Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Se de kommende møder i kalenderen (pdf).

 

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 20 januar 2022, kl. 18:00
MødestedRådssalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
Afbud: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

Godkendt.

Resume

Forslag til tilføjelse til nuværende politisk mødeplan for 2022 foreligger til politisk behandling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen godkender forslag til ny struktur for afviklingen af tema- og orienteringsmøder for 2022.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Godkendt.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Forslag til opdateret politisk mødeplan for 2022 er vedlagt som bilag til sagen.


Baggrunden for forslaget til ændringerne er, at der lægges op til, at der:

 • ca. hver anden måned afholdes et én-times orienteringsmøde umiddelbart forud for KB-møderne (kl. 16-17):

19. maj 2022

1. september 2022

27. oktober 2022

15. december 2022


 • ca. hver anden måned (forskudt af måneder med orienteringsmøder) afholdes et særskilt temamøde á tre timers varighed (kl. 15-18):


24. marts 2022

16. juni 2022

15. september 2022

24. november 2022


I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af den nye struktur udarbejdet forvaltningen en samlet plan for punkter/temaer til årets orienterings- og temamøder.

Resume

Kommunalbestyrelsen skal jvf. gældende lovgivning og vedtægter godkende og udpege medlemmer til Hanciaprådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Der udpeges tre blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer samt suppleanter til Handicaprådet
 2. Centerchefen for Sundhed & Omsorg udpeges til Handicaprådet
 3. KB godkender de indstillede medlemmer samt suppleanter fra Danske Handicaporganiation - Stevns:
  1. Ole Gjermandsen, Dansk Blindesamfund,
  2. Arne Nilsson og Inge Lise Pedersen, Danske Handicaporganisationer,
  3. John Dalsgaard Jensen, Gigtforeningen
  4. Suppleaneter Lis Gjermandsen, Høreforeningen samt Jane Madsen, Hjerneskadeforeningen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Ad 1

Valgt er:

Morten Kasper (A) med Steen S. Hansen (A) som suppleant

Rasmus Englund (V) med Anette Mortensen (V) som suppleant

Julie Hoff Sørensen (F) med Mikkel Lundemann (C) som suppleant


Ad 2 og Ad 3

Godkendt.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet sammensættes af tre til syv medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen, udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer - Stevns samt tre til syv medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.


I Stevns kommune er det jævnfør Handicaprådets vedtægter besluttet, at rådet består af fire medlemmer udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer - Stevns og fire medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen, heraf tre blandt kommunalbestyrelsen samt centerchefen for Sundhed & Omsorg.Udpegningerne blandt kommunalbestyrelsen sker efter forholdstal.

Retsgrundlag

Den sociale retsikkerhedslov, jf. LBK nr. 1647 af 4. august 2021 - § 37 a

BEK nr. 1200 af 7. juni 2021 om råd på det sociale område

Vedtægter for Handicaprådet

Resume

Jævnfør boligreguleringslovens §§ 35-44a og lejelovens §§ 106 og 109, stk. 2 og 3 skal der ske udpegning af medlemmer til Huslejenævnet for Stevns Kommune.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen indstiller til Indenrigs- og Boligministeriet, at Helle Frejlev beskikkes som formand med Martin Vestergaard som stedfortræder (det kan samtidig oplyses, at Helle Frejlev er indstillet som suppleant for Martin Vestergaard, som er indstillet som formand for Huslejnævnet i Vordingborg Kommune).
 2. Jan Grabas udpeges som lejerrepræsentant med Niels Peter Lindhardt som stedfortræder.
 3. Marlene M. Drost udpeges som udlejerrepræsentant med Hanne Olsen som stedfortræder.
 4. Boligsocial medarbejder i Arbejdsmarked Anja Munch Hansen udpeges som socialt sagkyndigt medlem, med teamleder i Arbejdesmarked Susanne Birch Larsen som stedfortræder.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

Godkendt.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Det siddende Huslejenævns funktionsperiode udløb pr. 31. december 2021, hvorfor der skal vælges et nyt.


Huslejenævnet består af:

 • en (juridisk) formand, der efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen beskikkes af Indenrigs- og Boligministeriet.
 • to medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.
 • en social sagkyndig person som i sager om tvister efter §§ 79 a -79 c i lejeloven ville skulle udtale sig til Huslejenævnet om sociale forhold. Den sagkyndige skal besidde en social indsigt, som dækkes både uddannelses- og arbejdsmæssigt. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i Huslejenævnet.


Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist deres indstilling foretager kommunalbestyrelsen valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.


Der skal vælges en stedfortræder for hvert medlem.


