Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Tirsdag d. 6 september 2022, kl. 15:00
MødestedRådssalen
UdvalgBørn, Unge og Læring
Bemærkninger
Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Dagsordenen blev godkendt.

Resume

Som følge af en tilflytning af børnefamilier, som har været højere end forudset i befolkningsprognosen, samt vanskeligheder med at rekruttere dagplejere, er der opstået en kapacitetsudfordring på dagpasningsområdet.


Sagen er tidligere behandlet i Udvalget for Børn, Unge og Læring på udvalgsmøde i april og to udvalgsmøder i juni. På det seneste møde besluttede udvalget at sende løsningsforslag i høring i dagtilbuddene forud for, at der træffes politisk beslutning om, hvordan den nødvendige kapacitet skabes. Forvaltningen har på baggrund af de hidtidige politiske tilkendegivelser og input/ønsker fra høringssvarene udarbejdet et katalog med løsningsforslag. Forvaltningen fremlægger sammen med løsningskataloget et forslag til den kombination af løsningsmuligheder, som forvaltningen samlet set vil anbefale.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. etablere følgende i Nordstevns:
  1. Lærkehuset - Permanentgørelse af midlertidig vuggestue + A-B (Forslag 1 – Alternativ 1)
  2. Lodbjerggård - Etablering af vuggestue i personalerum + A-B (Forslag 2 – Alternativ 2)
  3. Strøby Børnehave – forbliver som ren børnehave + A-B (Forslag 4 – Alternativ 4)
  4. der arbejdes videre med enten købe bus til skovgruppe eller etablere skovbørnehave i lejede lokaler (Forslag 13 eller Forslag 14)
 2. etablere følgende i Hårlev:
  1. Bulderbo – Leje af pavillon til specialgruppe, etablering af vuggestue i specialgruppens lokaler + A-B (Forslag 6 – Alternativ 2)
  2. Hotherdalen – Køb af spejderhytten og permanentgørelse af midlertidig vuggestue (Forslag 7 – Alternativ 1)
 3. etablere følgende i Sydstevns:
  1. Humlebien/Rødtjørnen – Etablering af ekstra vuggestue ved omrokering af vuggestue, børnehave og specialgruppe + A-B (Forslag 10 – Alternativ 2)
  2. Rødvig Børnecenter – Etablering af vuggestue i motorikrum og + A-B (Forslag 12 – Alternativ 1)
 4. der gives en anlægsbevilling på 5.103.000 kr. til ovenstående projekter i 2022.
 5. anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 3.458.000 kr.
 6. afledt drift på 475.000 kr. i 2023 indarbejdes i budgetforslag 2023.
 7. anlægsinvesteringen og afledt drift til indstilling 1.4 medtages i budgetforslag 2023

Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Ad 1.1-1.3.

Udvalget anbefaler indstillingerne.


Ad 1.4.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med at etablere skovbørnehave i lejede lokaler (Forslag 14).


Ad 2.1.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler indstillingen.

1 medlem (C) kan ikke anbefale indstillingen, da der ikke ønskes pavillon-byggeri, og der peges på Forslag 8 om ombygning af klubhus i Hårlev som en mere langsigtet løsning.


Udvalget peger på, at Forslag 8 som en langsiget løsning bør indgå i budgetdrøftelserne.


Ad 2.2.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 3.1.

Udvalget anbefaler at sende forslaget i høring i de to berørte dagtilbud, og at udvalget får kompetencen til efterfølgende at tage endelig stilling til forslaget.


3 medlemmer (A+F+V) anbefaler tillige, at der er etableres en pavillion i tilknytning til Erikstrup Børnecenter (Forslag 11).


Ad 3.2.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Ad 4.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet på 7.013.000 kr. i 2022.

1 medlem (C) anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet på 2.571.000 kr. i 2022.


Ad 5.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler, at anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 5.368.000 kr.


1 medlem (C) anbefaler, at anlægsbevillingen i 2022 finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 926.000 kr.


Ad 6.

