Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 2 juni 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Centerchefen orienterede om:

 • revisitering jf. nye plejepakker og kvalitetsstandarder.
 • nyt plejecenter – se også dagsordenspunkt 71.
 • ansættelse af to farmakonomer, som startede 1. juni. Den ene bliver tilknyttet plejecentrene, den anden tilknyttes udegrupperne.


Ældrerådet tog orientering til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Centerchefen orienterede om følgende sager på SSU´s dagsorden til den 8. juni:

 • Årligt dialogmøde med Café Stevnen.
 • Budgetforslag 2023. Ældrerådet er inviteret til SSU´s dialogmøde om budget 2023 den 8. juni.
 • Forlængelse af plejecenterbyggeri Solhaven til august 2025.
 • Plejecenterplan pr. 2022 er til politisk godkendelse. Beslutningen skal træffes på baggrund af forvaltningens analyse af det forventede fremtidige behov for pleje- og demensplejeboliger.
 • Godkendelse af nye medlemmer til Udsatterådet.
 • Ældrerådet har afgivet høringssvar til fire sager, som nu er sendt til endelig politisk godkendelse. Det drejer sig om:
  • Ny frivillighedspolitik
  • Tildelingskriterier for §§ 18 og 79 tilskud
  • Vedtægter og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd ved plejeboligerne
  • Muligt navneskift fra plejecenter til plejehjem.
 • Diverse orientering – herunder referat fra Ældreråd og Handicapråd, status over vikarforbrug og vakante stillinger på ældreområdet


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet vil i denne sag blive orienteret om Sundhedsprofilen 2021 jf. beslutning på ældrerådsmødet den 7. marts 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Centerchefen gennemgik det oplæg, som regionen havde med til SSU´s møde den 6. april.


Sundhedsprofilen er dannet på baggrund af datagrundlaget fra spørgeskemaundersøgelse "Hvordan har du det", som foretages hvert 4. år. I 2021 var svarprocenten i Stevns Kommune 56 %.


Rapporten indeholder 10 emnekapitler, og regionen havde valgt at komme ind på følgende områder i Stevns Kommune:

 • rygning
 • alkohol
 • mental sundhed
 • overvægt
 • kost og fysisk aktivitet
 • søvn
 • langvarig sygdom og multisygdom (mindst to kroniske sygdomme på samme tid)
 • sundhedskompetence og digital parathed.
 • social ulighed.


Den mentale sundhed i befolkningen går den forkerte vej, især blandt de unge. På baggrund af Stevns Kommunens sundhedspolitik og de handleplaner som skal iværksættes, søger forvaltningen om midler til at fortsætte de digitale kurser i ABC for mental sundhed.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. april 2022 deltog Region Sjælland i Social og Sundhedsudvalgets (SSU´s) møde for at præsentere udvalget for resultaterne af undersøgelsen "Hvordan har du det? Referat og bilag fra SSU´s møde er vedhæftet denne sag.


Undersøgelsens formål er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt landets/regionens/kommunernes borgere samt at følge udviklingen over tid. Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år, hvorefter svarene samles i Sundhedsprofilen.


Centerchefen for Sundhed & Omsorg vil i denne sag orientere Ældrerådet om Sundhedsprofilen 2021, som blandt andet bliver brugt i arbejdet med kommunens Sundhedspolitik og Handleplanskatalog.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Sagen udgik, da der ikke var noget af relevans for Ældrerådet på PMT´s dagsorden til den 7. juni.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 2. maj 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 2. maj 2022.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Referatet blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referatet fra den 2. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet høringssvar til revideret frivillighedspolitik og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag. Høringsfristen var den 8. maj, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til revideret frivillighedspolitik.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Høringssvaret blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af ældrerådsmødet den 2. maj 2022 drøftede Ældrerådet høringen vedrørende en ny frivillighedspolitik og sendte efterfølgende vedhæftede høringssvar til forvaltningen.


Høringsfristen var den 8. maj, og Ældrerådets høringssvar er derfor videresendt til politisk behandling i juni måned. Godkendelsen på dette møde er derfor kun for at sikre, at sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet høringssvar til reviderede retningslinjer for §§ 18 og 79 tilskud og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag. Høringsfristen var den 8. maj, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til reviderede retningslinjer for §§ 18 og 79 tilskud.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Høringssvaret blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af ældrerådsmødet den 2. maj 2022 drøftede Ældrerådet høringen vedrørende reviderede retningslinjer for §§ 18 og 79 tilskud og sendte efterfølgende vedhæftede høringssvar til forvaltningen.


Høringsfristen var den 8. maj, og Ældrerådets høringssvar er derfor videresendt til politisk behandling i Social og Sundhed (SSU) den 8. juni. Godkendelsen på dette møde er derfor kun for at sikre, at sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet høringssvar til revideret vedtægt og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i Stevns Kommune og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag. Høringsfristen var den 8. maj, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til revideret vedtægt og forretningsorden for bruger og pårørenderåd i Stevns Kommune.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Høringssvaret blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af ældrerådsmødet den 2. maj 2022 drøftede Ældrerådet høringen vedrørende revideret vedtægt og forretningsorden for bruger- og pårørenderåd i Stevns Kommune. Ældrerådet sendte efterfølgende vedhæftede høringssvar til forvaltningen.


