Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 16 februar 2022, kl. 16:15
MødestedMødelokale 7 og 8
UdvalgHandicapråd
Bemærkninger
Dorthe Holmboe var referent, da Handicaprådets sekretær Tine Vestermark Nielsen havde ferie.

Resume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal vælge formand og næstformand for perioden 2022 - 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet vælger formand og næstformand for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Ole Gjermandsen blev valgt som formand.


Morten Kasper blev valgt som næstformand.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal beslutte, hvem der skal være formand og næstformand i funktionsperioden 2022 - 2025.


I Handicaprådets vedtægter står der i § 5, at "Handicaprådet vælger sin formand og næstformand blandt medlemmerne af rådet. Disse to poster udgør både en repræsentant fra kommunen og en repræsentant fra DH". Vedtægterne er vedhæftet som bilag til denne sag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Danske Handicaporganisationer - Stevns (DH) har indstillet to suppleanter, som begge blev godkendt i Kommunalbestyrelsen (KB) den 20. januar. Handicaprådet skal beslutte, hvem de to suppleanter skal være suppleant for.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet skal beslutte hvilke DH-medlemmer Lis Gjermandsen skal være suppleant for og
 2. hvilke DH-medlemmer Jane Madsen skal være suppleant for.

Beslutning

Lis Gjermandsen blev valgt som 1. suppleant og Janne Madsen som 2. suppleant for DHs medlemmer.

Beskrivelse af sagen

Da KB den 20. januar udpegede sine medlemmer til Handicaprådet, blev de medlemmer og suppleanter, som DH har indstillet, også godkendt. DH har til perioden 2022 - 2025 indstillet to suppleanter

 • Lis Gjermandsen, Høreforeningen
 • Jane Madsen, Hjerneskadeforeningen.


Handicaprådet skal beslutte/sætte navne på, hvilke af DH´s medlemmer Lis og Jane skal være suppleanter for.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal drøfte rådets vedtægter og herefter beslutte om der er behov for ændringer, eller om vedtægterne kan godkendes som de er. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter om der er behov for en vedtægtsændring eller om de gældende vedtægter kan godkendes.

Beslutning

Handicaprådets vedtægter blev godkendt med den bemærkning, at dagsordenen udarbejdes af formandskabet og ikke kun af formanden.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal beslutte om der er behov for en vedtægtsændring, eller om vedtægterne kan godkendes som de er.


De nuværende vedtægterne, se bilag, blev godkendt af Handicaprådet den 15. november 2012. På Kommunalbestyrelsens (KB´s) møde den 12. december 2012 blev det efterfølgende besluttet, at chefen for Social, Sundhed og Ældre skal være fast medlem af Handicaprådet, og at Chefen for Teknik & Miljø skal inviteres ved behov. Social, Sundhed og Ældre hedder i dag Sundhed & Omsorg.


Vedtægterne er senest revideret og efterfølgende godkendt i KB den 18. marts 2014.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal drøfte rådets forretningsorden og herefter beslutte om der er behov for ændringer, eller om forretningsordenen kan godkendes som den er.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet beslutter om der er behov for en ændring af forretningsordenen, eller om den gældende forretningsorden kan godkendes.

Beslutning

Handicaprådets forretningsorden blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal beslutte om der er behov for en ændring af rådets forretningsorden, eller om forretningsordenen kan godkendes som den er. Den nuværende forretningsorden blev godkendt i Handicaprådet den 23. maj 2018.


I Bekendtgørelse om råd på det sociale område står der i § 4, at "Handicaprådet fastsætter selv sin forretningsorden". Forretningsorden og bekendtgørelsen er vedhæftet sagen som bilag.

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Med udgangspunkt i pjecen "Handicapråd den gode praksis" skal Handicaprådet drøfte rådets arbejde og efterfølgende beslutte hvilke mærkesager og fokusområder, Handicaprådet skal arbejde med i perioden 2022 - 2025.


