Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 8 juni 2022, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgSocial og Sundhed
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark, indgik i 2019 en samarbejdsaftale. Som led i samarbejdet afholdes årligt dialogmøde mellem udvalget for Social og Sundhed og Café Stevnen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. tage dialogen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for det årlige dialogmøde mellem fagudvalget og Café Stevnen er den samarbejdsaftale, som Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark indgik i 2019 og i 2021 forlængede til at gælde til udgangen af 2022. Såvel aftalen som tillæg til aftalen er vedlagt som bilag.

I samarbejdsaftalens punkt 5 står der, at "Café Stevnen mødes til dialogmøde hvert år i 2. kvartal med Socialudvalget i Stevns Kommune. Derudover mødes Café Stevnen og Stevns Kommune v/forvaltningen to gange årligt til dialogmøder om samarbejdet og udviklingen af dette...".


På dialogmødet vil Café Stevnen fremlægge årsregnskab for Café Stevnen 2021, driftsbudget for 2022, handleplan for Café Stevnens aktiviteter i 2022, aktivitetskalender for 2022. Alle fire dokumenter er vedlagt som bilag

Følgende deltager i mødet fra cafe Stevnen: Flemming Schrøder, medlem af styregruppen, Annette Lando, medlem af styregruppen, Susanne Kolby Rahbek, udviklingskonsulent KFUMS Sociale Arbejde og Randi Larsen, leder af Cafe Stevnen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Social og sundhed skal behandle budgetforslag 2023-2026 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår herefter i den videre budgetproces og til budgetseminaret i august.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. forslag til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces


Beslutning

Ad 1.

Budgetforslaget blev behandlet af udvalget


Ad 2.

Udvalget godkender de indarbejde ændringer i budgetforslaget, jf. bilag herom. For så vidt angår ikke-indarbejdede ændringer til budgetforslaget, afventer disse de fortsatte politiske drøftelser.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Den økonomiske politik for 2022-2026 blev godkendt i januar 2022, herunder en tidsplan for budgetprocessen for 2023. Heraf fremgår det blandt andet, at fagudvalgene i juni behandler budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024-2026.


Udvalgenes anbefalinger indgår på budgetseminaret i august og i den videre budgetproces.


Ændringer til budget 2023

Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2023, version 1:

 • Overførselsudgifter
 • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
 • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres


Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

 • Lov- og cirkulæreændringer
 • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
 • Anlægsønsker
 • Balance-/prioriteringsforslag


Budgetforslag 2023

Der er indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2023 under udvalget for Social og sundhed:


Overførselsudgifter: -0,031 mio. kr.

Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +3,498 mio. kr.

Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: -0,127 mio. kr.

Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: -0,972 mio. kr.


Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:


Udover vedtaget service: 1,818 mio. kr.

Balanceforslag: 5,639 mio. kr., stigende til 7,233 mio. kr. i 2024

Anlæg: 0,767 mio. kr., hvoraf 0,280 mio. kr. er igangværende anlæg og 0,487 mio. kr. nye anlæg.


Lov- og cirkulæreændringer forventes forelagt på mødet i august 2022, når resultatet af økonomiaftalen for 2022 kendes. Dog foreligger der allerede nu foreløbigt materiale vedrørende gratis tandbehandling til 18 - 21-årige.


Udgifter som følge af ukrainske flygtninge er ikke indarbejdet i budgetoplægget på nuværende tidspunkt. Det vil blive indarbejdet i version 2 til august, når resultatet af økonomiaftalen for 2023 kendes - og hvordan det håndteres fra statens side – og der dermed formodes at være et bedre overblik over konsekvenserne for Stevns Kommune.


Budgetprocessen for 2023

Det er som led i budgetaftalen for 2022 besluttet, at der skal igangsættes et overordnet økonomistyringsprojekt for perioden 2022-2025, hvor budgetforudsætningerne på alle udvalgsområder afdækkes. Udvalget for Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget bliver afdækket i 2022 og de øvrige udvalgsområder i 2023 og 2024.


Det er målsætningen, at økonomistyringsprojektet vil resultere i konkrete prioriteringsforslag, som skal indgå i den politiske budgetproces på udvalgsområderne Børn, Unge og Læring samt Økonomiudvalget. På de tre øvrige udvalgsområder skal der udarbejdes balanceforslag i lighed med tidligere år.


På fagudvalgenes møder i august vil budget 2023 blive behandlet i form af en status efter budgetseminaret i august, konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2023 samt hvis der på nogle områder er konstateret ændringer med betydning for budgettet.


Høringsprocessen bliver igangsat umiddelbart efter fagudvalgenes behandling af budget 2023 i juni og høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne august. De vil ligeledes indgå ved 1. behandlingen af budgettet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

Udvalget for Social og Sundhed blev på udvalgsmødet den 6. april 2022 orienteret om, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at gennemføre plejecenterbyggeriet Solhaven indenfor det gældende lovbestemte maksimumbeløb. Byggeriet må derfor sættes på pause. Som konsekvens af det fremlægges med denne sag til kommunalbestyrelsens godkendelse en allonge til samarbejdsaftalen med Boligselskabet Stevns samt indstilling om, at fristen for skema B-godkendelsen forlænges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. allonge til den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet Stevns godkendes, så fristen for, hvornår plejecentret skal stå færdigt, forlænges til den 1. august 2025
 2. fristen for godkendelse af skema B forlænges frem til 27. maj 2024.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen med en bemærkning om, at der landspolitisk bør findes en løsning på udfordringen med, at plejeboligbyggeri ikke kan finansieres inden for de nugældende regler. Det kan frygtes, at prisniveauet ikke falder inden for en overskuelig fremtid, så derfor må der appelleres til, at der findes en landspolitisk løsning af hensyn til plejeboliggarantien.

