Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 31 oktober 2022, kl. 19:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 31. oktober 2022.


Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. august 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2022.


Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.


Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 8,3 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling vedrørende anlæg på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2022
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Ad 2.

Budgetopfølgeningen sendes til behandling i økonomiudvalget under særskilte bemærkninger.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 31. august er en status på det forventede regnskab for 2022 vedrørende udvalget for Børn, Unge og Læring. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


Skønnede merudgifter vedrørende ukrainske flygtninge er indarbejdet i budgetopfølgningen.


Merudgifter til el, varme og brændstof indgår ikke i udvalgets budgetopfølgning. Der udarbejdes et overordnet skøn for hele kommunen, som vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 3,7 mio. kr. fordelt på følgende:


 • Overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 3,9 mio. kr.
 • Mindreforbrug på øvrige overførsler på 0,7 mio. kr.
 • Merforbrug på øvrig drift på 4,4 mio. kr., heraf ca. 2 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge
 • Merforbrug som følge af corona på 3,9 mio. kr.


Der forventes overført 4,7 mio. kr. til 2023.


Afvigelsen skyldes primært merudgifter afledt af corona, ukrainske flygtninge og specialundervisning.


Budgetopfølgningen på udvalgets områder viser følgende:


Overførselsudgifter

Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes stigning i udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.


Serviceudgifter inden for servicerammen

På serviceudgifter inden for servicerammen forventes et merforbrug på 4,6 mio. kr., som består af et overskud på 4,7 mio. kr. på rammestyrede områder/øvrige overførsler, et merforbrug på 5,3 mio. kr. på øvrig drift (heraf ca. 2 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge) og et merforbrug på 3,9 kr. på coronarelaterede udgifter.


Der er væsentlige merforbrug på grund af ekstra rengøring afledt af corona, ukrainske flygtninge og specialundervisning. En del af merforbruget på disse områder modsvares dog af mindreforbrug på forældrebetaling og fripladser.


Serviceudgifter uden for servicerammen

På refusion særligt dyre enkeltsager forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.


Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som primært skyldes udgifter til kapacitet på dagtilbudsområdet, hvor en del først forventes udført i 2023.


Der forventes overført 3,3 mio. kr. til 2023.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


I 2022 er der dog en særlig situation på grund af flere forhold, herunder corona, ukrainske flygtninge samt merudgifter til energi og stigende inflation.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes et merforbrug i 2022 på 3,7 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende anlæg.


Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2022:


 • 8,3 mio. kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona og ukraine
 • 0,1 mio. kr. vedrørende anlæg


Der forventes overført 4,7 mio. kr. til 2023 vedrørende drift og 3,3 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

Budget 2023 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 6. oktober 2022.


Udvalget for Børn, Unge & Læring skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2023 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret. Herudover sker der også en orientering om endelig udmøntning af enkelte forslag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen om aktiv bevægelseskultur på skoler og SFO tages til efterretning
 2. udgiften på 25.000 kr. til Familiestøtten finansieres inden for det afsatte budget til familieorienteret rådgivning
 3. udmøntning af effektivisering af 1 årsværk i Ungdomsskolen mv. forelægges på et kommende møde
 4. udmøntning af yderligere tilskud fra 2022 til 2023 til indfasning af minimumsnormeringer forelægges på et kommende møde
 5. orienteringen om processen for ændrede åbningstider i dagtilbud tages til efterretning

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2+3+4.

Udvalget godkender indstillingen.


Ad 5.

A+F+V tager orienteringen til efterretning

C ønsker, at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2023.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2023 den 6. oktober 2022. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. Udvalget for Børn, Unge & Læring skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2023 og frem. Herudover er der orientering om udmøntning af konkrete forslag.


1 - Aktiv bevægelseskultur på skoler og SFO

Formålet med denne indsats er at styrke bevægelseskulturen på skolerne. Indsatsen har været er en del af Stevns Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022.


Det foreslås, at indsatsen udgår af handleplanen for Sundhedspolitiken som et egentligt projekt, da der ikke er afsat særskilt finansiering. Fremadrettet vil indsatsen indgå i skolernes generelle fokus med sundhed og bevægelse i skolerne.


