Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 7 april 2022, kl. 11:00
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
Afbud: Steen S. Hansen.

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge en ordstyrer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender dagsordenen og
 2. vælger en ordstyrer.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal beslutte, hvem der skal udpeges som formand og næstformand for perioden 2022 - 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet beslutter, hvem der skal være formand og næstformand for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Udsatterådet valgte Majbrit Bjerke som formand og Anne Munch som næstformand.


Rådets sekretær videreformidler formandens kontaktoplysninger til Rådet for Socialt Udsatte og opdaterer kommunens hjemmeside med medlemmernes mailadresser.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Dette er første møde i Udsatterådets nye funktionsperiode, og Udsatterådet skal derfor beslutte, hvem der skal være formand og næstformand for perioden 2022 - 2025.


Under § 3 i Udsatterådets vedtægter står der, at formanden vælges blandt livseksperterne/borgerne med livserfaring og næstformanden vælges blandt rådets politiske medlemmer.


Ifølge vedtægternes § 3 er det formandskabet, altså formand og næstformand, som planlægger møder og dagsorden. Sundhed & Omsorg stiller sekretariatsbistand til rådighed, og sørger for mødeindkaldelser samt udsendelse af dagsordener og referater.

Retsgrundlag

Udsatterådet er etableret efter servicelovens § 16, stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

I november 2021 besluttede Kommunalbestyrelsen (KB), at der skal ske en ændring af Udsatterådets vedtægter. Forvaltningen vil orientere Udsatterådet om ændringen, hvorefter rådet skal beslutte om der skal ændres mere i vedtægterne, inden de sendes til politisk godkendelse. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte om rådet vil anbefale flere ændringer i vedtægterne, inden sagen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Efter ønske fra Kommunalbestyrelsen (KB) foretages følgende ændring i Udsatterådets vedtægter: Linjen ”Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets medlemmer ved nyvalg og ved udskiftning”, som står under § 3, ændres til:

 • Kommunalbestyrelsen godkender Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode hver 4. år.


Ved udskiftning af medlemmer i løbet af en funktionsperiode behandles sagen udelukkende som orienteringssag i fagudvalgene for Social og Sundhed, Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme samt økonomiudvalget.


Udsatterådet havde ikke flere ønsker til ændringer af rådets vedtægter, og sagen sendes hermed til godkendelse i KB.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

I 2021 blev Udsatterådets funktion evalueret i både chefgruppen og Udsatterådet, hvorefter sagen blev sendt til behandling i Kommunalbestyrelsen (KB) den 25. november 2021. Referatet fra KB den 25. november er vedhæftet som bilag.


KB besluttede, at der skal ske en vedtægtsændring, så udpegning af medlemmer til Udsatterådet fremadrettet alene behandles i fagudvalgene og Økonomiudvalget. Forvaltningen har også drøftet sagen og anbefaler, at

 • KB fortsat godkender Udsatterådets medlemmer i begyndelsen af en ny funktionsperiode
 • de politiske udvalg for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET), Sundhed og Omsorg (SSU) samt Økonomiudvalget (ØU) orienteres, hvis der sker ændringer blandt Udsatterådets medlemmer i løbet af en funktionsperiode.


I forbindelse med evalueringen på udsatterådsmødet den 30. august 2021 drøftede Udsatterådet rekruttering af nye medlemmer og det blev besluttet, at Udsatterådet skulle kigge på, om vedtægterne kan ændres, så det bliver lettere at rekruttere nye medlemmer til rådet fremover. Se referatet under bilag.


Udsatterådet skal derfor drøfte vedtægterne og beslutte, om rådet vil anbefale yderligere ændringer, inden sagen sendes til endelig godkendelse i KB.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet har i øjeblikket fire ubesatte pladser, idet rådet mangler 2 livseksperter og 2 repræsentanter fra relevante foreninger for at være fuldtalligt. Under denne sag skal Udsatterådet drøfte mulige løsninger og beslutte, hvad der kan gøres for at få besat pladserne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet drøfter, hvordan de 4 ledige pladser bliver besat og
 2. på baggrund af drøftelsen beslutter, hvem der skal følge op på sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.