Efter annoncering er der fremkommet 3 indstillinger til lejerrepræsentation i Huslejenævnet. 2 af indstillingerne er fra større lejerforeninger (uden for kommunen) og en indstilling er fra en borger i Stevns Kommune


Der findes ikke større udlejerforeninger i Stevns Kommune, men der er efter annoncering fremkommet 2 indstillinger til udlejerrepræsentation i Huslejenævnet.


Det foreslås således,

 • at Kommunalbestyrelsen udpeger et nævnsmedlem, der skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer samt en stedfortræder for dette nævnsmedlem og
 • at Kommunalbestyrelsen udpeger et nævnsmedlem, der skal være en ejer, der tillige er udlejer samt en stedfortræder for dette nævnsmedlem.


Valget gælder for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.


Vurdering
Indstilling af lejerrepræsentant og stedfortræder for denne, er foretaget blandt de større lejerforeninger uden for kommunen.


Indstilling af udlejerrepræsentant og stedfortræder for denne, er foretaget blandt de 2 indstilliede udlejerrepræsentanter.

Retsgrundlag

Boligreguleringsloven, jf. LBK nr. 929 af 4. september 2019


Lejeloven, jf. LBK nr. 927 af 4. september 2019

Resume

Jævnfør legatets fundats skal kommunalbestyrelsen udpege fem repræsentanter til fondsbestyrelsen. I tidligere funktionsperioder er Økonomiudvalget udpeget som fondsbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen skal beslutte om tidligere praksis fortsætter eller der skal ske udpegning efter forholdstal.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Økonomiudvalget udpeges som repræsentanter til fondsbestyrelsen.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

Godkendt.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

På baggrund af § 8 i fondens fundats udpeger Kommunalbestyrelsen fem medlemmer til fondsbestyrelsen. Heraf følger at den til enhver tid siddende borgmester er formand for fondsbestyrelsen.


I tidligere funktionsperioder har det været Økonomiudvalget, som har været udpeget som fondsbestyrelsen. Forvaltningen indstiller, at denne praksis fortsætter.


Hvis kommunalbestyrelsen ikke godkender forvaltningens indstilling skal der ske udpegning efter forholdstal. Dvs. 3 medlemmer fra valggruppe 1, hvoraf borgmesteren er født medlem og formand og to medlemmer fra valggruppe 2.


Resume

Stevns Kommune indgik i 2018 et samarbejde med Faxe, Køge, Ringsted og Sorø kommuner omkring forberedende grunduddannelse (FGU). Køge er af kommunegruppen valgt til at huse en af de ca. 25-30 institutioner på landsplan under navnet FGU Midt- og Østsjælland. I henhold til §§ 2-3 i institutionens vedtægter skal hver kommune udpege et bestyrelsesmedlem for en ny 4-årig periode løbende fra 1. maj 2022. I indeværende periode har tre af de fem deltagende kommuners borgmestre siddet i bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. der udpeges et medlem til FGU Midt- og Østsjællands bestyrelse.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

Valgt er:

Bjarne Nielsen (V)

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jævnfør §§ 2-3 i FGU Midt- og Østsjællands vedtægter skal hver deltagende kommune udpege et bestyrelsesmedlem for en ny 4-årig periode, som løber fra 1. maj 2022 og fire år frem.


Aftalen om den forberedende grunduddannelse (FGU) blev indgået i oktober 2017 af et bredt flertal i Folketinget. Målet er at styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. FGU ??skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet?.


FGU’en skal være forankret i 25-30 selvejende institutioner, der skal drive ca. 90 skoler. Placering af skolerne og fordelingen af hvilke institutioner, der dækker hvilke områder, skete gennem kommunekontaktrådene (KKR). Processen tog udgangspunkt i én skole pr. kommune. Dog forventede man flere skoler i de større kommuner og ingen skoler i kommuner, hvor der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag.


Stevns Kommune var i 2018 gennem en proces, hvor det blev afklaret, hvilke kommuner i regionen man havde interessefællesskab sammen med. Resultatet af denne proces blev, at Køge, Ringsted, Faxe, Sorø og Stevns kommuner blev enige om at samarbejde og i fællesskab pege på Køge Kommune, som hjemkommune for en FGU-institution med skoler i Køge, Faxe og Ringsted.


Udpegningen sker som flertalsvalg.

Retsgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, jf. LBK. nr. 1655 af 9. august 2021

Resume

Jævnfør Boligselskabet Lejerbo, Stevns´ vedtægt skal kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant samt suppleant til Boligselskabets bestyrelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Dder udpeges et medlem og en suppleant til Boligselskabet Lejerbo, Stevns.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Valgt er:

Mogens Hansen med Steen S. Hansen (A) som suppleant.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Boligselskabet Lejerbo, Stevns´ vedtægter udpeger kommunalbestyrelsen et medlem samt suppleant til Boligselskabet Lejerbo, Stevns´ bestyrelse.