2 - Familiestøtten

Familiestøtten er er frivillig organisation, der hjælper økonomisk udsatte børnefamilier i Danmark.


Familiestøtten bringer børnefamilier i udsat position sammen med en familie med overskud, som løbende kan giver tøj og lejetøj deres egen børn er vokset fra til familien i den udsatte position.


Dette tiltag er bl.a. positivt ift. netværksopbygning som er en afgørende sikkerhedsfaktor for børn og familier i udsatte positioner.


Udgiften på de 25.000 kr. årligt forelås finansieret inden for det afsatte budget til familieorienteret rådgivning (§11, stk. 2) under tilbud til børn og unge med særlige behov.


3 - Effektivisering af 1 årsværk i Ungdomsskolen, almen ungdomsskole, Ung Stevns Fritid

På et kommende møde vil blive forelagt forslag til udmøntning af 1 årsværk i Ungdomsskolen, almen Ungdomsskole, Ung Stevns Fritid mv.


4 - Indfasning af minimumsnormeringer

Loven om minimumsnormeringer blev vedtaget 21. december 2022. Med loven skal kommunerne pr. 1. januar 2024 sikre lovbundne minimumsnormeringer på tværs af kommunens institutioner som et årligt gennemsnit. Dette indebærer 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Derudover skal børn, der starter i børnehave, før de er fyldt 3 år, have en normering på 1 pædagogisk personale pr. 3 børn som et årligt gennemsnit i kommunen frem til den 1. i måneden efter barnet er fyldt 3 år.


Indtil 2023 tilføres de statslige tilskud som et direkte driftstilskud til kommunerne og fordeles efter den enkelte kommunes andel af 0-5 årige. Fra 2024 tilføres det statslige tilskud via bloktilskuddet. Fra 2020 til 2022 er der givet følgende direkte tilskud (i årets p/l-niveau):

 • 1,6 mio. kr. i 2020
 • 2,6 mio. kr. i 2021
 • 3,0 mio. kr. i 2022


I 2023 forventes et tilskud på 4,4 mio. kr. (i 2023 p/l-niveau). Udmøntningen af det yderligere tilskud fra 2022 til 2023 forelægges for udvalget i en selvstændig sag.


I 2024 er afsat 5,8 mio. kr. (i 2023 p/l-niveau) til indfasning af minimumsnormeringer. Stigningen fra 2023 til 2024 skal finansiere merudgifterne ved ekstra tildeling fra barnet er 2 år og 10 måneder til 3 år, idet tildelingen skal ske i forhold til et vuggestuebarn og ikke et børnehavebarn.


5 - Ændrede åbningstider i dagtilbud

Forvaltningen har bedt de enkelte dagtilbuds forældrebestyrelser om at fastlægge forslag til den nye åbningstid for dagtilbuddet med 2 timer mindre pr. uge. Forældrebestyrelserne har frem til 1. december til dette arbejde.


Forvaltningen vil på baggrund af forslagene fra dagtilbuddene sikre, at der i hver af de tre områder i Stevns Kommune er mulighed for tidlig og sen åbningstid, således at forældrene har mulighed for at vælge dagtilbud ud fra behov.


Efter denne gennemgang, vil de endelige åbningstider blive meldt ud til dagtilbuddenes forældrebestyrelser.


Ændringen af åbningstider træder i kraft den 1. marts 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2023-2026.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtagne budget 2023. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2022 for at være gældende fra den 1. januar 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, skolefritidsordninger og frokostmåltid pr. 1. januar 2023
 2. godkende forslag til takster for vuggestue og børnehave pr. 1. marts 2023, hvor åbningstiden nedsættes med 2 ugentlige timer

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2023. Herudover skal der godkendes nye takster for vuggestue og børnehave gældende fra 1. marts 2023, hvor åbningstiden nedsættes med 2 ugentlige timer (fra henholdsvis 54/52 ugentlige timer til 52/50 ugentlige timer).


Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen mod reduceret egenbetaling.


I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2023. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads. Der er forudsat 4 deltidspladser i 0-2 års alderen og 5 deltidspladser i 3-5 års alderen, hvor der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige behov i 2021 og 2022. Der henvises til bilag for at se de øvrige normerede pladser i institutionerne.


Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).


Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.


Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).


I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling for ordningen. Forvaltningen anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.


Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.


På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2023 og pr. 1. marts 2023:Hvis mere end et barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes manglende fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2022 til 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2023 på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
  1. 4.519 kr. fra 1. januar 2023 for en deltidsplads
  2. 6.861 kr. fra 1. januar 2023 for en fuldtidsplads
 2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Forvaltningen
 3. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.


Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetaling (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet for en fuldtidsplads fra 1. januar 2023 minimum udgøre 6.861 kr. Der er ingen ændringer i tilskuddet fra 1. marts 2023, idet tilskuddet tager udgangspunkt i den billigste nettodriftsudgift, som er dagplejen. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2022 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.Kommunen kan tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Der er pt. ingen som har benyttet sig af ordningen. Hvis det bliver aktuelt beregner forvaltningen, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.


Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet bevilget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.


I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at 48 forældre får økonomisk tilskud til privat pasning.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 0,1 mio. kr. Det skal dog bemærkes at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2023 er højere end tilskuddet i 2022.

Retsgrundlag

§80 og §85a i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Stevns Kommune giver tilskud til pasning af egen børn på:
  1. 6.861 kr. fra 1. januar 2023 pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
  2. 3.973 kr. fra 1. januar 2023 og 3.868 kr. fra 1. marts 2023 pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
 2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

Beslutning

A+C+V anbefaler indstillingen.

F tager forbehold i sagen indtil behandlingen i kommunalbestyrelsen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden besluttet, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.


Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.


Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn fra 1. januar 2023 og fra 1. marts 2023:I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at der er 14 i 0-2 års alderen og 2 i 3-5 års alderen, der benytter sig af et økonomisk tilskud til pasning af egne børn.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Dette vil medføre en mindreudgift på ca. 40.000 kr.

Retsgrundlag

§86 i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

Resume

På baggrund af det vedtaget budget 2023 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen forelægges til efterretning, da tilskuddet beregnes på baggrund af bruttodriftsudgifterne pr. plads i kommunale tilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
  1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud pr. måned på 6.844 kr. fra 1. januar 2023 og 6.872 kr. fra 1. marts 2023
  2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud pr. måned på 11.003 kr. fra 1. januar 2023 og 10.804 kr. fra 1. marts 2023
  3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud pr. måned på 3.416 kr. fra 1. januar 2023 og 3.443 kr. fra 1. marts 2023
  4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud pr. måned på 5.589 kr. fra 1. januar 2023 og 5.444 kr. fra 1. marts 2023.

Beslutning

Udvalget anbefaler sagen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.


Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsels- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.


Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. På 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.


På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud fra 1. januar 2023 og fra 1. marts 2023:Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.


Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2023 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.


I budgetforudsætningerne for 2023 er det forudsat, at 36 i 0-2 års alderen og 112 i 3-5 års alderen optages i en privatinstitution.

Retsgrundlag

§36 i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2023

Resume

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af budget 2023 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende takster og tilskud til kombinationstilbud.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende tilbud.


På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


På baggrund af driftsudgifterne i egenbetalingen, fastsættes følgende egenbetaling ved deltidsplads i kommunalt tilbud:Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkendte egenbetalingen/tilskuddet vil egenbetalingen/tilskuddet fra 2022 videreføres i 2023. Der er pt. ingen børn der benytter kombinationstilbud og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.

Retsgrundlag

§85a i dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da egenbetaling for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. taksten i 2023 for døgnbehandling fastsættes til 3.496 kr. pr. døgn
 2. taksten i 2023 for skoletilbud fastsættes til 1.056 kr. pr. dag


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Magnoliegården er en kommunal døgninstitution med tilhørende skoletilbud, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af det vedtagne budget 2023 godkende takster for 2023.


Taksterne er beregnes ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:Dette medfører en takst for døgnbehandling på 3.496 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.056 kr. pr. døgn.


Hvis Kommunalbestyrelsen ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2022 blive videreført i 2023. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,6 mio. kr. i 2023, som fortrinsvis skyldes manglende p/l-fremskrivning.