3 medlemmer (A+F+V) anbefaler, at afledt drift på 815.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023.

1 medlem (C) anbefaler, at afledt drift på 135.000 kr. indarbejdes i budgetforslag 2023.


Ad 7.

Udvalget anbefaler indstillingen.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn, Unge og Læring behandlede på udvalgsmødet den 5. april 2022 første gang en sag om kapacitetsudfordringer i områderne omkring Hårlev og Strøby Egede. Her viste forvaltningens analyse af det daværende børnetal og den forventede tilgang i resten af 2022 et behov for at etablere op mod 40 nye vuggestuepladser. På udvalgsmødet den 23. juni behandlede udvalget en opdateret prognose, som pegede på, at der også er behov for flere vuggestuepladser i Sydstevns samt flere børnepladser i Nordstevns og Hårlev. Det var derfor forvaltningens anbefaling, at der etableres følgende antal ekstra pladser:Vuggestue/dagplejepladser

Børnehavepladser

Nordstevns

20

20-30

Hårlev

10+

20

Sydstevns

20

0


Det var også vurderingen, at etableringen af vuggestuepladser er mest hastende, idet behovet for ekstra børnehavepladser først forventes at begynde at slå igennem mod slutningen af året.


På udvalgsmødet den 23. juni blev resultatet af en digital opmåling af alle ti dagtilbud i kommunen ligeledes fremlagt. Opmålingen viser, at der er variation i, hvor meget indendørsareal institutionerne har til rådighed, set i forhold i til det antal børn, institutionerne aktuelt er normerede til. Med udgangspunkt i arealopgørelsen har forvaltningen beregnet et potentiale for at indskrive flere børn, hvis der på tværs af kommunens dagtilbud sker en harmonisering af areal pr. indskrevet barn.


På dagtilbudsområdet fastlægger bygningsreglementet, at der skal være minimum 2 m2 pr. børnehavebarn og 3 m2 pr. vuggestuebarn. Desuden opereres der i branchevejledningen for opførelse eller renovering af daginstitutioner med tre kvalitetsniveauer:


 • C-niveau svarende til bygningsreglementets minimumskrav
 • B-niveau der svarer til 3,5 m2 pr. børnehavebarn og 4,5 m2 pr. vuggestuebarn
 • A-niveau der svarer til B-niveau, men har herudover ekstra aktivitetsrum, som ikke medregnes i opgørelsen over børnekvadratmeter.


Den foretagne opmåling viser, at ét af kommunens dagtilbud ligger på et niveau, som svarer til et sted mellem B og C, fire dagtilbud ligger på niveau B, tre dagtilbud ligger på niveau mellem B og A, og to dagtilbud ligger på det højeste niveau A.


Et flertal i udvalget besluttede på den baggrund at sende følgende løsningsforslag i høring i kommunens dagtilbud:


 • der sigtes mod at oprette yderligere vuggestuepladser i de af kommunens daginstitutioner, hvor arealet pr. barn er højere end niveau B
 • behovet for yderligere børnehavepladser søges løst gennem løsninger med børnehavebus fremfor yderligere reduktion af antal m2 pr. barn


Det udsendte høringsmateriale er vedlagt som bilag 1.


Der er indkommet høringssvar fra alle kommunens 10 daginstitutioner samt BUPL. Høringssvarene er vedlagt som bilag 2.


Forvaltningen har udarbejdet en ”hvidbog” (bilag 3), som indeholder et resumé af de enkelte høringssvar samt forvaltningens bemærkninger.


På baggrund af udvalgets drøftelser og høringssvarene fra dagtilbuddenes har forvaltningen udarbejdet tre løsningskataloger. Et for hvert område (bilag 4-6 - i bilag 4a, 5a og 6a fremgår anlægsinvesteringer mv. og er lukkede bilag af konkurrencemæssige hensyn). Katalogerne indeholder en række alternativer, som i forskellige kombinationer kan udvide kapaciteten på dagpasningsområdet. Forvaltningens vurdering af de forskellige løsningsforslag og de økonomiske omkostninger er indeholdt i løsningskatalogerne.