Handicaprådet skal også tage stilling til den videre proces i sagen om handicapvenlige strande og beslutte om, og i givet fald hvilke faste punkter der skal rådets kommende dagsordener.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet drøfter rådets arbejde og
 2. beslutter hvilke mærkesager og fokusområder Handicaprådet skal arbejde med i funktionsperioden 2022 - 2025 samt
 3. godkender at Teknik & Miljø arbejder videre med et budgetønske til handicapvenlige strande og
 4. beslutter hvilke faste dagsordenspunkter rådet har behov for på de ordinære møder.

Beslutning

Indstillingens punkt 1 og 2

Handicaprådet drøftede rådets arbejde, mærkesager og fokusområder herunder:

 • handicappede børn og deres familier samt hvor mange handicappede børn der bor i Stevns
 • hvordan er det med hjælpemidler til handicappede?
 • pårørendevejleder
 • hvordan får vi gjort de gamle bygninger i kommunen handicaptilgængelige?
 • forebyggelse af ensomhed for de ældre
 • handicappede børn og idræt.


Indstillingens punkt 3:

Handicaprådet godkendte, at Teknik & Miljø godt må arbejde videre med et budgetønske til handicapvenlige strande.


Indstillingens punkt 4

Ud over de tre punkter i sagsfremstillingen, ønsker Handicaprådet også et fast dagsordenspunkt med nyt fra DH.


Handicaprådet vil også gerne have besøg af Boblberg i løbet af året.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med den nye 4-årige periode i de kommunale handicapråd har KL og DH (Danske Handicaporganisationer) revideret pjecen "Handicapråd - den gode praksis". Brev fra KL og DH samt pjece er vedhæftet som bilag.


Med udgangspunkt i pjecen skal Handicaprådet drøfte rådets arbejde, herunder

 • hvad er Handicaprådets formål og opgaver? Se afsnit 2 og 5 i pjecen.
 • hvordan adskiller Handicaprådets opgaver sig fra opgaver i en handicapforening?


Med udgangspunkt i drøftelsen skal Handicaprådet beslutte, hvilke mærkesager og fokusområder rådet vil arbejde med i den nye periode.


Fokusområder i 2018 - 2021

I perioden 2018 - 2021 arbejdede Handicaprådet blandt andet på, at skabe mere fokus på unge og handicap samt handicappede og aktiviteter. I denne forbindelse havde Handicaprådet en række temadrøftelser med Kultur & Fritid og Dansk Handicapidræt samt Børn & Læring. Konklusionen var, at behovet tilsyneladende ikke er særlig stort. Børn & Læring bliver ikke kontaktet om arrangementer til denne målgruppe, og ifølge Dansk Handicapidræt ønsker de unge primært at deltage i arrangementer sammen med andre unge.


Handicapprisen

Det er Handicaprådet, som står for at udvælge prismodtager og uddele Handicapprisen. Tidligere år er prisen blevet uddelt hvert år i december måned. I 2021 lykkedes det ikke at få indstillinger, som opfyldte kriterierne, og handicapprisen blev derfor ikke uddelt. Handicaprådet besluttede derfor, at kriterierne skal tages op til drøftelse, med henblik på om de kan ændres, og dermed gøre det lettere at finde de rigtige kandidater. Denne sag bliver sat på dagsordenen til det næste ordinære møde i Handicaprådet.


Handicapvenlige strande

I 2021 havde Handicaprådet en temadrøftelse med Natur & Miljø om handicapvenlige strande. Natur & Miljø har efterfølgende undersøgt mulighederne for at forbedre handicapadgangen på strandene Rødvig Vest, Ved Vejs Ende og Bøgeskoven og har udarbejdet et notat, som er vedhæftet sagen som bilag.


Sagen kommer til orientering på et kommende handicaprådsmøde - højst sandsynligt til maj, men allerede nu, må Handicaprådet gerne tage stilling til om Teknik & Miljø skal gå videre med at udarbejde et budgetønske.


Centerchefen for Teknik & Miljø foreslår, at de kan udarbejde et budgetønske og henvise til Handicaprådet. Det kunne for eksempel være et anlægsønske på 300.000 kr. Så er der både til selve tilgængeligheden på stranden og forholdende omkring ankomsten til stedet, herunder etablering af handicapparkering. Fremadrettet vil der så være en afledt drift hvert år til håndtering af måtterne.


