Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 4 november 2021, kl. 16:00
MødestedRådssalen
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.
 

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Handicaprådet, at

 1. godkende dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal godkende forslag til fordeling af § 79 tilskud i 2022 indenfor handicapområdet. Forvaltningens udkast til fordeling er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Handicaprådet, at

 1. godkende forslag til fordeling af tilskud efter Servicelovens § 79 i 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet drøftede ansøgningerne. Rådets forslag til fordeling af § 79 puljen i 2022 sendes herefter til endelig godkendelse i SSU den 1. december 2021.

Beskrivelse af sagen

Én gang årligt uddeles tilskud til aktiverende og forebyggende foranstaltninger efter Servicelovens § 79. Det er Ældrerådet og Handicaprådet der er tildelt kompetencen til at fordele midlerne. Handicaprådet står for at uddele 25 % af puljen. Budgetsummen for Servicelovens § 79 i 2022 til handicapområdet udgør i alt 45.000 kr.


Forvaltningen har udarbejdet et forslag til fordeling af puljen, som hermed sendes til godkendelse i Handicaprådet. Herefter sendes sagen til endelig godkendelse i SSU den 1. december 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da tilskuddene finansieres af budgettet til § 79 tilskud i 2022.

Resume

Handicaprådet skal beslutte, hvem der skal modtage Handicapprisen 2021 og planlægge arrangementet den 3. december.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Handicaprådet, at

 1. beslutte hvem der skal modtage Handicapprisen 2021
 2. planlægge arrangementet den 3. december.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet vurderede, at ingen af de to kandidater opfylder kriterierne, hvorfor handicapprisen ikke bliver uddelt i år.


Når det nye handicapråd er nedsat, bliver kriterierne taget op til evaluering.

Beskrivelse af sagen

Indstillingsfristen til årets Handicappris var den 22. oktober, og forvaltningen har modtaget 2 indstillinger, som sendes til Handicaprådet sammen med denne dagsorden.


Handicaprådet skal beslutte, hvem af kandidaterne der skal modtage Handicapprisen 2021.


Den 19. august besluttede Handicaprådet, at prisen skal uddeles på Sundheds- og Frivillighedscentret den 3. december kl. 18. Det blev også besluttet, at programmet skal være velkomst, foredrag/underholdning, prisuddeling og afslutning med et let traktement.


Handicaprådet skal på dette møde også:

 • vælge prisuddeler
 • fastlægge foredrag og/eller underholdning
 • fastlægge endelig deltagerkreds
 • godkende køkkenets forslag til traktement
 • beslutte hvem der gør hvad i forhold til indkøb m.m.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifterne finansieres af budgettet til Handicaprådet.

Resume

Da det er sidste ordinære møde i denne funktionsperiode, skal Handicaprådet evaluere rådets arbejde i perioden 2018 - 2021.


Handicaprådet skal også evaluere Paraløbet, som blev afholdt under Fællesskabsstafetten den 26. september.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Handicaprådet, at

 1. evaluere rådets arbejde i funktionsperioden 2018 - 2021
 2. evaluere Paraløbet.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Handicaprådet synes, at det har været en god periode og er tilfredse med arbejdet og rådets fokusområder.


Paraløbet var hyggeligt, men på grund af manglende annoncering var der stort set kun deltagere fra kommunens plejecentre.


Handicaprådet synes, at det er en god løsning at deltage under Fællesskabsstafetten. Næste gang er det dog vigtigt:

 • med annoncering i dagspressen.
 • at få afklaret konceptet omkring løbet – herunder om det er et løb, som skal være mere konkurrencepræget med præmier, forskellige ruter, løbsnumre til deltagere osv.

eller om det blot er en gåtur.


På handicaprådsmødet den 19. august blev det besluttet, at Handicaprådet skulle skrive til handelsstandsforeningen vedrørende adgang til og tilgængelighed i butikker. Denne beslutning blev trukket tilbage, da det vil være bedre at kontakte de enkelte butikker/butikskæder, hvis der er problemer med handicaptilgængelighed.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet har i perioden 2018 - 2021 arbejdet med områderne:

 • mere fokus på unge og handicap samt handicappede og aktiviteter
 • synliggørelse via læserbreve og artikler - herunder også en synliggørelse af foreningslivet i Stevns Kommune
 • skabe events og arrangementer med bred interesse.


Handicaprådet skal evaluere rådets arbejde i denne funktionsperiode.


Paraløb Tour de Stevns

Paraløbet blev i år afholdt den 26. september, som en del af Fællesskabsstafetten. Handicaprådet skal evaluere arrangementet, med henblik på om og hvordan Paraløbet kan afvikles fremover.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

DH-medlemmerne vil give en status over rekruttering af nye medlemmer til Handicaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Forvaltningens udkast til annonce blev gennemgået og tilrettet på mødet. Annoncen bliver indrykket i Stevnsbladet i uge 46, og Stevns kommunes hjemmeside bliver opdateret jævnfør annoncen.


DH-medlemmerne arbejder videre med at finde ny kandidater og giver forvaltningen besked senest den 5. december.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 19. august blev det besluttet, at rådet skulle afholde et borgermøde i forlængelse at dette møde. Planen var, at deltagerne skulle orienteres om arbejdet i Handicaprådet, og at en foredragsholder skulle være med at sætte fokus på området.


På grund af tidsmangel har DH-medlemmerne (Danske Handicaporganisationer - Stevns) efterfølgende aflyst borgermødet. Da det er DH, som skal indstille nye kandidater til KB, aftalte formand og sekretær derfor, at DH finder nye kandidater på andre måder, hvilket Handicaprådet også blev orienteret om via mail den 21. oktober.


Forvaltningen sørger for at indrykke en annonce om rekruttering af medlemmer i Stevnsbladet. Stevns Kommunes hjemmeside bliver opdateret jf. annoncen, så interesserede kandidater kan læse mere om arbejdet i Handicaprådet.


DH-medlemmerne vil på dette møde give en status over rekruttering af nye medlemmer.


Tidsplan

 • Forvaltningen skal have DH´s indstillinger senest den 5. december 2021.
 • Det nye KB godkender DH´s indstillinger og udpeger egne medlemmer til Handicaprådet i slutningen af december 2021 eller i starten af 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifter til annonce finansieres via Handicaprådets eget budget.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Formanden spurgte:

 • om man kan få nødkald, hvis man har mobiltelefon. Centerchefen undersøger det nærmere.
 • hvem køber rengøringsmidler, hvis en borger får praktisk hjælp i hjemmet? Svaret er, at det er borgeren selv, som skal sørge for at købe allergimærkede rengøringsmidler.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 19. august 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Handicaprådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Centerchefen orienterede om:

 • midler i budget 2022 så Boblberg kan fortsætte. Boblberg er en digital platform, som også er beskrevet på Stevns kommunes hjemmeside Find nye fællesskaber med Boblberg | Stevns Kommune. Boblberg har tilbudt at komme på besøg i det nye Handicapråd.
 • nyt udbud af hjemmehjælp. Ny leverandør pr. 1. april 2022.
 • ridefysioterapi, som vi gerne vil bevare i Stevns kommune. Regionen træffer afgørelsen i december.
 • coranasmitten er igen stigende i hele landet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Philip G. Nielsen, Jacob Panton Kristiansen og Henning Urban Dam Nielsen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.