Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 2 maj 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Mogens Hildebrandt Nielsen er indkaldt som suppleant for Britta Jensen-Terpet.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om følgende sager til SSU´s møde den 4. maj:

 • Valg af midlertidig formand.
 • Dialogmøde med TUBA, som står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkohol- og stofmisbrugere.
 • Introduktion til socialområdet og psykiatrien - udsat fra april.
 • Budgetopfølgning pr. 28. februar 2022, som viser et forventet merforbrug. Dette skyldes primært et ekstra forbrug af vikarer på grund af corona.
 • Anlægsbevilling til ombygning af hjemmeplejens lokaler i Rødvig.
 • Ressourcetildelingsmodel i Døgnplejen - dækker hjemmeplejen, plejecentrene og sygeplejen.
 • Modeller for madservice – genoptagelse af sagen om produktion af mad på plejecentrene. Efter sommerferien bliver der gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse.
 • Uanmeldte tilsyn af ekstern tilsynskonsulent, som tager udgangspunkt i Styrelsen for Patientsikkerhed. SSU skal beslutte, om der skal være et særligt fokusområde på de kommende tilsyn.
 • Sundhedspolitik, hvor handleplankataloget fra 2019 udløber med udgangen af 2022. På baggrund af evaluering og sundhedsprofilen fra 2021, skal der træffes en politisk beslutning om indsatser i handleplankataloget for 2023 - 2026.
 • KLK´s anbefalinger på ældreområdet – status på handleplan.
 • Tilsynsrapport for Sygeplejen. Fokus var på håndtering af medicinpræparatet Methotrexat. Styrelsen for Patientsikkerhed fandt ingen problemer ved besøget.
 • Diverse årsberetning for 2022 - herunder Ældrerådet egen beretning.
 • Diverse orienteringer - herunder Ældrerådets referat fra april, nye plejepakker og personalesag.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om:

 • Revisitering til de nye plejepakker. Alle borgere som får hjælp vil blive kontaktet.
 • Ny leder til hjemmeplejen i Rødvig starter den 2. maj.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Borgmesteren deltager på dette møde, efter invitation fra ældrerådsformanden, da Ældrerådet gerne vil præsentere sig og drøfte kommende opgaver.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Efter en præsentationsrunde drøftede Ældrerådet kommende opgaver og samarbejde med borgmesteren. Drøftelserne tog udgangspunkt i de spørgsmål, som Ældrerådet havde sendt via mail forud for dette møde – herunder:

 • samarbejde og dialog med borgmesteren om for eksempel demensområdet og frivillighed.
 • Plejecenter Solhaven - herunder også:
  • fremtidens plejeboligbehov.
  • hvordan ønsker vi at bo i fremtiden?
  • hjælp til en hjemmeboende borger kontra en borger på et plejecenter, set ud fra det økonomiske aspekt.
  • at rehabilitering følger borgeren fra eget hjem til plejecentrene.
 • Trafiksikkerhedsråd. Vigtigt at det kommer i gang. Ældrerådet tager kontakt til Teknik & Miljø.
 • Ukrainske flygtninge i hjemmeplejen, som godt kan være en løsning, hvis sprogbarrieren ikke er for stor.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådsformanden har inviteret borgmesteren med til dette møde.


Formålet er, at Ældrerådet vil præsentere sig selv og drøfte kommende opgaver med borgmesteren - herunder budget 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Sagen udgik, da der ikke var sager på PMT´s dagsorden af relevans for Ældrerådet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 4. april 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 4. april 2022.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Referatet fra den 4. april 2022 blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referatet fra den 4. april 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet er i fuld gang med at blive introduceret til relevante områder og samarbejdspartnere og er nu så langt, at rådet skal beslutte rækkefølgen for den næste del af introduktionsprogrammet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter rækkefølgen på de kommende møders introduktionsprogram. 

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøftede ønsker til kommende introduktioner og besluttede følgende rækkefølge:

 • Besøg af økonomikonsulent – ordinært møde i juni.
 • Besøg af SSU´s formand - ordinært møde i august.
 • Demensområde og blomstringsmodel - ordinært møde i september.
 • Sundheds- og frivillighedscenter, herunder træning - ordinært møde i oktober.
 • Hjælpemidler, proces fra ansøgning til udlevering - ordinært møde i november.


Rådets sekretær følger op.


Ældrerådet kontakter selv Café Stevnen, Mænds Mødesteder og Mødestedet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmøderne i februar, marts og april er Ældrerådet blevet introduceret til de forskellige områder under Sundhed & Omsorg. Derudover er der også planlagt to dage, hvor Ældrerådet besøger og bliver introduceret til kommunens plejecentre, og borgmesteren deltager på dette møde - se dagsordenspunkt 57.


