Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Torsdag d. 19 januar 2023, kl. 18:00
MødestedRådsalen
UdvalgKommunalbestyrelsen
Bemærkninger
 

Resume

Godkendelse af dagsorden for Kommunalbestyrelsen den 19. januar 2023.


Beslutning


Ikke til stede: Julie Hoff Sørensen (F) og Mogens Haugaard (N)


Kommunalbestyrelsen godkender dagsordenen.Resume

Kommunalbestyrelsen skal godkende anlægsbevilling til Børnekulturhus Hårlev, som finansieres af rådighedsbeløb på 750.000 kr., afsat i budget 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. der gives en anlægsbevilling på 750.000 kr. til Børnekulturhus Hårlev

2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet.


Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 30. november 2022, pkt. 138:


Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. januar 2023, pkt. 199:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med godkendelse af budget 2022 blev der på anlæg afsat kr. 750.000, som kommunalmedfinansiering til etablering af Børnekulturhus på Hårlev Bibliotek.


De kr. 750.000 på anlæg blev afsat, som en ekstra medfinansiering til fondsansøgningen i forhold til de midler, som kunne skydes ind i projektet indenfor eksisterende drift.


I foråret 2022 blev ansøgningen til Nordea-fonden afsendt med et samlet projekt på 4,3 mio. kr. og en forhåbning om tilsagn på 50% fondsstøtte.

I juni 2022 modtog Stevns Kommune den glædelige nyhed, at Nordea-fonden ville støtte projektet med 50% = 2,150 mio. kr.


Projektet løber over en 3-årig periode fra 2022-2024, og projektet er nu så langt i sin opstart, at der søges om frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb.


Projektets budget og finansiering er sammensat således:2022

2023

2024

I alt

Fondstilsagn

142.500

1.003.750

1.003.750

2.150.000

Kommunalfinansiering Anlæg

200.000

350.000

200.000

750.000

Kommunalfinansiering Drift

400.000

600.000

400.000

1.400.000

I alt

742.500

1.953.750

1.603.750

4.300.000


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen medfører en anlægsbevilling på 750.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Børnekulturhus Hårlev i budget 2022.

Resume

Scandinavian Cello School har sendt en afrapportering angående tilskuddet modtaget fra Kulturpuljen 2022. Afrapporteringen forelægges til udvalgets orientering.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. afrapporteringen fra Scandinavian Cello School tages til efterretning.
Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme, 4. januar 2023, pkt. 302:

4 medlemmer (A, B, C og V) tager orienteringen til efterretning

1 medlem (N) kan ikke tage orienteringen til efterretning.


Jørgen Larsen (N) ønsker, at Kommunalbestyrelsen behandler sagen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme

Beskrivelse af sagen

Forvaltningen har modtaget afrapportering fra Scandinavian Cello School angående tilskuddet bevilliget fra Kulturpuljen 2022.


Afrapporteringen er fremsendt med afsæt i beslutningen fra Kommunalbestyrelsen 19. maj 2022 om at yde tilskud på op til 75.000 kr. under forudsætning af, at kommunen modtager en konkret aktivitetsplan, regnskab for hver aktivitet, som skal foregå på Stevns, og der ydes ikke tilskud til transport.


Den fremsendte afrapportering afdækker hvilke aktiviteter, der er blevet afholdt - herunder afrapporteringer af lokationer, besøgstal og anvendt tilskud pr. koncert og dertilhørene kunstnerhonorarer.


Det bemærkes fra forvaltningen, at det samlede tilskud er benyttet til Kunstnerhonorarer jf. beslutningen fra KB, og at tilskuddet har givet mulighed for over 1.700 publikummers møde med koncerter fra Scandinavian Cello School.


Resume

På grund af forsinkelse i planstrategiarbejdet forelægges ny revideret tids- og procesplan for planstrategi 2023 og kommuneplan 2025 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Forslaget til ændringer i tids- og procesplan for Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025 godkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 201:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. januar 2023, pkt. 200:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Den 16. december 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen tids- og procesplan for Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.


På grund af forsinkelser i planstrategiarbejdet forelægges nu ny revideret tids- og procesplan til Kommunalbestyrelsens godkendelse.


Forsinkelserne i arbejdet med planstrategien skyldes hovedsageligt, at der hos kommuneplanlæggeren det sidste halvår har været brugt ekstra meget tid i forhold til de igangværende processer omkring havvindmølleprojekterne, den tiltagende mængde af henvendelser om etablering af parker til produktion af vedvarende energi samt screeningen af egnede arealer hertil.


