Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 10 maj 2023, kl. 15:00
MødestedMødelokale 1
UdvalgSocial og Sundhed
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

Udvalget godkender dagsordenen.

Resume

Social og Sundhed besluttede på møde d. 12. april 2023, at de gerne ville invitere projektchef Pia Kürstein Kjellberg på møde d. 10. maj til at komme og holde et oplæg om og drøfte udfordringerne i fremtidens ældrepleje.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Orienteringen tages til efterretning
 2. Forvaltningen frem mod næste udvalgsmøde arbejder med at konkretiserer, hvordan der kan arbejdes videre med at indføre anvendelse af velfærdsteknologi og tværfaglige selvstyrende teams.


Beslutning

Ad 1.

Udvalget tager orienteringen til efterretning.


Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Pia Kürstein Kjellberg deltager på mødet fra kl. 15.00-16.00. Endvidere er formanden for ældrerådet inviteret til at deltage under punktet.


På møde d. 12. april fremlagde forvaltningen et notat omkring de kommende udfordringer i fremtidens ældrepleje. På baggrund af dette er Pia Kürstein Kjellberg inviteret til at komme og holde et oplæg om udfordringerne i fremtidens ældrepleje og drøfte muligheder for at imødekomme dette.


Pia Kürstein Kjellberg har mere end 25 års erfaring med forskning, analyse, evaluering og innovation på sundheds- og ældreområdet. Pia er projektchef i VIVE, hvor hun blandt andet aktuelt er engageret i studier af, hvordan det er muligt at udvikle en mere værdig ældrepleje med afsæt i den hollandske Buurtzorg-model. Pia Kürstein Kjellberg harbistået flere kommuner med at understøtte konkrete projektaktiviteter og med at analysere og evaluere de afprøvninger, som kommunerne sætter i gang. Herunder i Haderslev, Ikast-Brande, Syddjurs, Allerød og Tårnby kommuner.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhed bliver med denne sag orienteret om de tre projekter, som der arbejdes med på demensområdet i øjeblikket. Alle tre projekter er puljefinansierede. Alle tre projekter stopper i løbet af 2023, hvor finansieringerne stopper.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Social og Sundhed tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Afsnitsleder Maj-Britt Vendelboe Toft, projektlederne Lise Karup Pedersen og demenskoordinator Malene Simonsen deltager under punktet, hvor de orienterer om de tre projekter.


Der arbejdes i år med tre forskellige projekter på demensområdet, som er puljefinansierede. Social og Sundhed bliver med denne sag orienteret om, hvad der arbejdes med i projekterne.

Projekterne er:

1. Projekt ØDA, som står for Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter, er et tværkommunalt projekt, som sker i et samarbejde mellem Stevns, Køge og Faxe kommuner. Projektet startede i 2018, er undervejs blevet forlænget, og stopper ultimo 2023. Stevns Kommune er projektejer og projektleder på projektet. ØDA projektet arbejder; dels med at skabe aktiviteter for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende; dels med rådgivning til målgruppen (demensfaglig og juridisk rådgivning samt i 2023 desuden rådgivning om samliv). Både internt i kommunerne, men også tværkommunalt. Borgere fra alle tre kommuner kan deltage i hinandens aktiviteter. Der er hvert år afholdt "Højskole" for en gruppe borgere med demens og deres pårørende af to dages varighed med stor succes. Der udestår en afklaringsproces med Faxe og Køge Kommuner, om der er interesse for at fortsætte den fælles indsats.

Der er søgt og bevilliget 2.659.600 kr. til alle tre kommuner i perioden 2020-2023. Egenfinansieringen udgør knap 1. mill. samlet for kommunerne i perioden, som dækker medarbejderes løn og anvendelse af kommunernes lokaler.

2. Projekt Hjemlighed er målrettet Plejecenter Hotherhaven og handler om, at skabe hjemlige rammer for beboerne på plejecenteret, både inden- og udendørs. Der er blandt andet købt et stort orangeri til haven og nye møbler m.m. for at gøre det så hyggeligt og hjemligt som muligt. Derudover handler en del af projektet også om at kompetenceudvikle medarbejdere og ledere i at blive gode til at involvere beboere og pårørende, når der skal træffes beslutninger om netop at gøre det hyggeligt og hjemligt for beboerne. Projektet startede d. 1. januar 2022 og stopper d. 30. april 2023. Når projektet stopper fortsætter det gode arbejde med involvering af borgere og pårørende ved fremtidige behov for ændringer ved indretning m.m.