Der er løbende blevet fremsat ønsker til Ældrerådets kommende introduktionsprogram. Formand og forvaltning vil give en status over de forskellige ønsker, hvorefter Ældrerådet skal beslutte i hvilken rækkefølge introduktionen skal foregå.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Den 5. april 2022 blev udbud af kompressionsprodukter sendt i høring i Ældrerådet via mail. Høringsfristen var den 19. april, hvorfor denne sag er en formel godkendelse af vedhæftede høringssvar, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender høringssvaret til udbud af kompressionsprodukter.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Høringssvaret til udbud af kompressionsprodukter blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Udbud af kompressionsprodukter blev sendt i høring i Ældrerådet via mail den 5. april 2022, med følgende orientering:

 • Udbuddet er et genudbud.

Aftalen udbydes af FUS (FællesUdbudSjælland) og tovholderkommune er Solrød Kommune.


Udbuddet var også i høring i efteråret, men grundet udbudstekniske problemer blev det annulleret. I den forbindelse besluttede man, at det kommende udbud skal omfatte hele kompressionsområdet og ikke kun kompressionsstrømper.

Derudover vil forholdene omkring opmåling blive mere fleksible, så man kan vælge den løsning, der passer bedst til borgeren.


Materialet er kvalificeret og bearbejdet af fagpersoner fra hele FUS, igennem markedsdialog med potentielle tilbudsgivere og inddragen af erfaringer fra andre kommuner.


Det nye udbud træder i kraft 1. oktober 2022


Høringsfristen var den 19. april, og vedhæftede høringssvar er sendt til viderebehandling.


Ældrerådets godkendelse af høringssvaret på dette møde er derfor udelukkende en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. beslutning i Social og Sundhedsudvalget (SSU) den 6. april er en revideret frivillighedspolitik samt et forslag om ét fælles indstillingsudvalg for § 18 og § 79 tilskud sendt i høring i Ældrerådet. Høringsmaterialet er vedhæftet som bilag.


Ældrerådet skal drøfte sagen og i forlængelse af dette møde udarbejde et høringssvar. Høringsfristen er den 8. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar til revideret frivillighedspolitik.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøfter høringsmaterialet i forlængelse af dette møde.


Høringssvaret sendes til forvaltningen inden fristen den 8. maj og bliver formelt godkendt på næste ældrerådsmøde den 2. juni 2022.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes frivillighedspolitik er ikke blevet revideret siden 2010. Derfor har forvaltningen lavet et udkast til en frivillighedspolitik, som blev behandlet i SSU den 6. april - se bilag. SSU besluttede, at frivillighedspolitikken og forslag om et fælles indstillingsudvalg for både § 18 og § 79 tilskud skulle sendes i høring i Ældrerådet.


Ældrerådet blev varslet om høringen på ældrerådsmødet den 4. april og via mail den 7. april, og vedhæftede bilag blev sendt i høring via mail den 19. april.


På dette møde skal Ældrerådet drøfte høringen, hvorefter rådet i forlængelse af det ordinære møde vil udarbejde et høringssvar, som skal være forvaltningen i hænde senest den 8. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. beslutning i Social og Sundhedsudvalget (SSU) den 6. april er reviderede retningslinjer for § 18 og § 79 tilskud sendt i høring i Ældrerådet. Høringsmaterialet er vedhæftet som bilag.


Ældrerådet skal drøfte sagen og i forlængelse af dette møde udarbejde et høringssvar. Høringsfristen er den 8. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar til reviderede retningslinjer for § 18 og § 79 tilskud.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøfter høringsmaterialet i forlængelse af dette møde.


Høringssvaret sendes til forvaltningen inden fristen den 8. maj og bliver formelt godkendt på næste ældrerådsmøde den 2. juni 2022.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. april behandlede SSU en sag vedrørende reviderede retningslinjer for § 18 og § 79 tilskud. Retningslinjerne for § 18 har tidligere været en del af Stevns Kommunes frivillighedspolitik - se dagsordenens punkt 62.


I forbindelse med revidering af politikken foreslår forvaltningen, at retningslinjerne fremover bliver et selvstændigt dokument. SSU besluttede, at sagen skulle sendes i høring i Ældrerådet - se referat fra SSU under bilag.


Ældrerådet blev varslet om høringen på ældrerådsmødet den 4. april og via mail den 7. april, og vedhæftede bilag blev sendt i høring via mail den 19. april.