Ligeledes forventer forvaltningen, at den aktuelle energikrise og en ny regeringssammensætning vil medføre, at nogle af de ændringer i planloven som indtil nu har ligget i kortene måske ikke længere vil gøre sig gældende, men at andre planlovsændringer vil komme til. F.eks. lempelser, som skal sikre etableringen af vedvarende energi i landområderne.

Hvis disse ændringer kommer til, vil det i høj grad påvirke fokusområderne og temaerne i planstrategien. Bl.a. Kommunalbestyrelsens stillingtagen til hvordan og i hvilken grad Stevns Kommune skal sikre produktion af vedvarende energi indenfor kommunegrænsen.

Forslag til ændringer i tidsplanen

Det anbefales fra forvaltningen at der ikke forkortes eller ændres på indholdet i de vedtagne processer for udarbejdelse af den kommende Planstrategi og Kommuneplan. Derfor foreslås det, at planstrategiprocessen forlænges og at vedtagelsen af begge planer dermed forskydes.

Som følge heraf vil Planstrategi 2023 blive vedtaget primo 2024 og Kommuneplan 2025 vil blive behandlet og vedtaget sidste halvdel af 2025.


Forslag til ny proces for Planstrategi 2023 fremgår af Bilag 1

Forslag til ny proces for Kommuneplan 2025 fremgår af Bilag 2

Tids- og Procesplanen som blev vedtaget i 2021 fremgår af Bilag 3


Retsgrundlag

Planloven

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen konsekvenser for budgettet.

Resume

Affaldssplanen har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Affaldsplanen 2022-2034 godkendes uden ændringer

Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 200:

Udvalget anbefaler indstillingen.Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. januar 2023, pkt. 202:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - -Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Affaldsplanen har været i offentlig høring i 8 uger - fra 12. september til den 8. november. Der var oprindeligt planlagt et borgermøde i frobindelse med høringsperioden, men borgermødet blev aflyst da der kun var 2 tilmeldinger.


Der er ikke indkommet nogen høringssvar i perioden. Affaldsplanen fremlægges til godkendelse uden ændringer.


De indsatsområder, der fremadrettet kan komme til at påvirke budgetter og affaldsgebyrer i Stevns Kommune, vil blive undersøgt og estimeret, samt politisk behandlet af de relevante udvalg og kommunalbestyrelsen - i overensstemmelse med den nuværende praksis.

Retsgrundlag

Affaldsplaner udarbejdes i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 47, 'Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 100 af 19. January 2022' og de nærmere regler for planens indhold er beskrevet i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 2, 'Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10. december 2021'

Kommunernes affaldsplaner skal udarbejdes med udgangspunkt i den nationale affaldshåndteringsplan og må ikke stride imod denne. Den nationale affaldshåndteringsplan tager afsæt i retningslinjer fra EU.

Det betyder, at der på forhånd er lagt nogle rammer fra nationalt og EU-niveau for indholdet i Stevns Kommunes affaldsplan. I affaldsplanen er der formuleret en række indsatsområder, der også er i fokus i den nationale affaldshåndteringsplan.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2023 kan legalitetsgodkendes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller at


1. taksterne for 2023 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

2. budget for 2023 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.
Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 3. januar 2023, pkt. 198:

Udvalget anbefaler indstillingerne, desuden tilføjes et punkt 3:

3. der gives en kommunegaranti på optagelse af en byggekredit i Stevns Spildevand A/S på 25,2 mio. kr.Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. januar 2023, pkt. 201:

Udvalget anbefaler indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender Økonomiudvalgets indstilling.Sagens gang

Plan, Miljø og Teknik - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen

Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har behandlet budget 2023 og takstblad 2023 på bestyrelsesmødet den 2. december 2022.

I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2023.


Taksterne omfatter:

- Tilslutningsbidrag

- Vandafledningsbidrag

- Vandafledningsbidrag for erhversejendomme tilmeldt "trappemodellen"

- Vejafvandingsbidrag

- Behandlingsafgift på renseanlæg

- Tømningsordning

- Refusion af el til minipumpestationer

- Gebyrer og renter


Det er administrationsens vudering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

Retsgrundlag

LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

Resume

Ældrerådet har gennemgået deres vedtægter og fremsender med denne sag den reviderede vedtægt til godkendelse i Kommunalbestyrelsen - se bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådets forslag til ændring af § 3 i rådets vedtægter godkendes.
Beslutning fra Social og Sundhed, 4. januar 2023, pkt. 151:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. januar 2023, pkt. 203:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det kommunalbestyrelsen, som i samarbejde med Ældrerådet fastsætter Ældrerådets vedtægter. I januar nedsatte Ældrerådet en arbejdsgruppe, som skulle gennemgå rådets vedtægter og forretningsorden. Arbejdsgruppen udarbejdede en række forslag til ændringer i både vedtægter og forretningsorden.