I bilag 7 er løsningsforslagene vist i oversigtsform. I bilag 7a fremgår anlægsinvesteringer mv. og er et lukket bilag af konkurrencemæssige hensyn.


Som nævnt kan den ønskede kapacitetsudvidelse opnås gennem forskellige kombinationer af løsningsforslag. Men ud fra en samlet vurdering af de forskellige hensyn anbefaler forvaltningen følgende for hver af de tre geografiske områder:


Område Nordstevns: I hele Nordstevns er der frem mod sommeren 2023 jf. behovsprognosen behov for oprettelse af yderligere 20 vuggestuepladser og 20-30 børnehavepladser.


På baggrund af konkrete vurderinger af bygninger, børnegrupper, økonomi og høringssvar, vurderes det, at behovet for vuggestuepladser i område Nordstevns kan løses gennem en permanentgørelse af den midlertidige stue i Lærkehuset på 13 børn (forslag 1 - Alternativ 1) samt 13 nye vuggestuepladser gennem harmonisering til B-niveau i Lodbjerggård Børnehus (forslag 2 - Alternativ 2). Det er forvaltningens vurdering, at der efter konkrete fysiske opmålinger kan tilvejebringes den resterende nødvendige kapacitet på B-niveau for at nå op på de 20 vuggestuepladser.


For at imødekomme behovet for børnehavepladser i Nordstevns foreslår forvaltningen, at der som led i harmonisering fra arealniveau A til B sker en opnormering med 7 børnehavepladser på Lodbjerggård (Forslag 2 - Alternativ 2) samt med 11 pladser i Strøby Børnehave (Forslag 4 - Alternativ 4).

Da det på nuværende tidspunkt er vurderingen, at der kan blive behov for mellem 20-30 ekstra børnehavepladser i Nordstevns, foreslås det tillige, at der enten anskaffes en Skovbørnehavebus (Forslag 13) eller oprettes en egentlig skovbørnehave som selvstændig institution (Forslag 14). Ud fra parkeringsmæssige forhold vurderes det, at en busløsning bedst tilknyttes Lodbjerggård eller Strøby Børnehave. En skovbørnehave i lejede lokaler/areal vurderes at kunne være etableret medio 2023, hvis der kan findes en egnet lokation. En driftssikker børnehave skal op på et sted mellem 30-50 antal børnehavebørn, så en skovbørnehave skal sandsynligvis kunne optage børn på tværs af områderne for at have et tilstrækkeligt underlag. Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med at afdække muligheden for en egentlig skovbørnehave, inden der tages endelig stilling til de to forslag.


Område Hårlev: I område Hårlev er der frem mod sommeren 2023 jf. behovsprognosen behov for oprettelse af yderligere 10+ vuggestuepladser og 20 børnehavepladser.


På baggrund af konkrete vurderinger af bygninger, børnegrupper og høringssvar vurderes det, at det samlede forventede pladsbehov i området bedst kan imødekommes ved, at Bulderbo opnormeres med 10 ekstra vuggestuepladser samt 20 ekstra børnehavepladser. Det kan ske gennem Forslag 6 - Alternativ 2, som indebærer, at der opstilles en pavillon til institutionens specialgruppe samt en harmonisering af m2-anvendelsen til B-niveau på både vuggestueniveau og børnehaveniveau. Der vil desuden være behov for at foretage en ombygning af fællesrummet samt en mulig opdeling af et eksisterende funktionsrum.


Det foreslås endvidere, at der sker en permanentgørelse af den løsning, som er etableret med en vuggestuegruppe i Hotherdalen, som er muliggjort ved brug af Spejderhytten på Vinkelvænget 3 som aktivitetsområde til Hotherdalen. Dette kan ske ved, at lejeaftalens option på køb af Spejderhytten for 100.000 kr. benyttes (Forslag 7 - alternativ 1).


Område Sydstevns: I hele Sydstevns er der frem mod sommeren 2023 jf. behovsprognosen behov for oprettelse af yderligere 20 vuggestuepladser i området.


