Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 8 september 2022, kl. 16:15
MødestedMødelokale 8
UdvalgSocial og Sundhed
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Udvalget godkendte dagsordenen.

Resume

Stevns Kommune og Boblberg indgik i 2022 en samarbejdsaftale. Som led i samarbejdet afholdes et årligt dialøgmøde mellem udvalget for Social og Sundhed og Boblberg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Orienteringen og dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Baggrunden for det årlige dialogmøde er samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Boblberg, som blev indgået i januar 2022 og løber til udgangen af 2023. Samarbejdsaftalen, samt Boblbergs præsentation er vedlagt som bilag. Af samarbejdsaftalen fremgår det at der en gang årligt skal afholdes et opfølgningsmøde med Boblberg, hvor der orienteres om antallet af brugerne, aldergennemsnit og et udvalg af boblerne.


Under punktet deltager medstifter Nikolaj Stæhr fra Boblberg, som kort vil berette om status på Boblbergs aktiviteter i Stevns Kommune.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udvalget for Social og sundhed behandler udvidet balancekatalog til budget 2023-2026. Balanceforslagene vil indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det udvidede balancekatalog til budget 2023 behandles
 2. de indarbejdede ændringer, version 3 godkendes
 3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

Beslutning

Ad 1.

Udvalget gennemgik forslagene i balancekataloget.


Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.


Ad 3.

Udvalgets anbefalinger fremgår af det udvidede balancekatalog, som er vedhæftet referatet fra mødet.


Udvalget ønsker, at der ses på muligheden for et vikarkorps på et senere udvalgsmøde.


Sagens gang

Social og sundhed

Beskrivelse af sagen

Af materialet til budget 2023-2026, version 2, fremgår det, at der er en betydelig udfordring i kommunens økonomi i forhold til at skabe en langsigtet strukturel balance. Indtægterne fra skatter og tilskud rækker ikke til at finansiere det drifts- og anlægsniveau, som indgår i budgetversion 2.


Budgetforslagene peger i retning af et kassetræk i størrelsesordenen 34 mio. kr. i 2023 og 53 mio. kr. i 2024.


Direktionen har på den baggrund igangsat udarbejdelse af et udvidet balancekatalog, hvor der skal udarbejdes forslag for minimum 40-45 mio. kr. Heraf udgør udvalget for Social og sundhed’s andel 14,8 mio. kr. i helårsvirkning.


Et af de politikområder, som har haft stor opdrift fra version 1 til version 2, er Tilbud til voksne med særlige behov. Det er et område, som kan ændre sig væsentligt på kort tid, og som forberedelse til den kommende budgetopfølgning pr. 31.8.22 er sagerne gennemgået, og der er konstateret ændringer, som også har effekt på Budgetforslag 2023. Ændringerne medfører, at de allerede indarbejdede ændringer i Budgetforslag 2023 kan reduceres med ca. 2,5 mio. kr.


På udvalget for Social og sundhed's områder er der nu udarbejdet balanceforslag for i alt 12,2 mio. kr. i 2023 og 15,4 mio. kr. i 2024. Det er 6,6 mio. kr. mere i forhold til de allerede udarbejdede forslag til version 2. Det udvidede balancekatalog indeholder både de nye og de oprindelige forslag, og ændringerne er markeret med blåt.


De udvidede balanceforslag sendes til Kommunalbestyrelsen den 5. september. Samme dag sendes materialet i høring hos eksterne høringsparter med høringsfrist 13. september, så høringssvarene er tilgængelige inden frist for ændringsforslag.


MED-organisationen har været inddraget i udarbejdelsen af balanceforslagene.


Det udvidede balancekatalog indgår i den videre budgetproces.


Den videre budgetproces

Der er frist for ændringsforslag til budgettet den 19. september kl. 10

Budgettet 2. behandles i ØU den 27. september og i KB den 6. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.


Resume

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Mulighederne for frisættelse er gældende indenfor dagtilbuds-, folkeskole-, ældre- og beskæftigelsesområdet.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, hvorimod det kun er fire kommune, der har mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket velfærdsområde indenfor dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, der ønskes frisættelse på.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de ansvarlige fagudvalg kvalificerer de udarbejdede potentialebeskrivelser med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilket velfærdsområde der ønskes frisættelse på, herunder om der ved indsendelsen skal anføres en prioritet nr. to.Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 80:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget finder, at der vil være gode perspektiver i at blive frisat på et af de to områder - dog ikke vedrørende minimumsnormeringer og klasseloft. Fordelene vurderes at være størst på skoleområdet. Den videre udformning af hvordan og hvad, frihedsgraderne i givet fald skal anvendes til, skal drøftes nærmere med interessenterne.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 7. september 2022, pkt. 103:

Udvalget har ikke supplerende bemærkninger til sagsfremstillingen.