Det er ikke et krav at de udpegede er medlemmer er blandt kommunalbestyrelsen.


Udpegningen sker efter flertalsvalg.

Retsgrundlag

Vedtægter for boligselskabet Lejerbo, Stevns

Resume

Jævnfør Vedtægter for SI Vallø E1 og E2 skal kommunalbestyrelsen udpege et medlem og suppleant til bestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. at der udpeges et medlem og suppleant til Vallø Ældre boligselskabs bestyrelse.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Valgt er:

Helen Sørensen med Henning Urban Dam (A) som suppleant

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

På baggrund af Vedtægter for SI Vallø E1 og E2 § 3 stk. 1 skal kommunalbestyrelsen udpege et medlem til bestyrelsen, samt en suppleant.


Såfremt der ikke udpeges et medlem fra kommunalbestyrelsen, bør kommunalbestyrelsen udpege videnspersoner, gerne fra lokalområdet.


Efter vedtægtens § 3 stk. 5, kan følgende ikke udpeges som medlemmer:

 • Borgmesteren i den tilsynsførende kommune
 • Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i Stevns kommune er henlagt.
 • Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet , med de almene boligorganisationer i kommunen.

Retsgrundlag

Vedtægter - Valllø Ældreboligselskab

Resume

Jvf. de politiske godkendte regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, skal der nedsættes valgbestyrelser på skolerne i forbindelse med det kommende skolebestyrelsesvalg.

Kommunalbestyrelsen skal udpege en valgbestyrelsesformænd pr. skole blandt sine medlemmer.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Der udpeges tre valgbestyrelsesformænd, som fordeles på henholdsvis Strøbyskolen, Hotherskolen og St. Heddinge skole


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Valgt er:

Anette Mortensen (V), Strøbyskolen

Morten Kasper (A), St. Heddinge Skole

Emil Larsen (C), Hotherskolen

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Ifølge de politsike godkendte regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser), skal der nedsættes en valgbestyrelse på hver enkelt skole, som har ansvaret for gennemførelse af det kommende skolebestyrelsesvalg.


Skolebestyrelsesvalget gennemføres i perioden marts-maj 2022. Valgperioden er fra den 1. august 2022 til den 31. juli 2025.


Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen en formand til valgbestyrelsen.


Valgbestyrelsen sørger for, at der senest den 31. marts 2022 informeres hjemmene generelt og skriftligt om valgene til skolebestyrelserne på den sædvanligt benyttede måde.


Retsgrundlag

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i

skolebestyrelser i folkeskolen.

Resume

Jvf. forvaltningsplanen for Stevns Klint, som UNESCO Verdensarv indtræder borgmesteren samt de to udvalgsformænd fra Plan, Miljø og Teknik samt Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i Verdensarvsrådet.

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Kommunalbestyrelsen tager til efterretning af borgmesteren samt de to udvalgsformænd for Plan, Miljø og Teknik samt Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme indtræder i Verdensarvsrådet.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Taget til efterretning.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. Forvaltningsplanen for Stevns Klint, som Unesco Verdensarv indtræder borgmesteren samt de to udvalgsformænd fra Plan, Miljø og Teknik samt Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme i Verdensarvsrådet. Sagen forelægges til orientering til Kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsen fastlagde i dec. 2019 i forbindelse med den nye organisering af Verdensarv Stevns en præcisering / udvidelse af Verdensarvsrådets formålsparagraf.


Fra at Verdensarvsrådets primære opgave var at tilvejebringe et proaktivt koordineringsforum mellem lokalt, statsligt og UNESCO-niveau har Verdensarvsrådet nu til opgave, at være det overordnet strategiske og koordinerede samarbejdsorgan for det samlede verdensarvsarbejde.


Rådet er sammensat med følgende:

 • Stevns Kommune (politisk og forvaltning)
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Østsjællands Museum
 • Stevns Klint Besøgscenter
 • Naturstyrelsen
 • Selskabet Højeruplund
 • Gjorslev Gods
 • Lodsejerforeningen Stevns Klint Trampesti

Retsgrundlag

Forvaltningsplanen for Stevns Klint, som UNESCO Verdensarv.

Resume

Sagen genoptages, da valggruppe 1 ønsker at ændre suppleantudpegningen, som fastlagt på kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2021.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsen til orientering

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Tyge Birk, i stedet for Bjarne Hendrichsen, udpeges som suppleant for Line Krogh Lay (B) til Udvikling Stevns bestyrelse.Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 9. december 2021, pkt. 49:


Forvaltningen indstiller, at


 • der udpeges et medlem og en suppleant til Udvikling Stevns bestyrelse.