På baggrund af konkrete vurderinger af bygninger, børnegrupper og høringssvar foreslås det, at behovet for vuggestuepladser i området kan løses gennem følgende to forslag:


Der etableres 9 nye vuggestuepladser og 7 nye børnehavepladser (Forslag 10 - Alternativ 2) i Humlebien ved ombytning af børnegrupper med Rødtjørnen, så der kan oprettes en ekstra vuggestuegruppe på 9 børn i Humlebien (nuværende stue nednormeres, så der er 11 børn pr. stue). Rødtjørnens vuggestue vil i denne løsning skulle flyttes til Humlebien, mens specialgruppen fra Humlebien vil skulle flytte til Rødtjørnen. I denne løsning inddrages desuden to "klasseværelser" i den gamle skolebygning i Egestrædet, som Humlebien skal råde over.


Det foreslås endvidere at oprette ekstra 13 vuggestuepladser i Rødvig Børnecenter gennem harmonisering af arealanvendelsen mod B-niveau i Rødvig Børnecenter (Forslag 12 - Alternativ 1) ved at anvende det eksisterende motorikrum som stue.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 5.103.000 kr. til udvidelse af kapacitet i dagtilbuddene. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1.645.000 kr. til faglige indsatsmiljøer i 2022 og ved forbrug af kassebeholdningen på 3.458.000 kr. Den afledte drift i 2023 på 475.000 kr. medtages i budgetforslag 2023.


Anlægsinvestering og afledt drift på yderligere kapacitet i Område Nordstevns medtages i budgetforslag 2023.

Resume

Udvalget for Børn, Unge & Læring behandler udvidet balancekatalog til budget 2023-2026. Balanceforslagene vil indgå i den videre budgetproces.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. det udvidede balancekatalog til budget 2023 behandles
 2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget gennemgik forslagene i balancekataloget og sendte forslagene videre til budgetforhandlingerne.


Sagens gang

Børn, Unge og Læring -

Beskrivelse af sagen

Af materialet til budget 2023-2026, version 2, fremgår det, at der er en betydelig udfordring i kommunens økonomi i forhold til at skabe en langsigtet strukturel balance. Indtægterne fra skatter og tilskud rækker ikke til at finansiere det drifts- og anlægsniveau, som indgår i budgetversion 2.


Budgetforslagene peger i retning af et kassetræk i størrelsesordenen 34 mio. kr. i 2023 og 53 mio. kr. i 2024.


Direktionen har på den baggrund igangsat udarbejdelse af et udvidet balancekatalog, hvor der skal udarbejdes forslag for minimum 40-45 mio. kr. ved helårseffekt. Heraf udgør Udvalget for Børn, Unge og Læring´s andel 13,6 mio. kr. Det udvidede balanceforslag på udvalgets område eftersendes.


De udvidede balanceforslag sendes til Kommunalbestyrelsen den 5. september. Samme dag sendes materialet i høring hos eksterne høringsparter med høringsfrist 13. september, så høringssvarene er tilgængelige inden frist for ændringsforslag.


MED-organisationen har været inddraget i udarbejdelsen af balanceforslagene.


Det udvidede balancekatalog indgår i den videre budgetproces.


Den videre budgetproces

Der er frist for ændringsforslag til budgettet den 19. september kl. 10

Budgettet 2. behandles i ØU den 27. september og i KB den 6. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2023 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2023.

Resume

Af Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.

Mulighederne for frisættelse er gældende indenfor dagtilbuds-, folkeskole-, ældre- og beskæftigelsesområdet.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, hvorimod det kun er fire kommune, der har mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvilket velfærdsområde indenfor dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet, der ønskes frisættelse på.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. de ansvarlige fagudvalg kvalificerer de udarbejdede potentialebeskrivelser med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, hvilket velfærdsområde der ønskes frisættelse på, herunder om der ved indsendelsen skal anføres en prioritet nr. to.

Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget finder, at der vil være gode perspektiver i at blive frisat på et af de to områder - dog ikke vedrørende minimumsnormeringer og klasseloft. Fordelene vurderes at være størst på skoleområdet. Den videre udformning af hvordan og hvad, frihedsgraderne i givet fald skal anvendes til, skal drøftes nærmere med interessenterne.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Jvf. Økonomiaftalen for 2023 fremgår det, at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


Hver kommune kan søge en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Herudover får fire kommuner mulighed for at blive frisat på beskæftigelsesområdet.


Processen omkring kommunernes frisættelse er fastlagt med to forskudte forløb. Indenfor beskæftigelsesområdet var fristen den 8. august 2022 og for dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet er svarfristen 30. september 2022.


På møde før sommerferien tilkendegav Kommunalbestyrelsen, uden en egentlig formel beslutning, at Stevns Kommune skulle byde ind på beskæftigelsesområdet. Tilkendegivelsen blev afsendt til KL, og vi afventer fortsat en formel tilbagemelding på denne. Dog har forvaltningen en begrundet formodning om, at Stevns Kommune ikke blive udpeget som én af de 4 kommuner, hvorfor der p.t. ikke er arbejdet videre på et egentligt frisættelsesscenarie.


Derimod har forvaltningen set nærmere på mulighederne indenfor de øvrige tre velfærdsområder, og sagen forelægges nu til Kommunalbestyrelsens stillingtagen. Forud for Kommunalbestyrelsens stillingtagen bliver sagen ligeledes behandlet i de relevante fagudvalg med henblik på kvalificering af de potentialebeskrivelser, som forvaltningen har udarbejdet.


KL opfordrer alle kommuner til at søge om en velfærdsaftale. Således at der bliver gode muligheder for i den enkelte kommune og på tværs af kommuner at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der til sammen understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Hver kommune skal således inden svarfristens udløb meddele KL, hvilket område kommunen ønsker frisættelse på og evt. begrunde det valgte område. Endvidere kan den enkelte kommune også anføre en prioritet nr. to, hvis førstevalgte område ikke bliver imødekommet.


Efter svarfristens udløb vil KL på baggrund af kommunernes tilkendegivelser gå i dialog med regeringen om fordelingen på de tre områder.


Til brug for Kommunalbestyrelsens beslutning har forvaltningen udarbejdet en potentialebeskrivelse for hvert af de tre velfærdsområder. Potentialebeskrivelserne er vedlagt sagsfremstillingen.

Beskrivelserne er opbygget med en kort fortælling af, hvad der ønskes frisættelse på, hvilke fordele og ulemper denne vil give, og sidst den forventede effekt.


I overskriftsform omhandler frisættelserne følgende:


Folkeskoleområdet:

Fleksibel klassedannelse understøttet mest mulig co-teaching.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning med maksimalt 28 elever i en klasse.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om klassesammensætning baseret på årgang.


Dagstilbudsområdet:

Fleksibel vuggestue- og børnehavegruppe-dannelse med forbillede i NEST-tænkning fra skoleområdet.

 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om minimumsnormering
  med 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestue og 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehave.
 • Vi ønsker at frigøre os fra regler om gruppesammensætning i vuggestue og børnehave.


Ældreområdet:

For at optimere yderligere på ældreområdet ser vi tre områder, hvor vi med fordel kan arbejde med frisættelse:

 1. Forebyggende hjemmebesøg
 2. Faste teams i hjemmeplejen distrikt Hårlev og distrikt Rødvig
 3. Opgør med dobbeltdokumentation


Retsgrundlag

Lovgivningen indenfor for de 4 velfærdsområder.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da der ses på frisættelser indenfor eksisterende rammer. Det må dog forventes et ikke ubetydeligt ressourcetræk knyttet til det forestående arbejde omkring en velfærdsaftale, eksempelvis i forhold til facilitering af processen.

Resume

Forvaltningen beder Udvalget for Børn, Unge og Læring om bemyndigelse til at udarbejde og udsende dagsorden til Lille dialogmøde på skoleområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. udvalget udarbejder en dagsorden til Lille dialogmøde den 4. oktober 2022 med afsæt i input fra skolebestyrelserne.
 2. udvalget bemyndiger Center for Børn og Læring til at udsende endelig dagsorden

Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Ad 1.