Der er søgt og bevilliget 1.347.686 kr. til Hotherhaven i perioden 2022-2023. Egenfinansieringen er ikke opgjort i kroner, som kommunen skal stille ledelsestid til implementering og forplejning til møder til rådighed.

3. Aflastningsprojektet aflaster de pårørende til hjemmeboende borgere med demens, så de pårørende får den støtte, der gør, at de kan have den demente i hjemmet i længere tid. Projektet har bl.a. medført, at Dagtilbuddet Nichen har fået udvidede åbningstider hver tirsdag og torsdag aften samt hver anden weekend. Der er oprettet to støttegrupper for borgere med let demens, hvor de kan støtte hinanden og deltage i meningsfulde aktiviteter. Der er oprettet et motionshold for borgere med demens i samarbejde med Ældresagen. Der er også ansat en psykolog i projektet til at afholde samtaler med pårørende samt nydiagnosticerede borgere, hvor de får råd og vejledning til at håndtere livet med demens. Projektets indsatser bidrager i høj grad til at borgere med demens kan være hjemme i længere tid og kan klare sig i længere tid uden kommunens hjælp. Projektet startede d. 1. januar 2021 og stopper d. 31. oktober 2023. Når projektet stopper, stopper de udvidede åbningstider i Nichen og støttegrupperne nedlægges og psykologen stopper. Det er muligt, at motionsholdet kan fortsætte, hvis Ældresagen ønsker at fortsætte med dette.

Der er søgt og bevilliget 5.697.238 kr. til aflastningsprojektet i perioden 2021-2023. Egenfinansiering udgør i perioden
765.062 kr., som dækker demenskoordinators timer og personaleledelsen af de ansatte i projektet.

Puljemidler til alle tre projekter er oprindeligt ansøgt hos Sundhedsstyrelsen, men efter at Ældre-og demensområdet blev ressort-overført til Social-og Ældreministeriet i 2021, har Socialstyrelsen været ansvarlig for administrationen af puljerne.

Hvis det ønskes, at noget af det gode arbejde fra projekterne skal føres videre, vil forvaltningen anbefale, at aften og weekendpladserne i Nichen samt de to støttegrupper drives videre. Aflastningstilbuddet i Nichen betyder, at behovet for aflastning af de pårørende i hjemmet minimeres. Kommunen skal efter en konkret og individuel vurdering træffe afgørelse om aflastning eller afløsning i hjemmet, hvor fx en rask ægtefælle passer en syg ægtefælle. Denne form for hjælp kan være afgørende for, om den plejekrævende kan blive boende i hjemmet. Hvis de øgede åbningstider i Nichen lukkes ned igen, så vil belastningen i hjemmeplejen i stedet øges til et samlet set ringere tilbud. Støttegrupper er et vigtigt tilbud, da vi i denne fase har mulighed for at støtte borgerne og de pårørende til at få lavet gode rammer for deres fremtidige sygdomsforløb og derved afhjælpe de mere komplicerede forløb, som kan opstå i forbindelse med en demenssygdom.

At fastholde de udvidede åbningstider i Nichen vil kræve, at der afsættes budget til 70 timer om ugen til So-su medarbejdere svarende til 907.680 kr. om året samt budget til kørsel til borgerne til og fra Nichen svarende til 288.600 kr. om året. Borgerne har herudover en egenbetaling på 40,00 kr. pr. dag, de er i Nichen. Forvaltningen vil fremlægge et plusforslag til budgetprocessen.

Retsgrundlag

Lov om social service §84, vejledning nr. 2.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2023, og udvalgets anbefalinger vil komme til at indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2023.

Opfølgningen viser samlet set et mindreforbrug på 3,864 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område, samt et samlet mindreforbrug på 0,719 mio. kr. vedrørende anlæg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at:

 1. Udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 28. februar 2023
 2. Udvalgets anbefalinger vil indgå i den samlede sag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).Ad 1.

Udvalget behandlede budgetopfølgningen.


