Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 9 marts 2023, kl. 17:00
MødestedMødelokale 2, Stevnshallen
UdvalgFolkeoplysningsudvalget
Bemærkninger
Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen

Resume

Godkendelse af dagsorden for Folkeoplysningsudvalget den 9. marts 2023.

Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Godkendt.

Resume

Budgetorientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orientering tages til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Orientering taget til efterretning.

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2023:

 • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 1.675.000 kr.
 • Aktivitetstilskud: 1.504.500 kr.
 • Løntilskud til aftenskolerne: -85.148,83 kr.
 • Lokaletilskud til aftenskolerne: -55.021,35 kr.
 • Uddannelsespuljen: 221.000 kr.
 • Udviklingspuljen (tilskud til projekter og ideer): 26.000 kr.

Resume

Principiel afgørelse om tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvori indgår økonomisk gevinst til foreningen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der tages stilling til, om der ydes lokaletilskud til lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvori indgår økonomisk gevinst til foreningen.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen

 1. Udvalget ønsker ikke at yde tilskud til lokaletilskud til lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvori indgår økonomisk gevinst til foreningen.
Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med de frivillige foreningers lokaletilskudsønsker for 2023, ansøges der om tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvori indgår økonomisk gevinst til foreningen.


Forvaltningen ønsker derfor, at Folkeoplysningsudvalget tager stilling til, om der ydes lokaletilskud til denne type af arrangementer.


Det tidligere Natur-, Fritids- og Kulturudvalg har på deres udvalgsmøde den 24. september 2013 godkendt en stævneafgift for lokale folkeoplysende foreninger på hhv.:

 • Stor hal, 1.050 kr. pr. dag
 • Lille hal 2, 525 kr. pr. dag
 • Lille hal 3, 420 kr. pr. dagPå Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. november 2021 besluttede udvalget, at der ikke ydes tilskud til lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer (se vedlagte bilag).Retsgrundlag

BEK nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

§ 15.
Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

1)Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Stk. 3.
Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entregivende arrangementer.

2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Folkeoplysningsudvalgets beslutning vil være en principiel afgørelse, som vil danne præcedens for fremtidige lokaletilskudsansøgninger og beslutningen vil have betydning for det fremtidige budget til frivillige foreningers lokaletilskud.

Resume

FOU skal behandle de indkomne lokaletilskudsønsker for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. der tages stilling til om Store Heddinge Boldklubs ansøgning vedr. tilskud på 5.000 kr. til halleje i forbindelse med afholdelse af DBU-stævner imødekommes jf. dagsordenspunkt 3 i nærværende dagsorden
 2. de indkomne lokaletilskudsønsker drøftes og der tages stilling til, hvilken a conto tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2023.Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen

 1. Ikke imødekommet jf. beslutning i dagsordenspunkt 3.
 2. De godkendte folkeoplysende foreningerne modtager en aconto tilskudsprocent på 65 procent i 2023.

Deltog ikke i sagens behandling: Jens Bagge, Bjarne Lykke


1. Punket bliver udsat til førstkommende møde 2023, vi skal have informationer fra de foreninger der har væsentlige stigninger i varme/belysning

2. Big Heart Western Riders, ansøgning afslås med henvisning til § 25 stk. 5 i folkeoplysningsloven.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget lokaletilskudsønsker for 2023 fra alle de godkendte folkeoplysende foreninger.

Flere af ansøgningerne bærer præg af de stigende energipriser. Fritid har været i kontakt med alle foreninger, hvis ansøgningsbeløb er betydeligt (20.000 kr.) højere end ved sidste års ansøgning. Flere foreninger har efterfølgende reduceret deres ansøgningsbeløb i takt med de faldende energipriser.

Retsgrundlag

LBK nr. 1115 af 31/08/2018

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

§ 25.Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

Stk. 3.Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

Stk. 4.Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

Stk. 5.Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.


BEK nr. 1251 af 12/12/2011

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

§ 15.Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

a) Det aftalte lejebeløb.

b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

Stk. 2.Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

Stk. 3.Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

1) Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.