Den 3. oktober godkendte Ældrerådet arbejdsgruppens forslag til ændringer i rådets vedtægter. Forvaltningen har efterfølgende gennemgået og renskrevet Ældrerådets vedtægter, som hermed sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.


Ældrerådet har følgende ønsker til ændringer i rådets vedtægter:

 • i § 3, stk. 6 står der i de nuværende vedtægter at ”Ældrerådet udtaler sig om tilsynsrapporter fra embedslægen (Sundhedsstyrelsen) om det sundhedsfaglige tilsyn med kommunens plejecentre m.v. Det samme gælder den årlige redegørelse fra embedslægen (Sundhedsstyrelsen).”


Embedslægen (Sundhedsstyrelsen) ændres til Styrelsen for Patientsikkerhed, da det nu er herfra tilsynsrapporterne kommer. Sætningen "Det samme gælder den årlige redegørelse fra embedslægen (Sundhedsstyrelsen)" slettes, da der ikke længere er gældende procedure. Afsnittet tilføjes at "Rapporterne tilgår ældrerådet via Social og Sundheds dagsordner".


 • i § 7, stk. 1 står der ”Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed.” Dette afsnit tilføjes teksten "Kommunens udgifter til Ældrerådet kompenseres af staten".


Forvaltningens bemærkninger: For så vidt angår forslaget om, at teksten "Kommunens udgifter til Ældrerådet kompenseres af staten" skal indsættes i vedtægternes § 7, stk. 1, anbefaler forvaltningen, at dette ikke imødekommes, da indholdet ikke ses at have nogen reel funktion i forhold formålet med vedtægterne. Det er korrekt, at der tilbage i tiden er tilført bloktilskudspuljen et beløb til dækning af kommunernes udgifterne til sekretariatsbistand, diæter mv. til ældrådsarbejdet, som der er sket ved andre regelændringer eller ændringer i opgavefordelingen, men det indgår i kommunernes generelle finansiering og er ikke øremærket til et bestemt formål.


Ældrerådets nuværende vedtægter er vedhæftet sagen, sammen med Ældrerådet forslag til nye vedtægter.


Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommune har en aftale med DAB om opførelse af plejecenter Solhaven i Store Heddinge. DAB måtte imidlertid primo 2022 efter gennemført licitation af byggeriet konstatere, at byggeriet i den aktuelle situation ikke kunne gennemføres inden for det lovbestemte maksimumbeløb for anskaffelsessummen. Byggeprojektet blev derfor sat på pause for at afvente en bedring af markedssituationen for byggerier og/eller eventuelle ændringer i lovgivning om maksimumbeløb for alment boligbyggeri. 

Der er nu lavet en ændring af reglerne, der betyder, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at beslutte, at maksimumbeløbet kan overskrides med op til 20%, såfremt en række betingelser er opfyldt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. en overskridelse af maksimumbeløb for anskaffelsessummen med 20% for plejecenter Solhaven kan godkendes, såfremt betingelserne herfor i lovgivningen er opfyldt.
 2. finansieringen af merudgiften til køb af serviceareal i 2025 på ca. 3 mio. kr. medtages i budgetprocessen for 2024.
 3. betaling af grundkapitalindskud med yderligere 2.621.000 kr. til Landsbyggefonden og den deraf følgende påvirkning af likviditeten godkendes.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. januar 2023, pkt. 149:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


Udvalget anbefaler indstillingen.
Beslutning fra Økonomiudvalget, 10. januar 2023, pkt. 204:

Udvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Sagens gang

Social og Sundhed - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Social og Sundhed blev orienteret om, at byggeriet af Solhaven på nuværende tidspunkt ikke kan realiseres inden for maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen på udvalgetsmødet den 6. april 2022 (sag 54).

