Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 30 november 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 8
UdvalgSocial og Sundhed
Bemærkninger
Afbud: Martin Henriksen (løsgænger)

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Udvalget for Social og Sundhed skal evaluere budgetproces 2023-2026. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2024 skal planlægges og gennemføres.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget evaluerer budgetproces 2023-2026
 2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til Økonomiudvalget om den økonomiske politik for 2023-2027.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Ad 1.

Udvalget roste forvaltningens budgetmateriale og afgav en række bemærkninger, som medtages i det videre arbejde med evalueringen.


Ad 2.

Anbefales.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover sætter budgettet de overordnede økonomiske rammer for kommunens opgaveløsning.


Formålet med at foretage en evaluering er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2024-2027 skal planlægges og afvikles.


Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

 • Tidsplan og høringsproces
 • Fagudvalgenes budgetarbejde
 • De politiske forhandlinger
 • Budgetmaterialet
 • Øvrige bemærkninger


Spørgsmål til inspiration for evalueringen er vedhæftet som bilag.


Alle udvalgs evalueringer sammenfattes i èt bilag, som tilgår Økonomiudvalget i januar 2023 i forbindelse med sag om den økonomiske politik for 2023-2027.


Økonomisk politik

Stevns Kommunes økonomiske politik udstikker de overordnede rammer for kommunens økonomiske styring og for budgetprocessen, herunder håndteringen af budgetforslag, høringsproces og tidsplan.


Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt af ØU den 11. januar 2022 og har følgende overordnede målepunkter:

 • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
 • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
 • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
 • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL


Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


Den overordnede tidsplan for budgetarbejdet for 2023 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2023-2027.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Social og Sundhed har bedt om at blive orienteret om de forskellige ledelseslags beføjelser i Sundhed og Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Centerchef Dorthe Kapler Holmboe orienterer om de forskellige ledelseslags beføjelser i Sundhed og Omsorg. Stillingbeskrivelser og ledelsesgrundlag er vedlagt sagen som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På mødet d. 2. november 2022 i Social og Sundhed blev det besluttet, at der skulle udarbejdes yderligere beregninger som beslutningsgrundlag vedr. den servicereduktion på hjemmeplejeområdet på 3 mio. kr., som er besluttet som led i budgetvedtagelsen for 2023. Beregningerne skulle foretages med udgangspunkt i den model, hvor der reduceres i tiden afsat til pakkerne.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det besluttes, om besparelsen skal findes gennem model 1, 2 eller 3
 2. den valgte  model for servicereduktion sendes i høring i Ældre- og Handicaprådene.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


3 medlemmer (A+V) peger på, at model 3 sendes i høring i Ældre- og Handicaprådet.


1 medlem (Ø) ønsker, at besparelsen annulleres med den begrundelse, at såfremt besparelsen på 3 millioner gennemføres, uden at der ændres i kvalitetsstandarden, betyder det at plejepersonalet skal løbe endnu hurtigere. I en situation, hvor der i forvejen er problemer med højt sygefravær, og store vanskeligheder med at rekruttere personale, vil det være at spille hasard med hele området, hvis kommunen endnu engang forringer arbejdsforholdene.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Social og Sundhed besluttede på møde d. 2. november, at forvaltningen skal finde besparelsen på 3 mio. kr. i hjemmeplejen i pakkerne 3-7 på personlig pleje.


Når en borger henvender sig til visitationen ved behov for hjælp, får borgeren, med udgangspunkt i nogle særlige kriterier, bevilliget hjælp til de ydelser, borgeren har brug for hjælp til, og det bliver endvidere vurderet, i hvilket omfang borgeren har behov for hjælpen. Herefter bliver hjælpen udmøntet via hjemmeplejen efter den individuelle vurdering, der er foretaget i visitationen. Det vil sige, der er betydelig forskel på, hvor meget hjælp borgerne får.