Ad 2.

Udvalget sender budgetopfølgningen videre til behandling i Økonomiudvalget uden bemærkninger.

Sagens gang

Udvalget for Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen pr. 28. februar er en status på det forventede regnskab for 2023 vedrørende udvalget for Social og Sundhed.


De korrigerede budgetter vedrørende driften er inklusive budgetoverførsler fra 2022, som blev
godkendt i Kommunalbestyrelsen den 23. marts.


Drift

Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,864 mio. kr. fordelt på følgende:

 • Merforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,521 mio. kr.
 • Mindreforbrug på øvrig drift på 4,385 mio. kr.


Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,521 mio. kr. til 2024.


Afvigelsen findes primært på bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov, samt pleje og Omsorg for ældre.


Budgetopfølgningen for udvalget for Social og Sundhed viser følgende:


Overførselsudgifter

Der forventes en merudgift på 0,148 mio. kr. som følge af flere og dyrere bevillinger.


Serviceudgifter inden for servicerammen

Der forventes en mindreudgift på 6,742 mio. kr., som primært består af:

 • væsentlige mindreudgifter på bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov på 11,2 mio. kr.
 • merudgifter / mindreindtægter på 4,2 mio. kr. på mellemkommunal afregning for borgeres ophold i ældre- og plejeboliger


Serviceudgifter uden for servicerammen

Der forventes en merudgift på 2,730 mio. kr., som skyldes:

 • merudgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet
 • mindreindtægter vedrørende statsrefusion af særligt dyre enkeltsager på voksen-handicap-området.Anlæg

Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 0,719 mio. kr., som primært skyldes forsinkelse af Plejecenter Solhaven.

Der forventes på baggrund af nuværende skøn overført 0,719 mio. kr. til 2024.


Videre proces

Resultatet af opfølgningen samt udvalgenes anbefalinger indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.

Der er dog også i 2023 en særlig situation på grund af væsentlige udefrakommende forhold, herunder stigende priser.

Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der forventes en mindreudgift i 2023 på 3,864 mio. kr. vedrørende drift og 0,719 mio. kr. vedrørende anlæg.

Der forventes overført 0,521 mio. kr. til 2024 vedrørende drift og 0,719 mio. kr. vedrørende anlæg.

Resume

D. 28. april 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen forvaltningens indstilling til byggeprogrammet for Plejecenter Solhaven med 512 m2. Som det fremgik af orienteringssag på Social og Sundheds udvalgsmøde d. 12. april 2023, så er processen for at starte byggeriet op igen nu i gang. I den forbindelse vurderes det nu, at servicearealet bør øges med 36 m2. Kommunalbestyrelsen skal med denne sag beslutte, om servicearealet skal øges med 36 m2.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. det besluttes, at servicearealet på Plejecenter Solhaven øges med 36 m2 fra 512 m2 til 548 m2
 2. finansieringen af merudgiften som følge heraf til køb af serviceareal i 2025 på anslået 1,35 mio. kr. medtages i budgetprocessen for 2024.


Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Som det fremgår af orienteringssag på Social og Sundheds udvalgsmøde d. 12. april 2023, så er processen med byggeriet af Plejecenter Solhaven nu startet op igen. Sagen er vedhæftet som bilag.


I den forbindelse har arbejdsgruppen været samlet af flere omgange, for at bidrage med input til DAB og artikektfirmaet Arkitema til indretningen af servicearealerne på Plejecenter Solhaven.


Tegningerne til Plejecenter Solhaven er ændret væsentlig i forhold til det byggeprojekt, som oprindeligt var i udbud, og som ikke kunne bygges inden for det lovfastsatte maksimumbeløb. Ændringerne er foretaget med henblik på at nedbringe prisen på byggeriet. Det har derfor også været nødvendigt at gentegne indretningen af det serviceareal, som kommunen til sin tid til skal overtage.