Sagens gang

Social og Sundhed – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Fagudvalget blev 6. april 2022 orienteret om, at det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at gennemføre plejecenterbyggeri Solhaven indenfor det gældende lovbestemte maksimumbeløb. Stevns Kommune er derfor, som mange andre kommuner på nuværende tidspunkt, nødt til at sætte det planlagte byggeri på pause. Ultimo 2022 genoptages drøftelserne med boligselskabet om, hvordan byggesituationen ser ud. Uvisheden skyldes fortrinsvis følgende to faktorer: For det første er det ukendt, hvordan prisniveauet for byggematerialer vil udvikle sig. For det andet er det endnu uafklaret, om der kommer en forøgelse af det lovregulerede maksimumbeløb for alment boligbyggeri eller andre ændringer i lovgivningen, som kan muliggøre byggeriet på trods af de nuværende ekstraordinært høje omkostningsniveau for byggeri.


Som konsekvens af, at byggeriet ikke kan færdiggøres som aftalt, har forvaltningen fået udarbejdet et forslag til allonge til den eksisterende samarbejdsaftale med Boligselskabet Stevns, som forlænger fristen for, hvornår Solhaven skal stå indflytningsklar, til den 1. august 2025. Allongen er vedlagt som bilag.


Landsbyggefonden forestår udlån af grundkapitallån til offentligt støttet byggeri med almene boligorganisationer som bygherrer under forudsætning af bl.a., at skema A (ansøgning om støtte) er godkendt, samt at skema B (ansøgning om godkendelse af anskaffelsessummen før byggeriets påbegyndelse) som hovedregel godkendes indenfor 15 måneder fra godkendelsen. En anden konsekvens af, at byggeriet ikke kan færdiggøres som planlagt, er derfor, at det ikke er muligt at overholde den nuværende frist for godkendelse af skema B. Det er derfor nødvendigt at forlænge fristen for godkendelse af skema B. En ændring af lovgivningen giver i den aktuelle situation mulighed for, at fristen for skema B kan forlænges til 36 måneder efter skema A-tilsagnet. Forvaltningen ved på nuværende tidspunkt ikke, om det bliver nødvendigt at udnytte hele forlængelsesfristen. Derfor indstilles at skema B-godkendelsen forlænges frem til 27. maj 2024. Boligselskabets anmodning af 18. marts 2022 er vedlagt som bilag.


Det er en forudsætning for opførelse af plejecenter Solhaven, at både allongen og skema B-forlængelsen godkendes. Hvis allongen ikke godkendes, betyder det, at Stevns Kommune fastholder Boligselskabet Stevns i en aftale om levering af et færdigt plejecenterbyggeri medio 2023, som boligselskabet reelt ikke har mulighed for at leve op til.


Videre proces

Såvel forvaltningen som boligselskabet vil løbende i det kommende år følge udviklingen i markedet samt holde øje med en evt. forøgelse af det lovregulerede maksimumbeløb for alment boligbyggeri. Hvis der sker væsentlige forbedringer i markedet, eller hvis rammebeløbet hæves, vil byggeprojektet straks blive taget op til fornyet vurdering, og der vil blive givet en orientering til fagudvalget.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med kommunalbestyrelsen beslutning om at etablere et nyt plejecenter i St. Heddinge blev det samtidig besluttet, at der senere skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i hele Stevns Kommune.


Forvaltningen har på den baggrund analyseret det forventede fremadrettede behov for pleje- og demensplejeboliger. Med afsæt i analysen anbefaler forvaltningen, at plejecenter Stevnshøj omdannes til demensplejeboliger, at der holdes fast i planen om at etablere de 40 plejeboliger i St. Heddinge, at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres samt at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt samt at plejecenterplanen opdateres årligt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. plejecenterplan pr. 2022 godkendes.


Beslutning

4 medlemmer af udvalget (A, V og Martin Henriksen (løsgænger)) anbefaler plejecenterplanen med den ændring, at der i en fremtidig udbygning af plejeboligkapaciteteten også bør analyseres på muligheden for et friplejehjem.


1 medlem (Ø) anbefaler plejecenterplanen uden ændringer.Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. september 2020 at etablere et nyt plejecenter med 40 plejeboliger i St. Heddinge under forudsætning af, at der senere skulle tages stilling til behovet for og placering af yderligere plejeboliger i hele Stevns Kommune.


På den baggrund har forvaltningen analyseret det forventede fremadrettede behov for pleje- og demensplejeboliger, hvilket fører til følgende anbefalinger

 1. at plejecenter Stevnshøj omdannes til demensplejeboliger løbende hen over de kommende år
 2. at der holdes fast i planen om at etablere de 40 plejeboliger i St. Heddinge til indflytning i 2025
 3. at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres
 4. at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt over de kommende år samt at plejecenterplanen opdateres årligt


Hvilket giver en plejecenterplan, som illustreret i nedenstående figur:Når det nye plejecenter i St. Heddinge står klar i 2025, råder Stevns Kommune over 184 plejeboliger fordelt som følger på de fire udviklingsbyer i kommunen:

 • 40 plejeboliger i Strøby Egede
 • 66 plejeboliger i Hårlev (heraf 35 til borgere med demens)
 • 52 plejeboliger i St. Heddinge
 • 26 plejeboliger i Rødvig.


Analysen viser overordnet set, at behovet for plejeboliger på nuværende tidspunkt modsvares af udbuddet af plejeboliger. Dog ikke når det gælder plejeboliger målrettet borgere med demens. Det kan konstateres, at det ikke i alle tilfælde er muligt at overholde plejeboliggarantien for de borgere med demens, som har behov for en demensplejebolig. Herudover har denne gruppe borgere kun mulighed for at vælge bolig i Hårlev, hvor kommunens eneste demensplejecenter ligger. Disse borgere har dermed ikke samme frie boligvalg, som kommunens øvrige borgere.


