerkender og bakker op om følgende i den reviderede frivillighedspolitik: At alle lokale foreninger inviteres med til det årlige Dialogmøde. At dialog med politikerne vægtes på det årlige Dialogmøde. At der sikres én adgang/kontaktperson, hvis foreninger har spørgsmål i forbindelse med ansøgninger. At der nedsættes et indstillingsudvalg. For en uddybning henvises til vedlagte høringssvar.


Høringssvarene har givet anledning til, at en passage om samarbejde med Stevns Frivillighedscenter er tilføjet i vedlagte udkast til revideret frivillighedspolitik. I forhold til Ældrerådets forslag om at tilføje, at der skal indhentes straffeattester, har forvaltningen drøftet dette med Stevns Frivillighedscenter, som har oplyst, at det er ikke normal procedure, at frivillige indhenter straffeattester på deres deltagere. Herudover er det forvaltningens opfattelse, at indførelse af straffeattester vil påføre de frivillige en ekstraopgave. Det har derfor ikke givet anledning til ændring i udkast til revideret frivillighedspolitik. I forhold til Ældrerådets bekymring om de foreninger, der får tilskud efter § 79, vil drukne i det fælles indstillingsudvalg, har den ikke givet anledning til ændringer i udkast til revideret frivillighedspolitik, men forvaltningen vil have fokus på dette, når forvaltningen yder sekretariatsbistand for indstillingsudvalget og vil opfordre medlemmerne af indstillingsudvalget til det samme.


Videre proces

Med denne sag indstilles jf. delegationsplanen at kommunalbestyrelsen godkender udkast til revideret frivillighedspolitik inkl. oprettelse af ét fælles indstillingsudvalg. Herefter vil forvaltningen facilitere, at de øvrige medlemmer af det fælles indstillingsudvalg kan udpeges.


Udkast til revideret frivillighedspolitik er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/

2. Forestående fornyelse af aftale om vores bankforretninger


Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 14. juni 2022.


Beslutning

.