Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 16 maj 2023, kl. 16:00
MødestedMødelokale 8, Rådhuset
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
 

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Julie Hoff Sørensen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådets næstformand har været i dialog med nogle af Handelsstandsforeningens medlemmer om en række udfordringer med handicaptilgængelighed i Store Heddinge. Det vil Handicaprådet blive orienteret om under denne sag.


På baggrund af orienteringen skal Handicaprådet beslutte, om og hvordan man vil arbejde videre med handicaptilgængelighed i trafikken, som er rådets første fokusområde i 2023. Øvrige fokusområder kan ses i dagsordenspunkt 59.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter om og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområdet handicaptilgængelighed i trafikken.

Beslutning

Det er ikke næstformanden, men en af de andre kommunalbestyrelsesmedlemmer, som har været i kontakt med nogle af Handelsstandsforeningens medlemmer. Tilbagemeldingerne var, at

 • der mangler skiltning, som viser hvor man må parkere - herunder også skilte til parkeringspladser i baggårde.
 • afmærkning/optegning af parkeringsbåse er dårlig.
 • ensretning i Algade giver udfordringer.
 • skilteloven ikke bliver håndhævet, hvilket giver problemer med adgang på fortove og ledelinjer, som spærres af butiksskilte, tøjstativer osv.


På baggrund af orienteringen vil Handicaprådet kontakte Teknik & Miljø med et ønske om bedre skiltning og afmærkning af parkeringspladser.


Handicaprådet vil også planlægge en byvandring med lederen for Vej & Materielgården, hvor medlemmerne kan udpege problemerne. Rådets sekretær undersøger, om byvandringen kan afholdes samme dag som det næste ordinære handicaprådsmøde den 24. august.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har besluttet, at årets første fokusområde skal være handicaptilgængelighed i trafikken. Årsagen er, at Handicaprådet er bekendt med en række udfordringer i forhold til handicaptilgængeligheden i Store Heddinge, så som tøjstativer og butiksskilte der står ovenpå ledelinjerne, samt biler der spærrer fortovene.


Den 9. februar besluttede Handicaprådet derfor, at rådet ville invitere formanden for Handelsstandsforeningen i Store Heddinge til en drøftelse. Handelsstandsforeningens formand har ikke mulighed for at deltage. Men Handicaprådets næstformand har modtaget henvendelser fra nogle af Handelsstandsforeningens medlemmer, hvilket næstformanden vil orientere om under denne sag.


På baggrund af næstformandens orientering skal Handicaprådet beslutte, om der er mere rådet kan gøre ved sagen og i givet fald hvad næste skridt skal være. Er der ikke mere at gøre ved udfordringerne i Store Heddinge, skal Handicaprådet beslutte, hvordan rådet så vil arbejde videre med handicaptilgængelighed i trafikken.


Se også dagsordenspunkt 59 med Handicaprådets arbejde og fokusområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvilket fokusområde rådet vil arbejde videre med og hvordan.


Se også dagsordenspunkt 58 vedrørende fokusområdet "handicaptilgængelighed i trafikken".

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter hvordan og i hvilken rækkefølge rådet vil arbejde videre med fokusområderne for 2023.

Beslutning

Brev vedrørende pårørendevejleder blev omdelt på mødet.


DH-medlemmerne deltager på Rehabmessen i Bella Centret.


Handicappolitikken sættes på dagsordenen den 2. november.


Dialogmøde med udvalget for Social- og Sundhed den 7. juni. Ingen af medlemmerne fra DH kan deltage.


Indvielse af de handicapvenlige strande:

 • annonceres på kommunens hjemmeside.
 • rådet undersøger, hvem der kan stå for udlevering af is - op til 50 personer.
 • rådets sekretær sender invitation til de indbudte og til pressen, når talerækken er bekræftet.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har fastlagt følgende fokusområder i 2023:

 • handicaptilgængelighed i trafikken jf. beslutning på handicaprådsmødet den 9. februar - se bilag. Fokusområdet behandles særskilt under dagsordenspunkt 58.
 • handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns.
 • hvordan er det med hjælpemidler til handicappede?
 • pårørendevejleder. Handicaprådet drøftede ønsket den 10. maj 2022. Udfaldet af drøftelsen blev, at rådet er nødt til at danne sig et overblik over alle nuværende tilbud i kommunen og undersøge, hvor stort behovet for en pårørendevejleder er. Først derefter kan Handicaprådet træffe beslutning om, hvorvidt ønsket skal omsættes til et budgetønske.
 • handicappede børn og idræt. Fokusområdet blev drøftet på handicaprådsmødet den 10. maj. Her blev det besluttet, at Handicaprådet fortsat vil have fokus på børn og unge i foreningslivet. Dog skal fokus være rettet mod oplysning om de muligheder der allerede er for målgruppen, fremfor at skabe nye arrangementer. Handicaprådet besluttede også at afvente noget materiale fra DH (Danske Handicaporganisationer), hvorefter rådet tager stilling til det videre arbejde.