For at imødekomme det nuværende behov for demensplejeboliger, gerne med en anden placering end Hårlev, anbefaler forvaltningen, at plejecenter Stevnshøj i St. Heddinge med sine to gange seks boliger omdannes til demensplejecenter efterhånden, som de nuværende beboere fraflytter. En sådan omdannelse forventes at kunne ske løbende hen over de kommende to til tre år, da det svarer til den tid beboerne i gennemsnit bor på et af kommunens plejecentre.


Beslutning om at omdanne plejecenter Stevnshøj til demensplejecenter vil få den konsekvens, at det ikke vil være muligt at få tildelt en almindelig såkaldt somatisk plejebolig i St. Heddinge i perioden frem til det nye plejecenter i St. Heddinge er etableret.


Som hjælp til at forudse kommunernes fremtidige behov for plejeboliger har KL udarbejdet et værktøj i form af en ”Plejebolig Estimeringsmodel”. Modellen har indbygget forskellige scenarier baseret på forskellige forventninger til fremtiden. På baggrund af Stevns Kommunes egen befolkningsprognose, de konstaterede ventelister samt arbejdet med KL’s model anbefaler forvaltningen, at der holdes fast i etablering af de 40 nye plejeboliger i St. Heddinge, så disse står indflytningsklar i 2025, samt at udviklingen i plejeboligbehovet følges tæt over de kommende år, samt at plejecenterplanen opdateres årligt.


For at føre den anbefalede plejecenterplan ud i livet vil det kort fortalt kræve

 • at personalet på Stevnshøj kompetenceudvikles i forhold til at arbejde med borgere med demens.
 • at den nuværende plan for plejecenterbyggeriet i St. Heddinge holder.
 • at mulighederne for etablering af yderligere plejeboliger i forbindelse med plejecenter Egehaven i Strøby Egede analyseres.
 • at der løbende foretages udtræk af ventelister og årligt arbejdes med KL’s ”Plejebolig Estimeringsmodel”, så plejecenterplanen kan opdateres.


Analysen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Omdannelse af de 12 pladser på plejecenter Stevnshøj til demenspladser betyder at tildelingen ændres fra almindelig somatisk til demens, hvilket vil koste 1,1 mio. kr. årligt, hvis den nuværende finansieringsmodel for plejecentrene fastholdes.

Resume

Udsatterådet har i øjeblikket fire vakante pladser, jf. rådets vedtægter – se bilag. Udsatterådet drøftede sagen på deres møde den 7. april og har nu fundet 3 nye medlemmer, som med denne sag sendes til godkendelse i udvalget for Social og Sundhed, udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt i Økonomiudvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. godkende Hanne Rose Andersen-Aagaard (foreningen Retshjælpen på Stevns), Susanne Lintrup (Røde Kors Stevns) og Tanja Lemming Westermann (livsekspert) som nye medlemmer i Stevns Udsatteråd.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 74:

 1. Udvalget anbefale de foreslåede medlemmer indtræder i Stevns Udsatteråd.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jf. Udsatterådets vedtægter mangler rådet to livseksperter og to repræsentanter fra relevante foreninger for at være fuldtalligt.


Forud for udsatterådsmødet den 7. april havde Retshjælpen på Stevns kontaktet forvaltningen om et samarbejde med Udsatterådet. Tanja Lemming Westermann havde også henvendt sig med at ønske om at blive medlem.


Udsatterådet behandlede henvendelserne den 7. april og besluttede, at rådet gerne ville have begge parter med i rådet. Derudover blev det også besluttet, at forvaltningen skulle spørge om Røde Kors Stevns kunne tænke sig en plads i Udsatterådet.


Både Retshjælpen og Røde Kors har drøftet sagen i deres respektive bestyrelser, og:

 • Retshjælpen indstiller Hanne Rose Andersen-Aagaard - næstforkvinde og frivillig rådgiver i Retshjælpen på Stevns. Hanne arbejder som advokat.
 • Røde Kors indstiller Susanne
  Lintrup – formand for Røde Kors Stevns.


På den baggrund indstiller forvaltningen, at udvalget for Social og Sundhed, udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt Økonomiudvalget godkender Hanne Rose Andersen-Aagaard (foreningen Retshjælpen på Stevns), Susanne Lintrup (Røde Kors Stevns) og Tanja Lemming Westermann (livsekspert) som nye medlemmer i Stevns Udsatteråd.

Retsgrundlag

Udsatterådet etableres efter Servicelovens § 16, stk. 1 og 2 vedrørende ”brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.”

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommunes frivillighedspolitik har ikke været revideret indholdsmæssigt, siden den blev vedtaget i 2010. Udvalget for Social og Sundhed vedtog derfor på møde den 6. april 2022 at sende udkast til revideret frivillighedspolitik i høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt i Stevns Frivillighedscenters bestyrelse. Med udkast til revideret frivillighedspolitik lægges op til, at der nedsættes ét fælles indstillingsudvalg for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-tilskud) og tilskud til tilbud med aktiverende sigte (§ 79-tilskud).


Med denne sag indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender udkast til revideret frivillighedspolitik og herunder, at der oprettes ét fælles indstillingsudvalg for både § 18- og § 79-tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udkast til revideret frivillighedspolitik inkl. oprettelse af ét fælles indstillingsudvalg godkendes.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed – Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunerne har pligt til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde, i daglig tale kaldet § 18-tilskud. Herudover kan kommunerne beslutte at give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Denne støtte kaldes i daglig tale § 79-tilskud. I Stevns Kommune er der for nuværende afsat midler til begge dele.


Det er fagudvalget, der beslutter, hvordan midlerne skal fordeles. Oplæg til fordeling af § 18-tilskud udarbejdes i dag af et nedsat indstillingsudvalg, mens oplæg til fordeling af § 79-tilskud i dag sker ved hhv. Ældrerådet og Handicaprådet.


For at støtte op om den indsats de frivillige yder i kommunen, blev kommunens frivillighedspolitik vedtaget i 2010. Politikken har ikke været revideret indholdsmæssigt siden. Social og Sundhedsudvalget vedtog derfor på møde den 6. april 2022 at sende udkast til revideret frivillighedspolitik i høring i Handicaprådet, Ældrerådet samt i Stevns Frivillighedscenters bestyrelse. Beslutningen er vedlagt som bilag.