Faste dagsordenspunkter på kommende handicaprådsmøder og tilbud om besøg fra Boblberg

I sidste periode havde Handicaprådet følgende faste dagsordenspunkter til de ordinære møder:

 • Handicaprådets arbejde, hvor rådet besluttede hvordan de kom videre med fokusområder og andre opgaver
 • Siden sidst - orientering ved formanden
 • Nyt fra udvalg og centre - orientering fra kommunalbestyrelsesmedlemmerne og centerchefen.


Boblberg er en digital platform, hvor man kan møde andre ligesindede eller danne nye bekendtskaber. I Stevns Kommune afsættes der penge i budgettet, så tilbuddet er gratis for borgerne. Boblberg har tilbudt at deltage på et handicaprådsmøde, for at fortælle mere om platformen.


Handicaprådet skal beslutte:

 • om og i givet fald hvilke faste punkter, rådet vil have på dagsordenen fremadrettet
 • om rådet ønsker besøg fra Boblberg, og i givet fald hvornår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal godkende forvaltningens forslag til mødeplan for resten af 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender mødeplan for 2022 og
 2. fastlægger mødetidspunkt for rådets møder.

Beslutning

De foreslåede datoer blev godkendt, og Handicaprådet ønsker, at møderne afholdes kl. 16.00 - 18.00.

Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Handicaprådets årshjul foreslår forvaltningen, at handicaprådsmøderne i 2022 afholdes:


Torsdag den 5. maj:

 • Handicapprisen - beslutte om kriterier skal ændres
 • Budget 2023 - orientering


Torsdag den 18. august:

 • Handicappris 2022 - forberede proces.


Tirsdag den 8. november:

 • Servicelovens § 79 2023 - godkende indstillinger til SSU.
 • Handicappris 2022 - finde prismodtager og forberede arrangement.


Handicaprådet skal også beslutte tidspunktet for afholdelse af ovennævnte møder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.Resume

Handicaprådet skal godkende forvaltningens udkast til rådets årsberetningen for 2021 - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet godkender udkast til rådets årsberetning for 2021.

Beslutning

Årsberetningen blev godkendt med en enkelt bemærkning om, at årstal under handicapvenlige strande skal ændres fra 2021 til 2022.

Beskrivelse af sagen

Ifølge vedtægt for Stevns Kommunes Handicapråd § 2, stk. 4, skal "Handicaprådet afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give Kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke", se bilag.


Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en årsberetning for 2021, som Handicaprådet skal godkende på dette møde, hvorefter årsberetningen sendes til orientering i KB.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ifølge Stevns Kommunes Frivillighedspolitik skal Handicaprådet udpege én repræsentant til Indstillingsudvalget vedrørende frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for perioden 2022 - 2025.


Frivillighedspolitikken er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet udpeger én repræsentant til Indstillingsudvalget vedrørende frivilligt socialt arbejde for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Ole Gjermandsen fortsætter i Indstillingsudvalget.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal udpege én repræsentant til Indstillingsudvalget vedrørende frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18 for perioden 2022 - 2025.


Ifølge Stevns Kommunes Frivillighedspolitik skal Indstillingsudvalget bestå af 2 medlemmer fra Social- og Sundhedsudvalget, 1 medlem fra Ældrerådet, 1 medlem fra Handicaprådet samt 1 medlem fra det øvrige frivillighedsområde - se bilag.


Indstillingsudvalgets opgave er, at fremsende forslag til fordeling af tilskudsmidlerne til godkendelse i Social og Sundhedsudvalget. Ansøgningsprocessen foregår som regel i september/oktober, med udbetaling af tilskud det efterfølgende år. Tilskuddet kan søges af frivillige foreninger, organisationer og enkeltpersoner.


Det årlige møde i Indstillingsudvalget varer ca. 3 timer og afholdes ultimo oktober/primo november. Alle indkomne ansøgninger bliver fremsendt forud for mødet, så det er muligt at forberede forslag til indstilling.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Handicaprådet skal udpege en repræsentant til Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd for perioden 2022 - 2025.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet udpeger en repræsentant til Stevns Kommunes Trafiksikkerhedsråd for perioden 2022 - 2025.