Som led i processen med at gentegne servicearealet er der afdækket forhold, som betyder, at det anbefales, servicearealet øges med 36 m2 i forhold til de oprindelige 512 m2. Dels er formen på byggeriet kommet til at se anderledes ud, og det betyder, at man ikke kan indrette det helt på samme måde, som i det første forslag. Desuden er der også kommet andre krav til - fx er de brandforebyggende krav blevet skærpet, så der nu ikke må stå noget som helst fremme, som fx affaldsspande og lifte, alt skal ind i rum. Medarbejderne har også fået flere hjælpemidler, som fx løbehjul, som der også skal være plads til nu i aflukkede rum, hvor de kan stå til opladning. Løbehjulene bruges for at nedbringe medarbejdernes skridt i løbet af dagen, så nedslidning i højere grad forebygges, og de bruges også til at køre affaldssække ned fra afdelingerne og ud i containerne. Der er derfor behov for mere depotplads end tidligere beregnet.


Det er endvidere vurderet, at vi for to år siden har været for optimistiske i forhold til størrelsen på de grupperum, som medarbejderne skal holde triageringsmøder, frokost, undervisning i m.m. Det kan ikke rummes i et 20 m2 stort lokale.


I de nye tegninger er alt, hvad der er vurderet som rart at have med, men ikke nødvendigt, taget ud, så der kan blive bedre plads til det nødvendige. Som tegningerne ser ud nu, så er alle i arbejds- og styregruppe nu godt tilfredse med dem, og vurderer, at Plejecenter Solhaven nu kan blive et godt sted at leve, bo og arbejde, hvor trivsel og godt arbejdsmiljø kan udfolde sig.


Øges servicearealet med de anbefalede 36 m2 øges det samlede areal fra fra 512 m2 til 548 m2. Til sammenligning er der 662 m2 serviceareal på Egehaven, som også har 40 boliger.


Det oprindelige byggeprogram og tillæg til det oprindelige byggeprogram, hvoraf ændringerne fremgår, er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse til støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Den forventede kvadratmeterpris på servicearealet er afledt af den lovmæssige maksimale kvardratmeterpris på plejebolig-byggeri, som reguleres hvert år pr. 1. januar. De foreliggende beregninger tager udgangspunkt i den seneste regulering pr. 1. januar 2023.

En forøgelse af arealet med 36 m2 skønnes alt andet lige at medføre en forøgelse af prisen på servicearealet på 1,35 mio. kr., inklusiv 10 pct. afsat til udforudsete udgifter samt byggehonorar på 1,5 pct.


I januar 2023 blev det politisk godkendt at gå videre med byggeriet, efter nye muligheder for at hæve rammebeløbet for byggerier med op til 20%, som ekstraordinært stigende byggepriser. Det blev samtidig besluttet, at justeringen på ca. 3 mio. kr. skulle medtages i Budgetforslag 2024.


Nedenstående overblik viser den oprindelige bevilling på 14,567 mio. kr., som er givet til 512 m2 og på baggrund af det maksimale rammebeløb pr. 1. januar 2021.


Den nye pris pr. 10. maj 2023 på 20,852 mio. kr. tager højde for den allerede varslede opjustering på op til 20%, og er samtidig nu beregnet ud fra det nye behov på 548 m2, samt det maksimale rammebeløb pr. 1. januar 2023.

Rammebeløbet pr. 1. januar 2023 er 8,6% højere end rammebeløbet for 2021, som følge af de almindelige årlige reguleringer.


Den samlede merudgift nu skønnes til at blive 6,285 mio. kr. i 2023-priser.Budgetforslaget skal genberegnes til Budget 2025.


Resume

Hvert år gennemføres uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og hos kommunens hjemmepleje. De uanmeldte tilsyn for 2023 forventes gennemført i 3. og 4. kvartal. Med denne sag lægges der op til, at Social og Sundhed drøfter og beslutter, om der er et særligt forkuområdet, som udvalget ønsker, at tilsynet skal fokusere på ved de uanmeldte tilsyn i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Social og Sundhed beslutter, om der skal være et særligt fokusområde for de kommende uanmeldte tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i 2023.


Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget beslutter, at fokusområdet bliver opfølgning på fokusområdet fra 2022 - tilberedning og anretning af den varmen mad på plejecentre og i hjemmeplejen.

Sagens gang

Social og Sundhed.

Beskrivelse af sagen

Serviceloven foreskriver, at der hvert år skal gennemføres uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre og hos kommunens hjemmepleje inkl. hos de private leverandører. Tilsynet omfatter indsatsen overfor de beboere og borgere, som modtager kommunens serviceydelser.