Med udkast til revideret frivillighedspolitik lægges op til, at der nedsættes ét fælles indstillingsudvalg for tilskud til frivilligt socialt arbejde (§ 18-tilskud) og tilskud til tilbud med aktiverende sigte (§ 79-tilskud).


Nuværende frivillighedspolitik

Politikken, som den foreligger i dag, indeholder retningslinjerne for tildeling af § 18-tilskud, ansøgningsfrist samt procedure for ansøgning og tildeling. Herunder fremgår det, at der nedsættes et indstillingsudvalg bestående af to medlemmer fra fagudvalget, et medlem fra Ældrerådet, et medlem fra Handicaprådet og et medlem fra det øvrige frivillighedsområde. Ligesom det fremgår, at fagudvalget årligt afholder et dialogmøde med frivillighedsområdet.


Indstillingsudvalget har til opgave at komme med et oplæg til fordeling af § 18-tilskud til beslutning i fagudvalget. Indstillingsudvalget følger kommunalbestyrelsens valgperiode og medlemmet fra frivillighedsområdet bliver valgt af foreningerne selv på det første dialogmøde i valgperioden.


Retningslinjerne for tildeling af § 79-tilskud findes i et selvstændigt dokument og er således ikke en del af den gældende frivillighedspolitik.


Den gældende frivillighedspolitik (inkl. retningslinjer for tildeling af § 18-tilskud) er vedlagt som bilag.


Oplæg til revideret frivillighedspolitik
Formålet med frivillighedspolitikken er fortsat at støtte op om den indsats, de frivillige yder i kommunen. I oplæg til revideret frivillighedspolitik er det præciseret, at politikken gælder for hele frivillighedsområdet dvs. for aktiviteter og indsatser efter både § 18 og § 79.


Da politikken skal fungere som en overliggende ramme for de frivilliges indsats, er retningslinjerne for § 18-tilskud foreslået taget ud af politikken for i stedet at overgå til et selvstændigt dokument svarende til dokumentet med retningslinjer for § 79-tilskud (begge vil blive fremlagt for fagudvalget i et selvstændigt dagsordenspunkt).


Kommunens vision, der er kommet til siden politikken blev vedtaget i 2010, er indarbejdet i udkast til revideret frivillighedspolitik.


På baggrund af de indkomne høringssvar er der i fremlagte udkast indsat en passage om kommunens samarbejde med Stevns Frivillighedscenter om synliggørelse og formidling af puljemidler efter § 18 og § 79.


Det er præciseret, at dialogmødet er for alle lokale frivillige organisationer og foreninger og indholdet for mødet er ridset op. Som noget nyt er der i den reviderede frivillighedspolitik indsat et særligt opmærksomhedspunkt i forhold til tavshedspligt, børneattester, da det er vigtigt, at alle frivillige er opmærksomme på netop det.


Fordeling af tilskud

Flere ansøgere søger om tilskud efter både § 18 og § 79. Som det er i dag, er det indstillingsudvalget, som kommer med oplæg til fordeling af § 18-tilskud, mens oplæg til fordeling af § 79-tilskud udarbejdes af hhv. Ældrerådet og Handicaprådet. Selvom det i sidste ende er fagudvalget, der beslutter fordelingen af midler, betyder det i praksis, at det ikke er muligt at koordinere de forskellige tilskud, sådan at de tilgængelige midler tilgodeser flest mulige.


Herudover har det i praksis vist sig, at flere af medlemmerne i indstillingsudvalget og i hhv. Ældre- og Handicaprådet ofte på den ene eller den anden måde er involveret i en eller flere af de foreninger eller organisationer, der søger om midler. Eller at de har en anden form for forbindelse til ansøgeren. Uanset hvor objektive og upartiske de deltagere, der skal udarbejde oplæg til fordeling af midlerne, forsøger at være, vil der i disse situationer altid være en interessekonflikt og i nogle tilfælde vil der ligefrem være tale om inhabilitet.


For både at kunne tage hensyn til at de tildelte tilskud ikke samler sig hos få ansøgere og for bedre end i dag at kunne håndtere eventuelle interessekonflikter og habilitetsproblemer lægger forvaltningen op til, at der oprettes ét fælles indstillingsudvalg, som skal forestå oplæg til fordeling af såvel § 18-tilskud som § 79-tilskud til endelig godkendelse i fagudvalget.


Forvaltningen lægger videre op til, at det eksisterende indstillingsudvalg overgår til at blive det nye fælles indstillingsudvalg og tilføres tre yderligere medlemmer fordelt med endnu en repræsentant fra Ældrerådet, endnu en fra Handicaprådet og endnu en fra det øvrige frivillighedsområde.


Forvaltningen vil i lighed med i dag stille sekretærbistand til rådighed for indstillingsudvalget.


Høringssvar

Handicaprådet har valgt ikke at afgive høringssvar.

Ældrerådet foreslår med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022, at det tilføjes, at der udover indhentelse af børneattester også skal indhentes straffeattester. Ældrerådet udtrykker bekymring for, om de foreninger, der får tilskud efter § 79, vil drukne i det fælles indstillingsudvalg. Herudover bakker Ældrerådet op om udkast til revideret frivillighedspolitik.


Stevns Frivillighedscenters bestyrelse foreslår med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022, følgende tilføjelse til afsnittet om ”Engagement” på s. 2: ”Stevns Kommune samarbejder tillige med Stevns Frivillighedscenter omkring synliggørelsen og formidlingen af puljerne §18 + §79 således, at frivillighedscentret har mulighed for at tilbyde supplerende hjælp og støtte til foreningerne efter behov.”