Størrelsen på pakkerne er et udtryk for bevilling af mængden af hjælp. Når der skal findes 3 mio. kr. på pakkerne, er det et udtryk for, at mængden af visiterede ydelser skal reduceres svarende til ca. 130 timer om ugen i hele hjemmeplejen.


En pakke er ikke et udtryk for, at det er den tid, man som borger får visiteret som egentlig afgørelse. Men det anvendes dels for at kunne estimere det nødvendige ressourcebehov, og dels som retningsgivende i den daglige planlægning i områderne af, hvordan personaletressourcerne disponeres.


Forvaltningen har nu gennemført en beregning af, hvordan besparelsen kan findes ved 3 forskellige modeller. Beregningen er foretaget ud fra antal borgere, der modtager hjælp, i uge 45:


Model 1:

Der spares udelukkende på dagpakkerne 3-7. For at opnå besparelsen på 130 timer/uge, skal pakkerne nedjusteres med 16%. Hver pakke nedjusteres svarende til:


Pakke 3 ændres fra 285 min/uge til 239 min/uge. 53 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 420 min/uge til 352 min/uge. 33 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 570 min/ til 478 min/uge. 16 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 6 ændres fra 850 min/uge til 714 min/uge. 12 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 7 ændres fra 1310 min/uge til 1100 min/uge. Pakke 7 finder sjældent anvendelse. 1 borger har p.t. denne pakke.


Samlet set giver dette en besparelse på dagpakkerne 3-7 på 130 timer/uge.


Model 2:

Besparelsen fordeles mellem både dagpakkerne 3-7 og aftenpakkerne 2-5. For at opnå besparelsen på 130 timer/uge skal dagpakkerne nedjusteres med 9% og aftenpakkerne med 9%. Hver pakke nedjusteres svarende til:


Dagpakkerne:

Pakke 3 ændres fra 285 min/uge til 259 min/uge. 53 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 420 min/uge til 385 min/uge. 33 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 570 min/uge til 519 min/uge. 16 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 6 ændres fra 850 min/uge til 774 min/uge. 12 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 7 ændres fra 1310 min/uge til 1192 min/uge. Pakke 7 finder sjældent anvendelse. 1 borger har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på dagpakkerne 3-7 på 74 timer/uge.


Aftenpakkerne:

Pakke 2 ændres fra 210 min/uge til 191 min/uge. 74 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 3 ændres fra 360 min/uge til 328 min/uge. 26 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 490 min/uge til 446 min/uge. 14 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 670 min/uge til 610 min/uge. 6 borgere har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på aftenpakkerne 2-5 på 54 timer/uge.


Samlet set giver det en besparelse på dag- og aftenpakkerne på 128 timer/uge.


Forvaltningen anbefaler, at besparelsen kun gennemføres i dagpakkerne 3-7 og aftenpakkerne 2-5, da det i praksis er vanskeligt at gennemføre nedjustering af tiden i de mindste pakker.Model 3:

I denne model reduceres serviceniveauet bredere, således det ikke kun er tiden i basispakkerne, som reduceres, men også tid afsat til rengøring, og der sker en strammere visitation i forhold til antal bad.


I kvalitetsstandarden står der, at der tilbydes bad 1-2 gange om ugen. Vi kan se, at op mod 80% af alle borgere får bad 2 gange om ugen. Ved at visitationen gennemfører en mere skarp vurdering af, hvorvidt den enkelte borger har behov for bad 1 eller 2 gange om ugen, vurders det, at forekomsten af borgere, som på baggrund af et fagligt skøn, vil have behov for bad 2 gange om ugen, vil falde med 50 %. Det estimeres til en besparelse på 27,5 timer om ugen.


Rengøring leveres i 3 forskellige pakkestørrelser. Ved at bevare rengøring hver 2 uge, men tage 5 minutter fra mellempakken og fra den store pakke, estimeres det, at det vil give en besparelse på henholdsvis 3 timer om ugen ved mellempakken og 5,5 timer om ugen ved den store pakke.