Beslutning

Inge Lise Pedersen fortsætter i Stevns Trafiksikkerhedsråd.

Beskrivelse af sagen

Handicaprådet skal udpege en repræsentant til Trafiksikkerhedsrådet for perioden 2022 - 2025.


Trafiksikkerhedsrådet arbejder med at styrke trafiksikkerheden i Stevns Kommune via den brede dialog og samarbejdet imellem de mange aktører i lokalsamfundet. Trafiksikkerhedsrådet er alene rådgivende overfor PTU.


De senere år har der ikke været den store aktivitet i trafiksikkerhedsrådet, men planen er er arbejdet skal startes op igen, og at der skal afholdes 2 møder om året. Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp, har med enkelte undtagelser mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre de bevilligede opgaver.


Social og Sundhedsudvalget vedtog den 5. januar 2022 at sende første udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.


Kvalitetsstandarden udmønter lovgivningen på området og har til formål at skabe tydelighed og gennemsigtighed for borgerne.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. afgive høringssvar til udkast til kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper.Beslutning fra Ældreråd, 7. februar 2022, pkt. 20:

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ældrerådet drøftede kvalitetsstandarden - herunder færdigbehandling af sag indenfor 26 uger, og om der hjælperen skal medsende straffeattest og børneattest.


På baggrund af drøftelsen formulerer formanden et udkast, som sendes til godkendelse i Ældrerådet, inden høringssvaret indsendes til viderebehandling.

Beslutning

Handicaprådet sørger for at udarbejde et høringssvar indenfor fristen.


Medlemmerne i Handicaprådet sender selv input til John Dalsgaard, som skriver høringssvaret.

Sagens gang

Ældreråd og Handicapråd

Beskrivelse af sagen

Borgere, som er berettiget til støtte til personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service (herefter benævnt serviceloven), har jf. § 94 i samme lov mulighed for selv at udpege en hjælper til at udføre opgaverne.


Personen, der er udpeget til hjælper, ansættes af Stevns Kommune, som udarbejder en ansættelseskontrakt. Ansættelseskontrakten beskriver de nærmere vilkår for ansættelsesforholdet.


Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper har til formål at vejlede de borgere i Stevns Kommune, der har eller overvejer selv at udpege en hjælper til at udføre ovennævnte opgaver.


Kvalitetsstandarden sætter rammene for selvudpeget hjælper, så disse bliver tydelige og gennemsigtige for kommunens borgere. Med kvalitetsstandarden slås det fast, at udpegning af hjælper kræver kommunens godkendelse, ligesom kvalitetsstandarden beskriver krav til hjælperens kompetencer samt undtagelser for godkendelse. Herudover informerer kvalitetsstandarden bl.a. om ansættelse, aflønning og arbejdsgivervilkår samt arbejdsmiljø og krav til hjemmet.


Der stilles følgende kompetencekrav til personer, der skal udpeges til hjælper:

 • Personen skal være over 18 år
 • Kvaliteten af den hjælp, der ydes i hjemmet, skal leve op til de formål og krav, der er beskrevet i kvalitetsstandarderne under § 83 i serviceloven
 • Personen skal kunne bestride arbejdet, så de bevilgede ydelser kan udføres på betryggende vis
 • Personen skal kunne følge en instruks og yde hjælp til selvhjælp
 • Personen skal kunne foretage observationer og give relevant tilbagemelding til visitationen, herunder om generelle forværringer og forbedringer i borgerens tilstand
 • Personen skal kunne indfri de uddannelseskrav, der er gældende afhængigt af, hvilken hjælp der udføres
 • Brug af hjælpemidler: Ved forflytninger og lignende er det et krav, at hjælperen anvender de hjælpemidler som stilles til rådighed.


Hvis de bevilligede ydelser vurderes at kræve særlig sundhedsfaglig viden eller særlige handlinger, eller hvis der forekommer komplicerede plejeforhold, hvor opgaven er så kompleks, at det kræver særlig viden om f.eks. forflytningsteknikker og lignende, er det ikke muligt at benytte en selvudpeget hjælper.