Herudover fremgår det af høringssvaret, at bestyrelsen i Stevns Frivillighedscenter anerkender og bakker op om følgende i den reviderede frivillighedspolitik: At alle lokale foreninger inviteres med til det årlige Dialogmøde. At dialog med politikerne vægtes på det årlige Dialogmøde. At der sikres én adgang/kontaktperson, hvis foreninger har spørgsmål i forbindelse med ansøgninger. At der nedsættes et indstillingsudvalg. For en uddybning henvises til vedlagte høringssvar.


Høringssvarene har givet anledning til, at en passage om samarbejde med Stevns Frivillighedscenter er tilføjet i vedlagte udkast til revideret frivillighedspolitik. I forhold til Ældrerådets forslag om at tilføje, at der skal indhentes straffeattester, har forvaltningen drøftet dette med Stevns Frivillighedscenter, som har oplyst, at det er ikke normal procedure, at frivillige indhenter straffeattester på deres deltagere. Herudover er det forvaltningens opfattelse, at indførelse af straffeattester vil påføre de frivillige en ekstraopgave. Det har derfor ikke givet anledning til ændring i udkast til revideret frivillighedspolitik. I forhold til Ældrerådets bekymring om de foreninger, der får tilskud efter § 79, vil drukne i det fælles indstillingsudvalg, har den ikke givet anledning til ændringer i udkast til revideret frivillighedspolitik, men forvaltningen vil have fokus på dette, når forvaltningen yder sekretariatsbistand for indstillingsudvalget og vil opfordre medlemmerne af indstillingsudvalget til det samme.


Videre proces

Med denne sag indstilles jf. delegationsplanen at kommunalbestyrelsen godkender udkast til revideret frivillighedspolitik inkl. oprettelse af ét fælles indstillingsudvalg. Herefter vil forvaltningen facilitere, at de øvrige medlemmer af det fælles indstillingsudvalg kan udpeges.


Udkast til revideret frivillighedspolitik er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommune giver tilskud både til frivilligt socialt arbejde (§ 18-tilskud) og til tilbud med aktiverende sigte (§ 79-tilskud). Social og Sundhedsudvalget vedtog den 6. april 2022, at sende udkast til reviderede retningslinjer for tildeling af disse tilskud i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og i bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter.


Med denne sag indstilles det, at fagudvalget godkender udkast til reviderede retningslinjer for hhv. tildeling af § 18-tilskud og tildeling af § 79-tilskud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udkast til reviderede retningslinjer for hhv. tildeling af § 18-tilskud og tildeling af § 79-tilskud godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Kommunerne har pligt til årligt at afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde - i daglig tale kaldet § 18-tilskud. Herudover kan kommunerne beslutte at give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Denne støtte kaldes i daglig tale § 79-tilskud. I Stevns Kommune er der for nuværende afsat midler til begge dele.


Det er fagudvalget, der beslutter, hvordan midlerne skal fordeles. Fagudvalget vedtog den 6. april 2022, at sende udkast til reviderede retningslinjer for tildeling af § 18- og § 79-tilskud i høring i Handicaprådet, Ældrerådet og bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter. Beslutningen er vedlagt som bilag.


Høringssvar

Ældrerådet bakker med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022 op om forslag til reviderede retningslinjer for tildeling af § 18- og § 79-tilskud.


Handicaprådet stiller i vedlagte høringssvar modtaget 9. maj 2022 spørgsmål i forhold til inhabilitetsproblematikken og det fælles indstillingsudvalg for både § 18- og § 79-tilskud. Forvaltningen deler ikke Handicaprådets bekymring, idet det med de nye retningslinjer fortsat er muligt både at være medansøger og medlem af indstillingsudvalget samtidig. Fordelen ved det større og fælles indstillingsudvalg er, at det vil være mindre sårbart i forhold til de situationer, hvor et medlem er inhabil og derfor må udgå under dele af udvalgets drøftelser. Ligesom det forventes, at udvalget bedre vil kunne håndtere situationer, hvor et medlem har en forbindelse til en ansøger uden at den medfører inhabilitet, da der er flere medlemmer om beslutningerne.


Videre ønsker Handicaprådet en forenklet regnskabsaflevering fx gennem en præcision af regnskabsdefinitionen og tilkendegiver bekymring for frafald. Forvaltningen har udarbejdet et hjælpeskema som modtagere af tilskud kan vælge at benytte til aflæggelse af regnskab og forvaltningen står til rådighed for hjælp til foreningerne, når de skal udfylde skemaerne. Herudover vil skemaet og principperne for aflæggelse af regnskab blive gennemgået på det planlagte dialogmøde for de frivillige foreninger.


Bestyrelsen for Stevns Frivillighedscenter opfordrer med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022 til, at det også bliver muligt at få tilskud til de udgifter, som ifølge dem udgør det væsentligste grundlag for, at foreningerne kan udføre deres frivillige aktiviteter. Det drejer sig om udgifter til kontorhold, print, telefon mv. Disse udgifter betragtes som hørende under faste driftsudgifter, hvilke der jf. retningslinjerne normalt ikke gives tilskud til, da tilskud traditionelt set gives til aktiviteter direkte til gavn for kommunens borgere. Med formuleringen ”Hvad der normalt ikke gives tilskud til” er der mulighed for, at der i særlige tilfælde kan gives tilskud til fx print.


De tre høringssvar har ikke givet anledning til, at der ændres i de tidligere fremlagte udkast til reviderede retningslinjer for hhv. tildeling af § 18-tilskud og tildeling af § 79-tilskud. For en uddybning af retningslinjerne henvises til vedlagte beslutning af 6. april 2022 samt vedlagte retningslinjer for hhv. tildeling af § 18-tilskud og tildeling af § 79-tilskud.


Videre proces

Med denne sag indstilles at udkast til reviderede retningslinjer for tildeling af § 18-tilskud og udkast til reviderede retningslinjer for tildeling af § 79-tilskud godkendes. Når retningslinjerne er godkendt, vil de indgå i ansøgningsprocessen for 2022.