Oversigt med sociale foreninger i Stevns Kommune blev omdelt på mødet, og forvaltningen orienterede om to henvendelser vedrørende medlemskab og samarbejde med Udsatterådet.

Udsatterådet besluttede, hvem der skal kontaktes med henblik at blive en del af rådet, og forvaltningen følger op.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Den 17. februar godkendte Kommunalbestyrelsen seks medlemmer til det nye Udsatteråd, som har funktionsperiode i 2022 - 2025. Desværre var det ikke muligt at indstille medlemmer til alle pladserne, da Udsatterådet ifølge § 3 i rådets vedtægter skal bestå af 10 medlemmer. Se vedtægterne under bilag.


Status er lige nu, at Udsatterådet mangler:

 • 2 livseksperter/borgere med livserfaring inden for målgruppen
 • 2 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer.


Udsatterådet skal drøfte, hvordan rådet får besat de 4 ledige pladser og efterfølgende beslutte, hvem der følger op på sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal beslutte, hvilke fokusområder der skal arbejdes med i den kommende tid, herunder om rådet vil arbejde videre med fokusområder/temaer fra den forrige periode. Udsatterådet skal også beslutte, hvilke faste dagsordenspunkter der er brug for på de kommende møder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte hvilke områder rådet vil arbejde med og
 2. beslutte hvilke faste dagsordenspunkter der er behov for fremover.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Udsatterådet vil den kommende tid gerne arbejde med områderne psykiatri, udsatte familier – herunder opfølgning på temadrøftelsen vedrørende børn og unge med særlige behov, som blev aflyst i 2021, ensomhed og fattigdom. Udsatterådet vil arbejde på at skabe flere og bedre muligheder for udsatte borgere i samarbejde med andre.


De faste dagsordenspunkter på kommende møder skal være:

 • diverse orienteringer, hvor alle kan melde ind med relevante emner.
 • Udsatterådets arbejde, hvor rådet beslutter, hvordan der arbejdes videre med de enkelte fokusområder og mærkesager.


På det næste møde i Udsatterådet kommer borgerrådgiveren på besøg for at orientere om sit arbejde.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal beslutte, hvilke fokusområder rådet skal arbejde med i den kommende tid, herunder om rådet vil arbejde videre med nogle af temaerne og fokusområderne fra den forrige periode. Udsatterådet skal også beslutte, hvilke faste punkter der skal være på rådets kommende dagsordener.


I Udsatterådets vedtægter (§ 2) er målgruppen beskrevet som "borgere i Stevns Kommune, som på grund af en eller flere sociale begivenheder befinder sig i en udsat situation. Denne livssituation kan være af kortvarig, midlertidig eller længerevarende karakter. Målgruppen omfatter:

 • Hjemløse
 • Misbrugere af alkohol og/eller stoffer
 • Prostituerede
 • Traumatiserede
 • Sindslidende
 • Økonomisk udsatte
 • Borgere udsat for fysisk/psykisk vold
 • Borgere med manglende sociale og familiemæssige kompetencer
 • Tidligere indsatte i fængsler
 • Pårørende til ovenstående."


Fokusområder i funktionsperioden 2019 - 2021

I Udsatterådets første funktionsperiode var fokusområderne:

 • hjemløshed, familier og pårørende
 • synlighed og åbenhed, f.eks. ved at give udsatte borgere mod på at gå i dialog med kommunen, så kommunen ikke opfattes som lukket og "farligt" område for udsatte borgere
 • samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj.


Den 19. maj 2021 besluttede Udsatterådet, at et fokusområde fremadrettet også skulle være psykisk sygdom, da rådet ville arbejde på at:

 • udbrede kendskabet til psykiske diagnoser
 • ændre omverdenens syn fra mennesker med en diagnose til mennesker, som i kortere eller længere perioder er psykisk sårbare
 • gøre kommunens tilbud mere synlige og gøre den enkeltes vej til hjælp i kommunen lettere.


I starten af perioden nedsatte Udsatterådet en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med hjemløshed samt en folder om Udsatterådet. Denne arbejdsgruppe blev senere sat i bero. Den 30. august 2021 besluttede Udsatterådet, at arbejdet i arbejdsgruppen skulle tages op igen i den nye periode, og når der var overskud til det.


