Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 14 marts 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgØkonomiudvalget
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Økonomiudvalget den 14. marts 2023.


Beslutning

Udvalget godkendte dagsordenen.

Resume

Kontrolgruppen har udarbejdet en statusrapportering til Økonomiudvalget for 2022 til orientering for Økonomiudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Økonomiudvalget tager rapporteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager rapporteringen til efterretning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Kontrolgruppen i Stevns Kommune har eksisteret siden 1. februar 2019, og er normeret med 2 fuldtidsansatte medarbejdere. Gruppen er organisatorisk placeret i Center for Økonomi, HR & IT. Kontrolgruppen skal medvirke til at forebygge, og opklare socialt bedrageri, og sikre at kommunen udbetaler sociale ydelser på et rigtigt grundlag. Kontrolgruppens mål for 2022 var at opnå større økonomiske effekter, herunder at indfri det økonomiske mål på 2,1 mio. kr. Det økonomiske mål for 2022 er indfriet med en samlet besparelse på 3,1 mio.kr.


Samlet økonomisk effekt

2019

2020

2021

2022


2.153.871 kr.

888.190 kr.

1.536.519 kr.

3.131.280 kr.

Det årlige økonomiske mål for kontrolgruppen er fastsat til 2.100.000 kr. årligt, der må dog forventes udsving årene i mellem.

En uddybning af Kontrolgruppens arbejde i 2022 findes i vedlagte bilagsnotat.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

I henhold til KL's opgørelsesmetode kan bruttofortjenesten ved kontrolgruppens indsats i 2022 opgøres til 3,1 mio. kr. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Resume

Økonomiudvalget forelægges en rapport om Stevns Kommunes indkøb i 2021-22. Der forelægges tillige forslag til revideret indkøbspolitik for 2023-26.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Rapporten om inkøb 2021-22 tages til efterretning.
 2. forslag til ny indkøbspolitik godkendes.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager rapporteringen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget godkender forslag til ny indkøbspolitik

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommunes indkøbsfunktion har til formål at sikre lovmedholdelighed og økonomisk mest fordelagtige vilkår for indkøb under de vilkår, som er bestemt i Indkøbspolitiken. Lovmedholdelighed sikres ved efterlevelse af udbudsregler og de økonomisk mest fordelagtige vilkår opnås gennem konkurrenceudsættelse. Stevns Kommunes indkøbsaktiviteter er kendetegnet ved høj grad af konkurrenceudsættelse. Det fremgår tillige af årsrapporten, at Stevns Kommune løfter en forholdmæssig høj andel af de fælles udbudsopgver i FUS (Fælles Udbud Sjælland).


Indkøbspolitikken indeholder en række tillæg til de basale, lovmæssige og økonomiske krav. Det drejer sig om miljøkrav, sociale klausuler, hensyn til lokale leverandører osv. osv. Den nuværende indkøbspolitik er senest revideret i 2021, hovedsagligt som tilpasning af tidligere politik. Der forelægges nu forslag til en ny indkøbspolitik. Indholdet er langt hen ad vejen det samme, men strukturen er ændret og vi vil fremover lettere kunne rapportere mere direkte i forhold til de enkelte dele af politikken, ikke mindst fordi de i politikken flere steder er beskrevet hvordan den skal måles og efterleves. Strukteren er inspireret af Gentofte Kommunes indkøbspolitik.


Rapporteringen om indkøbsarbejdet 2021-22 vedlægges som bilag.


Forslag til ny Indkøbspolitik vedlægges som bilag.


Indkøbsfunktionens to medarbejdere deltager i punktet.Resume

Fagudvalgene skal drøfte budget 2024. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder at der drøftes indhold og ønsker til budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal også igangsættes udarbejdelse af balanceforslag og programmet for budgetseminaret skal fastlægges.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. udvalget kommer med forslag og ønsker til budget 2024, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder balanceforslag
 2. udvalget godkender programmet for budgetseminaret den 30. marts


Beslutning

Ad 1.

Udvalget kom med input til sagen.


Ad 2.

Udvalget godkender programmet for budgetseminaret den 30. marts 2023.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget har den 10. januar godkendt den økonomiske politik for 2023-2027, herunder tidsplan for budgetprocessen for budget 2024. Heri fremgår det blandt andet, at fagudvalgene på møderne i marts skal drøfte indhold og ønsker for den kommende budgetproces, herunder komme med input og politiske visioner for det kommende års budget.


Balancekatalog

Udfordringerne i kommunens økonomiske situation nødvendiggør, at der udarbejdes balanceforslag, hvis formål er at skabe balance mellem kommunens udgifter og indtægter samt skabe råderum til omprioriteringer og øget udgiftspres på nogle områder.


Det er målsætningen, at der udarbejdes et balancekatalog, der rummer mulighed for at foretage prioriteringer; det vil sige, at det samlede katalog skal overstige det skønnede behov for reduktioner. Der skal på den baggrund udarbejdes et balancekatalog på ca. 45 mio. kr. til budget 2024.