Efter de gennemførte tilsyn bliver Social og Sundhed orienteret om konklusionerne, herunder orienteres udvalget om eventuelle anmærkninger. De uanmeldte tilsyn for 2023 forventes gennemført i 3. og 4. kvartal.


Fokusområdet for 2021 var aktiviteter på plejecentrene og i 2022 var det tilberedning og anretning af den varme mad på plejecentrene og i hjemmeplejen.


Forvaltningen anbefaler, at fokusområdet i 2023 bliver opfølgning på fokusområdet fra 2022 - tilberedning og anretning af den varme mad på plejecentrene og i hjemmeplejen - så vi kan se, om de igangsatte indsatser har skabt en større viden på området.

Retsgrundlag

Serviceloven §151.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Borgere som har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser og ikke kan klare sig i en almindelig bolig, kan søge om at få en ældre- og handicapegnet bolig eller en plejebolig.


Social og Sundhed skal med denne sag beslutte, at sende vedhæftede udkast til den reviderede "Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger" i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Efter høringen skal kvalitetsstandarden godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Social og Sundhed beslutter at sende udkast til den reviderede "Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger" i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.


Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget godkender, at revideret kvalitetsstandard sendes i høring.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

D. 6. april 2022 godkendte Social og Sundhed "Kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger".

Myndighed har nu gennemgået igangværende arbejdsgange for at finde muligheder for at skabe rammer for en afbureaukratisering. I den forbindelse ses, at der bruges mange administrations- og ledelsesressourcer på sagsbehandlingen af boligansøgninger til ældre- og handicapegenede boliger og plejeboliger.


Der er generelt sket en opkvalificering i myndighed med en styrket faglighed over de seneste år. Med baggrund i den udvikling anbefales, at afgørelsen lægges hos sagsbehandler mod som for nuværende i et boligudvalg.


Herved effektiviseres arbejdsgangen og fleksibiliteten øges, fordi ansøgningerne ikke skal vente på, at der bliver plads på et udvalgsmøde.

Der vil i stedet blive nedsat et fordelingsudvalg med samme deltagere, som i det nuværende boligudvalg, men som dog skal bruge væsentligt færre timer på opgaven, når sagsbehandlingen er foretaget. Udvalget fordeler ledige boliger efter sagsbehandleren har truffet afgørelsen.


Forslag til ændringerne ses på side 10 i kvalitetsstandarden i vedhæftede bilag. Nuværende kvalitetsstandard er ligeledes vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., nr. 1877 af 27. september 2021, § 54, § 57 og § 58a.

Bekendtgørelse af lov om social service, nr. 1548 af 1. juli 2021, § 192 og § 192a.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Social og Sundhed orienteres med denne sag om status for arbejdet i TUBA i 2022. TUBA har de tidligere år mødt fysisk op til et dialogmøde med Social og Sundhed, men i år bliver orienteringen alene skriftlig.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


1. Social og Sundhed tager orienteringen til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

TUBA er til stede i 33 kommuner over hele Danmark. I 2022 fik godt 3200 unge mellem 14 og 35 år fra familier med misbrugsproblematikker terapeutisk behandling i TUBA.


De terapeutiske forløb kan bestå af et individuelt samtaleforløb eller et gruppeterapeutisk forløb. Samtalerne med de unge varetages primært af fastansatte psykologer og psykoterapeuter, men også i nogle afdelinger af frivillige psykologer og psykoterapeuter.


TUBA Danmark og hermed TUBA Stevns arbejder konstant på at tilrettelægge optag og terapeutiske forløb således, at forløbsintensitet og -varighed bedst mulig matches med den enkelte unges konkrete belastning og problemstillinger. TUBA ønsker at sikre, at den enkelte unge får relevant, nyttig, effektfuld og også gerne hurtig hjælp. Det aktuelle arbejde med at skærpe behandlingskonceptet og herunder anvendelse af gruppeterapeutiske tilbud hjælper hermed, og vil forhåbentlig også på landsplan hjælpe os til at kunne hjælpe flere.


Nøgletal om indsatsen i Stevns fremgår af bilaget "Tillæg til Statusrapport 2022 TUBA Stevns".