Kvalitetsstandarden ændrer ikke på det serviceniveau, der leveres i dag, men den vil bidrage til tydelighed og gennemsigtighed for borgerne og dermed at forbedre forvaltningens kommunikation med borgerne.


I løbet af 2021 har 11 borgere benyttet sig af en selvudpeget hjælper, men pga. fraflytning og dødsfald er antallet ved udgangen af 2021 faldet til 7 borgere. I 2020 benyttede 3 borgere sig af muligheden for en selvudpeget hjælper. Udgifterne var i 2020 på lige under en million kroner, mens de i 2021 forventes at komme op på ca. to millioner kroner.


Vedtagelse af kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper kræver ikke tilførsel af ressourcer.


Kvalitetsstandard og vejledning om selvudpeget hjælper samt specifik vejledning til borger og selvudpeget hjælper er vedlagt som bilag til sagen.


Fristen for at afgive høringssvar til kvalitetsstandarden er den 21. februar 2022 kl. 12.


Når Ældrerådet og Handicaprådet har afgivet deres høringssvar, vil social- og Sundhedsudvalget tage stilling til, om høringssvarene giver anledning til at redigere i fremlagte udkast. Herefter vil kvalitetsstandarden skulle vedtages i kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om social service § 94.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da kvalitetsstandarden er en tydeliggørelse af det eksisterende serviceniveau.

Resume

Borgere, som har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og ikke kan klare sig i en almindelig bolig, kan søge om at blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig eller en plejebolig.


Social og Sundhedsudvalget vedtog den 9. februar 2022 at sende udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. afgive høringssvar til udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger.

Beslutning

Handicaprådet sørger for at udarbejde et høringssvar indenfor fristen.


Medlemmerne i Handicaprådet sender selv input til John Dalsgaard, som skriver høringssvaret.

Sagens gang

Handicapråd og Ældreråd.

Beskrivelse af sagen

Med denne sag sendes udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.


En kvalitetsstandard har til formål at gøre det synligt og gennemskueligt for kommunens borgere og samarbejdspartnere, hvilken service de kan forvente på et givet område. Samtidig fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for kommunens medarbejde bl.a., når de skal vurdere og træffe beslutning om, hvilke indsatser en borger er berettiget til - kan blive visiteret til.


Som en del af tydeliggørelsen af, hvilken service der kan forventes inden for boligvisitation i Stevns Kommune, er der i den nye kvalitetsstandard sat krav om, at hvis en borger siger nej tak til et egnet tilbud om en ældre- og handicapegnet bolig i det område, de har søgt, så skal de søge på ny, hvis de på et senere tidspunkt alligevel gerne vil have en. Det fremgår ikke af den gældende kvalitetsstandard.


Formålet med denne ændring er en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i boligvisitationen. Konsekvensen bliver, at det kun vil være borgere med et reelt behov, som står på ventelisten. Det er dog i særlige tilfælde, fx i særlige svære sociale situationer, muligt at blive på ventelisten, selvom der takkes nej til en bolig.


Det kræver mange personaleressourcer at have en lang venteliste, da alle borgerne på ventelisten bliver gennemgået hver gang, der er en ledig bolig for at finde det rette match ift. anciennitet og behov. Der er borgere, der fortsat siger nej tak selv efter flere år på ventelisten. Der er aktuelt eksempler på borgere, der har stået på ventelisten i 10 år. Hver gang de bliver tilbudt en bolig, står boligen ledig, indtil der er svar, og i denne periode betaler kommunen tomgangsleje.


Med den fremlagte kvalitetsstandard er der fokus på at være mere præcis om, hvem der er i målgruppen, så der i videst muligt omfang kun visiteres boliger til dem, der har et reelt behov, samt fokus på, hvordan personaleressourcerne bruges bedst muligt.


Borgere, som har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og ikke kan klare sig i en almindelig bolig, kan uanset alder ansøge om at blive godkendt til tildeling af ældre- og handicapegnet bolig eller plejebolig. Hvis borgeren har en rask ægtefælle, kan ægtefællen flytte med i boligen og længstlevende kan blive boende i boligen.


