Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 1 december 2021
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af åben dagsorden for KB den 1. december 2021.


Beslutning

Godkendt

Resume

jvf. Styrelseslovens § 6 skal den nyvalgte kommunalbestyrelse afholde deres første konstituerende møde i tidsrummet 1.-15. december i det år, hvor valget er afholdt.


På det konstituerende møde skal kommunalbestyrelsen vælge sin formand (borgmester) blandt sine medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at

 1. Formanden (borgmesteren) vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Beslutning

Steen S. Hansen anbefalede Henning Urban Dam, som formand for kommunalbestyrelsen (borgmester). For dette stemte 13 medlemmer (A, V, B, Ø og F).

Imod stemte Martin Henriksen (O).

C og N (5 medlemmer) undlod at stemme.


Henning Urban Dam er herefter valgt til hvervet som formand for kommunalbestyrelsen (borgmester) med virkning fra 1. januar 2022.

Beskrivelse af sagen

Jvf. Styrelsesloven skal den nyvalgte kommunalbestyrelse afholde deres første konstituerende møde i tidsrummet 1.-15. december i det år, hvor valget er afholdt.


På det konstituerende møde skal kommunalbestyrelsen vælge sin formand (borgmester) blandt sine medlemmer.


Valget ledes af det medlem, der har indkaldt til mødet (Mogens Haugaard Nielsen) og foretages efter reglerne i § 24 stk. 1 i lov om kommunernes styrelse (bundet flertalsvalg).

Dvs. det medlem, som opnår flest stemmer fra de tilstedeværende medlemmer er valgt som formand.


Valget af formand (borgmester) har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode (1. januar 2022 - 31. december 2025).

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Resume

Til brug for udpegning af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne anmelde, hvilke valggrupper de ønsker skal danne grundlag for beregningerne, jvf. lov om kommunernes styrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at

 1. Valggrupper anmeldes

Beslutning

Flertalsgruppen (A, V og B) i alt 11 medlemmer, anmeldte sig som valggruppe 1. 

Mindretallet (C, N, O, Ø og F) i alt 8 medlemmer, anmeldte sig som valggruppe 2.

Beskrivelse af sagen

Til brug for udpegning af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign. skal kommunalbestyrelsesmedlemmerne anmelde, hvilke valggrupper de ønsker skal danne grundlag for beregningerne, jvf. lov om kommunernes styrelse.


De anmeldte valggrupper bruges i forbindelse med udpegninger, der skal ske ved forholdstalsvalg (udpegninger efter den D´hondtske metode).


Til sagen er vedhæftet bilag vedr. mandatfordeling ved to valggrupper på henholdsvis 11 og 8 medlemmer. Disse to valggrupper er indmeldt forud for mødet, valggruppe 1 = A, B og V og valggruppe 2 = C, F, N, O og Ø.


Såfremt der ikke senere anmeldes andre valggrupper, betragtes de anmeldte valggrupper, som gældende for alle Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lign., herunder også i de efterfølgende konstitueringssager i den resterende del af Kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, § 24 stk. 3 samt § 25

Resume

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt vælger kommunalbestyrelsen en første og anden næstformand til at fungere i formandens forfald.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at

 1. Første næstformand (1. viceborgmester) og anden næstformand (2. viceborgmester) vælges

Beslutning

Anette Mortensen (V) udpeget som første næstformand (1. viceborgmester)

Mikkel Lundemann (C) udpeget som anden næstformand (2. viceborgmester)

Beskrivelse af sagen

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt vælger kommunalbestyrelsen en første og en anden næstformand til at fungere i formandens forfald.


Valgene foretages under ét som forholdstalsvalg jvf. § 24 stk. 3 i Lov om kommunernes styrelse.


Valgene har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, dvs. 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt

Resume

Jf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 6 medlemmer til Økonomiudvalget (borgmesteren er født formand for udvalget).

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at


 1. Der udover borgmesteren vælges 6 medlemmer til Økonomiudvalget

Beslutning

Udover borgmester Henning Urban Dam er følgende medlemmer udpeget:

·       Anette Mortensen (V)

·       Bjarne Nielsen (V)

·       Tim Christensen (A)

·       Mikkel Lundemann (C)

·       Mogens Haugaard (N)

·       Sejer Folke (Ø)

Beskrivelse af sagen

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Økonomiudvalget af 7 medlemmer.