I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2022 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 2, pr. 31. august 2022):Med udgangspunkt i belægningsprocenterne de sidste 3 år er der i budget 2023 indarbejdet følgende ændring i pladsnormering og belægningsprocent:

 • Både i døgnbehandling og skoletilbud er pladsnormeringen ændret fra 18 til 21 pladser (genåbning af den lukkede døgnafdeling)
 • I døgnbehandling er der ikke sket en ændring af den forventede belægningsprocent på 90%. I skoletilbuddet er den forventede belægningsprocent ændret fra 81% til 90%.


Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2016 til 2023 har været følgende (i årets p/l-niveau):Den lidt større stigning i taksterne fra 2020 til 2021 skyldes, at der er medtaget tidligere års underskud i taksterne på 1 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Fra 2024 forventes det ikke længere, at der skal indarbejdes et tidligere underskud i taksterne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2023.

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. september 2022 en udvidelse af dagtilbudskapaciteten på tværs af kommunen, samt at forvaltningen skulle sende et af forslagene, konkret det som omhandlede omrokering af børnegrupper i dagtilbuddene Rødtjørnen og Humlebien, i høring i de berørte to dagtilbud. Efter endt høring skal udvalget for Børn, Unge og Læring i denne sag nu endeligt beslutte om forslaget skal gennemføres, eller om det forventede behov for ekstrakapacitet skal opnås på en anden måde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der tages stilling til, om forslaget om omrokering af børnegruppe mellem Rødtjørnen og Humlebien skal gennemføres eller om det nødvendige antal pladser skal skabes på anden vis, jf. de alternative muligheder, som er beskrevet i sagsfremstillingen.


Beslutning

Udvalget beslutter, at den mulige omrokering af børnegrupper mellem Rødtjørnen og Humlebien, som har været i høring, ikke gennemføres.


A+F+V beslutter som alternativ at opføre en større pavillon i Børnecenter Erikstrup, jf. den beskrevne model i sagsfremstillingen.


C kan ikke godkende en større pavilion, da udvalget endnu ikke har besigtiget dagtilbuddet.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring

Beskrivelse af sagen

Forslaget, der har været sendt i høring, indebærer, at specialgruppen fra Humlebien rykkes til Rødtjørnen, og vuggestuen i Rødtjørnen rykker til Humlebien. På den måde kan der skabes plads til etablering af endnu en vuggestuegruppe i Humlebien. Denne løsning vil tilvejebringe 7 ekstra vuggestuepladser i Store Heddinge (forvaltningen har oprindeligt estimeret, at det ville betyde 9 ekstra pladser, men vurderingen er nu, at det kun er 7 pladser).


Sammenfatning af høringssvar

Både forældre og personale i begge dagtilbud har afgivet høringssvar jf. bilag 1.


Overordnet kan det af høringssvarene udledes, at forældre og personale i Rødtjørnen overvejende er imod omrokering af børnegrupper mellem de to dagtilbud. Der anføres en lang række bekymringer, herunder de praktiske problemer for forældre i en pendlerkommune, hvor mange arbejder i København, hvis søskendebørn potentielt skal afleveres og hentes 3 steder (vuggestue, børnehave og skole), og at fordelene ved en integreret institution vil gå tabt ved en omrokering af børnegrupper. Hertil kommer et ønske fra personalets side om at forblive sammen, og ikke blive brudt op ved en omrokering med de konsekvenser, det kan have for personalerelationerne. Opstilling af pavillon til ny vuggestuegruppe i Rødtjørnen peges på som alternativ.

I Humlebien er indstillingen til forslaget mere blandet. Her kan der ses både spændende perspektiver og ulemper ved de foreslåede ændringer. Af fordele anføres det fra personalets side bl.a., at der er spændende pædagogiske muligheder ved at arbejde funktions- i stedet for stueopdelt, herunder øget fleksibilitet, mindre sårbarhed ved sygdom, ferie mv. samt styrkelse af fagligheden via mere sparring, vidensdeling og bedre udnyttelse af forskellige kompetencer. Der er dog en stor bekymring fra specialgruppens medarbejdere i forhold til at flytte specialgruppen til Rødtjørnen.