Balanceforslagene kan på de fleste områder støtte sig til de analyser, som har været eller bliver gennemført i samarbejde med Index100 (dog gennemføres disse analyser først i 2024 på Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme).


Til understøttelse af drøftelser om balanceforslag er balancekataloget fra budget 2023-2026 vedhæftet som bilag til sagen. I balancekataloget er overstreget forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 og som ikke kan tages i brug igen. Forslag, der er medtaget i budget 2023-2026 men som godt kan bruges igen, er markeret med blåt.


Videre proces

Der afholdes budgetseminar den 30. marts. Økonomiudvalget skal fastlægge programmet, som foreslås således:13.00

Velkomst ved Henning

13.10

Aktuel økonomisk status samt rammerne for budget 2024 v/ Anton

13.45

PAUSE

14.00

Et eksternt blik på dansk økonomi – og særligt den kommunale økonomi v/ Morten Mandøe, KL

14.45

Pause

15.00

Index100 – Præsentation af analyser på PMT´s og SSU´s budgetområder

16.15

Pause

16.30

Politiske drøftelser

16.50

Tak for i dag v/ Henning
Fagudvalgene behandler forslag til budget 2024 på udvalgsmøderne i juni. Det fremgår af den økonomiske politik, at det er målsætningen at få skabt et overblik over budgetforslagene så tidligt som muligt og inden sommerferien. På baggrund heraf kan der tidligt i august laves et samlet overblik over budget 2024, når resultatet af økonomiaftalen for 2024 og indtægterne fra skatter og tilskud kendes.


På august-møderne behandles kun eventuelle nye forslag, herunder forslag som følge af ny økonomiaftale og ændringer som følge af nye lovændringer (forslag vedrørende lov- og cirkulære).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

Resume

Det blev protokolleret på ØU-mødet den 10. januar 2023, at forvaltningen skulle foretage en beregning på den økonomiske effekt ved at indføre en måneds karensperiode ved opsigelser, afskedigelser ol. i 2023. Forvaltningen har foretaget en vurdering af, hvor en måneds karensperiode ved opsigelser, afskedigelser ol. vil være muligt og har med udgangspunkt i faktiske opsigelser, afskedigelser ol. i 2022 foretaget en beregning af den økonomiske effekt.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at udvalget tager stilling til indførsel af en måneds karensperiode for de, i sagsfremstillingen, angivne områder.

Beslutning

Udvalget tager sagen til efterretning og aftaler, at endelig stillingtagen til indførsel af en måneds karensperiode afventer forelæggelse af 1. budgetopfølgning.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

På baggrund af ØUs ønske om en beregning på den økonomiske effekt ved at indføre en måneds karensperiode ved opsigelser, afskedigelser ol. har forvaltningen undersøgt hvor og hvor mange opsigelser, afskedigelser ol. der har været i 2020. Det er dog forvaltningens vurdering, at der vil være en lang række arbejdssteder, hvor det vil være svært eller direkte umuligt at indføre en måneds karensperiode ved opsigelser, afskedigelser ol. Som eksempler på dette kan nævnes plejeområdet, skoleområdet og daginstitutionsområdet. I hjemmeplejen vil indførelsen af 1 måneds karensperiode reelt betyder, at arbejdet vil blive udført af timelønnede medarbejdere. Det er derfor forvaltningen anbefaling, at såfremt der indføres en karensperiode på 1 måned, at det så alene er indenfor områder, hvor der ikke vil være vikardækning ved f.eks. en måneds sygdom. Såfremt ØU ønsker at indføre en måneds karensperiode ved opsigelser, afskedigelser ol., så er det Forvaltningens anbefaling, at det alene vil ske indenfor følgende områder:


- Rådhuset

- PPR

- Udsatte Børn og Unge

- Myndighedsområdet

- Decentrale administrative medarbejdere

- Materielgården

- Teknisk service

- Tandplejen

- Genoptræningen

- Sundhedsplejen


Der var været 35 opsigelser, afskedigelser ol. i 2022 på de tre udvalgte områder. Med en månedlig gennemsnitsudgift på 39.000 kr. vil en måneds karensperiode som udgangspunkt have givet en besparelse på 1,365 mio. kr. i 2022. Antallet af opsigelser i 2023 vil naturligvis kunne være anderledes i 2023 end i 2022, men også gennemsnitsudgiften kan ændre sig, da der er stor forskel på den faktiske udgift på en konkret medarbejder indenfor de udvalgte områder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Såfremt udvalget beslutter at indføre en måneds karensperiode for de angivne områder, vil der i de kommende budgetopfølgninger blive fulgt op på de økonomiske effekter heraf.

