Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 18 august 2022, kl. 15:30
MødestedMødelokale 8, Rådhuset
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
 

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet har tidligere udpeget én repræsentant til indstillingsudvalget for § 18 tilskud. Men som en del af den nye Frivillighedspolitik bliver der fremover et fælles indstillingsudvalg for både § 18 og § 79, og Handicaprådet skal derfor vælge endnu én repræsentant til indstillingsudvalget for perioden 2022-2025. Frivillighedspolitikken blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2022 - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet vælger én repræsentant til §§ 18 og 79 indstillingsudvalget for perioden 2022-2025.

Beslutning

Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen.


Handicaprådet valgte Arne Nilsson, som rådets anden repræsentant i indstillingsudvalget.


Ansøgningsprocessen for 2023 starter den 5. september og slutter den 2. oktober 2022.


Forvaltningen vil inden længe indkalde til møde i indstillingsudvalget.
Mødet forventes afholdt i uge 43 eller 44.

Sagens gang

Handicaprådet

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen (KB) vedtog den nye Frivillighedspolitik den 22. juni 2022. I Frivillighedspolitikken forpligter Stevns Kommune sig til at nedsætte et indstillingsudvalg. Udvalget har til opgave at komme med indstilling til fordeling af tilskudsmidlerne efter servicelovens § 18 og § 79 til Social- og Sundhedsudvalget. Indstillingsudvalget skal bestå af 2 repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, 2 fra Ældrerådet, 2 fra Handicaprådet og 2 fra det øvrige frivillighedsområde.


Handicaprådet har i starten af denne valgperiode udpeget rådets repræsentant til § 18 indstillingsudvalget. Denne repræsentant fortsætter i det nye fælles indstillingsudvalg, da KB den 22. juni godkendte, at det eksisterende indstillingsudvalg overgår til at blive det nye fælles indstillingsudvalg - se referat under bilag.


På denne baggrund skal Handicaprådet vælge endnu én repræsentant til det nye fælles indstillingsudvalg for perioden 2022-2025.

Retsgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal i gang med at planlægge processen for handicapprisen 2022 - herunder fastsætte dato, tid og sted for prisuddelingen, beslutte om annoncer skal være større end tidligere år, så der skabes større synlighed om prisen og godkende forvaltningens udkast til kriterier - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicaprådet

 1. fastsætter dato, tid og sted for handicapprisuddelingen i 2022
 2. drøfter hvordan arrangementet i øvrigt skal foregå, og hvordan rådet finder flere kandidater til prisen
 3. beslutter om rådet vil sætte flere penge af til større annoncer
 4. godkender forvaltningens udkast til kriterier.

Beslutning

Handicaprådet besluttede, at handicapprisen skal uddeles på Sundheds- og Frivillighedscentret den 23. november kl. 18 – 20, da den 3. december er en lørdag.


Rækkefølgen skal være:

 • Velkomst v/formanden.
 • Underholdning/foredrag. Handicaprådet vil inden næste handicaprådsmøde overveje, hvem der skal inviteres.
 • Prisuddeling.
 • Spisning.


Ligesom sidste år skal der serveres lidt små retter, som portionsanrettes.


Handicaprådet sørger for at sætte flyers op, når indstillingsprocessen starter, og forvaltningen kontakter Stevnsbladet med henblik på en artikel om sidste års prismodtager.


I løbet af indstillingsperioden bliver der annonceret to gange i Stevnsbladet og på kommunens hjemmeside. Annoncerne i Stevnsbladet bliver samme størrelse som sidst, da Handicaprådets eget budget ikke rækker til større annoncer.


Handicaprådet godkendte forvaltningens udkast til kriterier.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal i gang med at planlægge processen for Handicapprisen 2022 og skal derfor fastsætte dato, tidspunkt og sted for arrangementet.


Derudover skal Handicaprådet drøfte arrangementets udformning - herunder:

  • forplejning
  • rækkefølge ved selve arrangementet
  • prisuddeler
  • foredragsholder
  • hvem gør hvad?


På handicaprådsmødet den 10. maj var der enighed om, at Handicaprådet vil gøre en større indsats med at udbrede kendskabet til handicapprisen. Det vil rådet blandt andet gøre ved at kontakte lokalpressen og uddele flyers. En mulighed er større annoncer i Stevnsbladet. Handicaprådet skal under denne sag beslutte, om rådet vil afsætte flere penge til større annoncer.


Sidste år var der ingen af de indstillede kandidater, som opfyldte kriterierne for at modtager handicapprisen, og prisen blev derfor ikke uddelt. Handicaprådet drøftede en mulig revidering af kriterierne den 10. maj 2022. Rådet besluttede, at der ikke skulle foretages ændringer, men at kriterierne skulle strammes op, så de bliver mere overskuelige og nemmere at forstå. Forvaltningen har formuleret et udkast til kriterier, som hermed sendes til godkendelse i Handicaprådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter forbundet med handicapprisen finansieres af Handicaprådets eget budget.

Resume

Fast punkt på dagsordenen hvor Handicaprådet skal beslutte, hvilket fokusområde der skal arbejdes videre med og hvordan.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter, hvilket fokusområde der skal arbejdes videre med og hvordan.

Beslutning

Handicaprådet vil gerne arbejde videre med ungdomsarbejdsløshed, men har endnu ikke modtaget noget materiale fra DH (Danske Handicaporganisationer). DH afholder et online-møde inden længe, som kan danne et grundlag for rådets arbejde med fokusområdet.