Beslutning

Udvalget finder, at der vil være gode perspektiver i at blive frisat på ældreområdet.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herudover får fire kommuner mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Processen omkring kommunernes frisættelse er fastlagt med to forskudte forløb. Indenfor beskæftigelsesområdet var fristen den 8. august 2022 og for dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet er svarfristen 30. september 2022.


På møde før sommerferien tilkendegav Kommunalbestyrelsen, uden en egentlig formel beslutning, at Stevns Kommune skulle byde ind på beskæftigelsesområdet. Tilkendegivelsen blev afsendt til KL, og vi afventer fortsat en formel tilbagemelding på denne. Dog har forvaltningen en begrundet formodning om, at Stevns Kommune ikke blive udpeget som én af de 4 kommuner, hvorfor der p.t. ikke er arbejdet videre på et egentligt frisættelsesscenarie.


Derimod har forvaltningen set nærmere på mulighederne indenfor de øvrige tre velfærdsområder, og sagen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens stillingtagen. Forud for Kommunalbestyrelsens stillingtagen bliver sagen ligeledes behandlet i de relevante fagudvalg med henblik på kvalificering af de potentialebeskrivelser, som forvaltningen har udarbejdet.


KL opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale. Således at der bliver gode muligheder for i den enkelte kommune og på tværs af kommuner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der til sammen understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Hver kommune skal således inden svarfristens udløb meddele KL, hvilket område kommunen ønsker frisættelse på og evt. begrunde det valgte område. Endvidere kan den enkelte kommune også anføre en prioritet nr. to, hvis førstevalgte område ikke bliver imødekommet.


Efter svarfristens udløb vil KL på baggrund af kommunernes tilkendegivelser gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder.


Til brug for Kommunalbestyrelsens beslutning har forvaltningen udarbejdet en potentialebeskrivelse for hvert af de tre velfærdsområder. Potentialebeskrivelserne er vedlagt sagsfremstillingen.

Beskrivelserne er opbygget med en kort fortælling af, hvad der ønskes frisættelse på, hvilke fordele og ulemper denne vil give, og sidst den forventede effekt.


I overskriftsform omhandler frisættelserne følgende:


Folkeskoleområdet:

Fleksibel klassedannelse understøttet mest mulig co-teaching.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning med maksimalt 28 elever i en klasse.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning baseret på årgang.


Dagstilbudsområdet:

Fleksibel vuggestue- og børnehavegruppe-dannelse med forbillede i NEST-tænkning fra skoleområdet.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om minimumsnormering
  med 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om gruppesammensætning i vuggestue og børnehave.


Ældreområdet:

For at optimere yderligere på ældreområdet ser vi tre områder, hvor vi med fordel kan arbejde med frisættelse:

 1. Forebyggende hjemmebesøg
 2. Faste teams i hjemmeplejen distrikt Hårlev og distrikt Rødvig
 3. Opgør med dobbeltdokumentation


Retsgrundlag

Lovgivningen indenfor for de 4 velfærdsområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der ses på frisættelser indenfor eksisterende rammer. Det må dog forventes et ikke ubetydeligt ressourcetræk knyttet til det forestående arbejde omkring en velfærdsaftale, eksempelvis i forhold til facilitering af processen.

Resume

Med denne sag orienteres om, at Omsorgsbestyrelsen har vedtaget at nedlægge sig selv. Herudover lægges der op til, at kommunalbestyrelsen beslutter, om Omsorgsbestyrelsens ønske om at donere deres resterende penge til Stevnshøjs aktivitetsudvalg kan imødekommes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. tage orientering om ophør af Omsorgsbestyrelsen til efterretning
 2. beslutte at de resterende penge skal tilbageføres til kommunekassen

Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Stevns Kommune har nedsat en Omsorgsbestyrelse, som bl.a. har til opgave at fastsætte aktiviteter for omsorgsarbejdet på Stevnshøj samt at fastsætte principper for afvikling af aktiviteter. Til det arbejde har Omsorgsbestyrelsen modtaget et årligt tilskud fra Stevns Kommune.


Omsorgsbestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf fagudvalget har udpeget det ene, mens Ældrerådet på indstilling fra Omsorgsbestyrelsen har godkendt de øvrige fem medlemmer. Omsorgsbestyrelsens vedtægter samt regnskab er vedlagt som bilag.


Omsorgsbestyrelsen har meddelt forvaltningen, at Omsorgsbestyrelsen nedlægger deres aktivitet Mandagscafeen, da det ikke er lykkes Omsorgsudvalget at skaffe en ny leder pr. 1. januar 2022, samt da der ikke er tilslutning nok til, at arrangementerne kan løbe rundt. Herudover nedlægges også selve Omsorgsbestyrelsen. Nedlæggelsen er vedtaget af Omsorgsbestyrelsen på møde den 12. april 2022. Referat af mødet er vedlagt som bilag.


Af referatet fremgår det tillige, at Omsorgsbestyrelsen ønsker, at de resterende penge skal doneres til Stevnshøjs aktivitetsudvalg. Det drejer som om et beløb på 30.203 kr.


Stevnshøjs aktivitetsudvalg er et lokalt udvalg bestående af ansatte på plejecentret Stevnshøj, som ikke som sådan har noget at gøre med Omsorgsbestyrelsen. Det vil desuden være forskelsbehandling af de øvrige plejecentre, at donere et overskud fra Omsorgsbestyrelsen til ét plejecenter.


Forvaltningen orienterer Ældrerådet om Omsorgsbestyrelsens nedlæggelse samt om beslutningen vedrørende de resterende penge.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Tiltrædes indstillingen, så forøges kassebeholdningen med 30.203 kr.

Resume

I denne sag fremlægges Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021, samt Social- og Ældreministeriets kommuneopdelte danmarkskort på socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 6. september 2022, pkt. 82:

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 7. september 2022, pkt. 101:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Ankestyrelsen udsender hvert halve år statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Én gang om året offentliggør Social- og Ældresministeriet desuden kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet (men altså ikke beskæftigelsesområdet). Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle kommunens danmarkskort på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.


Ankestatistikken vedrører lovgivning, som ligger under henholdsvis Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed og Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.


Vedlagt som bilag er data fra Ankestyrelsen, Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager samt de 3 Danmarkskort med omgørelsesprocenter.


Begrebsdefinitioner

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:


 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.


Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).


Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, jf. også ”Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager”, der er vedhæftet som bilag.


Herudover kan sager, der bliver sendt til Ankestyrelsen havne i kategorien:


Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.


De afviste/henviste klager tæller ikke med i omgørelsesprocenten.


Omgørelsesprocenter

Af Ankestyrelsens statistik for hele 2021 fremgår det, at Ankestyrelsen har modtaget 87 sager fra Stevns Kommune. I 2020 modtog Ankestyrelsen i alt 107 sager fra Stevns Kommune. Det kan dermed konstateres, at der er sket et væsentligt fald i antallet af sager indbragt til Ankestyrelsen fra 2020 til 2021.Forkortelserne står for: LAB = Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAS = Aktivloven, PL = Lov om socialpension, SDP = Lov om sygedagpenge, SEL = Serviceloven, ØVR = Øvrige (Almenboligloven, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl., Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven).


Heraf er de 4 af sagerne afvist, dvs. at Ankestyrelsen har realitetsbehandlet 83 sager fra Stevns Kommune. Heraf relaterer de 35 sig til beskæftigelsesområdet og de 48 til socialområdet, heraf 31 sager på Børn og Lærings område og 17 sager på Social og Sundheds område.

Stevns Kommune har en omgørelsesprocent på 37,3, hvilket er noget højere end landstotalen på 26. Disse tal skal ses i forhold til, de mange sager, der behandles på beskæftigelses- og socialområderne pr. år og hvor mange afgørelser, der ikke påklages. Samtidig bør det nævnes, at procenten for sager, der stadfæstes er 62,7.