På baggrund af beslutningen under dagsordenspunkt 58, skal Handicaprådet beslutte, hvordan og i hvilken rækkefølge rådet vil arbejde videre med fokusområderne i 2023.


Handicaprådets årshjul for resten af 2023 er:

 • 23. - 25. maj: Health & Rehab - messe i Bella Centret.
 • 13. juni: Handicapvenlige strande - indvielse ved Rødvig Veststrand.
 • 7. juni: Dialogmøde med udvalget for Social & Sundhed om budget 2024.
 • 24. august: Ordinært handicaprådsmøde - handicaptilgængelighed i trafikken - besøg af lederen fra Vej & Materielgård.
 • 2. november: Ordinært handicaprådsmøde - Brugertilfredshedsundersøgelse vedrørende kommunens Madservice - Madservice deltager.
 • Stevns Kommunes Handicappolitik - drøftelse på et ordinært møde i august eller november jf. beslutning på handicaprådsmødet den 9. februar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag sendes udbud af stomihjælpemidler i høring i Handicaprådet. Høringsfristen er den 19. juni 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet afgiver høringssvar til udbud af stomihjælpemidler. 

Beslutning

På grund af udfordringer med bilagene havde Handicaprådet ikke forberedt høringen.


Det blev besluttet, at rådets sekretær sender høringsmaterialet til DH-medlemmer som elektronisk post, hvorefter formanden kontakter rådets sekretær med input til et høringssvar.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget høringsmateriale vedrørende udbud af stomihjælpemidler, som hermed sendes i høring i Handicaprådet.


Udbuddet er et FUS udbud (FællesUdbudSjælland), hvor Slagelse Kommune er tovholder.


Høringsmaterialet består af:

 • Generelle udbudsbetingelser.
 • Rammeaftale – Stomi.
 • Tilbudslister.
 • Kravspecifikation.


Høringsmaterialet er vedhæftet sagen, og indkøbskonsulentens anbefaling er, at Handicaprådet primært kigger på bilag tilbudslisterne og kravspecifikationen.


Bilagene kan ikke ses på Stevns Kommunes hjemmeside, da materialet er fortroligt - og dermed ikke omfattet af offentlighedsloven.


Høringsfristen er den 19. juni 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Julie Hoff Sørensen.


Handicaprådet blev orienteret om:

 • afgivelse af høringssvar til genudbud af genbrugshjælpemidler.

Medlemmerne fra DH mener, at kørestole hører under kropsbårne hjælpemidler, da det er et hjælpemiddel, der skal indstilles specifikt til den enkelte person. Centerchefen følger op på sagen.

 • John Dalsgaard Jensen har valgt at træde ud af Handicaprådet. Lis Gjermandsen indtræder derfor som nyt medlem.

Dermed er Handicaprådet stadig fuldtalligt, men har ikke flere DH-suppleanter. DH-medlemmerne arbejder på at finde nye suppleanter.

 • høringssvar vedrørende lejligheder i Algade 22.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 9. februar 2023 - herunder også:

 • status over medlemmer og suppleanter i Handicaprådet.
 • afgivelse af høringssvar til udbud af genbrugshjælpemidler.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) orienterer om seneste nyt siden sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Julie Hoff Sørensen.


Dette dagsordenspunkt sættes på pause indtil videre, da Handicaprådet i øjeblikket ikke har en kontaktperson i DH.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Medlemmerne fra DH vil under denne sag orienterer om seneste nyt fra DH-regi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen orienterede om en revideret kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger, som udvalget for Social og Sundhed (SSU) den 10. maj besluttede at sende i høring i Handicaprådet. Den eneste ændring er en administrativ ændring af en intern arbejdsgang i Myndighed. Handicaprådet havde ingen bemærkninger til dette og der enighed om, at Handicaprådet ikke behøver at få sendt materialet i høring.


Centerchefen orienterede også om:

 • høringsprocessen for budget 2024. Handicaprådet, for så vidt angår medlemmerne fra DH, vil gerne have et møde med økonomikonsulenten, når høringen sættes i gang.
 • Solhaven – nyt plejecenter i Store Heddinge. Arbejdsgruppen har været samlet, og sagen er igen til politisk behandling. Politikkerne skal tage stilling til, om servicearealet skal øges med 36 m2. Herefter kommer sagen i udbud, og forventningen er, at plejecentret står klar til indflytning i november 2025.
 • Afsnitslederen af Myndighed har opsagt sin stilling. Ny leder forventes ansat den 1. juni.
 • Index100 – den færdige rapport viser, at Stevns Kommune - set i forhold til andre sammenlignelige kommuner:
  • visiterer mere indenfor Voksen/Handicap området - samlet set.
  • visiterer færre til plejeboliger og flere til hjemmehjælp. Dette skyldes, at vi ikke har det antal plejeboliger, som der er behov for.


Handicaprådet afventer en tilbagemelding på rådets henvendelse om punktskrift på affaldsbeholdere. Udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik er kontaktet, og sagen er taget videre til centerchefen for Teknik & Miljø.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - denne gang også om:

 • Index100 - endelig rapport.
 • Budgetproces - budget 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.