Høringsfristen var den 8. maj, og Ældrerådets høringssvar er derfor videresendt til politisk behandling i Social og Sundhed den 8. juni. Godkendelsen på dette møde er derfor kun for at sikre, at sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet høringssvar vedrørende et muligt navneskift fra plejecenter til plejehjem og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag. Høringsfristen var den 8. maj, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar vedrørende navneskift fra plejecenter til plejehjem.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Høringssvaret blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I forlængelse af ældrerådsmødet den 2. maj 2022 drøftede Ældrerådet høringen vedrørende et muligt navneskift fra plejecenter til plejehjem og sendte efterfølgende vedhæftede høringssvar til forvaltningen.

Høringsfristen var den 8. maj, og Ældrerådets høringssvar er derfor videresendt til politisk behandling i Social og Sundhed den 8. juni. Godkendelsen på dette møde er derfor kun for at sikre, at sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har modtaget debatoplægget "Mere tid til omsorg", som rådet skal drøfte under denne sag. På baggrund af drøftelsen skal Ældrerådet beslutte, om rådet skal sende en tilbagemelding til Social og ældreministeriet.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil sende forslag, tanker og idéer til Social og ældreministerens arbejde med fremtidens ældrepleje.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Den 30. maj deltog to af Ældrerådets medlemmer i et temamøde vedrørende fremtidens ældrepleje. De orienterede om arrangementet, hvor social og ældreministeren også deltog.


Ældrerådet besluttede, at udsætte denne sag til et ekstraordinært møde den 21. juni kl. 10.15.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har modtaget vedhæftede debatoplæg "Mere tid til omsorg" fra Social og ældreministeriet. Debatoplægget er sendt ud, da regeringen mener, at der er brug for at starte forfra i vores ældrepleje og finde ind til kernen: omsorgen og nærværet. Derfor har de sat gang i arbejdet med en ny ældrelov og vil gerne have alle stemmer og perspektiver frem.


Social og ældreministeren vil gerne høre, hvad der kommer ud af samtalerne, og Ældrerådet skal derfor beslutte, om rådet vil sende forslag, tanker og idéer til ministerens arbejde for fremtidens ældrepleje.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Der var orienteringer om:

 • Temamøde i Regionsældrerådet den 3. juni.
 • Plushøj – status vedrørende leder og nye medlemmer i bruger- og pårørenderådet samt besøg fra Gymnastikefterskolen Stevns.
 • Stevnshøj – diverse arrangementer og Bruger- og pårørenderåd.
 • Hotherhaven - herunder:
  • Bruger og pårørenderåd i demensafsnit og planerne om et pårørendemøde i det somatiske område. Ældrerådet besluttede, at Bodil skal være rådets repræsentant i begge områder.
  • Støtteforeningens arrangement.
 • Egehaven – Jette og Anna har byttet plads. Jette har planer om et snarligt besøg på Egehaven.
 • Trafiksikkerhedsråd - afventer fortsat invitation til første møde.
 • Omsorgsbestyrelsen bliver lukket ned i den nuværende form, men der arbejdes på en ny løsning.
 • Stevns Ældreboligselskab – herunder:
  • møde hvor regnskab og driftsbudget blev godkendt.
  • repræsentantskabsmøde den 15. juni.
 • Pressen – annonce i Stevnsbladet den 1. juni.
 • Brochuren - udkast er færdigt, og arbejdsgruppen afventer nu en tilbagemelding vedrørende salg af annoncer. Brochuren sendes til forvaltningens ok inden længe.
 • Ældrerådets vedtægter og forretningsorden – arbejdsgruppen aftaler nyt møde efter dette ældrerådsmøde.
 • Møde i udvalget for Plan, Miljø og Teknik (PMT), hvor formanden orienterede om Ældrerådets holdning til den ny affaldsordning. Formanden afventer svar fra PMT.
 • Repræsentantskabsmøde og konference i Danske Ældreråd - mange gode foredrag og temaer, herunder et tema om det livsnødvendige nærvær.
 • Henvendelse vedrørende udendørs musikinstrumenter. Ældrerådet afventer uddybende materiale og tager sagen op igen på et kommende møde.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Jette Olsen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne Kierch)
 • Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K. M. Hansen)
 • Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Et opdateret budget blev omdelt og gennemgået på mødet.


Høringsproces vedr. budget 2023:

 • ordbog i økonomistyring blev omdelt
 • SSU dialogmøde den 8. juni
 • høringsmaterialet forventes at være klar til udsendelse i uge 24
 • høringsfrist den 5. august 2022.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning og besluttede at afholde et ekstraordinært møde den 21. juni, hvor økonomikonsulenten kan gennemgå høringsmaterialet og besvare spørgsmål.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke Mogens Hildebrandt Nielsen og Susanne Kierch.


Ældrerådet må ikke behandle enkeltsager og personalesager, og rådet drøftede, hvordan man så skal håndtere disse henvendelser.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.