Resten af besparelsen skal findes ved at reducere med 7% i dagpakkerne 3-7 og 6% i aftenpakkerne 2-5 som følgende:


Dagpakkerne:

Pakke 3 ændres fra 285 min/uge til 265 min/uge. 53 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 420 min/uge til 390 min/uge. 33 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 570 min/uge til 530 min/uge. 16 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 6 ændres fra 850 min/uge til 791 min/uge. 12 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 7 ændres fra 1310 min/uge til 1218 min/uge. Pakke 7 finder sjældent anvendelse. 1 borger har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på dagpakkerne 3-7 på 58 timer/uge.


Aftenpakkerne:

Pakke 2 ændres fra 210 min/uge til 197 min/uge. 74 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 3 ændres fra 360 min/uge til 338 min/uge. 26 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 490 min/uge til 461 min/uge. 14 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 670 min/uge til 630 min/uge. 6 borgere har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på aftenpakkerne 2-5 på 36 timer/uge.


Samlet besparelse er herefter:

Bad: 50% får bad 1 gang om ugen i stedet for 2 gange: 27,5 timer/uge

Nedjustering af rengøringspakke mellem med 5 min/uge: 3,0 timer/uge

Nedjustering af rengøringspakke stor med 5 min/uge: 5,5 timer/uge

Regulering af dagpakkerne 3-7 med 7%: 58 timer/uge

Regulering af aftenpakkerne 2-5 med 6%: 36 timer/uge


Samlet besparelse i alt: 130 timer/uge


Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen vil fremhæve, at det er i dag- og aftenpakkerne, at de mest basale ydelser til borgerne leveres - herunder daglig af- og påklædning, toiletbesøg, personlig pleje, tandpleje, hudpleje, neglepleje, ernæring, vejning og hverdagsrehabilitering. Hvis ydelserne bad og rengøring friholdes (som det er tilfældet i model 1 og 2), bliver de nødvendige reduktioner i basispakkerne forholdsvis store, og det bliver i praksis tilsvarende vanskeligt at yde de ydelser, som er indeholdt i den uændrede kvalitetsstandard med rimelig kvalitet. På den baggrund anbefaler forvaltningen model 3. Såfremt bad og rengøring ønskes friholdt fra besparelsen anbefaler forvaltningen som alternativ model 2, hvor nedsættelsen af tid i pakkerne foretages i såvel dag- som aftenpakkerne.


Ved at reducere i tiden i pakkerne, skal der foretages en administrativ revisitering af alle borgere i hjemmeplejen, hvilket er en tidskrævende proces. Revisiteringen vil senest være gennemført med udgangen af andet kvartal 2023.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2023-2026.


Resume

Indstillingsudvalgets oplæg til fordelingen af § 18 og § 79 tilskudspuljerne 2023 til hhv. frivilligt socialt arbejde og tilbud med aktiverende og forebyggende sigte fremlægges til godkendelse af Social og Sundhed.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. indstillingsudvalgets oplæg til fordelingen af § 18 og § 79 tilskudspuljerne 2023 godkendes.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen afsætter i hvert budgetår midler til at iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, jf. Lov om Social Service § 79, og til at støtte op om det frivillige sociale arbejde i Stevns Kommune, jf. Lov om Social Service § 18. I 2023 er der samlet til uddeling hhv. 170.000 kr. til § 79 og 327.000 kr. til § 18.


Ansøgningsperioden for begge puljer var fra den 1. september 2022 til den 2. oktober 2022. Efter ansøgningsfristen havde forvaltningen modtaget 41 ansøgninger om tilskud på i alt 537.208 kr. for §18 og 18 ansøgninger om tilskud på i alt 306.202 kr. for §79.