Resume

Økonomiudvalget skal tage stilling til overførsel driftsbudgetter til 2023. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. der overføres et samlet overskud på -3,606 kr. til 2023 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
 2. der overføres et mer/mindreforbrug på netto -1,605 kr. til 2023 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
 3. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med regnskab 2022 søges der om overførsel af driftsbudgetter til 2023. De økonomiske styringsprincipper giver overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. og underskud på op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et over/underskud på 3,606 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

 • Forsikringsområdet -2,358 mio. kr.
 • Administrationen -1,248 mio. kr.


De enkelte institutioners og områders mer/mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb.


Der indstilles overført et mindreforbrug på 3,606 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug op netto -1,605 mio. kr. vedrørende øvrige områder.


Der blev overført fra 2021 til 2022 et mindreforbrug på 3,625 mio. kr. på overførsler, som er omfattet af rammestyring og 4,124 mio. kr. vedrørende øvrige overførsler.


Beslutning i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede 10. januar 2023 sag om opmærksomhedspunkter til budget 2023. Der blev her besluttet følgende:


”At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023”


De forelagte forslag til overførsler er vurderet i henhold hertil.
Økonomiske konsekvenser og finansiering

Driftsoverførslerne er en del af regnskab 2022. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2022, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


Overførsler fra 2022 til 2023 gives som tillægsbevillinger i 2023.

Resume

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022 søges om overførsel af driftsbudgetter fra 2022 til 2023. Fagudvalgene har på møderne i marts taget stilling til budgetoverførsler på udvalgenes egne budgetområder, hvorefter Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til driftsoverførslerne.

Der søges overført 13,8 mio. kr. til 2023.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de anbefalede overførsler (overskud) på i alt 9,2 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring overføres fra 2022 til 2023
 2. de anbefalede oveførsler (overskud) på øvrige områder på i alt 4,6 mio. kr. overføres fra 2022 til 2023
 3. Driftsoverførslerne på i alt 13,8 mio. kr. gives som tillægsbevillinger i 2023, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2023


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse


Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene har på møder i marts behandlet overførsler af driftsbudgetter fra 2022 til 2023. Tabellen nedenfor viser overblik over de anbefalede driftsoverførsler på udvalgsniveau:
Af de to bilag til sagsfremstillingen kan ses de enkelte anbefalede overførsler for hvert udvalg, opdelt på henholdsvis overførsler vedrørende rammeaftaler og lønsumsstyring samt øvrige overførsler.


Overførslerne skyldes, at der har været mindreforbrug i 2022 i forhold til det budgetterede på en række områder. Der er således ikke tale om ekstra udgifter/bevillinger, men blot om en forskydning fra 2022 (eller tidligere) til 2023.


På områder med rammeaftale må der overføres et overskud på op til 5 pct. og et underskud på 2,5 pct. af budgetrammen til næste års budget. Er over-/underskuddet større end henholds 5 og 2,5 pct. af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til næste års budget.


I alt søges der overført driftsbudgetter på 13,8 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Fra 2021 til 2022 blev der overført 19,8 mio. kr.


Adgangen til overføre mellem budgetårene er et helt centralt element i den decentrale økonomistyring, idet man herved kan disponere mere fleksibelt og hensigtsmæssigt


Corona-udgifter i 2022

Der har også i 2022 været corona-relaterede udgifter på nogle områder. Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2023 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug. Det er gjort efter samme principper, som blev anvendt i forbindelse med regnskab 2021 og ved overførslerne fra 2021 til 2022.


Beslutning i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget behandlede 10. januar 2023 sag om opmærksomhedspunkter til budget 2023. Der blev her besluttet følgende:


”At der i forbindelse med den forestående behandling af overførsler fra 2022 til 2023 skal ske en vurdering af alle overførsler, som ikke er omfattet af rammestyring, i forhold til, om de kan undlades overført til 2023, således at de i stedet tilgår kassebeholdningen med henblik på at kunne imødegå potentielt stigende driftsudgifter i regnskab 2023”


Ved en konkret vurdering er de øvrige overførsler reduceret med ca. 2 mio. kr., størstedelen på Økonomiudvalgets område. De øvrige overførsler udgør i år 4,6 mio. kr., hvilket vurderes at være et forholdsvis lavt niveau og 4,6 mio. kr. mindre end de øvrige overførsler fra 2021 til 2022.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der søges samlet set overført driftsbudgetter på 13,8 mio. kr. fra 2022 til 2023. Overførslerne gives som tillægsbevillinger i 2023, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.


Forbrug af overførte driftsmidler øger kommunens serviceudgifter i 2023 og skaber dermed øget pres på kommunens serviceramme.