Udvalget fastlægger følgende dagsorden:


 • Skolernes tanker om skoleudvikling
 • Økonomi og budget 2023
 • Inklusion og PPR
 • Opfølgning på sundhedspolitikken
 • Opfølgning vedr. konfirmation i 7. eller 8. klasse


Ad 2.

Udvalget godkender indstillingen.Sagens gang

Børn, Unge og Læring -

Beskrivelse af sagen

For drøftelse af spørgsmål om det lokale skolevæsens vilkår og udvikling, afholdes dialogmøder med skolerne to gange pr. skoleår. Det første møde i skoleåret er Lille dialogmøde. Her inviteres skolebestyrelsesformænd og skoleledere til at deltage sammen med udvalget og forvaltningen.

Det sidste møde i skoleåret er Stort dialogmøde. Her inviteres alle skolebestyrelsesmedlemmer, elev- og medarbejder repræsentanter samt skole- og afdelingsledere til at deltage sammen med udvalget og forvaltningen.

I slutningen af hvert skoleår fastsættes datoer for møderne i det kommende skoleår.

Retsgrundlag

Folkeskolelovens § 46a (LBK nr. 1887 af 01/10/2021)

Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune § 21 (vedlagt som bilag til orientering)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen indebærer ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

I denne sag fremlægges Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2021, samt Social- og Ældreministeriets kommuneopdelte danmarkskort på socialområdet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning


Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring - Social og Sundhed - Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Når en borger klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


Ankestyrelsen udsender hvert halve år statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Én gang om året offentliggør Social- og Ældresministeriet desuden kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet (men altså ikke beskæftigelsesområdet). Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle kommunens danmarkskort på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.


Ankestatistikken vedrører lovgivning, som ligger under henholdsvis Børn, Unge og Læring, Social og Sundhed og Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme.


Vedlagt som bilag er data fra Ankestyrelsen, Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager samt de 3 Danmarkskort med omgørelsesprocenter.


Begrebsdefinitioner

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:


 • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
 • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
 • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.


Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).


Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, jf. også ”Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager”, der er vedhæftet som bilag.


Herudover kan sager, der bliver sendt til Ankestyrelsen havne i kategorien:


Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.


De afviste/henviste klager tæller ikke med i omgørelsesprocenten.


Omgørelsesprocenter

Af Ankestyrelsens statistik for hele 2021 fremgår det, at Ankestyrelsen har modtaget 87 sager fra Stevns Kommune. I 2020 modtog Ankestyrelsen i alt 107 sager fra Stevns Kommune. Det kan dermed konstateres, at der er sket et væsentligt fald i antallet af sager indbragt til Ankestyrelsen fra 2020 til 2021.Forkortelserne står for: LAB = Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAS = Aktivloven, PL = Lov om socialpension, SDP = Lov om sygedagpenge, SEL = Serviceloven, ØVR = Øvrige (Almenboligloven, Lov om højeste, mellemste førtidspension m.fl., Boligstøtteloven, Dagtilbudsloven, Integrationsloven, Kontantydelsesloven, Lov om kompensation for handicappede i erhverv, Repatrieringsloven, Seniorjobloven).


Heraf er de 4 af sagerne afvist, dvs. at Ankestyrelsen har realitetsbehandlet 83 sager fra Stevns Kommune. Heraf relaterer de 35 sig til beskæftigelsesområdet og de 48 til socialområdet, heraf 31 sager på Børn og Lærings område og 17 sager på Social og Sundheds område.

Stevns Kommune har en omgørelsesprocent på 37,3, hvilket er noget højere end landstotalen på 26. Disse tal skal ses i forhold til, de mange sager, der behandles på beskæftigelses- og socialområderne pr. år og hvor mange afgørelser, der ikke påklages. Samtidig bør det nævnes, at procenten for sager, der stadfæstes er 62,7.