Udsatterådet arbejdede også en del med temaet udsatte børn og unge, herunder kommunens tilbud til børn med autisme. Rådet var nået så langt, at direktøren, centerchefen og den ledende psykolog for Børn & Læring samt udvalgsformanden for Børn, Unge og Læring var inviteret til en temadrøftelse på det sidste ordinære møde i 2021. Desværre blev mødet aflyst og det var ikke muligt, at få samlet rådet til at nyt møde inden udgangen af 2021.


Faste dagsordenspunkter i funktionsperioden 2019 - 2021

I forrige periode havde Udsatterådet følgende faste punkter på dagsordenen:

 • Nyt fra udvalg og centre, hvor forvaltning og kommunalbestyrelsesmedlemmer orienterede om sager af relevans for Udsatterådet.
 • Udsatterådets arbejde, hvor rådet besluttede, hvordan man kom videre med de faste fokusområder og temaer.
 • Pressemeddelelser. Dagsordenspunkt hvor Udsatterådet besluttede, om der var behov for at gå til pressen - og i givet fald hvordan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal godkende rådets forretningsorden - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender rådets forretningsorden.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Forretningsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Da dette er første møde i Udsatterådets funktionsperiode 2022 - 2025, skal Udsatterådet godkende sin forretningsorden.


Forretningsordenen er forankret i Udsatterådets vedtægter, hvor der i § 4 står at "Udsatterådet konstituerer sig på første møde og fastlægger selv sin forretningsorden".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ifølge § 5 i Udsatterådets vedtægter skal rådet afgive en årlig beretning til Kommunalbestyrelsen (KB) - se bilag.


Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en årsberetning for 2021, som hermed sendes til godkendelse i Udsatterådet, inden sagen sendes til orientering i KB.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender udkast til rådets årsberetning 2021.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Årsberetning blev godkendt uden bemærkninger, og sagen sendes hermed til orientering i kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

I den tidligere funktionsperiode har Udsatterådet selv udarbejdet en årsberetning til orientering i Kommunalbestyrelsen (KB), jf. § 5 i rådets vedtægter. Men i 2021 blev det sidste ordinære møde i Udsatterådet aflyst, og rådet fik ikke udarbejdet en årsberetningen.


Forvaltningen har derfor formuleret et udkast til en årsberetning, som hermed sendes til godkendelse i Udsatterådet. Herefter sendes sagen til orientering i KB.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet skal godkende mødeplan for rådets ordinære møder i 2022. Derefter skal formand, næstformand og sekretær aftale procedure for og samarbejde omkring dagsordener til de kommende møder.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet godkender mødeplanen for 2022 og at
 2. formand, næstformand og sekretær aftaler procedure for og samarbejdet omkring kommende dagsordener.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Udsatterådet besluttede, at de ordinære møder i 2022 afholdes den 9. juni, den 29. september og den 1. december.


Alle møder afholdes kl. 11 - 13.


Ca. to uger før afholder formand og sekretær et formøde, hvor dagsordenen planlægges. Herefter formulerer sekretæren et dagsordensudkast, som sendes til godkendelse hos formand og næstformand, inden dagsordenen sendes ud til hele Udsatterådet en uge før det ordinære møde.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet afholder som udgangspunkt fire ordinære møder om året - se § 5 i rådets vedtægter under bilag. Forvaltningen foreslår følgende mødedatoer i 2022:

 • torsdag den 9. juni
 • torsdag den 8. september
 • torsdag den 1. december.


Udsatterådet skal også fastsætte mødetidspunkt for de ordinære møder.


Det er formand, næstformand og sekretær, som sammen planlægger og udarbejder dagsordener til Udsatterådets møder. Derfor skal vi på dette møde aftale, hvordan processen skal være.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Efter ønske fra Kommunalbestyrelsen blev Udsatterådets funktion evalueret i 2021. Chefgruppen udarbejdede i den forbindelse et notat, som hermed sendes til orientering i Udsatterådet - se bilag.