2) Lokaleudgifter i forbindelse med arrangementer, hvis hovedformål er afholdelse af spil, herunder andespil, bingo og lignende, hvori indgår økonomisk gevinst for foreningen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet det forventes, at merforbruget finansieres af regulering af foreningernes lokaletilskud 2022.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der tages stilling til om Rødvig Borgerforenings ansøgning vedr. tilskud på 2.700 kr. til lokaleleje i forbindelse med forestillingen Tryllefløjten imødekommes jf. dagsordenspunkt 3 i nærværende dagsorden.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Ikke imødekommet, da der jf. tidligere praksis ikke ydes lokaletilskud til entrégivende arrangementer. Endvidere kan der anvises kommunale lokaler til formålet.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Rødvig Borgerforening v. Pensionistbanden benytter lokalet i Sydstevnshallen til at øve deres forestilling Tryllefløjten.

Fremvisning af forestillingen foregår på Harmonien i Rødvig.
Rødvig Borgerforening ønsker derfor at få mulighed for at øve forestillingen på scenen i salen inden premieren.

Harmonien har fået ny ejer, og salen er ikke længere gratis for Rødvig Borgerforening at benytte til at øve.

Foreningen søger derfor et ekstraordinært lokaletilskud til leje af salen på i alt 2.700 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil sagen have økonomiske konsekvenser for Folkeoplysningsudvalgets rammebudget.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Ikke imødekommet. Udvalget ønsker at prioritere den daglige drift af klubhuse og aktiviteter for medlemmer. Dette års budget tillader ikke, at udvalget kan imødekomme hele eller delvise forbedringer af klubhuse, bygninger m.m.

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Store Heddinge Boldklub har en nedgravet olietank, som skal udskiftes eller sløjfes i 2023, jf. olietankbekendtgørelsen fra 1980, samt et oliefyr som ikke fungerer særligt godt, da det er ved at være slidt op.  

Foreningen har derfor et ønske om at udskifte oliefyret til en varmepumpe – luft til vand. Store Heddinge Boldklub har indhentet to tilbud, hvor det billigste er på 231.625 kr.  Dertil vil dog komme en omkostning til at opgrave foreningens nedgravede olietank.  

Store Heddinge Boldklub har modtaget er tilbud på 18.900 kr. for at grave olietanken op, og foreningen har estimeret at genopretning af asfalt, græsplæne m.m. vil løbe op i ca. 60.000 kr., baseret på et tidligere tilbud foreningen har modtaget omkring asfaltering (Se vedlagte budget for yderligere information).

Store Heddinge Boldklub ansøger på baggrund af ovenstående Folkeoplysningsudvalget om et ekstraordinært lokaletilskud i 2023 på 341.525 kr.  

Foreningens plan er fremadrettet, at den besparelse de finder via udskiftningen til en varmepumpe, den vil de øremærke til andre grønne tiltag, som eks. LED-lys i klubhuset, timere på lyset, vandbesparende haner og brusere, solceller og så videre.

Store Heddinge Boldklub er bevidst om, at dette er en stor omkostning, og at de skal gøre det i 2023, hvorfor de ligeledes vil ansøge fonde om yderligere støtte således, at foreningens økonomi ikke bliver ramt for hårdt.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt ansøgningen imødekommes, vil sagen have økonomiske konsekvenser for Folkeoplysningsudvalgets rammebudget.


Resume

FOU skal behandle de indkomne aktivitetstilskudsansøgninger for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. jf. tidligere praksis imødekommes følgende ansøgninger alene med grundtilskuddet, da 10% af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også udenbys medlemmer) ikke er under 26 år: Himlingøje Gymnastikforening, Hårlev Tennisklub, Hårlev Ældrebadminton og Valløbåden
 2. der tages stilling til, hvorvidt Strøby Motionsklubs ansøgning imødekommes med grundtilskuddet, eller der gives en ekstraordinær dispensation fra retningslinjerne
 3. foreningernes ansøgninger imødekommes med forbehold for punkt 1 og 2 i nærværende indstilling
 4. restpuljen tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i løbet af 2023.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Imødekommet.
 2. Der gives ekstraordinær dispensation fra retningslinjerne i år til Strøby Motionsklub.
 3. Imødekommet.
 4. Imødekommet.


Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Fritid har modtaget ansøgninger om aktivitetstilskud for 2023.

For at komme i betragtning skal foreningerne opfylde visse krav. Der skal minimum være 10% aktive medlemmer under 25 år, og aktivitetstilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

Bemærkninger til sagen:

 • Det fremgår af vedlagte bilag, at følgende foreninger ikke er berettiget til tilskud i 2023, da de ikke opfylder kravet om 10% aktive medlemmer under 25 år: Himlingøje Gymnastikforening, Hårlev Tennisklub, Hårlev Ældrebadminton og Valløbåden.
 • Strøby Motionsklub har ikke opkrævet kontingenter fra deres medlemmer i 2022, dette skyldes, at de endnu ikke er fuld tilbage efter corona. Udvalget skal derfor tage stilling til om ansøgning imødekommes med grundtilskuddet, eller der gives en ekstraordinær dispensation fra retningslinjerne i 2023.


Retsgrundlag

LBK nr. 1115 af 31/08/2018

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

§ 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

Stk. 3. En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Aktiviteter for den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling, jf. stk. 2.

§ 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf., §§ 1 og 14.

§ 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14, stk. 1

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i 2023.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 1.085 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 1.550 kr.

Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Imødekommet.

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Nordstevns G & I søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til kursustilskud til efteruddannelse af deres yoga instruktør.

Foreningens instruktør brænder for yoga og ønsker at blive endnu dygtigere. Instruktøren behersker de kendte øvelser fra grunduddannelsen i yoga, og ønsker nu at bygge endnu flere øvelser på det, hun kan i forvejen, så hun bliver endnu mere skarp på at skabe et godt flow.


Nytteværdi: Nordstevns G & I er glade for at kunne tilbyde yoga i foreningen. Yogaholdet var i sidste sæson fyldt op til bristepunktet, det betyder, der er kommet nye medlemmer til foreningen, og foreningen fra nytår har oprettet endnu et yogahold, så de nu har to hold samme dag.

Nordstevns G & I ønsker, at instruktøren bliver ved med at dygtiggøre og udvikle sig, så deltagerne fortsætter på hendes hold år efter år.


Det er vigtigt for foreningen at kunne tilbyde kurser til deres instruktører således, at de tilegner sig ny inspiration og viden. Endvidere vil dygtige instruktører tiltrække flere medlemmer og midler til foreningen.


Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 1.550 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 1.085 kr. til Nordstevns G & I kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

Resume

FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. ansøgningen til kursusudgifter imødekommes med et maksimalt tilskud på 3.460,80 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 4.944 kr.
 2. ansøgningen til udgifter ved indkøb af kursusudstyr på 3.228 kr. ikke imødekommes jf. tidligere praksis.

Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Imødekommet.
 2. Imødekommet.

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Strøby Skytteforening søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGI's Terrænskydeleder Uddannelse del 1, 2 og 3 samt kursusudstyr hertil.


 • Del 1 - prøve og kort kompas á 449 kr.
  På del 1 lærer kursisten om korrekt brug af kort, kortmål og kompas. Denne del foregår online og skal tages hjemmefra.


 • Del 2 og 3 (Fysisk i Ulfborg) á 4.495 kr.
  På del 2 lærer kursisten om de sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er ved terrænskydninger, rollen som terrænskydeleder og ved terrænbaner.
  På del 3 skal kursisten sætte sin teoretiske læring i spil og klargøre samt opstille en terrænskydebane. Den praktiske forståelse for banelægningsteknik indgår som en del af undervisernes evaluering af deltagerne og er med til at fastslå, om kursisten skal bestå uddannelsen eller ej.
 • Garmin 66s á 2.599 kr.
  Se vedlagte bilag for specifikationer.
 • Compass á 629 kr.