Uddybelse Social og Sundheds område

Ankestyrelsen har behandlet 17 sager fra Social og Sundheds område. Heraf har styrelsen i de 11 af sagerne stadfæstet kommunens afgørelsen og hjemsendt de øvrige 6. Det betyder at der er ingen sager på området, hvor kommunens afgørelse er blevet ændret. Når en sag hjemsendes til kommunen skyldes det oftest at der mangler oplysninger i sagen og derfor skal den genbehandles. Ved en hjemsendelse kan kommunen derfor fortsat have truffet en korrekt afgørelsen. Eksempelvis havde Ankestyrelsen hjemsendt en sag til genbehandling hos kommunen, hvor borger vælger at klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden fandt at borger var blevet kompenseret i sagen af kommunen og sagen blev derfor afvist af ombudsmanden. Det skal særligt bemærkes at stadfæstelsesprocent for området er steget og ligger i 2021 på 64,7 %, samt at styrelsen ikke har ændret eller omgjort kommunens afgørelser i sager på området.


Uddybelse af Børn og Lærings område

Der er cirka 550 aktive socialsager i afdeling for Udsatte Børn og Unge. Der kan i en sag være truffet mere end én afgørelse i 2021. Ankestyrelsen har behandlet 31 sager fra Børn og Lærings område. Heraf har styrelsen stadfæstet kommunens afgørelse i 15 sager, ophævet/ændret afgørelsen i 6 sager og hjemvist til ny behandling i 10 sager. Størstedelen af de ændrede eller hjemsendte afgørelser drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste til forældre i forbindelse med et barns funktionsnedsættelse. Ankestyrelsens grundlag for ændring eller hjemvisning er generelt at afdelingens dokumentation i sagerne har været for spinkel eller afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet. Afdelingen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser iværksat initiativer til at øge kvaliteten på området, herunder faglige kurser til medarbejderne som behandler sager om tabt arbejdsfortjeneste, aftale med juridisk medarbejder i kommunen at denne vurderer påklagelser til kommunen inden sager sendes til Ankestyrelsen og afdelingen tager løbende afgørelser fra Ankestyrelsen op til faglig drøftelse mhb. at drage læring.


Uddybelse Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område
De 35 sager fra Beskæftigelsesområdet som ankestyrelsen har behandlet fordeler sig på:

 • 11 realitetsbehandlede sygedagpenge sager. Heraf blev 3 omgjort/ophævet
  og ingen hjemvist
 • 2 realitetsbehandlede sager Kompensationsloven - som omhandler støtte til borgere med funktionsnedsættelse i erhverv. Heraf blev 1 hjemvist sager og ingen omgjort/ophævet
 • På integrationsområdet
  blev 3 sager realitetsbehandlede. Heraf blev 1 omgjort/ophævet og 2 hjemvist
 • På ydelsesområdet, altså udbetalinger og økonomisk støtte til borgerne(lov om en aktiv socialpolitik)var der 8 realitetsbehandlede sager. Heraf
  ingen ophævede/omgjorte men 2 hjemviste
 • LAB(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), Pensionsloven, førtidspensionsloven og almenboligloven har alle en stadfæstelsespct. På 100


Særligt på integrationsområdet og i forhold til kompensationsloven vil Arbejdsmarked tilse, at vores praksis -der går ud på at en faglig konsulent får sagerne til gennemsyn forud for indsendelse til ankestyrelsen- indskærpes.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter

De kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet viser omgørelsesprocenter for socialområdet generelt og for specifikke paragraffer indenfor hhv. børnehandicap og voksenhandicap. De tre kort er vedlagt som bilag.


Socialområdet generelt

Af Danmarkskortet for socialområdet generelt fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 48 afgørelser fra Stevns Kommune i 2021. I 22 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 46. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager (13 %) og 16 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (33 %). Det giver en stadfæstelsesprocent på 54.


På landsplan er omgørelsesprocenten i 2021 på socialområdet 31,8, fordelt på 7,7 pct. af sagerne er ændret eller ophævet og 24,1 pct. er hjemvist. Stadfætelsesprocenten på landsplan er 68,2.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 948 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:


 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • ?Merudgiftsydelse § 41
 • ?Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
 • ?Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 18 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer i 2021. I 12 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (22 %) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (44 %).


På landsplan er 11,2 % af sagerne ændrede/ophævede, 24,7 % er hjemvist og 64,1 % er stadfæstet. På landsplan giver det en omgørelsesprocent på 35,9.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 120 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:

?

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen kun har truffet 3 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer 2021. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0 %) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (67 %).