Retsgrundlag

Serviceloven, LBK nr 170 af 24/01/2022, § 18 og § 79.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I Stevns Kommune tilstræbes det, at der oprettes et bruger- og pårørenderåd på hvert af de fire plejecentre. Til brug for bruger- og pårørenderådenes arbejde er der udarbejdet et sæt vedtægter samt en forretningsorden. Social- og Sundhedsudvalget vedtog den 6. april 2022 at sende revideret udgave af de fælles vedtægter og revideret udgave af den fælles forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i høring i Ældrerådet samt i de eksisterende bruger- og pårørenderåd.


Med denne sag fremlægges revideret udgave af de fælles vedtægter og revideret udgave af den fælles forretningsorden for bruger- og pårørenderåd til fagudvalgets godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd godkendes
 2. revideret forretningsorden for bruger- og pårørenderåd godkendes.

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af sagen

Det er frivilligt for kommunerne, om de vil oprette bruger- og pårørenderåd. Det skal dog være muligt for brugerne at have indflydelse på deres egen hverdag. I Stevns Kommune tilstræbes det, at der oprettes et bruger- og pårørenderåd på hvert af de fire plejecentre.


Fagudvalget vedtog med en enkelt tilføjelse den 6. april 2022 at sende revideret udgave af de fælles vedtægter og revideret udgave af den fælles forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i høring i Ældrerådet samt i de eksisterende bruger- og pårørenderåd. Beslutning er vedlagt som bilag.


Høringssvar

Ældrerådet bakker med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022 op om forslaget og har ingen yderligere bemærkninger.


Hotherhavens og Plushøjs bruger- og pårørenderåd har begge afgivet høringssvar. De to høringssvar er vedlagt som bilag.


Hotherhavens bruger- og pårørenderåd påpeger, at reglerne er stramme og anfægter, at støtteforeningen kun kan deltage og ikke har stemmeret. Herudover tilkendegiver de, at det bliver svært at få en sammenhæng for alle på hotherhaven. Det er korrekt, at støtteforeningerne på plejecentrene ikke har stemmeret i bruger- og pårørenderådet. Det skyldes, at en del af formålet med bruger- og pårørenderådene er, at brugerne reelt får mulighed for at få indflydelse på deres egen hverdag.


Plushøjs bruger- og pårørenderåd foreslår, at der tilføjes en passage vedr. force majeure i både vedtægterne og i forretningsordenen, såfremt det ikke er muligt at afholde planlagte møde til valg samt konstituering af bruger- og pårørenderåd. I tilfælde af force majeure vil det altid være muligt at flytte de planlagte møder, hvorfor det ikke er nødvendigt at have en sådan passage med.


Videre foreslår de at § 6, stk. 2, som lyder: ”Et medlem valgt blandt de pårørende udtræder senest ved udgangen af kvartalet, hvor den pårørende ikke længere har en beboertilknytning til plejeboligerne. Suppleanten indtræder herefter.”, ændres til ”Et medlem valgt blandt de pårørende udtræder senest ved førstkommende kvartalsmøde, hvor den pårørende ikke længere har en beboertilknytning til plejeboligerne. Suppleanten indtræder herefter.” Når udtrædelse skal ske til udgangen af kvartalet skyldes det prioriteringen i, at det er pårørende med beboertilknytning, som sidder med i bruger- og pårørenderådene. Hvis et medlem først skal udtræde ved førstkommende kvartalsmøde, efter beboertilknytningen er ophørt, kan der i nogle tilfælde gå længere tid end nødvendigt. Plushøjs bruger- og pårørenderåds formål med ændringen, at få en ordentlig afslutning på den afgåendes indsats, vil kunne løses ved at invitere det afgående medlem med som gæst til et møde efterfølgende.


Af forretningsordenens § 3 fremgår det, at referaterne skal tilgå beboerne og Ældrerådet samt andre instanser, afhængig af sagerne på det pågældende møde. Plushøjs bruger- og pårørenderåd foreslår, at paragraffen suppleres med: ”Referater og/eller andet relevant materiale bør også tilsendes en pårørende pr. beboer på mail. Denne er så ansvarlig for at videresende til øvrige pårørende.” Selvom det af forretningsordenen kun fremgår, at referater skal tilgå beboerne og Ældrerådet, står det de enkelte plejecentre og bruger- og pårørenderåd frit for at aftale yderligere i det omfang, der er ressourcer til det.


På den baggrund har de modtagne høringssvar ikke givet anledning til ændringer i de fremlagte forslag til vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd ved plejeboliger. For en uddybning af indholdet henvises til vedlagte vedtægter og vedlagte forretningsorden for bruger- og pårørenderåd ved plejeboliger samt beslutning af 6. april 2022.


Videre proces

Når fagudvalget har vedtaget vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd ved plejeboliger vil disse blive implementeret på alle kommunens plejecentre.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhedsudvalget vedtog den 6. april at sende muligt navneskift fra plejecentre til plejehjem i høring i Ældrerådet og i bruger- og pårørenderådene. Med denne sag fremlægges de indkomne høringssvar til fagudvalgets videre drøftelse af og beslutning om evt. navneskift fra plejecentre til plejehjem.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. beslutte hvorvidt den officielle betegnelse for kommunens plejecentre skal ændres til plejehjem.

Beslutning

4 medlemmer af udvalget (A+V+Ø) ønsker at fastholde betegnelsen "plejecenter".


1 medlem af udvalget (Martin Henriksen (løsgænger)) ønsker at ændret betegnelsen til "plejehjem".

Sagens gang

Social og Sundhedsudvalget

Beskrivelse af sagen

Fagudvalget vedtog den 6. april 2022 at sende muligt navneskift fra plejecentre til plejehjem i høring i Ældrerådet og i Bruger- og Pårørenderådene. Beslutningen samt uddybning af sagen er vedlagt som bilag.


Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet og fra tre bruger- og pårørenderåd. Høringssvarene er vedlagt som to bilag - ét fra Ældrerådet, og ét der samler de tre høringssvar fra bruger- og pårørenderådene.


Ældrerådet udtaler med vedlagte høringssvar af 6. maj 2022 følgende:

"Rådet skal udtale følgende:
Rådet kunne ikke opnå enighed om det nuværende navn CENTER skal fortsætte, eller om der skal foretages navneskift til HJEM. I stedet skal rådet tillade sig at foreslå

HOTHERHAVENS PLEJEBOLIGER
EGEHAVENS PLEJEBOLIGER
STEVNSHØJS PLEJEBOLIGER
PLUSHØJS PLEJEBOLIGER og
SOLHAVENS PLEJEBOLIGER

som et kompromis."


Bruger- og Pårørenderådene på de forskellige plejecentre har afgivet følgende høringssvar:


På Egehavens ene afdeling mener beboerne, det skal hedde plejecenter, da plejehjem lyder for gammeldags. På den anden afdeling mente 7 ud af 10 beboere, at det skal hedde plejecenter. En beboer stemte for plejehjem, da det lyder hjemligt. Én beboer syntes, at politikerne skal bruge tiden på noget andet for, som beboeren siger ”tænkt på hvad det må koste at få lavet papir og diverse om". På den tredje afdeling gik snakken på, at plejehjem er for de syge og lyder gammeldags. En beboer var lidt i tvivl, da beboeren også syntes, at plejehjem lød trygt og hjemligt. På den fjerde og sidste afdeling på Egehaven var der en beboer, der sagde plejecenter, mens e øvrige beboere var ligeglade.


På Stevnshøj har seks beboere ud af 12 svaret. De fire beboere har svaret plejecenter og de to beboere har svaret plejehjem.


På Hotherhavens demenscenter har der ikke været den store debat. På Hotherhavens somatiske afdeling var der en heftig debat. De fleste beboere mener, det vil være dejligt med plejehjem, da det lyder mere hjemligt og hyggeligt. Mens de tilkendegav, at et plejecenter lyder mere som et sygehus og virker meget overfladisk.


Som det fremgår af høringssvarene, er der ikke et entydigt svar på, hvilke signaler hhv. plejecenter og plejehjem udsender.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Hvis benævnelsen plejecentre fastholdes, vil sagen ikke få økonomiske konsekvenser. Hvis det besluttes at kommunens plejecentre skal ændre benævnelse til plejehjem, anslår forvaltningen, at det kommer til at koste en engangsudgift på ca. 79.500 kr. til udskiftning af skilte mv. Udgiften er ikke med i indeværende års budget.

Resume

På baggrund af den nyligt afholdte workshop fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse temaer og ambitioner til kommende Fritids- og Idrætspolitik. Inden Kommunalbestyrelsens behandling fremlægges temaer og ambitioner ligeledes til alle udvalg til evt. kommentering og anbefaling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 110:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 61:

Udvalget godkender indstillingen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 81:

 1. Udvalget anbefaler de fremlagte ambitioner og temaer til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.


Sagens gang

 Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den nuværende fritidspolitik, som er fra 2009, og som er en del af en Kultur- og Fritidspolitik, skal afløses af en ny Fritids- og Idrætspolitik, der efter planen skal endeligt vedtages sidst på året.


Ambitioner og temaer til en ny politik (vedlagt som bilag) er resultatet af en bred og inddragende proces.


Processen begyndte i efteråret med input og overlevering fra det tidligere udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. I begyndelsen af året blev Folkeoplysningsudvalget inviteret til et møde, hvor de sammen med det siddende udvalg drøftede og kom med en række input til en ny Fritids- og Idrætspolitik.


Senest blev der i april afholdt en workshop, hvor udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme havde inviteret alle aktører på fritids- og idrætsområdet til at komme med ideer og input til den kommende politik.


De mange ideer og input er nu sammensat med fire tværgående ambitioner og fem temaer.


De fire ambitioner er:

 • I Stevns er der aktive fællesskaber gennem hele livet
 • I Stevns er der en stærk frivillighedskultur
 • I Stevns dyrker vi både bredde og eliten
 • I Stevns Kommune støtter vi fritids- og idrætslivet


De fem temaer er:

 • Foreningerne og de frivillige
 • Fritidsliv for børn og unge
 • Aktivt voksen- og seniorliv
 • Sundhed på tværs
 • Fritidsaktiviteter til vands og lands


Forvaltningen vil efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af ambitioner og temaer udarbejde udkast til ny Fritids- og Idrætspolitik. Denne vil på augustmødet blive forelagt Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme for herefter at blive sendt i interesenthøring. Efter høringsfristens udløb vil politikken blive forelagt til endelig politisk godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Der er i budget 2022 afsat midler til at videreføre et Ungeværested. Det tidligere udvalg bad om en evaluering midt 2022.


Ungeværestedet er for unge mellem 14 og 25 år. Det er et uvisiteret værested, og de unge har mulighed for både socialt samvær og aktiviteter, men også samtaler og støtte til det, der er svært i livet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. tage orienteringen til efterretningBeslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 62:

Udvalget tager orienteringen til efterretning med bemærkning om, at der kan være behov for at have fokus på at synliggøre tilbuddet yderligere og overveje placeringen.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 83:

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterreting.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

I budget 2021 blev der afsat 550.000 kr. til en ungeindsats, da de politiske fagudvalg på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører ville arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus var blandt andet på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed. På baggrund af det gik Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne på Stevns sammen og skabte følgende:

 • Værested
 • Litterært værksted
 • Særligt tilrettelagte ungdomsskole aktiviteter


Alle aktiviteterne var målrettet sårbare unge mellem 14 og 25 år, og de medarbejdere som varetog tilbuddene, var tværfagligt sammensat af medarbejdere fra Socialpsykiatrien, Ungdomsskolen og Bibliotekerne.