Borgmesteren er født medlem, og formand for udvalget. Derudover skal der vælges 6 medlemmer blandt kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer.


Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.


Det bemærkes, at borgmesterens plads regnes som den ene af de pladser, der tilkommer den valggruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken borgmesteren hører, jvf. § 25 stk. 2 i lov om kommunernes styrelse.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt

Resume

Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Plan, Miljø og Teknik.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at

 1. Der vælges 5 medlemmer til Plan, Miljø og Teknik

Beslutning

Følgende medlemmer blev udpeget

·       Flemming Petersen (V)

·       Steen S. Hansen (A)

·       Line Krogh Lay (B)

·       Dorthe Winberg (C)

·       Jørgen Larsen (N)

Beskrivelse af sagen

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Plan, Miljø og Teknik af 5 medlemmer.


De 5 medlemmer skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.


Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt

Resume

Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Social og Sundhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til kommunalbestyrelsen, at

 1. Der vælges 5 medlemmer til Social og Sundhed

Beslutning

Følgende medlemmer blev udpeget

·       Steen S. Hansen (A)

·       Tim Christensen (A)

·       Karsten Skov (V)

·       Sejer Folke (Ø)

·       Martin Henriksen (O)

Beskrivelse af sagen

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Social og Sundhed af 5 medlemmer.


De 5 medlemmer skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.


Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt

Resume

Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Børn, Unge og Læring.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

 1. Der vælges 5 medlemmer til Børn, Unge og Læring

Beslutning

Følgende medlemmer blev udpeget

·       Annette Mortensen (V)

·       Rasmus Englund (V)

·       Morten Kasper (A)

·       Emil Larsen (C)

·       Julie Hoff Sørensen (F)

Beskrivelse af sagen

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består Børn, Unge og Læring af 5 medlemmer.


De 5 medlemmer skal vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.


Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt

Resume

Jvf. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt skal der udpeges 5 medlemmer til Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

 1. Der vælges 5 medlemmer til Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Beslutning

Følgende medlemmer blev udpeget

·       Bjarne Nielsen (V)

·       Anne Munch (A)

·       Line Krogh Lay (B)

·       Emil Larsen (C)

·       Jørgen Larsen (N)

Beskrivelse af sagen

I henhold til Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt består udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme af 5 medlemmer.


De 5 medlemmer skal vælges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.


Udpegningen sker med afsæt i de anmeldte valggrupper ud fra styrelseslovens regler om forholdstalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt

Resume

Politisk mødeplan for 2022 skal fastlægges.

Vedlagte forslag til mødeplan 2022 blev behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen den 2. september 2021.


Indstilling

Forvaltningen indstiller til KB, at

 1. forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsens ordinære møder for 20022 godkendes.
 2. forslag til Kommunalbestyrelsens ordinære møder starter kl. 18.00 godkendes.
 3. ØU og fagudvalgene efterfølgende fastlægger deres møder for 2022, herunder udvalgets mødetidspunkter.


Beslutning

Ad 1-3: Godkendt

Beskrivelse af sagen

Forslag til politisk mødeplan for 2022 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år, dog skal følgende bemærkes


 • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
 • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
 • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
 • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
 • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
 • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
 • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
 • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
 • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


Resume

I henhold til Lov om kommuernes styrelse (§ 32) skal der ske bemyndigelse af Kommunalbestyrelsen for tegningsret af køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at

 1. Kommunalbestyrelsens formand, første næstformand og anden næstformand bemyndiges til på Stevns Kommunes vegne at underskrive dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser i forening med enten kommunaldirektør Henrik Nielsen, direktør Ralf Klitgaard Jensen eller direktør Ellen Hvidt Thelle.


Beslutning

Godkendt

Beskrivelse af sagen

I henhold til lov om kommunernes styrelse (§32) skal dokumenter vedrørende køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af Kommunalbestyrelsen.

Personen der skal bemyndiges udover Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) skal være navngivet. Der er ikke noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen udpeger flere personer.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.