I notatet kommer chefgruppen med en række anbefalinger til samarbejdet med Udsatterådet, og forvaltningen vil gerne have Udsatterådets input til disse anbefalinger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager chefgruppens notat til efterretning og på baggrund af notatet
 2. kommer med input og ønsker til chefgruppens anbefalinger.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


For Udsatterådet er det vigtigt, at der på alle møder skabes et godt og trygt rum for alle, og at dialog med blandt andet centerchefer, udvalgsformænd og andre skal være med til at skabe en gensidig forståelse for alle parter.


Formanden gav udtryk for, at samarbejdet i den tidligere periode var rigtig godt, og at hun glæder sig til samarbejdet med Udsatterådets medlemmer, forvaltning og andre i den nye perioder.


Når Udsatterådet skal afgive høringssvar, ønsker rådet at disse afgives mundtligt til forvaltning og/eller udvalgsformænd - for eksempel via dialogmøder.


Udsatterådet drøftede også en workshop som kan hjælpe med til, at rådet kommer godt fra start. Rådet vil gerne bruge workshoppen til få afklaret:

 • roller og ansvarsfordeling.
 • hvilke funktioner har rådet.
 • hvordan afgrænser rådet sine opgaver og undgår sagsbehandling.
 • retningslinjer/leveregler i rådet, så der er plads til alle.


Forvaltningen følger op på sagen.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen evaluerede Udsatterådets funktion den 25. november 2021. I sagen indgik chefgruppens notat fra den 10. august 2021 - se bilag.


I notatet kommer chefgruppen med en række anbefalinger til samarbejdet med Udsatterådet, anbefalinger som Udsatterådet skal drøfte på dagens møde. Det drejer sig om følgende:


 • Hvordan får Udsatterådet de bedste betingelser for at afgive høringssvar?


Tidligere er det rådets livseksperter, som har formuleret høringssvar. Men kan det gøres på en anden måde - og i givet fald hvordan?


 • Hvordan får Udsatterådet bragt input og bidrag videre til den politiske proces og forvaltningens arbejde?


Chefgruppen foreslår dialog enten på Udsatterådets egne møder, deltagelse i borgermøder eller ved invitation til dialog- eller temamøde fra de politiske udvalg.


Men hvilke ønsker har Udsatterådet?


 • Chefgruppen bakkede op om, at formanden skal være en af livseksperterne, men anbefaler at Udsatterådet laver faste aftaler for, hvem der overtager arbejdet i formandens fravær.


Hvordan tænker Udsatterådet, at dette kan løses?


 • Chefgruppen anbefaler også, at der skal laves nogle konkrete retningslinjer for hvilke opgaver Udsatterådet skal løse, og hvordan både forvaltning og politikere bruger og involverer rådet.


Har Udsatterådet nogle ønsker og idéer til, hvornår og hvordan de bliver involveret?


 • Den sidste anbefaling går på en workshop for det nye Udsatteråd, hvor opgaver præsenteres og med mulighed for forventningsafstemning.


Hvilke ønsker har Udsatterådet til workshoppen?

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Formålet med dette dagsordenspunkt er, at alle medlemmer kan orientere om sager af relevans for Udsatterådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Udsatterådet blev orienteret om:

 • Ukraine og flygtningesituationen. Mandehoved er klar til at tage imod flygtninge, og Café Stevnen og KFUM er også klar til at hjælpe.
 • gratis psykoterapi til kvinder, der har været udsat for overgreb.
 • uvisiteret ungeværested.
 • SSP - et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, der har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.
 • PSP – et samarbejde mellem politi, socialforvaltning og psykiatri.
 • Cafe Stevnen - herunder hjælp til indbo samt jubilæum den 1. juni.
 • SSU dialogmøde den 8. juni og høringsprocessen vedrørende budget 2023.


I forbindelse med ovennævnte drøftede Udsatterådet, hvordan vi bliver bedre til at forebygge kriminalitet og undgår selvtægt, samt hvad det kræver at drive herberg.

Sagens gang

Stevns Udsatteråd.

Beskrivelse af sagen

Diverse orienteringer om sager af relevans for Udsatterådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

Deltog ikke: Steen S. Hansen.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.