Efter en evaluering af indsatserne blev det i forbindelse med budget 2022 besluttet at videreføre værestedet, og der blev afsat 185.000 kr. til dette.


Med denne sag fremlægges evaluering af tilbuddet. For en uddybning henvises til vedlagte bilag.


Evaluering af ungeværestedet

Ungeværestedet er et uvisiteret tilbud for unge mellem 14 og 25 år. Ungeværestedet har til huse i SFO’ens lokaler på St. Heddinge skole. Der er åbent hver torsdag mellem kl. 17.30 og 20.30. Værestedet drives af Socialpsykiatrien i samarbejde med Stevns Ungdomsskole, og der er medarbejdere fra begge til stede i åbningstiden.


Mellem 6 og 15 unge benytter Ungeværestedet hver uge. Samlet set har ca. 75 unge besøgt Ungeværestedet, siden det åbnede, men da tilbuddet er uvisiteret, er der dog ingen registrering af deltagerne. Nogle af de unge kommer kontinuerligt, mens andre kommer i en kortere periode. Der kommer unge fra hele kommunen, og fra alle folkeskoler og friskoler.


En stor del af de unge, der benytter tilbuddet, har forskellige psykiske udfordringer. Der er tale om udsatte unge, hvor en stor del oplever social isolation og ensomhed. Det har derfor stor betydning for tilbuddet, at der er et tæt samarbejde med eksempelvis skolerne. Det Tværfaglige Velfærdsprogram, UU-vejledere o.a. Disse samarbejdspartnere henviser til Ungeværestedet, og i nogle tilfælde følger de også den unge derover eller sikrer, at der etableres kontakt til en af medarbejderne fra Ungeværestedet.


Ungeværestedet har til formål at bidrage til, at der skabes meningsfulde fællesskaber for alle unge i Stevns Kommune. Der er fælles planlagte aktiviteter, som de unge kan deltage i, men der er også altid mulighed for, at man som ung bare kan være til stede uden, at der er krav om deltagelse. Der er altid mulighed for forskellige kreative sysler, gaming, boldspil eller lignende, ligesom det altid bliver prioriteret, at der er mulighed for, at de unge kan smøre sig en mad.


De unge har mulighed for støttende samtaler om udfordringer i hverdagen både i gruppe men også individuelt. De har mulighed for støtte i forhold komme i kontakt med andre centre i kommunen. Herunder er der mulighed for, at medarbejderne fra Ungeværestedet kan støtte den unge i at få etableret kontakten til eksempelvis Jobcentret og kan deltage i den første kontakt.


De unge, der kommer fast i Ungeværestedet, oplever et meningsfuldt fællesskab. For en del af de unge, der benytter Ungeværestedet, gør tilbuddet den forskel, at de unge har et sted, hvor de føler sig inkluderet. Der bliver dannet relationer de unge i mellem, og der opstår venskaber.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Til orientering fremlægges retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Retningslinjer for virtuel deltagelse i udvalgsmøder tages til efterretning
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. juni 2022, pkt. 111:

Ikke til stede: Flemming Petersen (V)


1. Udvalget tager retningslinjerne til efterretning.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 7. juni 2022, pkt. 64:

Udvalget tager indstillingen til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 8. juni 2022, pkt. 84:

 1. Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager sagen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Jævnfør Styrelsesloven udøver udvalgene deres virksomhed i møder.


I Stevns Kommune er hovedreglen at udvalgsmøderne afholdes ved fysisk fremmøde.


Et udvalg kan dog beslutte at afholde deres møde, som et virtuelt møde via video eller telefon.


Hvis mødeplanen er fastlagt med afholdelse af fysiske møder, vil en ændring til et virtuelt møde kræve enighed i udvalget.


Formanden eller flertallet i udvalget kan tillade at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et fysisk møde. Mødet vil derved blive afholdt som et hybridt møde, dvs. ved både fysisk og virtuel tilstedeværelse. Som det fremgår ovenfor, er hovedreglen i Stevns Kommune, at udvalgsmøder afholdes ved fysisk fremmøde. Muligheden for virtuel deltagelse skal således opfattes som en undtagelsesbestemmelse som kan bringes i anvendelse, når der foreligger en konkret anledning hertil hos det enkelte medlem.


Møder i Økonomiudvalget og i de stående udvalg er lukkede for offentligheden. Ved deltagelse i virtuelt eller hybridt udvalgsmøde skal hvert udvalgsmedlem, som deltager digitalt, sikre at mødets fortrolighed opretholdes.


Uanset om mødet afholdes fysisk eller virtuelt gælder samme regler vedr. indkaldelse, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.


Ved afholdelse af ekstraordinære møder kan formanden fastlægge om mødet afholdes fysisk eller virtuelt.


En Kommunalbestyrelse kan beslutte ikke at tillade hybride møder. I sådanne tilfælde vil det skulle besluttes særskilt. Denne begrænsning er ikke på nuværende tidspunkt besluttet i Stevns Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Ad 1-7.

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Referat fra ældrerådsmødet den 2. maj 2022
 3. Referat af handicaprådsmødet den 10. maj 2022
 4. Oversigt over vikarforbrug
 5. Tilbud til ældre:

Hvis det handler om tilbud i foreningsregi, kan borgere, via Stevns Frivillighedscenters hjemmeside finde tilbud fra sociale foreninger (Herunder seniorforeninger, og interessefællesskaber) og fra idrætsforeninger (via Conventus)

https://www.stevnsfrivillighedscenter.dk/foreningsvejviser


Hvis det handler om sundhedstilbud, så er det muligt at se Stevns Kommunes sundhedstilbud her:

Sundhedstilbud i Stevns Kommune

Tilbuddene er ikke kun til ældre borgere.


 1. Vakante stillinger:

Medio maj mellem 20-30 vacante stillinger på ældreområdet


 1. Oversigt over SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder 2022Resume

Underskriftsark for Social og Sundheds møde den 8. juni 2022

Beslutning

.