De unges udbytte af terapien:

De forskellige effektmålinger, som TUBA og TUBA Stevns foretager, baserer sig på de unges vurderinger af egen funktion og trivsel. Belastningstallene ”før” viser, at de unge som får terapi i TUBA Stevns på alle parametre er betydeligt belastede. På alle fem parametre ser vi en god effekt af behandlingen, og de unges belastning reduceres til at være i nærheden af ”normalområdet” efter endt behandling, ligesom trivsel og livskvalitet øges. Tallene er bemærkelsesværdige, fordi skalaerne som nævnt dækker en bred variation af symptomer og belastninger. Det vil sige, at TUBAs unge samlet set opnår en signifikant og høj grad af lindring af alle deres symptomer, og at de opnår en bedre trivsel og livskvalitet.


Som noget nyt, vil behandleren i Stevns, som også arbejder i Vordingborg, invitere unge fra Vordingborg til at deltage i gruppe i Stevns. Det har ikke været muligt at samle nok indenfor samme aldersgruppe i Stevns, til at starte en gruppe. Så hvis de to afdelinger slår sig sammen og behandleren bruger sin arbejdstid 50/50 i gruppen, kan det være muligt at stable en gruppe på benene. Det gør behandlingen mere effektiv, og rent fagligt kan gruppeterapi noget ganske andet end de individuelle samtaler. De unge får lov at spejle sig i hinanden, og opdage at de ikke er alene. Stevns Kommune skal ikke betale for de unge fra Vordingborg.


Citat fra ung i TUBA:

”Nogle gange stod jeg i to timer med min kuffert i hånden og ventede på min far uden, at han dukkede op. Så var det, fordi han sad i en brandert et eller andet sted og havde glemt mig. Jeg følte ofte, at det var vigtigere for ham at drikke, end at bruge tid sammen med mig. Jeg følte mig ikke særlig vigtig og endte også helt nede med flaget med alvorlige tanker om selvmord.”


”Det var rigtig godt for mig at komme i TUBA. Der var mange ting, der faldt på plads. Det har givet mig viden, hvilken ”effekt” det har haft for mig at vokse op tæt på min fars alkoholmisbrug. Før vidste jeg f.eks. ikke, hvorfor jeg var meget opmærksom på andres følelser og stemninger, men det er, fordi du bliver det her antennebarn, hvor du hele tiden er på vagt. Jeg har gennem TUBA lært mig selv bedre at kende og hviler den dag i dag meget mere i mig selv.”

- Tommi, tidligere ung i TUBA


TUBA har de tidligere år mødt fysisk op til et dialogmøde med Social og Sundhed, men i år bliver orienteringen alene skriftlig. Social og Sundhed må i 2024 vurdere, om de ønsker et fysisk dialogmøde med TUBA igen.


Statusrapport, tillæg til rapport og regnskab for 2022 er vedlagt som bilag.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Budgetaftalerne for både 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter eller fokuspunkter. Her følges op på projekterne i forhold status, økonomi mv.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. oversigten over budgetprojekterne tages til efterretning.Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. maj 2023, pkt. 271:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. maj 2023, pkt. 310:

Ikke til stede: Morten Kasper (A)


Orienteringen blev taget til efterretning.Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 10. maj 2023, pkt. 351:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Budgetaftalerne for 2022 og 2023 indeholder en række politisk besluttede projekter, indsatser og fokuspunkter. Der kan være projekter, der er vedtaget og igangsat i 2022, som ikke er afsluttede samt nye projekter besluttet i forbindelse med budget 2023. Der kan være tale om både drifts- og anlægsprojekter.


I vedhæftede oversigt er fulgt op på de udvalgte projekter i forhold til, hvornår de sættes i gang, hvad status er for dem, økonomi mv.


Oversigten over projekterne omfatter alle udvalgsområder og samme sag forelægges for alle udvalg.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen


Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.

Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget tager orienteringerne til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:

 • Referat fra ældrerådsmøde den 3. april 2023
 • Referat fra udsatterådsmøde den 20. april 2023
 • Oversigt over SSU's temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder i 2023
 • Myndighedsleder har fået nyt job
 • Udlejning af lokale på Sundhedscenteret

Resume

Underskriftsark

Beslutning

.