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 22. juni 2022 (sag 164) en allonge til aftalen med DAB, som betyder, at fristen for, hvornår Solhaven skal stå færdigt, forlænges til 1. august 2025. Endvidere blev det besluttet at udskyde fristen for DABs aflevering af skema B frem til 27. maj 2024 (ved godkendelse af Skema B godkender kommunalbestyrelsen, at byggeriet igangsættes efter afholdt licitation).

Den 9. september 2022 blev bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger offentliggjort. I bekendtgørelsen tilføjes § 13 a og § 13 b, som betyder, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at godkende en overskridelse af anskaffelsessummens maksimumbeløb med op til 20%, såfremt følgende kriterier er overholdt: 

 • Tilsagn om byggeriet er meddelt senest den 31. december 2021 
 • Dokumentation for at byggeriet er gennemgået for besparelser med henblik på at nedbringe anskaffelsessummen. 
 • Boligselskabets revisorer attesterer at byggeriet har fået tilsagn senest den 31. december 2021 og at byggeriet kun kan udføres med en højere anskaffelsessum. 
 • Overskridelsen af maksimumsbeløbet er finansieret ved lån fra henholdsvis kommunen og Landsbyggefonden, som beskrevet i §13b. 

I følge § 13 b kan Landsbyggefonden frem til den 30. juni 2024 indenfor en ramme af 1.400 boliger give tilsagn om lån til finansiering af overskridelsen af maksimumbeløbet. Landsbyggefonden kan give tilsagn til 90% af det beløb, som anskaffelsessummen overskrides med, såfremt der er givet tilsagn til byggeriet senest den 31. december 2021, og overskridelsen af anskaffelsessummen højst er 20%. De resterende 10% af beløbet skal kommunen finansiere ved forhøjelse af grundkapitalindskuddet.

Da forhøjelsen af maksimumbeløbet således finansieres via Landsbyggefonden og forhøjelsen af kommunens grundkapitalindskud, vil forhøjelsen ikke få betydning for den husleje, som Solhavens kommende beboere kommer til at betale.

Forvaltningen og DAB vurderer, at plejecenterbyggeriet Solhaven opfylder kriterierne for, at Kommunalbestyrelsen kan godkende en overskridelse af anskaffelsessummens maksimumbeløb, samt at de aftalte frister for henholdsvis aflevering af skema B og færdiggørelse af plejecenteret kan overholdes, hvis DAB kan genoptage byggeprojektet nu.

Forvaltningen anbefaler, at forhøjelsen besluttes, da Stevns Kommune i modsat fald vil komme til at stå i en kritisk situation med hensyn til plejehjemskapacitet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger. 

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Efter den beskrevne justering af projektet forventes køb af servicearealerne på Solhaven samt omkostninger til indretning m.v. at beløbe sig til 14.354.000 kr., opgjort i 2022-priser.

Godkendelse af sagens 2. indstillingspunkt indebærer, at der i budgettet for 2024 skal ske en forhøjelse med ca. 3 mio.kr. af det i forvejen afsatte rådighedsbeløb, som skal bruges til at købe servicearealerne i 2025. 

Desuden medfører godkendelse af sagens 3. indstillingspunkt, at der kan foretages et yderligere kassetræk til grundkapitalindskud på 2.621.000 kr. - så der totalt set kan indbetales grundkapitalindskud svarende til 10% af den nye byggesum i 2022-priser, beregnet ud fra rammebeløbsgrænsen for 2022. Denne rammebeløbsgrænse justeres en gang årligt. 

Der fremlægges særskilt sag til Økonomiudvalget om bevilling til salg af byggegrunden, når det justerede projekt er godkendt. 

Resume

På mødet d. 2. november 2022 i Udvalget for Social og Sundhed blev det besluttet, at der skulle udarbejdes yderligere beregninger som beslutningsgrundlag vedr. den servicereduktion på hjemmeplejeområdet på 3 mio. kr., som er besluttet som led i budgetvedtagelsen for 2023. Beregningerne skulle foretages med udgangspunkt i den model, hvor der reduceres i tiden afsat til pakkerne.


Social og Sundhed vedtog d. 30. november 2022, at sende model 3 i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet foreligger nu, og udvalget skal tage endelig stilling udmøntningen. Handicaprådet har ikke indsendt høringssvar,

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at


 1. Social og Sundhed godkender at besparelsen på 3 mill. udmøntes gennem model 3.Beslutning fra Social og Sundhed, 4. januar 2023, pkt. 145:

Ikke til stede: Martin Henriksen (løsgænger).


3 medlemmer (A+V) godkender indstillingen.