Nytteværdi: Give Strøby Skytteforening mulighed for at lave flere skydearrangementer, ude hvor folk mødes til byfest eller lign.

Her kan foreningen nå et bredere segment end de gør i dag.

Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 4.944 kr. Hertil søges der et tilskud til kursusudstyr på i alt 3.228 kr.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 3.460,80 kr. til Strøby Skytteforening kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.


Resume

Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalget i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Forslag til mødeplanen godkendes.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Godkendt. Folkeoplysningsudvalgets møder i 2023 starter kl. 17.00.

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Forslag til mødeplan for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2023 foreligger nu til drøftelse og godkendelse.

Mødeplanen indeholder følgende forslag til møder:

 • tirsdag den 18. april
 • torsdag den 8. juni
 • torsdag den 24. august
 • torsdag den 5. oktober
 • onsdag den 22. november (netværksmøde)
 • onsdag den 13. december (uddeling af Stevns- og Initiativprisen 2023)


Møderne afholdes så vidt muligt i Stevnshallens mødelokaler. Alle møder starter kl. 17.30 således, at pendlerne også kan deltage.

Resume

Drøftelse af nuværende retningslinjer for fordeling af lokaler og haltid.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. retningslinjerne drøftes og der tages stilling til, om udvalget ønsker at ændre i de gældende retningslinjer.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

 1. Drøftet. Udvalget ønsker at fastholde de nuværende retningslinjer for fordeling af lokaler og timer til folkeoplysende foreninger.

Sagens gang

Folkeoplysningsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget skal efter anmodning fra AEKT drøfte om de ønsker at ændre gældende retningslinjer for fordeling af lokaler og haltid for folkeoplysende foreninger.


Såfremt dette er et ønske, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes en plan herfor.


Resume

Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orientering tages til efterretning
 2. orientering tages til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Brian Qvist, Hans C. Bech, Jens G. Bagge og Bjarne Lykke Nielsen.

Ad. 1 Orientering taget til efterretning


 • Forvaltningen mangler forsat at modtage enkle erklæringer om indhentelse af børneattester for 2023. Såfremt erklæringerne ikke er modtaget mandag den 13. marts, vil de pågældende foreningers kommunale tilskud blive tilbageholdt og evt. lån af lokaler inddraget jf. Folkeoplysningslovens §4 stk. 4.
 • Fritidscenteret Munkegården har foretaget vedtægtsændringer således, at de ikke længere lever op til formålsparagraffen. Foreningen planlægger at nedlægge sig selv, Fritid afventer en tilbagemelding fra foreningen.
 • Forvaltningen har indkaldt foreningerne til halfordelingsmøder i foråret vedr. fordeling af tider i sæson 2023/2024.
 • Planlægning af Aktiv Sommer 2023 er i gang. Forvaltningen modtager løbende tilmeldinger fra dette års aktører.
 • Forvaltningen undersøger efter anmodning fra udvalget, hvordan øvrige kommuner udbetaler foreningernes lokaletilskud.
 • Ny organisationsstruktur i Stevns Kommune pr. 1. maj medfører etablering af centeret "Erhverv, Kultur & Turisme". Fritidsområdet vil blive underlagt det nye center.
 • Formidling af sundhedstilbud i kommunen skal fremadrettet formidles via Sundhed.dk. Det er endnu ikke besluttet, hvilke og hvordan tilbuddene skal udbydes. Portalen er et led i handleplan ift. Stevns Kommunes Sundhedspolitik. Fritidsområdet forventes at være repræsenteret på portalen. Lancering af portalen forventes til sommer.


Ad. 2 Intet er berette.

Beskrivelse af sagen

 1. Orientering fra Fritid
 1. Orientering fra Ungdomsskolen