Stevns Kommunes eksisterende kvalitetsstandard for boligvisitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger har behov for en revision, bl.a. på baggrund af krav fra Ankestyrelsen omkring tydelige kriterier.


Både den eksisterende kvalitetsstandard ”Tildeling af ældre-/handicap og plejeboliger” og udkast til den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag til sagen.


Kvalitetsstandarden handler om følgende boliger:


 • Ældre- og handicapegnet bolig:

En ældre- og handicapegnet bolig er et tilbud til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der forventes at opnå en bedre funktionsevne, ved at flytte ind i en særlig indrettet bolig.


 • Plejebolig:

En plejebolig er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, der ikke kan dækkes i eget hjem.


Herudover beskrives følgende boliger:


 • Demensbolig:

Er et tilbud til borgere, der har behov for et særligt botilbud på grund af demens eller en demenslignende sygdom. Der skal være behov for særlige kompetencer hos personalet. Man kan godt bo i en almindelig plejebolig med en demensdiagnose.


 • Aflastningsbolig:

Er et tilbud til borgere, der midlertidigt ikke kan klare sig i eget hjem. Information om disse tilbud findes i kvalitetsstandard for aflastning/afløsning og er dermed ikke en del af den her fremlagte kvalitetsstandard.


Kvalitetsstandarden skal også sikre, at borgerne får kendskab til kriterier for særligt indrettede boliger for demente og samtidig bliver gjort opmærksomme på, at en borger med en demenssygdom godt kan blive visiteret til et almindeligt plejecenter. Herudover beskriver proceduren, hvordan man ansøger om en ældre- og handicapegnet bolig eller en plejebolig.


Udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger sendes hermed i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Efter endt høring vil kvalitetsstandarden skulle behandles igen i udvalget og dernæst vedtages i kommunalbestyrelsen.


Fristen for at afgive høringssvar til kvalitetsstandarden er den 21. marts 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., nr. 1877 af 27. september 2021, § 54, § 57 og § 58a.


Bekendtgørelse af lov om social service, nr. 1548 af 1. juli 2021, § 192 og § 192a.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

I denne sag bliver Handicaprådet orienteret om gældende regler for kørsel og diæter i forbindelse med rådets møder og arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I Stevns Kommunes diætregulativ er Handicaprådet på "positivlisten". Positivlisten er en liste over hvilke "ikke-kommunalbestyrelsesmedlemmer" der kan modtage kørsel og diæter. I Handicaprådets forretningsorden står der i § 3, at "For deltagelse i Handicaprådets møder ydes diæter eller erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse for udgifter, jf. det til enhver tid gældende diætregulativ for Stevns Kommune".


Udgangspunktet for udbetaling af diæter er, at:

 • opgaver som er pålagt Handicaprådet ("skal-opgaver") udløser diæter
 • frivillige opgaver, som ikke er pålagt Handicaprådet udløser ikke diæter.


Handicaprådets sekretær sørger for udbetaling af kørsel og diæter til DH-medlemmerne efter de ordinære handicaprådsmøder. Ved udbetaling af kørsel og/eller diæter for andre møder, er det de enkelte medlemmer, som selv skal give besked til rådets sekretær.


Udbetaling til kommunalbestyrelsesmedlemmerne varetages af ledelsessekretariatet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Formålet med denne sag er, at Handicaprådets medlemmer kan orientere om sager af relevans for rådets arbejde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Man kan godt få nødkald, selv om man ikke har en fastnettelefon.


Orientering om ridefysioterapi og coronasituationen blev taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Formålet med denne sag er, at alle Handicaprådets medlemmer får mulighed for at orienterer om sager af relevans for rådets arbejde.


Centerchefen vil følge op på et spørgsmål fra mødet i november 2021, om hvorvidt borgerne kan få etableret et nødkald, hvis de ikke har en fastnettelefon og give en status vedrørende:

 • sagen om ridefysioterapi
 • corona-situationen.


Både DH-medlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmerne må også gerne byde ind med orienteringer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Beslutning

DH mangler medlemmer, og Handicaprådet drøftede, hvordan rådet kan fremme kendskabet til foreningsarbejdet.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.