Resume

Strøby Egede Vandværk søger om en kommunegaranti på 3,0 mio. kr. til brug for finansiering af et blødgøringsanlæg til gavn for vandværkets andelshavere.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Stevns Kommune giver tilsagn om, at


 1. Strøby Egede Vandværk får en kommunegaranti på 3,0 mio. kr.
 2. garantien gives under forudsætning af, at lånet anvendes til finansiering af et blødgøringsanlæg
 3. der opkræves garantiprovision ved optagelse af lån i KommuneKredit


Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Økonomiudvalg - Kommunalbestyrelse

Beskrivelse af sagen

Strøby Egede Vandværk har på baggrund af et bredt ønske blandt de ca. 2.200 andelshaverne søgt og den 21. juli 2022 fået tilladelse af Stevns Kommune til etablering af et anlæg til blødgøring af drikkevandet. Vandværket har estimeret, at etableringen af et blødgøringsanlæg vil koste ca. 4,3 mio. kr.

Til brug for finansiering af blødgøringsanlægget søger vandværket om en kommunal lånegaranti på 3,0 mio. kr., som vandværket kan bruge til optagelse af et 30-årigt lån i KommuneKredit.

Da den påtænkte lånoptagelse sker på baggrund af anlægsudgifter vedrørende vandforsyning i et forsyningsselskab, vil afgivelsen af en kommunegaranti ikke påvirke den kommunale låneramme.

Ved afgivelse af kommunegaranti skal Stevns Kommune opkræve en årlig garantiprovision, der fastsættes på baggrund af en kreditvurdering af selskabet.

Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen - Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke den kommunale låneramme, jf. Lånebekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

Ved afgivelse af garanti overfor vandforsyningsselskaber skal Stevns Kommune opkræve garantiprovision, der fastsættes på baggrund af en kreditvurdering af selskabet.

I 2022 har Stevns Kommune med udgangspunkt i Kommissionens meddelelse 2008/C155/02 om anvendelse af EF traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte opkrævet garantiprovision hos vandforsyningsselskaberne i intervallet 0,55 pct. til 1,0 pct. af restgælden på de optagne lån. Det vil for et lån på 3,0 mio. kr. resultere i et årligt provenu på 17-30 t. kr. Det opkrævede provenu vil falde i takt med at lånet afdrages og restgælden nedbringes, hvis vandværkets kreditværdighed ikke falder.

Resume

I henhold til Stevns Kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Supplerende affaldsordning - 10 fraktioner.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. godkende anlægsregnskabet for Supplerende affaldsordning - 10 fraktioner - Renovation.
 2. godkende optagelse af lån på 6,050 mio.kr. til finansiering af supplerende affaldsordning - 10 fraktioner.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 232:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17.02.2022 en anlægsbevilling på 5.072.000 kr. til indførelse af ny affaldsordning med 10 fraktioner i 2022.


En afgørelse fra Landsskatteretten har betydet at Renovationsområdet ikke anses for at være en momspligtig aktivitet længere og derfor ikke kan afløfte moms af indtægter og udgifter. Landets kommuner afventer stadig styrenotat fra Skattestyrelsen. Dette blev først effektueret efter godkendelse af budget 2022. Ved budgetopfølgning i august 2022 blev der tilført 1,648 mio. kr. som hovedsageligt vedrørte moms og forventede ekstraudgifter til kørsel af beholdere m.m.


Anlægsregnskabet udviser en mindreudgift på 0,670 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fordelt med mindreudgift på 0,599 mio. kr. på genanvendeligt affald og 0,071 mio. kr. vedrørende Farligt affald. Ved at tillægge moms til oprindeligt budget ville det have udgjort 6,340 mio. kr. og dermed en mindreudgift på 0,290 mio. kr., som fordeler sig med et nettomerforbrug på genanvendeligt affald med 0,255 mio. kr. som består af mindreudgifter til indkøb og ombytning af beholdere og merudgifter til montering og indkøb af klistermærker. Og et nettomindreforbrug på 0,545 mio. kr. på Farligt affald på som består af mindreudgifter til indkøb af beholdere og IT.


Anlægsudgiften er beregnet på baggrund af forventede udgifter. Beregningen er lavet på et tidspunkt hvor der kun forelå få konkrete tilbud. De største afvigelser ses på et mindre forbrug på indkøb og ombytning af beholdere. Der er indført en papordning hvor der blev beregnet en væsentlig større ombytning af beholdere til større pap og plastbeholdere samt bestilling af ekstrabeholdere til ren pap.


Anlægsudgifterne fordeler sig således jfr. vedlagte anlægsregnskab:
Låneoptagelse

Der søges om optagelse af et lån på 6,050 mio. kr. i KommuneKredit til finansiering af de afholdte udgifter til den ny affaldsordning.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet og lånet er brugerfinansieret.


Resume

Et bredt flertal i Folketinget har i kraft af en politisk aftale af 30. august 2022 besluttet, at de kommunale affaldsydelser (herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter) skal selskabsgøres. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvaret og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.