Specialgruppens medarbejdere kan ikke se fordelene ved at flytte specialbørnene. Børnene i specialgruppen er meget afhængige af, at deres hverdag er genkendelig og meget struktureret. Medarbejderne frygter, at en flytning af børnene vil være en for stor belastning i forhold til børnenes trivsel og udvikling. Det er bekymringen, at specialgruppens placering i Humlebien og det gode og faglige samarbejde, de har sammen med almengruppen om inklusion, vil gå tabt ved en flytning. Der peges på, at det kræver stor faglighed, forståelse, rummelighed og indsigt i det enkeltes barns udfordringer at kunne samarbejde om inklusion.


Fra forældrenes side anføres også en stribe fordele, men også en række bekymringer, herunder usikkerhed om, hvad der sker, hvis personalet ikke har lyst til at følge med fra Rødtjørnen, og hvad der vil ske for det samlede forældresamarbejde, hvis der bliver ’overført’ en gruppe af forældre/børn, der ikke selv har valgt Humlebien til. Hertil kommer en bekymring for, at en stor samlet børnehavegruppe vil skabe unødvendig forvirring og uro blandt især sensitive børn, bekymring for hvad denne omvæltning vil medføre af ekstra opgaver for personalet i en allerede presset hverdag samt bekymring for, at de forældre, der bliver flyttet fra Rødtjørnen, der har brug for længere åbningstid, pludselig bliver flyttet til en institution med kortere 50 timers åbningstid fremover. Alt i alt ser forældrebestyrelsen i Humlebien dog forslaget om omrokeringer af børnegrupper som en brugbar løsning i en presset situation.


Alternative løsninger i område Sydstevns

Hvis forslaget om rokering af børnegrupperne mellem Rødtjørnen og Humlebien ikke besluttes, kan forvaltningen pege på to alternativer:


Større pavillon i Børnecenter Erikstrup

Den ene mulighed er, at der opstilles en større pavillion i Børnecenter Erikstrup, som kan rumme 19 børn, i stedet for den pavillon i Erikstrup til 13 børn, som allerede er besluttet. Herved skabes der 6 ekstra pladser, altså stort set det samme som forslaget om rokade mellem Rødtjørnen og Humlebien. I forslaget sker der harmonisering fra A-B både i Rødtjørnen og Humlebien, som medfører 7 børnehavepladser i Rødtjørnen og 5 børnehavepladser i Humlebien.


Forslaget (forslag 10 og 11 erstattes med forslag 10a, 10b og 11a, jf. bilag 2) medfører en mindreudgift på 0,2 mio. kr., hvor det forslås, at de afsættes til usikkerheder i anlægsomkostningerne generelt eller opkvalificering af de udendørs legemiljøer i Børnecentret Erikstrup generelt. Der forventes ikke de store ændringer på afledt drift i 2023, da merforbruget på 42.000 kr. kan dækkes af senere ibrugtagning end forventet på de øvrige projekter. Merforbruget i 2024 medtages i budgetforslag 2024.


Omrokering i Humlebien/Rødtjørnen udgår uden modgående foranstaltning

Den anden mulighed er, at der ikke på nuværende tidspunkt etableres yderligere pladser i område Sydstevns udover de pladser, som allerede er besluttet ved ombygning af motorikrum i Rødvig Børnecenter som tilvejebringer 13 vuggestuepladser, samt pavillon i Børnecentret Erikstrup som tilvejebringer 13 vuggestuepladser. Dette rækker til at dække det forventede behov for området samlet set, men betyder, at der i højere grad vil være familier, som har ønske om plads i St. Heddinge, som vil få anvist plads i Rødvig Børnecenter.


Forslaget (forslag 10 udgår) medfører en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på anlæg og en mindreudgift på 60.000 kr. på afledt drift.


Se samlet overblik over økonomien forefindes i bilag 2.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2022 og 2023, da de alternative forslag kan holdes inden for den samlede budgetramme. Der er mindre ændringer på afledt drift i 2024, som medtages i budgetforslag 2024.

Resume

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.
Derfor skal kommunalbestyrelsen godkende at rammeaftalen 2023-24 for det specialiserede social og undervisningsområdet kan tiltrædes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. kommunalbestyrelsen tiltræder rammeaftalen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).


Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.


KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022. Rammeaftalen er godkendt af KKR.


Rammeaftalen for 2023-2024 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.


I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgspolitikere, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.


Fokusområder med mål

De seks nuværende fokusområder i rammeaftale 2021-22 har stor relevans også i de kommende to år, og grundet COVID-19 er implementeringen af rammeaftale 2021-22 samt arbejdet med fokusområderne blevet forsinket. Rammeaftalen (2021-22) anbefales derfor forlænget, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for 2023-24. Følgende fokusområder foreslås for 2023 og 2024 i henholdsvis rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel


Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte


2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår, for at de sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.


3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.


4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.


Styringsdel

5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.


6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb samt salg af pladser.


Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2023-2024.


De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.


Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder (fokusområder), der skal arbejdes med i det pågældende år.

Med hensyn til behov for tilbud er det generelle billede i kommunerne, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel samt mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt i forhold til børn/unge med psykiske vanskeligheder og svære sociale problemer samt børn/unge med multiple og sjældent forekommende funktionsnedsættelser. Hos voksne er det særligt i relation til svære sociale problemer, sjældent forekommende og multiple funktionsnedsættelser samt psykiske vanskeligheder og kognitive forstyrrelser.

Kommunernes tilbagemeldinger i forhold til behov for tilbud indgår i det videre arbejde med rammeaftale 2023-24 og herunder i arbejdet med rammeaftalens fokusområder.


Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud


Takstanbefaling 2023-2024

I rammeaftale 2021-2022 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private.


En tilsvarende takstanbefaling for 2023-2024 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.


KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.


I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme godkendte ved deres møde i august udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Udvalget besluttede, at sende politikken i fire ugers høring.

Politikken foreligger nu klar til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Fritids- og Idrætspolitikken godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 22. juni 2022 Fritids- og Idrætspolitikkens ambitioner og temaer. Med afsæt i godkendelsen og de faldne bemærkninger i forbindelse med behandlingen fik udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur & Turisme forelagt et udkast til kommende Fritids- og Idrætspolitik på deres møde i august.


Udvalget besluttede at sende udkastet i en 4-ugers høring inden endelig behandling og godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Høringsperioden løb fra primo september til primo oktober, og forvaltningen modtog 2 høringssvar. Ét fra Udsatterådet og et fra Ældrerådet jf. bilag 1. Ældrerådet havde ingen bemærkninger.


Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog jf. bilag 2 med en gengivelse af høringssvaret fra Udsatterådet. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, om bemærkningerne kan tilføre politikken nyt og relevant indhold eller om bemærkningerne indgår i det videre arbejde omkring indsatser som følge af politikken.


Idræts- og Fritidspolitikkken jf. bilag 3 er skabt på baggrund af en bred, inddragende proces, hvor interessenter og aktører på fritidsområdet har bidraget med input.


Politikken tager afsat i Stevns Kommunes vision, planstrategiens målsætninger og de nu godkendte ambitioner og temaer.


Jf. Folkeoplysningsloven er en kommune forpligtet til at udarbejde en politik, der beskriver, hvad der prioriteres, og hvordan tilskud fordeles. For at imødekomme denne oplysningspligt har folkeoplysningsområdet fået en særskilt plads i politikkens indledning.


Politikken er ligeledes udarbejdet i regi af FN's verdensmål. Fire af de 17 verdensmål er udvalgt som værende relevante for Fritids- og Idrætspolitikken. Disse er: 3: Sundhed og trivsel. 10: Mindre ulighed. 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund. 15: Livet på landet. Politikkens tværgående ambitioner og temaer er således udfoldet og nærmere beskrevet i politikken.


Politikken forelægges nu til politisk godkendelse.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. emnerne drøftes/tages til efterretning.


Beslutning

Orienteringerne blev taget til efterretning.Beskrivelse af sagen

1. Status på kapacitetsudvidelsen på dagpasningsområdet.

2. Status på bemandingen i PPR.Resume

Godkendelse af dagsorden for Børn, Unge og Læring den 31. oktober 2022.


Beslutning

.