Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 5 september 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring:

 • Ældrerådet skal træffe en beslutning i sagen om rådets brochure. Rådets sekretær opretter en tillægsdagsorden med sagen, og sagen behandles efter punkt 106 på denne dagsorden.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Under denne sag vil Ældrerådet blive orienteret om blomstringsmodellen og demensområdet - jf. rådets introduktionsprogram.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Demenskoordinatoren orienterede om:

 • Blomstringsmodellen – en model, hvor medarbejderne ser på det enkelte menneske, for bedre at kunne hjælpe og skabe de bedste rammer for demente borgere. I 2017 fik Stevns Kommune puljemidler til at implementere modellen på plejecentrene. På sigt er ønsket, at modellen også bliver implementeret i hjemmeplejen, hvilket også er skrevet ind i kommunens demenspolitik.
 • Andre tilbud indenfor demensområdet, som er:
  • tidlig opsporing.
  • forebyggende opfølgning.
  • fredagscafé.
  • juridisk rådgivning – gratis.
  • pårørendekurser.
  • demenskoordinator på plejecentrene.
  • puljeprojekter ØDA (Østsjællands Demensaflastnings- og aktivitetscenter), aflastning og bedre tilbud – herunder Nichen, hvor der blandt andet er udvidet med aftenåbent, ansættelse af en psykolog, demensmotionshold (under opstart) og støttegruppe for borgere, som lige har fået diagnosen, men endnu ikke er voldsomt mærket af sygdommen.


Der var drøftelser om:

 • ressourcer kontra hvad er muligt?
 • ca. 70 % af beboerne på plejecentrene er demente i større eller mindre grad. Derfor er et stort ønske, at der kunne være "Nicher" på plejecentrene, så beboere kunne deltage i meningsfulde aktiviteter – ligesom de hjemmeboende borgere, der kommer på demensdagcentret Nichen.
 • Kan de frivillige hjælpe? At arbejde med demente borgere kræver stor viden, da få fejl kan få stor betydning i forhold til trivsel. Derfor kan det være svært at inddrage frivillige i arbejdet.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Efter ønske fra Ældrerådet vil demenskoordinatoren orientere om blomstringsmodellen og demensområdet i Stevns Kommune.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen deltog ikke selv på mødet. Rådets sekretær orienterede om:

 • 1818 - nyt fælles akutnummer i Region Sjælland. Hjælp gerne med at udbrede budskabet.
 • Tilgængelighedsloven. Kommuner og andre offentlige myndigheder skal pr. 1. juli 2023 efterleve lovkravet om at være webtilgængelige. Det gælder også Ældrerådets egne bilag, som publiceres til hjemmesiden.
 • Høring af budget 2023 blev varslet via mail til Ældrerådet den 19. august. Høringsmateriale sendes til Ældrerådet hurtigst muligt. Høringsfristen er den 12. september kl. 12.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen deltog ikke på mødet. Formanden gennemgik SSU´s dagsorden til den 8. september i overskrifter.


Ældrerådet havde en række spørgsmål til dagsordenen, som sendes til centerchefen via mail.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen deltog ikke på mødet, da der ikke var sager af relevans for Ældrerådet på PMT´s dagsorden.


Formanden skal til møde på Plushøj senere i dag vedrørende en sti til havnen.


Ældrerådet drøftede:

 • hvornår rådet skal høres. Skal Ældrerådet for eksempel høres, hvis dagligvarebutikker flyttes?
 • butikslukninger og muligheder i de små samfund udenfor de større byer.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 15. august 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 15. august 2022.

Beslutning

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger:

 • punkt 88 - besøg af udvalgsformand. Ældrerådet afventer nyt om arrangementet i Madservice.
 • Punkt 91 - Plan, Miljø og Tekniks dagsorden. Svar fra centerchefen vedrørende fodgængerfelt ved kroen i Rødvig sendes til Ældrerådet, sammen med referatet.


Under dagsordenspunkt 107 skal Ældrerådet godkende et forslag til ændringer i rådets vedtægter og forretningsorden. Ældrerådet drøftede hvordan der fremadrettet skal tages referat, skal det være beslutningsreferat, eller må der gerne skrives mere til referat? Rådet besluttede, at referater fremover skal være som nu.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 15. august 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. beslutning på det ekstraordinære ældrerådsmøde den 21. juni bliver Ældrerådet forelagt et forslag til en fælles udtalelse om fremtidens ældrepleje. Efter godkendelse på dette møde sender Ældrerådet udtalelsen til Social- og Ældreministeriet.


På ældrerådsmødet den 15. august blev sagen udsat til dette møde - se beslutning fra mødet.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets udtalelse om fremtidens ældrepleje til Social- og Ældreministeriet.Beslutning fra Ældreråd, 15. august 2022, pkt. 95:

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Der forelå ikke et udkast til godkendelse på dette møde. Sagen udsættes derfor til næste møde.


Ældrerådet drøftede et forslag om borgermøder, hvor input inddrages i Ældrerådets udtalelse til Social- og Ældreministeriet kontra Ældrerådets egne input til socialministeren.


