Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 6 februar 2023, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
 

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Spørgsmål fra rådet til centerchef vedrørende ny demensafdeling på Stevnshøj:

 • omkostninger til diverse demenssikring
 • indhegning af ny demensafdeling på Stevnshøj
 • digitalisering i de nuværende bygninger
 • personalenormering.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen - denne gang også om:

 • udmøntning af besparelsen på 3 mio. kr. i hjemmeplejen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Gennemgang af dagsordenspunkter 155-163, især punkt 160 gav uddybende spørgsmål til centerchefen. Orienteringen blev taget til efterretning.


Spørgsmål vedrørende varmekilde til ældreboligerne ved forhenværende Strøbyhjem videresendes/rettes til Plan, Miljø & Teknik.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA (Borgerstyret personlig assistance) - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA (Borgerstyret personlig assistance).

Beslutning

Det forelagte høringssvar blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 28. november 2022 var høring af kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA (Borgerstyret personlig assistance) på Ældrerådets dagsorden.


Ældrerådet har efterfølgende afgivet vedhæftede høringssvar, som indgik i sagen, da udvalget for Social & Sundhed (SSU) godkendte kvalitetsstandarden den 4. januar 2023. Referat fra SSU´s møde er vedhæftet som bilag.


Denne sag er derfor udelukkende en formel godkendelse af Ældrerådets høringssvar for at føre sagen til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender høringssvaret til reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen.

Beslutning

Det forelagte høringssvar blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 28. november 2022 blev Ældrerådet orienteret om sagen vedrørende reduktion af serviceniveauet i hjemmeplejen, som skulle sendes i høring efter mødet i Social & Sundhed (SSU) den 30. november. Høringsfristen var den 19. december 2022, da Ældrerådets høringssvar skulle indgå i SSU´s genbehandling af sagen den 4. januar 2023.


Den 4. januar kunne et af SSU´s medlemmer ikke godkende indstillingen, og sagen blev derfor sendt videre til endelig afgørelse i Kommunalbestyrelsen (KB) den 19. januar. Referat fra KB´s møde er vedhæftet som bilag.


Godkendelsen under dette punkt er derfor udelukkende en formel godkendelse af Ældrerådets høringssvar, for at føre sagen til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Årshjul for Stevns Kommune – bilag til punkt 207 udbedes i forstørret format.


Anmodning om møde med centerchef for Teknik & Miljø til næste møde den 6. marts 2023, med spørgsmål vedrørende varmekilden til ældreboliger i Strøby.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 28. november 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 28. november 2022.

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 31. oktober 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med denne sag sendes udbud af urologiprodukter i høring i Ældrerådet. Høringsfristen er den 8. marts 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil afgive høringssvar til udbud af urologiprodukter.

Beslutning

Ældrerådet konkluderede, at høringsmaterialet er godt gennembearbejdet af fagfolk. Derfor afstår Ældrerådet at give høringssvar på dette område.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil afgive høringssvar til et udbud af urologiprodukter inden høringsfristen den 8. marts 2023.


Udbuddet udbydes af SKI (Stat og Kommune Indkøb) og omfatter følgende produkter:

 • Engangskatetre
 • Ballonkatetre
 • Katetertilbehør
 • Urinposer
 • Urinposefiksering
 • Uridomer
 • Analprop vaginalprop og analskyl.


Sortimentet er bredt og vil have en tilpas sortimentsdybde, som kan tilgodese de forskellige behov hos borgerne.


Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med en kommunal ekspertgruppe, som blandt andet består af kontinenssygeplejersker.


SKI har i udbudsprocessen været i tæt dialog med brugerorganisationerne Dansk Handicap Forbund, Ældresagen, Scleroseforeningen, PROPA og Kontinensforeningen, der har hjulpet med at formulere kravene i aftalen.


Høringsmaterialet er vedhæftet sagen som bilag. De vigtigste dele er Vejledning, Bilag B, Bilag C og punkt 3 i Bilag E.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag skal Ældrerådet beslutte, om rådet vil arbejde med specifikke fokusområder, og om rådet ønsker at inviterer gæster til temadrøftelser i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter om rådet vil arbejde med specifikke fokusområder i 2023 og
 2. om rådet vil invitere gæster til temadrøftelser i 2023.

Beslutning

Fokusområder i 2023 bliver:

 1. Forebyggelse så flere ældre får et godt liv – ensomhed m.v.
 2. Nye boformer til ældre – opfølgning/status af Stevns Kommunes Boligpolitik.


Ældrerådet ønsker at inviterer følgende gæster i 2023:

 • Line Henriksen – demenskoordinator – Fremtidige demensboliger, digitalisering m.v.
 • Flemming Petersen – udvalgsformand for Plan, Miljø & Teknik – nye boformer/muligheder.
 • Beredskabschef – brandtilsyn på plejecentrene.
 • Lena Bjerrum Bach – Frivillighedscenteret i Hårlev.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal under denne sag beslutte, om rådet ønsker at arbejde med bestemte fokusområder i 2023.


I 2022 er Ældrerådet løbende blevet introduceret til forskellige områder i Stevns Kommune. Ældrerådet skal derfor også beslutte, om rådet ønsker introduktion til nye områder i 2023, og om rådet i den forbindelse ønsker at inviterer gæster til temadrøftelser i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Ældrerådets eget budget for 2023.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådet – kontingent uændret 1000 kr. Emner: Forebyggelse af for tidlig indlæggelser. Svensk model for hjemmeplejen, personalesygefravær er faldet markant. Næste temamøde den 21. marts 2023.
 • Plushøj – leder er tilbage efter sygdom, støtteforening etablerer petanque bane.
 • Stevnshøj – sædvanlige aktiviteter.
 • Hotherhaven – Bruger- og pårørenderådsmøde i afdeling H4 og 5 – køkkenopbevaring indrettet i kantinen – kioskvogn og gå venner fungerer stadig – diverse hyggemøder.
 • Egehaven – Bruger- og pårørenderådsmøde – stadig ledige stillinger – man benytter ungarbejdere – støtteforening under udarbejdelse.
 • Trafiksikkerhedsrådet – møde den 8. december 2022 – dialog om vejchikaner– trafiksikkerhed for ældre i landsbyer – forslag om repræsentanter til Trafiksikkerhedsråd fra diverse borgerforeninger og landsbyråd, ny mødedato den 18. maj 2023.
 • Pressen/nyheder dagspressen – input til næste uges artikel.
 • Arbejdsgruppe vedrørende brochure – løbende opfølgning på udleveringssteder.


Formandens ønsker blev udsat til næste møde.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedrørende § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech, Anna K. M. Hansen og Søren Hall Jensen).
 • Arbejdsgruppe vedrørende Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedrørende Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech og Søren Hall Jensen)
 • Aktivitetsudvalg (Anna K. M. Hansen, Søren Hall Jensen og Bodil Nielsen).


Formanden ønsker også en drøftelse/opfølgning af:

 • møde med lederne af plejecentrene den 2. december.
 • møde vedrørende kommunens madservice den 4. januar.
 • møde i Kommunalbestyrelsen den 19. januar - Ældrerådets vedtægter og budget 2023.
 • Danske Ældreråds dialogmøde med formænd og næstformænd den 1. februar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget - denne gang både budget 2022 og 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Status for:

 • budget 2022 – restbudget 9.634 kr.
 • budget 2023 – nyt budget 144.149 kr.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022 og 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådets møder og arbejde finansieres af rådets eget budget.

Beslutning

Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.