Unge med et handicap udgør en stor andel af unge uden uddannelse og job. Handicaprådet vil gerne have et overblik over situationen i Stevns Kommune og besluttede derfor, at inviterer Arbejdsmarked til en temadrøftelse på det næste handicaprådsmøde den 8. november.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 10. maj var der enighed om, at Handicaprådet er nødt til at arbejde med et fokusområde ad gangen, for at sikre fremdrift og resultater. Derfor skal Handicaprådet nu beslutte, hvilket fokusområde der skal tages fat på, og hvordan rådet vil arbejde videre med sagen.


På mødet i maj besluttede Handicaprådet også, at unge arbejdsløse, skal være et af rådets fokusområder de kommende 4 år, da Handicaprådet ønsker at arbejde for, at flere unge med et handicap kommer i job.


Den 16. februar besluttede Handicaprådet følgende fokusområder og mærkesager:

 • handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns.
 • hvordan er det med hjælpemidler til handicappede?
 • pårørendevejleder. Handicaprådet drøftede ønsket den 10. maj. Udfaldet af drøftelsen blev, at rådet nødt til at danne sig et overblik over alle nuværende tilbud i kommunen og undersøge, hvor stort behovet for en pårørendevejleder er. Først derefter kan Handicaprådet træffe beslutning om, hvorvidt ønsket skal omsættes til et budgetønske.
 • hvordan får vi gjort de gamle bygninger i kommunen handicaptilgængelige?
 • forebyggelse af ensomhed blandt de ældre. Den 10. maj var der enighed om, at området overlapper med Ældrerådets område. Dog vil Handicaprådet informere disse borgere om Boblberg.
 • handicappede børn og idræt. Fokusområdet blev drøftet under dagsordenspunkt 20 på handicaprådsmødet den 10. maj. Her blev det besluttet, at Handicaprådet fortsat vil have fokus på børn og unge i foreningslivet. Dog skal fokus være rettet mod oplysning om de muligheder der allerede er for målgruppen, fremfor at skabe nye arrangementer. Handicaprådet besluttede også at afvente noget materiale fra DH (Danske Handicaporganisationer), hvorefter rådet tager stilling til det videre arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal drøfte rådets vision, med henblik på at fastlægge visionen for funktionsperioden 2022 - 2025. Sagen er på dagsordenen jf. beslutning på handicaprådsmødet den 10. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet drøfter rådets vision, med henblik på at fastlægge visionen for funktionsperioden 2022 - 2025. 

Beslutning

Handicaprådets vision kan godt hænge sammen med et af fokusområderne under dagsordenspunkt 29 – for eksempel unge arbejdsløse med et handicap.


Handicaprådet besluttede at udsætte denne sag til næste møde, da rådet vil vente med at fastlægge visionen til efter temadrøftelsen med Arbejdsmarked.


I Stevns Kommunes handicappolitik står der, at "Handicappolitikken tages op til drøftelse én gang i hver valgperiode". Sidste gang handicappolitikken blev drøftet i Handicaprådet var den 26. maj 2020. Handicaprådet besluttede, at sætte sagen på rådets dagsordenen på det første møde i 2023.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

På handicaprådsmødet den 10. maj drøftede Handicaprådet det tilsendte velkomstmateriale fra Det Centrale Handicapråd. I den forbindelse blev det besluttet, at Handicaprådet skal arbejde videre med at formulere en vision for funktionsperioden 2022 -2025.


Stevns Kommune har også en vision på handicapområdet. Visionen er beskrevet i kommunens handicappolitik og skal medvirke til, at "Vi er alle lige". Handicappolitikken er vedhæftet som bilag til inspiration og baggrundsviden for drøftelserne på dette møde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor formanden orienterer om nyt siden det sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet blev orienteret om:

 • Regionsmøde vedrørende kvinder med livmoderkræft.
 • Ujævn gangsti ved Stevnshøj er blevet rettet op.
 • Temadag i Det Centrale Handicapråd - sættes på dagsordenen til handicaprådsmødet den 8. november.
 • SSU dialogmøde og budgetmøde med økonomikonsulenten. Handicaprådet opfordrede til, at dialogmøder fremover ikke afholdes i kantinen på rådhuset, da der er en del larm og forstyrrelser.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Formanden orienterer Handicaprådet om nyt siden sidste handicaprådsmøde den 10. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt, hvor medlemmerne fra DH (Danske Handicaporganisationer) orienterer om seneste nyt siden sidste handicaprådsmøde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke noget nyt fra DH (Danske Handicaporganisationer) siden sidst.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Medlemmerne fra DH vil under denne sag orienterer om seneste nyt fra DH-regi.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast punkt på Handicaprådets dagsorden, hvor rådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Handicaprådet blev orienteret om:

 • Udvidet balancekatalog vedrørende budgetforslag 2023, sendes i høring inden længe. Høringen vil blive varslet via mail.
 • Personalesituationen i Hjælpemidler medfører forlængede sagsbehandlingstider. Handicaprådet undersøger om der er noget at gøre ved situationen.
 • Brand på Brohøj to gange i løbet af sommeren.
 • Pulje fra Socialstyrelsen til forebyggelse af sygefravær i sygepleje og hjemmepleje. Projektet skal køre i 3 ½ år.
 • Status på ældreplejen i sommer.
 • Hotherhaven, hvor lederen har opsagt sin stilling. Situationen revurderes inden stilling slås op igen.
 • Blodprøvetagning hos borgere i eget hjem. Regionen må ikke påføre kommunerne ekstra udgifter, derfor fortsætter ordningen med Stevnslægerne som hidtil.
 • Handicapvenlige strande. På baggrund af ønske fra Handicaprådet, er sagen på anlægsbudget 2023 inden for Plan, Miljø og Teknik.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Handicaprådet.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet bliver orienteret om seneste nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Opsamling vedrørende et årshjul i Handicaprådet. Årshjul er ikke relevant lige nu.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.