På dette møde skal Ældrerådet drøfte høringen, hvorefter rådet i forlængelse af det ordinære møde vil udarbejde et høringssvar, som skal være forvaltningen i hænde senest den 8. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. beslutning i Social og Sundhedsudvalget (SSU) den 6. april er reviderede vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i Stevns Kommune sendt i høring i Ældrerådet. Høringsmaterialet er vedhæftet som bilag.

Ældrerådet skal drøfte sagen og i forlængelse af dette møde udarbejde et høringssvar. Høringsfristen er den 8. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar til reviderede vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i Stevns Kommune.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøfter høringsmaterialet i forlængelse af dette møde.


Høringssvaret sendes til forvaltningen inden fristen den 8. maj og bliver formelt godkendt på næste ældrerådsmøde den 2. juni 2022.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. april behandlede SSU en sag om reviderede vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i Stevns Kommune - se referat under bilag. SSU besluttede, at sagen skulle sendes i høring i Ældrerådet.


Ældrerådet blev varslet om høringen på ældrerådsmødet den 4. april og via mail den 7. april, og vedhæftede bilag blev sendt i høring via mail den 19. april.


På dette møde skal Ældrerådet drøfte høringen, hvorefter rådet i forlængelse af det ordinære møde vil udarbejde et høringssvar, som skal være forvaltningen i hænde senest den 8. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhedsudvalget (SSU) behandlede den 6. april en sag om et muligt navneskift fra plejecenter til plejehjem. SSU ønsker at høre Ældrerådets holdning til sagen, som derfor er sendt i høring i Ældrerådet. Referat fra SSU er vedhæftet sagen som bilag.


Ældrerådet skal drøfte sagen og i forlængelse af dette møde udarbejde et høringssvar. Høringsfristen er den 8. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet afgiver høringssvar hvor det fremgår, om rådet foretrækker betegnelsen plejecenter eller plejehjem.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøfter sagen i forlængelse af dette møde.


Høringssvaret sendes til forvaltningen inden fristen den 8. maj og bliver formelt godkendt på næste ældrerådsmøde den 2. juni 2022.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. april behandlede SSU en sag om, at kommunens plejecentre skifter navn til plejehjem - se referat fra SSU under bilag. I den forbindelse ønsker SSU, at høre hvilken betegnelse Ældrerådet foretrækker.


Ældrerådet blev varslet om høringen på ældrerådsmødet den 4. april og via mail den 7. april, og sagen blev sendt i høring via mail den 19. april.


På dette møde skal Ældrerådet drøfte høringen, hvorefter rådet i forlængelse af det ordinære møde vil udarbejde et høringssvar, som skal være forvaltningen i hænde senest den 8. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.


Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet.


Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådet – temadag den 3. juni og 12. september. Næste ordinære møde er i november.
 • Hotherhaven - herunder:
  • støtteforening, som er kommet godt i gang og er ved at planlægge arrangementer
  • Bruger- og pårørenderåd, hvor der både skal være ét på det somatiske område og ét på demensområdet
  • hjemlighedsprojektet.
 • Plushøj – møde den 8. maj vedrørende ledersituationen.
 • Solhaven er udskudt 1 år. Ældrerådets repræsentant hører nærmere, når sagen tages op igen.
 • Trafiksikkerhedsråd – Ældrerådet henvender sig til Teknik & Miljø.
 • Omsorgsbestyrelsen – sidste møde vedrørende nedlæggelse.
 • Stevns Ældreboligselskab – næste møde til maj.
 • Pressen/PR-udvalget - gennemgang af den næste annonce.
 • Arbejdsgruppe vedrørende brochure er i gang med gennemgang, og ny aftale er klar til underskrift. Målet er, at brochuren er klar til efteråret.
 • Arbejdsgruppe vedrørende vedtægter og forretningsorden afholder næste møde inden længe.


Suppleant på Egehaven og arbejdsgruppen vedrørende vedtægter og forretningsorden tages op på næste ældrerådsmøde.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Jette Olsen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne Kierch)
 • Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K. M. Hansen)
 • Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Ældrerådet, at

 1. tage orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet og Bodil Nielsen.


Opdateret budget blev omdelt og gennemgået.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke Britta Jensen-Terpet og Bodil Nielsen.


Regionale borgermøder om fremtidens ældrepleje, som social- og ældreministeren inviterer til. Forud for dette møde har ældrerådsformanden sendt debatoplæg om fremtidens ældrepleje. Sidste borgermøde bliver i Ringsted den 30. maj, og Ældrerådet afventer besked om tilmelding.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.