Hvert enkelt ældrerådsmedlem blev opfordret til at sende input til rådets udtalelse – herunder også eventuelle tilbagemeldinger fra foreninger. Derudover vil Ældrerådet også opfordre foreninger til selv at sende deres input direkte til ministeriet.

Beslutning

Ældrerådet drøftede det fremsendte forslag til udtalelse om fremtidens ældrepleje, herunder formuleringen om at det skal have konsekvenser, hvis kommunen og/eller politikere ikke lever op til vedtagne politikker – for eksempel værdighedspolitikken.


Ældrerådet fandt frem til en formulering, som blev godkendt af alle. Forslaget sendes til Social- og Ældreministeriet.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 30. maj deltog to af Ældrerådets medlemmer i et temamøde vedrørende fremtidens ældrepleje. De to medlemmer orienterede om temamødet på et ekstraordinært ældrerådsmøde den 21. juni. Det blev herefter besluttet, at de to repræsentanter skulle komme med et oplæg/forslag til en fælles udtalelse fra Ældrerådet.


Under denne sag præsenterer de to rådsmedlemmer forslaget, som Ældrerådet skal godkende. Udtalelsen skal efterfølgende sendes til Social- og Ældreministeriet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Arbejdsgruppen vedrørende Ældrerådets vedtægter og forretningsorden har udarbejdet en række forslag til ændringer, som forelægges til godkendelse i Ældrerådet - se bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender arbejdsgruppens forslag til ændring af vedtægter og forretningsorden.

Beslutning

Ældrerådet drøftede arbejdsgruppens forslag, herunder kørsel og diæter.


Formanden opdaterer forslaget jf. drøftelsen på dette møde og fremsender en tilrettet version til alle.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 10. januar 2022 nedsatte Ældrerådet en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå Ældrerådets vedtægter og forretningsorden. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet en række forslag til ændringer, som forelægges til godkendelse i Ældrerådet. Forslaget er vedhæftet som bilag sammen med de nuværende vedtægter og forretningsorden.


I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område står der i § 31, at "Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med ældrerådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden". Vejledning om ældreråd er vedhæftet som bilag.


Jf. ovennævnte skal kommunalbestyrelsen derfor godkende vedtægtsændringen, inden vedtægten kan træde i kraft.


I Ældrerådets forretningsorden fremgår det af afsnittet "Diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af Ældrerådet i Stevns Kommune", at:

 • Der ydes diæter og udgiftsgodtgørelse for medlemmernes deltagelse i Ældrerådets møder.

Derudover ydes der diæter og udgiftsgodtgørelse i overensstemmelse med reglerne i Stevns Kommune.


Kørsel og diæter udbetales jf. Stevns Kommunes diætregulativ. Hvis Ældrerådet ønsker at ændre forretningsordenen og det tilhørende bilag vedrørende kørsel og diæter, skal det dermed aftales nærmere med/godkendes i forvaltningen, inden ændringen kan træde i kraft.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var orienteringer om:

 • Temadag i regionen den 12. september – formanden tilmelder deltagerne.
 • Temadag i Danske Ældreråd den 11. oktober i Ringsted – formanden tilmelder deltagerne.
 • Borgerhenvendelse vedrørende affaldsordning. Formanden afventer svar fra Plan, Miljø og Teknik.
 • Udendørs musikinstrumenter. Ældrerådet afventer svar fra afsnitslederen for plejecentrene.
 • Borgerhenvendelse vedrørende Madservice. Afsnitslederen fra Madservice tager denne sag med, når kvalitetsstandarden skal fornyes. Afsnitslederen har fortalt, at både kommunal Madservice og privat leverandør skal følge kvalitetsstandarden på området.
 • Plushøj – første møde i det nye bruger- og pårørenderåd og status på ledersituationen.
 • Stevnshøj – Facebook-side, sommerfest, sangeftermiddag samt status på ledersituation.
 • Hotherhaven – bruger- og pårørenderåd i demensafsnittet er i gang. Planen er, at der også skal startes et bruger og pårørenderåd op i det somatiske afsnit.
 • Egehaven – møde til oktober.
 • Trafiksikkerhedsråd – afventer stadig mødeindkaldelse.
 • Indstillingsudvalget vedr. §§ 18 og 79 tilskud. Lilly blev valgt til indstillingsudvalget, da SSU afholdte dialogmøde med de frivillige foreninger. Lilly repræsenterer derfor frivillighedsområdet og ikke Ældrerådet.
 • Stevns Ældreboligselskab - møder den 7. september og den 22. september.
 • Pressen – input til næste annonce.
 • Brochure – nyt møde i arbejdsgruppen planlægges efter dette møde - se tillægsdagsorden.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen) - se dagsordenspunkt 107.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget. Denne gang giver forvaltningen også en status for Ældrerådets budgetønske for 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Et opdateret budget blev omdelt på mødet.


Ældrerådets budgetønske for 2023 indgik som høringssvar, da kommunalbestyrelsen 1. behandlede budget 2023. Til næste år skal rådets budgetønske sendes til forvaltningen helst i april og allersenest maj, hvis det skal indgå i 1. behandlingen.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022 og rådets budgetønske for 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

På næste møde tager Ældrerådet stilling til eventuelt borgermøde vedrørende fremtidens ældrepleje.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.