Den 7. november 2022 blev ansøgningerne behandlet af Indstillingsudvalget, som består af to medlemmer fra udvalget for Social og Sundhed, to fra Handicaprådet, to fra Ældrerådet og to valgte fra de frivillige foreninger. Det er første gang at, indstillingerne til § 18 og § 79 kommer fra et samlet indstillingsudvalg, jvf. den nye frivillighedspolitik, som Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. juni 2022. Tidligere kom indstillinger til § 18 fra ét indstillingsudvalg og indstillinger til § 79 tilskud fra Ældrerådet og Handicaprådet. Indstillingsudvalgets indstilling til fordeling af § 18 og § 79 tilskud er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Lov om social service § 18 og § 79.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da udgifterne holdes indenfor de afsatte beløb til § 18 og § 79 tilskud i budget 2023.

Resume

Sagen genoptaget.

I september 2022 fik de stående udvalg fremlagt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021, samt Social- og Ældreministeriets danmarkskort på socialområdet. Sagen blev dengang ved en administrativ fejl i første omgang ikke direkte videreført til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Efter behandlingen i udvalgene, hvor sagen blev taget til efterretning, er forvaltningen endvidere blevet bekendt med en lovændring, som betyder, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der på baggrund af opgørelserne skal igangsættes en handleplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Sagen genoptages derfor.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Danmarkskortene med omgørelsesprocenterne for Stevns Kommune tages til efterretning
 2. Opgørelse til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet tages til efterretning
 3. Det besluttes, at der ikke igangsættes nye handleplaner til styrkelse af den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen.


Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 82:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 7. september 2022, pkt. 101:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social og Sundhed, 8. september 2022, pkt. 107:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 29. november 2022, pkt. 120:

Ikke til stede: Julie Hoff Sørensen (F).


Ad 3.

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).

Ad 3. Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

1. behandling: Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme -

Sag genoptaget nov./dec. 2022: Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Supplerende oplysninger ved sagens genoptagelse:

Ankestyrelsen har i en skrivelse til kommunerne af 13. september 2022 orienteret om, at der er gennemført en ændring af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område. Ændringen er, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med behandlingen af de sociale danmarkskort fra Social- og ældreministeriet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunen orientere Ankestyrelsen herom.


De sociale danmarkskort vedrører henholdsvis voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet. Førstnævnte hører under myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Omsorg, og sidstnævnte under Afdelingen for udsatte børn og unge i Center for Børn og Læring. Begge afdelinger har i de senere år haft stort fokus på og arbejdet systematisk med at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.


Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg fik ny ledelse primo 2020. Afdelingen har siden da arbejdet fokuseret med en handleplan for at styrke sagsbehandlingen, herunder udarbejdelse af nye arbejdsgangsbeskrivelser, undervisning og opkvalificering, samt styrkelse af visitationen i brugen af fællessprog III (FSIII). Der endvidere som led i de seneste tre budgetaftaler tilført flere ressourcer til sagsbehandlingen (i alt fire ekstra stillinger i forhold til 2020)


Afdelingen for udsatte Børn og Unge har siden primo 2019 arbejdet med styrkelse af sagsbehandlingen gennem to handlingsplaner, begge besluttet i kommunalbestyrelsen. Den første handlingsplan, som løb fra primo 2019 til foråret 2020 var i samarbejde med Taskforcen fra Socialstyrelsen/Ankestyrelsen. Herefter igangsatte kommunalbestyrelsen Udviklingsplan 2, som blev afsluttet medio 2022. Den seneste handleplan blev afsluttet med en måling af kvaliteten i sagsbehandlingen foretaget af Ankestyrelsen, som viste, at kvaliteten af sagsbehandlingen var styrket (jf. sag 179 på kommunalbestyrelsens møde den 1. september 2022). Der er som led i de seneste tre budgetaftaler tilført flere ressourcer til sagsbehandlingen (i alt tre ekstra stillinger i forhold til 2020)


Der vil fortsat være et løbende ledelsesmæssigt fokus på kvaliteten af sagsbehandlingen i forvaltningen. Men på baggrund af de intitiativer, som allerede er taget for at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen på det specialiserede socialområde, anbefaler forvaltningen ikke, at der igangsættes egentlige nye handingsplaner på nuværende tidspunktet.