Valgt er:

 • Line Krogh Lay (B) og Bjarne Hendrichsen som suppleant.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Taget til efterretning.

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen.


Sagen genoptages i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Sagen genoptaget, da valggruppe 1 ønsker at udpege Tyge Birk, som suppleant for Line Krogh Lay (B) i stedet for Bjarne Hedrichsen. Som fastlagt på Kommunalbestyrelsens møde den 9. december 2022.


På baggrund af § 9 i Udvikling Stevns vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Udvikling Stevns bestyrelse. Der er ikke krav om, at den udpegede skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.


Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. oktober 2021 at nedsætte antallet af udpegede medlemmer fra to til et.


Udpegningen sker ved flertalsvalg.


Resume

Den 26. juni 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen skema B for Lejerbo's opførelse af 32 almene familieboliger på Agerstien 1 og 2, Store Heddinge.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. anskaffelsessummen iflg. skema C på 68.971.000 kr. godkendes.
 2. forvaltningen bemyndiges til at godkende dokumentation for betaling af afsætningsregnskab på 598.964,15 kr.
 3. godkende en husleje på 1.034,12 kr. pr. m2 pr. år.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 11. januar 2022, pkt. 6:

Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)


Anbefales.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Godkendt.

Sagens gang

Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Lejerbo's Bygge- og Udviklingsafdeling har på vegne af Lejerbo indsendt skema C (Byggeregnskab) for byggeriet til Stevns Kommunes godkendelse.


Ved godkendelse af skema B blev følgende godkendt:Der blev godkendt en anskaffelsessum på 75.287.000 kr., et grundkapitallån på 7.528.700 kr., en kommunegaranti på 62,35% af realkreditlånet på 66.252.560 kr. og en årlig husleje på 1.087 pr. kvm.


Af det modtagne skema C fremgår følgende:Afvigelsen skyldes flere ting, der har bl.a. været store besparelser på gravearbejde, tilslutningsbidrag, byggestrøm og vinterforanstaltninger.


I Byggeregnskabet, skema C er der afsat et beløb på 598.964,15 kr. jfr. gældende bestemmelser i støttebekendtgørelsen. Revideret dokumentation for afholdelsen af dette beløb fremsendes til Stevns Kommune senest 6 mdr. efter byggeregnskabets godkendelse.


Den endelige husleje er beregnet til 1.034,12 kr. pr. m2 pr. år.


Projektet ligger i tråd med Boligpolitkken (vedtaget på KB 24. juni 2021) idet, projektet er med til at øge andelen af leje- og almene boliger i Stevns Kommune.


Retsgrundlag

Love om almene boliger, styrelsesloven § 68.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Byggeriet er blevet opført for 68.971.000 kr., hvilket er 6.315.595 kr. billigere end budgetteret.

Dette medfører, at grundkapitalindskuddet til Landsbyggefonden bliver reduceret med 631.600 kr. og dette beløb vil blive ført retur til kommunen. Samlet er der givet et grundkapitalindskuddet svarende til 6.897.141 kr.

Kommunens lånegaranti udgør fortsat 60% af den del der overstiger ejendommens værdi, som foreløbig er fastsat til 24.697.000 kr.


Resume

Jvf. gældende retningslinjer skal der nedsættes et giftefoged-team til udførelse af de borgerlige vielser om lørdagen.

Giftefoged-teamet består af kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsen til fastlæggelse af kommende giftefoged-team.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Kommunalbestyrelsens medlemmer tilkendegiver, om de ønsker at indgå i giftefoged-teamet.


Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Følgende medlemmer af kommunalbestyrelsen meldte sig til giftefoged-teamet:

Line Krogh Lay (B)

Anette Mortensen (V)

Anne Munch (A)

Sejer Folke (Ø)

Martin Henriksen (O)

Mogens Haugaard (N)

Mikkel Lundemann (C)

Julie Hoff Sørensen (F)

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. gældende retningslinjer skal der nedsættes et giftefoged-team til udførelse af de borgerlige vielser om lørdagen.


Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsen, så hvert kommunalbestyrelsesmedlem kan tilkendegive, om man ønsker at indgå i giftefoged-teamet.


Der henvises til vedlagte bilag, hvor de nærmere regler og nuværende serviceniveau fremgår.

Retsgrundlag

Ægteskabsloven

Fastlagte retningslinjer for afvikling af borgerlige vielser i Stevns Kommune

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Mødet sluttede kl. 19.33

Sagens gang

Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019


Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2022.

Beslutning

Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)


Sagens gang

Kommunalbestyrelsen