Uddybelse Social og Sundheds område

Ankestyrelsen har behandlet 17 sager fra Social og Sundheds område. Heraf har styrelsen i de 11 af sagerne stadfæstet kommunens afgørelsen og hjemsendt de øvrige 6. Det betyder at der er ingen sager på området, hvor kommunens afgørelse er blevet ændret. Når en sag hjemsendes til kommunen skyldes det oftest at der mangler oplysninger i sagen og derfor skal den genbehandles. Ved en hjemsendelse kan kommunen derfor fortsat have truffet en korrekt afgørelsen. Eksempelvis havde Ankestyrelsen hjemsendt en sag til genbehandling hos kommunen, hvor borger vælger at klage til Ombudsmanden. Ombudsmanden fandt at borger var blevet kompenseret i sagen af kommunen og sagen blev derfor afvist af ombudsmanden. Det skal særligt bemærkes at stadfæstelsesprocent for området er steget og ligger i 2021 på 64,7 %, samt at styrelsen ikke har ændret eller omgjort kommunens afgørelser i sager på området.


Uddybelse af Børn og Lærings område

Der er cirka 550 aktive socialsager i afdeling for Udsatte Børn og Unge. Der kan i en sag være truffet mere end én afgørelse i 2021. Ankestyrelsen har behandlet 31 sager fra Børn og Lærings område. Heraf har styrelsen stadfæstet kommunens afgørelse i 15 sager, ophævet/ændret afgørelsen i 6 sager og hjemvist til ny behandling i 10 sager. Størstedelen af de ændrede eller hjemsendte afgørelser drejer sig om tabt arbejdsfortjeneste til forældre i forbindelse med et barns funktionsnedsættelse. Ankestyrelsens grundlag for ændring eller hjemvisning er generelt at afdelingens dokumentation i sagerne har været for spinkel eller afgørelsen ikke er tilstrækkeligt begrundet. Afdelingen har på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser iværksat initiativer til at øge kvaliteten på området, herunder faglige kurser til medarbejderne som behandler sager om tabt arbejdsfortjeneste, aftale med juridisk medarbejder i kommunen at denne vurderer påklagelser til kommunen inden sager sendes til Ankestyrelsen og afdelingen tager løbende afgørelser fra Ankestyrelsen op til faglig drøftelse mhb. at drage læring.


Uddybelse Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turismes område
De 35 sager fra Beskæftigelsesområdet som ankestyrelsen har behandlet fordeler sig på:

 • 11 realitetsbehandlede sygedagpenge sager. Heraf blev 3 omgjort/ophævet
  og ingen hjemvist
 • 2 realitetsbehandlede sager Kompensationsloven - som omhandler støtte til borgere med funktionsnedsættelse i erhverv. Heraf blev 1 hjemvist sager og ingen omgjort/ophævet
 • På integrationsområdet
  blev 3 sager realitetsbehandlede. Heraf blev 1 omgjort/ophævet og 2 hjemvist
 • På ydelsesområdet, altså udbetalinger og økonomisk støtte til borgerne(lov om en aktiv socialpolitik)var der 8 realitetsbehandlede sager. Heraf
  ingen ophævede/omgjorte men 2 hjemviste
 • LAB(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats), Pensionsloven, førtidspensionsloven og almenboligloven har alle en stadfæstelsespct. På 100


Særligt på integrationsområdet og i forhold til kompensationsloven vil Arbejdsmarked tilse, at vores praksis -der går ud på at en faglig konsulent får sagerne til gennemsyn forud for indsendelse til ankestyrelsen- indskærpes.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter

De kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet viser omgørelsesprocenter for socialområdet generelt og for specifikke paragraffer indenfor hhv. børnehandicap og voksenhandicap. De tre kort er vedlagt som bilag.


Socialområdet generelt

Af Danmarkskortet for socialområdet generelt fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 48 afgørelser fra Stevns Kommune i 2021. I 22 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 46. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager (13 %) og 16 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (33 %). Det giver en stadfæstelsesprocent på 54.