Oprindelig sagsfremstilling fra udvalgenes behandling, september 2022:

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Ankestyrelsen udsender hvert halve år statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Én gang om året offentliggør Social- og Ældreministeriet desuden kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet (men altså ikke beskæftigelsesområdet). Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle kommunens danmarkskort på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.


Ankestatistikken vedrører lovgivning, som ligger under henholdsvis Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed og Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.


Vedlagt som bilag er data fra Ankestyrelsen, Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager samt de 3 Danmarkskort med omgørelsesprocenter.


Begrebsdefinitioner

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:


 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.


Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).


Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, jf. også ”Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager”, der er vedhæftet som bilag.


Herudover kan sager, der bliver sendt til Ankestyrelsen havne i kategorien:


Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.


De afviste/henviste klager tæller ikke med i omgørelsesprocenten.


Omgørelsesprocenter

Af Ankestyrelsens statistik for hele 2021 fremgår det, at Ankestyrelsen har modtaget 87 sager fra Stevns Kommune. I 2020 modtog Ankestyrelsen i alt 107 sager fra Stevns Kommune. Det kan dermed konstateres, at der er sket et væsentligt fald i antallet af sager indbragt til Ankestyrelsen fra 2020 til 2021.Forkortelserne står for: LAB = Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAS = Aktivloven, PL = Lov om socialpension, SDP = Lov om sygedagpenge, SEL = Serviceloven, ØVR = Øvrige (Almenboligloven, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl., Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven).


Heraf er de 4 af sagerne afvist, dvs. at Ankestyrelsen har realitetsbehandlet 83 sager fra Stevns Kommune. Heraf relaterer de 35 sig til beskæftigelsesområdet og de 48 til socialområdet, heraf 31 sager på Børn og Lærings område og 17 sager på Social og Sundheds område.

Stevns Kommune har en omgørelsesprocent på 37,3, hvilket er noget højere end landstotalen på 26. Disse tal skal ses i forhold til, de mange sager, der behandles på beskæftigelses- og socialområderne pr. år og hvor mange afgørelser, der ikke påklages. Samtidig bør det nævnes, at procenten for sager, der stadfæstes er 62,7.


Uddybelse Social og Sundheds område

Ankestyrelsen har behandlet 17 sager fra Social og Sundheds område. Heraf har styrelsen i de 11 af sagerne stadfæstet kommunens afgørelsen og hjemsendt de øvrige 6. Det betyder at der er ingen sager på området, hvor kommunens afgørelse er blevet ændret. Når en sag hjemsendes til kommunen, skyldes det oftest at der mangler oplysninger i sagen og derfor skal den genbehandles. Ved en hjemsendelse kan kommunen derfor fortsat have truffet en korrekt afgørelsen. Eksempelvis havde Ankestyrelsen hjemsendt en sag til genbehandling hos kommunen, hvor borger vælger at klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden fandt at borger var blevet kompenseret i sagen af kommunen og sagen blev derfor afvist af ombudsmanden. Det skal særligt bemærkes at stadfæstelsesprocent for området er steget og ligger i 2021 på 64,7 %, samt at styrelsen ikke har ændret eller omgjort kommunens afgørelser i sager på området.