På landsplan er 4,9 % af sagerne ændrede/ophævede, 29,4 % er hjemvist og 65,7 % er stadfæstet. Det landsplan giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 34,3.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 36 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

Retsgrundlag

Retsikkerhedsloven §79b

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Orientering af status på implementering af sundhedsindsatser i Handleplankatalog til Sundhedspolitikken 2019-2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tage orienteringen af Statusdokument til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed.

Beskrivelse af sagen

Handleplankataloget til implementering af Sundhedspolitikken 2019-2022 blev godkendt i juni 2020. I oktober 2020 godkendte chefgruppen Implementeringsplan med Tidsplan for implementering, Retningslinje for Styregruppe, Retningslinjer for Arbejdsgrupper og monitorerings- og evalueringsredskabet MONI-EVA.


Styregruppen har fastlagt tidsplan for status på implementering og orientering i Fagudvalg. Den første årlige statusorientering er fastlagt til august 2021. Derefter august 2022 og foråret 2023. Der er udarbejdet et statusdokument, som sammenfatter alle centrets tilbagemeldinger på implementering af de sundhedsindsatser, hvor de har tovholderfunktionen. Statusbeskrivelsen og Handleplankataloget er vedlagt som bilag.


Opsummering af Statusdokument:

2020: De fire indsatser er igangsat.

2021: De fire indsatser er igangsat.

2022: Af otte indsatser er seks igangsat som planlagt. "Sundhedspædagogik i skolen" (BUL) og "Aktiv bevægelseskultur" (BUL) blev der ikke bevillget midler til i budgettet, og det har ikke været muligt at igangsætte indsatsen inden for egen ramme.


Fagudvalget bedes forholde sig til de indsatser, som ligger under udvalgets område.


For Social og Sundheds område drejer det sig om 5 indsatser:


 • 3.4 Partner i Røgfri Fremtid overholder implementeringen tidsplan og formål. Der er udarbejdet en handleplan med to indsatser som er igangsat i 2022: 3.4 A Styrkelse af rygestopkurser og 3.4 B Røgfri idrætsliv. Der afholdes partnerseminar i september 2022 og invitationen er sendt ud til Sundhedspleje, Fritid og SSP.


 • 3.4 A Styrkelse af rygestopkurser er igangsat via samarbejde med Region Sjælland, med henblik på at styrke sygehusenes henvisninger til rygestop. Herud over har informationsindsats målrettet de praktiserende læger resultereret i flere henvisning er til både rygestop og til forløbsprogrammet 'En bedre hverdag' målrettet borgere med en kronisk sygdom.


 • 3.4 B Røgfrit idrætsliv er et samarbejdsprojekt med DGI og projektledelse varetages af idrætskonsulent hos Politik og Borger. Implementeringen overholder tidsplan og formål. Der har i foråret været dialogmøder med foreningerne omkring Hårlevhallen, Sydstevnshallen og Hallen i St. Heddinge. Bestyrelsen i Strøbyhallen har også valgt at indgå i projektet. Røgfrit idrætliv forventets igangsat i efterårets med en kampagne med film, skilte og formidling via de sociale medier.


 • 3.5 VBA (Very Brief Advice) til rekruttering til rygestop og 4.1 VBA (Very Brief Advice) til opsporing af alkoholoverforbrug overholder tidsplan og formål. VBA-metoden (meget kort rådgivning og henvisning) er formidlet til alle teams i Sundhed siden efteråret 2021. Arbejdsmarked er også infomeret om metoden. Den er udviklet henvisning til rygestop og alkoholbehandling i CURA, så det bliver let for medarbejdere at henvise direkte. Metoden præsenteres også for studerende og nye medarbejdere ved introduktion af Sundhedsfremmeområdet.


 • 5.2 Håndtering af angst og depression, hvor borgere tilbydes kurset 'Lær at Tackle angst og depression - online', overholder implementeringen tidsplan og formål. I 2022 er foreløbigt 12 ud af 30 pladser anvendt og der er planlagt formilding af tilbuddet bredt ud.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet følges. De økonomisk konsekvenser af status på Handleplanens tiltag medtages ved Budgetopfølgning 2, pr. 31 august 2022

Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
 2. Referat fra ældrerådsmødet den 15. august 2022
 3. Oversigt over SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder 2022
 4. Oversigt over vikarforbrug
 5. Pakker til personlig pleje
 6. Orientering om brugerundersøgelse i MadserviceResume

Underskriftsark for Social og Sundheds møde den 8. september 2022

Beslutning

.