Selv om de nærmere rammer for selskabsgørelsen endnu ikke er fastlagt i lovgivning, så er det aktuelt allerede nu, at påbegynde forberedelsen af selskabsgørelsen. Der er behov for en principiel beslutning om, i hvilket regi Stevns Kommune ønsker at forberede selskabsgørelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Stevns Kommune i samarbejde med ARGO I/S forbereder den forestående selskabsgørelse af affaldsindsamlingen
 2. den endelig beslutning om samarbejde i form af samarbejdsaftaler mv. forelægges til politisk behandling, når aftalen i Folketinget er udmøntet i lovgivning, og der i samarbejde med ARGO I/S er tilvejebragt et beslutningsgrundlag.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 234:

Udvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunernes levering af affaldsydelser, herunder kommunale indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration forventes at skulle selskabsgøres. Det forventes, at selskabsgørelsen skal ske i løbet af 2024. Kunde- og driftsforhold skal adskilles fra myndighedsopgaver via kommunale selskaber. Den enkelte kommune skal beslutte, hvordan selskabsgørelsen sker i praksis.


For Stevns kommune er der tre muligheder. Kommunens kan enten vælge selv at etablere et selskab eller etablere et selskab under enten KLAR Forsyning eller ARGO.


Forvaltningen vurderer at stiftelse af et helt nyt forsyningsselskab til varetagelse af affaldsindsamling ikke vil være en hensigtsmæssig løsning. Det vil være administrativt tungt og skabe unødvendigt mange snitflader mellem kommune og nye og eksisterende selskaber. Stevns Kommune har i dag et tæt samarbejde med både ARGO og KLAR Forsyning og det vil derfor være oplagt at et af de to selskaber fremadrettet overtager kommunens indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration.


Uanset om der vælges det ene eller det andet selskab vil det politiske ansvar for affaldsplanlægning, valg af indsamlingsordninger, udbudskriterier, regulativer mv. fortsat være placeret i Stevns Kommune. Kommunen skal fortsat varetage myndighedsopgaverne, herunder affaldsplanlægning, regulativer og tilsyn. Det er alene driften af ordningerne, opkrævning af takster og kontakt til borgerne, der skal overføres til et selskab.


Myndighedsdelen forbliver en del af kommunen, men Lovgivningen er ikke præsenteret endnu. De mere præcise rammer for området kendes derfor ikke, herunder hvordan delingen mellem myndighed og drift mere præcist bliver. Det ser dog ud til, at mere end i dag vil kunne gebyrfinansieres – herunder det forberedende arbejde med tilsyn og affaldsplan.

KLAR Forsyning

Stevns Kommune har i dag et tæt og godt samarbejde med KLAR Forsyning omkring håndteringen af spildevand og der pågår lige nu et arbejde for etableringen af et fjernvarmeselskab under KLAR. KLAR Forsyning varetager i dag administrationen af affaldsområdet i Greve Kommune. Affaldsaktiviteterne drives via Greve Renovation A/S, som blev etableret tilbage i 2009. KLAR Forsyning står i den forbindelse for indsamlingen af husholdningsaffald, storskrald og haveaffald fra borgerne i Greve Kommune samt ejer og driver genbrugspladsen MiljøCenter Greve.

Det er forvaltningens vurdering at KLAR Forsyning vil kunne løse opgaven på tilfredsstillende vis og levere god kundeservice.


ARGO
Stevns Kommune er en af i alt 9 ejerkommuner i ARGO og ARGO driver i dag de to genbrugspladser i kommunen. Ejerkommunerne har i efteråret 2022 vedtaget en ny ejerstrategi for ARGO. Det fremgår blandt andet, at ejerkommunerne forventer, ”at ARGO bidrager aktivt til den nærmere udvikling af fremtidens affaldssektor til gavn for kunder, ejerkommunerne og den grønne omstilling i det danske samfund.” Ved at placere Stevns kommunes indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration i et selskab under ARGO vil dette kunne være med til at styrke mulighederne for at leve op til ejerkommunernes ønsker.

Det er forvaltningens vurdering at der vil være en række fordele ved at samle affaldsopgaverne hos ARGO, blandt andet via bedre sammenhæng i affaldsopgaven, fælles udbud, stordriftsfordele samt fælles kommunikation og formidling. ARGO er i forvaltningens optik det naturlige valg, fordi ARGO i forvejen er det fælleskommunale affaldsselskab. Der er i dag et stærkt fagligt fællesskab og samarbejde mellem medarbejdere i Stevns Kommune og ARGO, hvilket vil gøre overgangen mere nænsomt og sikre en god overdragelse af såvel medarbejder som selve opgaverne. Kommunen vil fortsat skulle varetage myndighedsdelen og den fremtidige løsning af opgaverne vil således drage fordel af den allerede stærke relation i samarbejdet mellem Stevns Kommune og ARGO.


