Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Dagsorden

Torsdag d. 1 december 2022, kl. 11:00
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Elizabeth Riber Christensen deltager som suppleant for Hanne Rose Andersen-Aagaard.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I denne sag skal Udsatterådet drøfte, hvem er vi, hvad det vil sige at være i et Udsatteråd, hvad er vores roller, og hvordan griber vi arbejdet an.


Temadrøftelsen er på dagsordenen efter anbefaling fra chefgruppen og efter eget ønske i Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Udsatterådet drøfter roller, ansvarsfordeling, funktioner og opgaver i rådet - på baggrund af egne ønsker og anbefaling fra chefgruppen.

Sagens gang

Udsatterådet.

Beskrivelse af sagen

I august 2021 iværksatte kommunalbestyrelsen en evaluering af Udsatterådet. I den forbindelse udarbejdede chefgruppen (CG) et notat, hvori CG anbefalede, at der skulle arrangeres en workshop for det nye Udsatteråd, så rådet får mulighed for en forventningsafstemning af rådets arbejde og virke.


Notatet blev drøftet på udsatterådsmødet den 7. april i år, hvor Udsatterådet også selv evaluerede rådets funktion. Blandt andet ønskede medlemmerne at bruge workshoppen til at få afklaret:

 • roller og ansvarsfordeling.
 • hvilke funktioner har rådet.
 • hvordan afgrænser rådet sine opgaver og undgår sagsbehandling.
 • retningslinjer/leveregler i rådet, så der er plads til alle.


På udsatterådsmødet den 29. september gik Udsatterådet i gang med drøftelsen om:

 • hvad og hvornår er man udsat eller tidligere udsat?
 • hvad er en livsekspert, og skaber ordet for store forventninger til rollen i Udsatterådet?
 • hvad er en bruger?
 • hvad gør vi i vores samfund, som udsætter andre, og hvad kan ændres, så vi ikke skaber udsatte?
 • hvordan kan Udsatterådet påvirke politikken i Stevns Kommune?


På baggrund af førnævnte anbefaling og ønsker vil forvaltningen udarbejde et oplæg til temadrøftelsen på dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal godkende mødeplan for rådets ordinære møder i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender mødeplanen for 2023.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Ifølge Udsatterådets vedtægter afholder rådet som udgangspunkt fire ordinære møder hvert år. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.


Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer i 2023:

 • 23. februar
 • 4. maj
 • 10. august
 • 30. november.


Udsatterådet skal også fastsætte mødetidspunkt for de ordinære møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter i forbindelse med Udsatterådets møder finansieres af rådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med de enkelte fokusområder og mærkesager.


Under denne sag skal Udsatterådet også beslutte, hvordan rådet finder den sidste livsekspert, så rådet bliver fuldtalligt, og hvordan rådet vil aflægge sin årsberetning for 2022 til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Udsatterådet beslutter:

 1. i hvilken rækkefølge og hvordan rådet vil arbejde videre med fokusområder og mærkesager
 2. hvordan rådet vil finde den sidste livsekspert
 3. hvordan rådet vil aflægge sin årsberetning for 2022 til kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal beslutte, i hvilken rækkefølge rådet vil tage fat på fokusområderne og hvordan.


På udsatterådsmødet den 7. april blev det besluttet, at Udsatterådet vil arbejde på flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre. Det blev også besluttet, at Udsatterådet i den kommende tid vil arbejde med områderne:

 • psykiatri.
 • udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021.
 • ensomhed.
 • fattigdom.


Medlemmer i Udsatterådet

Status er, at Udsatterådet i øjeblikket mangler én livsekspert for at være fuldtalligt. Under denne sag skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet finder det sidste medlem.


På udsatterådsmødet den 9. juni 2022 drøftede rådet muligheden for at finde en ung livsekspert.


Udsatterådets årsberetning for 2022

Ifølge § 5 i Udsatterådets vedtægter skal Udsatterådet afgive en årlig beretning til kommunalbestyrelsen. På dette møde skal Udsatterådet derfor beslutte, hvordan rådet vil afgive sin årsberetning for 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Udsatterådets dagsorden, hvor alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer fra de enkelte medlemmer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.