På landsplan er omgørelsesprocenten i 2021 på socialområdet 31,8, fordelt på 7,7 pct. af sagerne er ændret eller ophævet og 24,1 pct. er hjemvist. Stadfætelsesprocenten på landsplan er 68,2.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 948 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Børnehandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:


 • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
 • ?Merudgiftsydelse § 41
 • ?Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
 • ?Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 18 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer i 2021. I 12 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33. De omgjorte afgørelser består af 4 ændrede/ophævede sager (22 %) og 8 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (44 %).


På landsplan er 11,2 % af sagerne ændrede/ophævede, 24,7 % er hjemvist og 64,1 % er stadfæstet. På landsplan giver det en omgørelsesprocent på 35,9.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 120 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.


Voksenhandicapområdet

Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:

?

 • Voksne - kontante tilskud § 95
 • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
 • Voksne - ledsageordning § 97
 • Voksne - merudgifter § 100


Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen kun har truffet 3 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer 2021. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0 %) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (67 %).


På landsplan er 4,9 % af sagerne ændrede/ophævede, 29,4 % er hjemvist og 65,7 % er stadfæstet. Det landsplan giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 34,3.


Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 36 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2020.

Retsgrundlag

Retsikkerhedsloven §79b

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen

Resume

Orientering af status på implementering af sundhedsindsatser i Handleplankatalog til Sundhedspolitikken 2019-2022.


Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. tage orienteringen af Statusdokument til efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Børn, Unge og Læring -

Beskrivelse af sagen

Handleplankataloget til implementering af Sundhedspolitikken 2019-2022 blev godkendt i juni 2020. I oktober 2020 godkendte chefgruppen Implementeringsplan med Tidsplan for implementering, Retningslinje for Styregruppe, Retningslinjer for Arbejdsgrupper og monitorerings- og evalueringsredskabet MONI-EVA.


Styregruppen har fastlagt tidsplan for status på implementering og orientering i Fagudvalg. Den første årlige statusorientering er fastlagt til august 2021. Derefter august 2022 og foråret 2023. Der er udarbejdet et statusdokument, som sammenfatter alle centres tilbagemeldinger på implementering af de sundhedsindsatser, hvor de har tovholderfunktionen. Statusbeskrivelsen og Handleplankataloget er vedlagt som bilag.


Opsummering af Statusdokument:

2020: De fire indsatser er igangsat.

2021: De fire indsatser er igangsat.

2022: Af otte indsatser er seks igangsat som planlagt. "Sundhedspædagogik i skolen" (Børng og Læring) og "Aktiv bevægelseskultur" (Børn og Læring) blev der ikke bevillget midler til i budgettet, og det har ikke været muligt at igangsætte indsatsen inden for egen ramme.To er ikke igangsat pga manglende ressourcer.


Fagudvalget bedes forholde sig til de indsatser, som ligger under udvalgets område.


For Børn & Læring´s område drejer det sig om 3 indsatser:


 • 2.1 Sundhedspædagogik i skolen. I skoleåret 2021-2022 har det ikke været muligt at nedprioritere andre opgaver i sundhedsplejen for at igangsætte indsatsen. Indsatsen er derfor ikke igangsat.


 • 3.1 Røgfri skoletid. Er igangsat


 • 6.1 Aktiv bevægelseskultur. Der blev søgt midler til insatsen med handleplan 2019-2022, men det blev ikke bevilliget. Indsatsen er derfor ikke igangsat.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Budgettet følges. De økonomisk konsekvenser af status på Handleplanens tiltag medtages ved Budgetopfølgning 2, pr. 31 august 2022


Resume

Eventuelt/diverse orienteringer.


Indstilling

Emner til drøftelse/efterretning.


Beslutning

Ikke til stede: Anette Mortensen (V).


Ad 1. Intet at bemærke.


Mødet sluttede kl. 18.03


Beskrivelse af sagen

Eventuelt, herunder bl.a.:


 1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/


Resume

Underskriftsark for BUL den 6. september 2022.


Beslutning

.