Ved en placering af indsamlingsopgaven hos ARGO styrkes mulighed for at fokusere på kerneopgave - ARGO på affald, og KLAR Forsyning vil for Stevns vedkommende kunne fokusere på spildevand og ikke mindst varmeforsyning, hvor selskabet står overfor meget store opgaver i de kommende år.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Plan, Miljø & Teknik anmodes om at godkende den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 i Hårlev, som konsekvensretter afgrænsningen af rammeområdet 2 E2 Erhvervsområde Hårlev syd, så der bliver overensstemmelse imellem kommuneplanramme 2 E2 og lokalplanerne for erhvervsområdet ved Faxevej i Hårlev. I høringsperioden er indkommet en bemærkning, som forvaltningen anbefales tages til orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommuneplantillæg nr. 2 endelig vedtages uden ændringer
 2. det indkomne høringssvar tages til efterretning.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 241:

Ad 1: Udvalget anbefaler indstillingen

Ad 2: Udvalget tager høringssvaret til efterretning.

Beslutning

Ad 1.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 2.

Udvalget tager høringssvaret til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Formålet med kommuneplantillæg nr. 2 til Stevns Kommuneplan 2021-2033 er at konsekvensrette afgrænsningen af kommuneplanramme 2 E2 Erhvervsområde Hårlev syd, så der bliver overensstemmelse imellem planområde for kommuneplanramme og lokalplan 162 for erhvervsområde ved Faxevej i Hårlev, samt tillæg 1 til lokalplan 162.


Med kommuneplantillægget øges arealet af rammeområde 2E2 med ca. ½ ha, herefter vil rammeområde omfatte ca. 23,3ha. Det eksisterende rammeområde er i dag ca. 227.730 m2, efter konsekvensrettelsen på ca. 5000 m2 vil området være ca. 232.730 m2. Rammebestemmelserne videreføres uændret. Forslag til kommuneplantillæg er vedlagt som bilag.


Kommuneplantillæg nr. 2 har været i offentlig høring i 4 uger i perioden d. 11 januar 2023 til d. 8. februar 2023. Der er i høringsperioden indkommet et høringssvar fra Museum Sydøstdanmark som stærkt anbefaler forundersøgelse af de dele af planområdet indenfor den allerede vedtagne lokalplan 162 som ikke allerede er forundersøgt. I høringssvaret henvises til s. 15 i lokalplan 162. Da anbefalingen allerede fremgår af lokalplanen for området anbefaler forvaltningen at høringssvaret tages til efterretning, men ikke medfører ændringer i kommuneplantillægget. Høringssvaret i sin helhed er vedlagt som bilag.


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Lokaltoget har gennemført udbud for sporrenovering af Østbanen. Som en option til udbuddet indgår etableringen af ny station i Rødvig. Aftalen omkring udbud på ny Rødvig station, blev besluttet i en fælles aftale mellem Lokaltog A/S, Region Sjælland og Stevns Kommune, indgået den 30. november 2020.


Resultatet af udbuddet foreligger nu og anlægsudgifterne for etablering af en ny station overstiger budgetforudsætningen i aftalen fra 2020. Kommunalbestyrelsen skal derfor træffe endelige beslutning om etablering af ny station i Rødvig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at,

 1. aftalen for etablering af ny station i Rødvig fastholdes
 2. der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 1.210.000 kr. til Ny Rødvig station i Budget 2024
 3. der afsættes rådighedsbeløb på 3.800.000 kr. til parkering og forplads m.v. i Budget 2024
 4. der gives en anlægsbevilling på 121.000 kr. til køb/salg af arealer i 2023
 5. der gives en anlægsbevilling på 1.663.000 kr. til køb af den gamle stationsbygning i 2023
 6. der gives en indtægtsbevilling på anlæg på -1.613.000 kr. til salg af den gamle stationsbygning og en anlægsbevilling på 30.000 kr. til ejendomsmægler m.v. i 2023


 1. anlægsbevillingerne på i alt 1.814.000 kr. finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2023 og indtægtsbevillingen på 1.613.000 forøger kassebeholdningen i 2023.

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 236:

3 medlemmer (A, B og V) anbefaler indstillingerne.

2 medlemmer (C og N) tager forbehold frem mod sagens behandling i Kommunalbestyrelsen.


Beslutning

5 medlemmer (A, V og Ø) anbefaler indstillingen.


2 medlemmer (C og N) anbefaler ikke indstillingen, da økonomien er hårdt presset i Stevns Kommune og ønskerne er mange. Vi mener at pengene burde blive brugt til en ny daginstitution, som der er hårdt brug for.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Anlægsoverslaget på ny Rødvig Station var oprindeligt på i alt 30,4 mio. kr. (2020-prisniveau). På grund af diverse synergieffekter ved at etablere den nye station samtidig med skinnerenoveringen, som fx besparelse på knap 700 meter spor, to overkørsler, renovering af Rødvig station og salg af denne, endte den anslåede anlægssummen på 22,65 mio. kr. som Region Sjælland og Stevns Kommune i henhold til aftalen forpligtede sig til at finansiere halvdelen af hver svarende til 11,33 mio. kr.


