Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 27 september 2022, kl. 15:00
MødestedTeams-møde
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 27. september 2022.


Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2023-2026 den 1. september 2022.

Der blev den 19. september indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre. Derudover er fremsendt ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti sammen med Nyt Stevns, Socialistisk Folkeparti sammen med Enhedslisten og fra Martin Henriksen (Løsgænger). Alle fire ændringsforslag forelægges til 2. behandling af budgettet for 2023-2026.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen
  1. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre
  2. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
  3. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Det konservative Folkeparti og Nyt Stevns
  4. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Martin Henriksen (Løsgænger)
 2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 3. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 1,10 pct.
 4. Skattesatserne vedrørende indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift fastholdes uændrede i forhold til 2022
 5. Mer-/mindreudgifterne i budgetforslagene for 2023-2026 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
 6. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 14,0 mio. kr. netto i 2023
 7. Der optages lån på 5,0 mio. kr. i 2023 vedrørende anlægsudgifter til energibesparende investeringer
 8. Takstbladet for 2023 godkendes
 9. Områder med rammeaftaler godkendes


Beslutning

Ad 1.1.

4 medlemmer (A og V) anbefaler ændringsforslaget.

3 medlemmer (C, N og Ø) anbefaler ikke ændringsforslaget.


Ad 1.2.

6 medlemmer (A, C, N og V) anbefaler ikke ændringsforslaget.

1 medlem (Ø) anbefaler ændringsforslaget.


Ad 1.3.

5 medlemmer (A, V og Ø) anbefaler ikke ændringsforslaget.

2 medlemmer (C og N) anbefaler ændringsforslaget.


Ad 1.4.

7 medlemmer (A, C, N, V og Ø) anbefaler ikke ændringsforslaget.


Ad 2-5.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 6-7.

4 medlemmer (A og V) anbefaler indstillingen.

2 medlemmer (C og N) anbefaler ikke indstillingen.

1 medlem (Ø) tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens behandling.


Ad 8.

4 medlemmer (A og V) anbefaler indstillingen.

3 medlemmer (C, N og Ø) anbefaler ikke indstillingen.


Ad 9.

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2023-2026 den 1. september 2022. Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholdt følgende forudsætninger:


 • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 16,0 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.
 • Budgetforslaget er udarbejdet i 2022-prisniveau og fremskrives med KL's pris- og lønskøn fra juni 2022.
 • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift var fastholdt på samme niveau som i 2022, det vil sige:
  • Indkomstskatteprocent på 26,0
  • Grundskyldspromille på 21,52
  • Grundskyldspromille landbrug 6,72
  • Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme


Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2023-2026, hvor alle forslag kan ses.


Der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner efter udligningslovens § 16. Kommunen fik ikke tildelt et tilskud fra puljen.


Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende ændringsforslag og bemærkninger til budget 2023-2026 fra:

 • Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre
 • Det Konservative Folkeparti og Nyt Stevns
 • Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten
 • Løsgænger Martin Henriksen


Alle ændringsforslag fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


Budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre

Den indgåede budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende i 2023:


• Alle skattesatser fastholdes uændrede

• Driftsforslag for i alt 7,3 mio. kr. netto

• Samlede driftsudgifter på 1.549,5 mio. kr.

• Anlægsforslag for i alt 20,8 mio. kr. netto og 39,7 mio. kr. brutto

• Lånoptagelse på 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg til energibesparende investeringer

• Et strukturelt overskud på 1,8 mio. kr.

• Et samlet kassetræk på 12,8 mio. kr.


Ændringsforslagene fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


Ændringsforslag fra Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Ændringsforslagene indebærer i hovedtræk følgende i 2023:


• Alle skattesatser fastholdes uændrede

• Driftsforslag for i alt 14,0 mio. kr. netto

• Samlede driftsudgifter på 1.556,3 mio. kr.

• Anlægsforslag for i alt 11,1 mio. kr. netto og 32,5 mio. kr. brutto

• Et strukturelt underskud på 4,9 mio. kr.

• Et samlet kassetræk på 14,9 mio. kr.


Ændringsforslagene fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


Ændringsforslag fra Det konservative Folkeparti og Nyt Stevns

Ændringsforslagene indebærer i hovedtræk følgende i 2023:


• Alle skattesatser fastholdes uændrede

• Driftsforslag for i alt -0,2 mio. kr. netto

• Samlede driftsudgifter på 1.542,1 mio. kr.

• Anlægsforslag for i alt 8,6 mio. kr. netto og 41,6 mio. kr. brutto

• Et strukturelt overskud på 9,2 mio. kr.

• En forbedring af kassebeholdningen på 1,8 mio. kr.


Ændringsforslagene fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


Ændringsforslag fra løsgænger Martin Henriksen

Ændringsforslagene indeholder ikke en samlet oversigt over forslag og heller ikke beregning af påvirkning af kassebeholdningen.


Ændringsforslagene fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


Anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb

I bilaget vedrørende budgetforliget vises kun summariske beløb for anlægsprojekterne på den åbne dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen ved kommende udbud af projekterne.


I forbindelse med budgetvedtagelsen frigives rådighedsbeløb for en del af de vedtagne anlægsprojekter. Der indstilles frigivet midler for i alt 14,0 mio. kr. netto i 2023. Udgangspunktet er, at igangværende anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen, mens anlægspuljer og ikke igangværende anlæg ikke frigives - dog med visse undtagelser. De enkelte anlægsprojekter, og hvilke der frigives, kan ses af anlægsoversigten i det lukkede bilag.


Rammeaftaler

Der kan indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelinger/institutioner i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.


Oversigt over områder med rammeaftaler i 2023 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgetaftalen medfører et samlet kassetræk på 12,8 mio. kr. i 2023 og en forbedring af kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. i 2024. For hele budgetperioden er der en samlet forbedring af kassebeholdningen på 3,0 mio. kr.


Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre ca. 127-132 mio. kr. ultimo 2022 og ca. 113-123 mio. kr. ultimo 2023, på baggrund af de nu kendte forudsætninger. Likviditeten i både 2022 og 2023 vil særligt afhænge af størrelsen af de overførte anlægsbeløb fra 2022 til 2023, hvilket er usikkert på nuværende tidspunkt.


Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 27. september 2022.


Beslutning

.