Uddybelse af Børn og Lærings område

Der er cirka 550 aktive socialsager i afdeling for Udsatte Børn og Unge. Der kan i en sag være truffet mere end én afgørelse i 2021. Ankestyrelsen har behandlet 31 sager fra Børn og Lærings område. Heraf har styrelsen stadfæstet kommunens afgørelse i 15 sager, ophævet/ændret afgørelsen i 6 sager og hjemvist til ny behandling i 10 sager. Størstedelen af de ændrede eller hjemsendte afgørelser drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste til forældre i forbindelse med et barns funktionsnedsættelse. Ankestyrelsens grundlag for ændring eller hjemvisning er generelt at afdelingens dokumentation i sagerne har været for spinkel eller afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet. Afdelingen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser iværksat initiativer til at øge kvaliteten på området, herunder faglige kurser til medarbejderne som behandler sager om tabt arbejdsfortjeneste, aftale med juridisk medarbejder i kommunen at denne vurderer påklagelser til kommunen inden sager sendes til Ankestyrelsen og afdelingen tager løbende afgørelser fra Ankestyrelsen op til faglig drøftelse med henblik blik på at drage læring.


Uddybelse Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område
De 35 sager fra Beskæftigelsesområdet som ankestyrelsen har behandlet, fordeler sig på:

 • 11 realitetsbehandlede sygedagpenge sager. Heraf blev 3 omgjort/ophævet
  og ingen hjemvist
 • 2 realitetsbehandlede sager Kompensationsloven - som omhandler støtte til borgere med funktionsnedsættelse i erhverv. Heraf blev 1 hjemvist sager og ingen omgjort/ophævet
 • På integrationsområdet
  blev 3 sager realitetsbehandlede. Heraf blev 1 omgjort/ophævet og 2 hjemvist
 • På ydelsesområdet, altså udbetalinger og økonomisk støtte til borgerne (lov om en aktiv socialpolitik) var der 8 realitetsbehandlede sager. Heraf
  ingen ophævede/omgjorte men 2 hjemviste
 • LAB (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), Pensionsloven, førtidspensionsloven og almenboligloven har alle en stadfæstelsespct. På 100


Særligt på integrationsområdet og i forhold til kompensationsloven vil Arbejdsmarked tilse, at vores praksis -der går ud på at en faglig konsulent får sagerne til gennemsyn forud for indsendelse til ankestyrelsen- indskærpes.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter

De kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet viser omgørelsesprocenter for socialområdet generelt og for specifikke paragraffer indenfor hhv. børnehandicap og voksenhandicap. De tre kort er vedlagt som bilag.


Socialområdet generelt

Af Danmarkskortet for socialområdet generelt fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 48 afgørelser fra Stevns Kommune i 2021. I 22 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 46. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager (13 %) og 16 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (33 %). Det giver en stadfæstelsesprocent på 54.


På landsplan er omgørelsesprocenten i 2021 på socialområdet 31,8, fordelt på 7,7 pct. af sagerne er ændret eller ophævet og 24,1 pct. er hjemvist. Stadfæstelsesprocenten på landsplan er 68,2.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 948 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:


 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • ?Merudgiftsydelse § 41
 • ?Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
 • ?Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 18 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer i 2021. I 12 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (22 %) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (44 %).


På landsplan er 11,2 % af sagerne ændrede/ophævede, 24,7 % er hjemvist og 64,1 % er stadfæstet. På landsplan giver det en omgørelsesprocent på 35,9.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 120 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:

?

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen kun har truffet 3 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer 2021. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0 %) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (67 %).


På landsplan er 4,9 % af sagerne ændrede/ophævede, 29,4 % er hjemvist og 65,7 % er stadfæstet. Det landsplan giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 34,3.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 36 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

Retsgrundlag

Retsikkerhedsloven § 79.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

På baggrund af Social og Sundheds drøftelser den 2. november 2022 fremlægges en revideret oversigt over temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2023 til godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende den reviderede oversigt over temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2023.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget godkender indstillingen.


Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Social og Sundhed har på mødet den 2. november drøftet forvaltningens oplæg til temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for udvalget i løbet af 2023, samt udvalgets ønsker om tilføjelser til oplægget.