Resultat af udbuddet
Lokaltog A/S har den 10. februar 2023 modtaget endeligt tilbud fra tre tilbudsgivere og der er blandt dem valgt en vinder. Den vindende tilbudsgiver har budt med en særdeles attraktiv pris i forhold til de andre bydere. Prisforskellen skyldes bl.a., at den vindende tilbudsgiver har budt med en udførelsesmetode, der ikke kræver samme grad af brug af større sporrenoveringsmaskiner, som er dyre at anvende.


Strækningen mellem Hårlev og Rødvig vil blive udført i perioden marts - juli 2024.


Anlægsøkonomi
Udbudsresultatet til etablering af Rødvig Station er endt på i alt 38,08 mio. kr. (2023-prisniveau) mod de oprindeligt estimerede 30,4 mio. kr. (2020-prisniveau).

På baggrund af resultatet fra udbuddet er besparelsen af diverse synergieffekter ved at etablere den nye station blevet genberegnet og sammen med bl.a. nettoprovenuet for salg af Rødvig Station giver dette samlet, at Stevns Kommunes andel til etablering af Rødvig Station ender på 12,71 mio. kr. I henhold til aftalen tilfalder lokaltogets nettoprovenuet for salg af Rødvig Station Stevns Kommune.


Der er i budget 2024 afsat 11,5 mio. kr. til Ny Rødvig Station.


Anlægsudgifter - Ny Rødvig station(2023-pris-niveau)

i mio. kr.

Anlægsudgifter (udbud februar 2023)

38,08

Besparelse sporrenovering mellem Ny Rødvig station og gammel Rødvig Station

-10,41

Netto anlægsudgift

27,67

fordeling 50/50 mellem Region Sjælland og Stevns Kommune

13,84

Lokaltogs provenue ved salg af den gamle stationsbygning - tilgår Stevns Kommune

-1,13Stevns kommunes andel

12,71


Forskellen mellem budget 2024 hvor der er afsat 11,5 mio. kr. og det faktiske anslået anlægsudgifter udgør 12,71 mio. kr. hvilket giver en mer anlægsudgift på 1,21 mio. kr.


Udbudspriserne og dermed udgiften for Stevns kommune vil blive indeksreguleret inden udførelsen i 2024.

Handel med arealer
Som en del af aftalen skal sporareal fra Vemmetoftevej til og med den eksisterende Rødvig station, der i dag ejes af lokaltoget sælges til Stevns kommune mens arealet for den nye Rødvig station, arealer nord for Vemmetoftevej, der i dag ejes af Stevns Kommune sælges til lokaltoget.

Nettoarealet eksklusiv vejarealer, der skal handles mellem parterne, er opgjort til 9.682 m2. Det giver en nettopris på 71.000 kr. ekskl. moms som Stevns Kommune skal betale til Lokaltog A/S. Hertil kommer estimerede omkostninger på 100.000 kr. til tinglysning af deklarationer, landmåler m.m. som deles parterne imellem.


Køb og salg af den gamle stationsbygning
I projektet indgår køb af den gamle stationsbygning i Rødvig af Lokaltog til en pris af 1.613.000 kr. hertil kommer udgifter til skøde, tinglysning m.v. på op til 50.000 kr. Det vurderes at ejendommen kan videresælges i offentligt udbud til 1.613.000 kr., hertil kommer udgifter til ejendomsmægler m.v. på 30.000 kr.


Anlægsudgifter som indgår i den fælles nettoanlægsudgift
I nettoanlægsudgiften indgår en lang række etableringer som fx omlægning af Lejdebækken, cykelparkering og belysning. Spor mellem Vemmetoftevej og Hovedgaden fjernes, Lejdebækken åbnes på strækningen, krat og trådhegn langs det nuværende spor fjernes og strækningen planeres så der skabes fri adgang til området og gennemgang. I forbindelse med velfærdsbygningen for Lokaltogets medarbejdere bliver der etableret offentlig toilet udformet som et handicaptoilet med skifteplads til børn.


Afledte anlægsudgifter som ligger ud over den fælles nettoanlægsudgift
I projektet indgår en række anlægsudgifter som kunne afholdes indenfor det samlede projekt i fald det vindende tilbud holdt sig indenfor nettoanlægsudgiften. I henhold til aftalen mellem Lokaltog A/S, Region Sjælland og Stevns Kommune, så påhviler det Stevns Kommune at finansiere den del af udgiften som overstiger den oprindelige anlægssum.


De afledte udgiftsposter er hos den vindende tilbudsgiver opgjort til en samlet anlægssum på 5,5 mio. kr. + 12% i usikkerhedstillæg, i alt 6,18 mio. kr.


Udgiftsposterne indeholder bl.a. etablering af 15 p-pladser, 2 handicap-pladser, en Kiss-and-ride, el-ladestandere, buslommer samt forbindelse mellem parkeringsarealet frem mod stationen via en forplads.


Forvaltningen har været den vindende tilbudsgivers materiale igennem og vurdere samlet, at ved at fjerne og ændre på elementer fra projektet kan det opnås en besparelse, der gør at projektet kan gennemføres for 3,8 mio. kr. (heri indregnet 12% i usikkerhedstillæg). Kantsten og asfalt på parkeringsarealet ændres fx til græs og grus. Det er forvaltningens vurdering at reduktionen vil give et sammenhængende, minimeret projekt der opfylder behovet for parkering og adgang til stationen

Stevns Kommune har fremadrettet ansvaret for og udgifter til drift- og vedligeholdelse af parkeringsplads, forplads samt det offentlige toilet.


Ifald etablering af ny station i Rødvig udgår
Ifald Kommunalbestyrelsen ønsker at stoppe projektet, vil dette koste Stevns kommune 2,85 mio. kr. Samlet udgift for Stevns Kommune og Region Sjælland udgør 4,9 mio. kr. som skal deles mellem partnerne og dertil kommer 0,4 mio. kr., som alene vedr. den del som Stevns Kommune står for. Beløbene dækker udgifter til projekteringsfasen samt udarbejdelsen af udbudsmateriale.


Økonomiske konsekvenser og finansiering


Sagen medfører anlægsbevillinger på ialt 1.814.000 kr. og en indtægtsbevilling på anlæg på 1.613.000 kr. i 2023. Netto udgør bevilligerne 201.000 kr. som bliver finansieret ved forbrug af kassebeholdningen.


Yderligere rådighedsbeløb i 2024 på 5.020.000 kr. indarbejdes i Budget 2024.

Der må påregnes afledt drift for Stevns Kommune til bl.a. håndtering af affald, grøn pleje, hærværk, vinter salt/sne samt maskinfejning, drift og vedligehold af Lejdebæk og sti mellem Vemmetoftevej og Hovedgaden samt offentlig toilet.Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på over 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen sakl godkende anlægsregnskab for Brorenovering 2021.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. godkende anlægsregnskabet for Brorenovering 2021.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 233:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.03.2021 en anlægsbevilling på 1.950.000 kr. til renovering af 8 broer i 2021. Ved Budgetopfølgning i august 2021 blev der tilført en bevilling på kr. 461.000, denne bevilling blev flyttet fra Brorenovering 2020 til Brorenovering 2021 til færdiggørelse af nedenstående broer.


Det rådgivende firma BroConsult A/S havde i 2021 udarbejdet et oplæg til prioriteret liste for anbefalede broarbejder 2021-2024, udfra dette havde Forvaltningen prioriteret renovering af følgende broer:


Bro nr. 07 - Tryggevældestien, underføring af Tryggevælde Å

Bro nr. 08 - Stevnsvej, underføring af gang- og cykelsti

Bro nr. 25 - Bygaden, underføring af Stevns Å

Bro nr. 34 - Seinhuusvej, underføring af Storkebæk

Bro nr. 37 - Arnøjevej, underføring af Ellebæk

Bro nr. 42 - Højstrupvej, underføring af Havnelevrende

Bro nr. 51 - Kirkestien mellem St. Tårnby og Strøby, underføring af Tryggevælde Å

Særeftersyn på Bro nr. 47 - Elverhøj, underføring af Stevns Å (delebro med Faxe Kommune)


Disse arbejder er nu blevet udført jævnfør vedlagte anlægsregnskab.Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.

Resume

I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsregnskab for Store Heddinge skole - AT-påbud.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. anlægsregnskabet for St. Heddinge skole - AT-påbud, godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 7. marts 2023, pkt. 231:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.02.2020 en anlægsbevilling på 14 mio. kr. efter at Arbejdstilsynet gav Stevns kommune et påbud om at "Sikre tilførsel af tilstrækkelig frisk luft uden generede træk, samt nedbringe varmebelastningen i og til klasselokaler Brinken nr. 1-16, i Pilen nr. 10-13 og Egen nr. 26-27, så arbejdspladserne er indrettet sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt". Desuden påbød Arbejdstilsynet Stevns kommune et Rådgivningspåbud. Hvilket betyder at Stevns kommune er forpligtet til at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til, at bistå med at efterkomme påbuddet, samt med at forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.


Der er på baggrund af påbuddet udført følgende: Tagkonstruktion på Brinken og Pilen er blevet renoveret og efterisoleret og der er i forbindelse med renoveringen blevet installeret nyt ventilationsanlæg i begge bygninger. Alle vinduer og udvendige døre blevet udskiftet. Der er desuden udført solafskærmning et enkelt sted på Egen.


Påbuddet er herved efterkommet og der har været 1 års gennemgang, sagen er afsluttet jfr. vedlagte anlægsregnskab.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet.


Resume

Emner til drøftelse og/eller orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. orienteringsemnerne drøftes og/eller tages til efterretning

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Økonomisk månedsopfølgning


Resume

Underskriftsark for Økonomiudvalget den 14. marts 2023.


Beslutning

.