På mødet den 2. november blev følgende ønsker drøftet:

 • Udvalget ønsker forskningsbaserede oplæg 1 til 2 gange årligt.
 • Udvalget ønsker fortsat at afholde deres møder på centerets forskellige lokationer ind imellem


Udvalgets ønsker er indarbejdet i vedlagte reviderede oversigt over temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder for 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhed orienteres om det anmeldte tilsyn af ridefysioterapi på Ridecenter Strålen, som blev udført den 20. oktober 2022. Ridecenter Strålen er beliggende på Maglebyvej 11, 4671 Strøby og varetager den kommunal ridefysioterapi for borgere i Stevns og omkringliggende kommuner. Stevns Kommune har tilsynsforpligtigelsen for ridecenteret.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Orientering tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Ridefysioterapi på Ridecenter Strålen har den 20. oktober 2022 haft anmeldt tilsyn. Tilsynet er udført af ridefysioterapeut Marjanne Den Hollander på vegne af Stevns Kommune. Ved tilsynet blev det fundet, at tilbuddet om ridefysioterapi på Ridecenter Strålen opfylder de bestemmelser, som skal være opfyldt i forbindelse med tilbud om ridefysioterapi. Tilsynsrapporten, som er udarbejdet på baggrund af tilsynet, er vedlagt som bilag.


Tilsynet er ført med udgangspunkt i bilag 5 til overenskomst om ridefysioterapi fra januar 2019: Tjekliste vedrørende bestemmelser, der skal være eller tilstræbes opfyldt i forbindelse med tilbud om ridefysioterapi. Bilag 5 med bestemmelserne er vedlagt som bilag. Bestemmelserne vedrører blandt andet, at de fysiske forhold på stedet, som for eksempel rengøring og tilgængelighed, er tilfredstillende, at personalet er kvalificeret og uddannede, og at faciliterne, herunder antal heste og disses temperament, passser til målgruppen.


Ved tilsynet fandt tilsynsførende, at ridefysioterapi på Ridecenter Strålen opfyldte de bestemmelser, der skal være opfyldt i forbindelse med tilbud om ridefysioterapi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhed orienteres om FOAs opgørelse af andelen af ufaglærte i ældreplejen på regionalt- og kommunalt plan i 2022, samt udviklingen siden 2017.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

FOA har i oktober 2022 offentliggjort en opgørelse over udviklingen i antallet af ufaglærte i ældreplejen i regionerne og kommunerne fra 2017 til 2022. Af opgørelsen fremgår det, at der generelt opleves i stigning i antallet af ufaglærte i ældreplejen. Opgørelsen er vedlagt som bilag.


I perioden fra 2017 til 2022 er andelen af ufaglærte i ældreplejen i Region Sjælland steget i gennemsnit med 12,5 %. I Stevns Kommune er andelen af ufaglærte dog kun steget med 8 % i samme periode. Opgørelsen viser også, at i 2022 er andelen af ufaglært personale i ældreplejen i gennemsnit i kommunerne i Region Sjælland 23,9 %, mens det i Stevns Kommunes ældrepleje kun er 14 %, som er ufaglærte.


Sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Sjælland har Stevns Kommune den laveste andel ufaglærte ansat i ældreplejen i 2022, og Stevns placeres på en delt sjette plads for de kommuner med laveste andel ufaglærte på landsplan.


Forvaltningen anser det for positivt, at andelen af faglært personale stadig ligger højt i Stevns sammenlignet med mange andre kommuner, da faglært personale understøtter kvaliteten i ældreplejen og er med til at sikre, at der leveres en høj kvalitet i plejen og omsorgen til vores ældre borgere. Det er derfor positivt, at trods de betydelige udfordringer med rekruttering på sundhedsområdet, har Stevns Kommunes ældrepleje kunne rekruttere og fastholde fagligt personale i en højere grad end nabokommunerne og har i mindre grad end de øvrige kommuner i regionen ansat ufaglærte. Det kan dog også i Stevns Kommune mærkes, at det bliver stadig sværere at rekruttere tilstrækkeligt med faglært personale.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde 1. september 2022 at fjerne unødige kommunale dokumentationskrav, regler, administrative opgaver mv. indenfor dagtilbud, folkeskole og ældrepleje, der ikke skaber værdi for kerneopgaven. De fagansvarlige politiske udvalg orienteres i denne sag om forvaltningens overvejelser om de overordnede rammer og tidsplan for projektet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 29. november 2022, pkt. 122:

Ikke til stede: Julie Hoff Sørensen (F).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

På kommunalbestyrelsens møde 1. september 2022 blev det besluttet at igangsætte en proces, som skal føre til fjernelse af unødvendige kommunale dokumentationskrav, regler og administrative opgaver inden for dagtilbud, folkeskole og ældrepleje. Forslaget er inspireret af lignende beslutninger og erfaringer fra andre kommuner, der har forenklet og fjernet egne regler, dokumentationskrav mv., som kommunen selv har pålagt de decentrale enheder.


Det indgik også i beslutningen, at de berørte fagudvalg udarbejder en procesplan for dette arbejde, som sikrer inddragelse af relevante interessenter og med afsluttende afrapportering til kommunalbestyrelsen.


Projektet spiller desuden sammen med regeringens tilbud til kommunerne om indgåelse af velfærdsaftaler om frisættelse for statslige regler på ét af tre velfærdsområder: ”Folkeskole”, ”Ældrepleje” og ”Dagtilbud”. Her har kommunalbestyrelsen budt ind med ønske om velfærdsaftale på et af følgende prioriterede områder:


1. Folkeskole

2. Ældrepleje

3. Dagtilbud


I budgetaftalen for 2023 er der afsat 0,2 mio. kr. i hhv. 2023 og 2024 til frikøb af medarbejdere, ”… som skal bidrage til arbejdet med at identificere dokumentationskrav, regler og administrative opgaver.” Disse midler forventes både at omfatte nærværende projekt samt arbejdet om indgåelse af en velfærdsaftale med regeringen, som pga. folketingsvalget først forventes indgået i 2023.


Erfaringer fra andre kommuner peger på, at det er et ressourcekrævende arbejde, der skal igangsættes, og anbefalingerne herfra går på, at det er hensigtsmæssigt at starte ud med et enkelt fagområde i stedet for at starte med alle på en gang. Flere kommuner er desuden startet med dagtilbudsområdet, da det er det velfærdsområde, der lovgivningsmæssigt er mindst komplekst.


Projektet foreslås derfor organiseret med en 1. del på dagtilbudsområdet i første halvår af 2023 med afslutning umiddelbart før eller efter sommerferien, og en 2. del, som omfatter folkeskole og ældreområdet, som løber i andet halvår af 2023 med forventet afslutning i starten af 2024. Projektets 2. del vil blive tilrettelagt i lyset af de erfaringer, som bliver indhøstet i projektets 1. del.


Udkast til kommissorium samt proces- og tidsplan for projektet vil blive behandlet i MED-systemet i december måned og herefter forelagt til politisk godkendelse på udvalgsmøderne i januar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der kan muligvis opnås positive økonomisk afledte effekter af projektet i form af øget ressourceoptimering i institutioner og administration, men det er indeholdt i beslutningen, at eventuel sparet tid som udgangspunkt tilfalder arbejdet med kerneopgaverne. Det vurderes, at ressourcetrækket i organisationen i forbindelse med projektets gennemførelse kan holdes indenfor nuværende budget, hvis forslag til projektafgrænsning og tidsplan følges.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

 1. Referat fra ældrerådsmødet den 31. oktober 2022
 2. Oversigt over SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder 2022
 3. Status på pleje- og ældreboliger
 4. Seneste nyt fra Sundhedsklyngesamarbejdet
 5. Frivillig Fredag d. 29.09.2023. Aktiviteter hele uge 39Resume

Underskriftsark for Social og Sundheds møde den 30. november 2022

Beslutning

.