1 medlemmer (Ø) ønsker, at kommunalbestyrelsen behandler sagen, da det er en helt uansvarlig besparelse over for ældreplejen i Stevns Kommune, og det er helt forkert at gennemføre besparelser i dette omfang uden, at medarbejderne har haft høringsret.

Beslutning

11 medlemmer (A+B+V) godkender indstillingen.

6 medlemmer (C+N+Ø+Martin Henriksen (løsgænger)) kan ikke godkende indstillingen.


Sagens gang

Social og Sundhed

Beskrivelse af sagen

Social og Sundhed besluttede på møde d. 2. november, at forvaltningen skal finde besparelsen på 3 mio. kr. i hjemmeplejen i pakkerne 3-7 på personlig pleje.


Social og Sundhed vedtog d. 30. november 2022, at sende model 3 i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet. Ældrerådets høringssvar af d. 7. december 2022 er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke indsendt høringssvar.


Ældrerådet gør i sit høringssvar opmærksom på, at:

Rådet har i et høringssvar af 11. september 2022 til 2. udgave af kommunens budgetforslag 2023 bemærket, at en række forslag til besparelser på ældreområdet må betegnes som hård kost ikke mindst for syge ældre. Rådet anbefalede, at forslagene blev fjernet.

Alligevel må det konstateres, at Social og Sundhed fortsat bibeholder forslag til besparelser, som omfatter reduceret mulighed for bad og forlængelse af perioder med rengøring i hjemmene. Social og Sundhed har endvidere været indstillet på, at lade lederne og medarbejderne i ældreplejen selv komme med et bud på, hvordan besparelserne skal gennemføres. Rådet har den opfattelse, at forvaltningen i det første balanceforslag 2023 allerede har peget på mulige besparelser og derved overladt evt. beslutninger til Social og Sundhed. Man kunne få den tanke, at Social og Sundhed har givet op og nu overlader ansvaret til medarbejderne i ældreplejen? Ansvaret for besparelser skal ikke ligge på personalegrupperne. Det er og bliver et politikeransvar.

Ældrerådet anbefaler fortsat, at forslagene fjernes.


Høringen har ikke givet forvaltningen anledning til yderligere bemærkninger.


Når en borger henvender sig til visitationen ved behov for hjælp, får borgeren, med udgangspunkt i nogle særlige kriterier, bevilliget hjælp til de ydelser, borgeren har brug for hjælp til, og det bliver endvidere vurderet, i hvilket omfang borgeren har behov for hjælpen. Herefter bliver hjælpen udmøntet via hjemmeplejen efter den individuelle vurdering, der er foretaget i visitationen. Det vil sige, der er betydelig forskel på, hvor meget hjælp borgerne får.


Størrelsen på pakkerne er et udtryk for bevilling af mængden af hjælp. Når der skal findes 3 mio. kr. på pakkerne, er det et udtryk for, at mængden af visiterede ydelser skal reduceres svarende til ca. 130 timer om ugen i hele hjemmeplejen.


En pakke er ikke et udtryk for, at det er den tid, man som borger får visiteret som egentlig afgørelse. Men det anvendes dels for at kunne estimere det nødvendige ressourcebehov, og dels som retningsgivende i den daglige planlægning i områderne af, hvordan personaletressourcerne disponeres.


Forvaltningen har nu gennemført en beregning af, hvordan besparelsen kan findes ved 3 forskellige modeller. Beregningen er foretaget ud fra antal borgere, der modtager hjælp, i uge 45:


Model 1:

Der spares udelukkende på dagpakkerne 3-7. For at opnå besparelsen på 130 timer/uge, skal pakkerne nedjusteres med 16%. Hver pakke nedjusteres svarende til:


Pakke 3 ændres fra 285 min/uge til 239 min/uge. 53 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 420 min/uge til 352 min/uge. 33 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 570 min/ til 478 min/uge. 16 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 6 ændres fra 850 min/uge til 714 min/uge. 12 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 7 ændres fra 1310 min/uge til 1100 min/uge. Pakke 7 finder sjældent anvendelse. 1 borger har p.t. denne pakke.


Samlet set giver dette en besparelse på dagpakkerne 3-7 på 130 timer/uge.


Model 2:

Besparelsen fordeles mellem både dagpakkerne 3-7 og aftenpakkerne 2-5. For at opnå besparelsen på 130 timer/uge skal dagpakkerne nedjusteres med 9% og aftenpakkerne med 9%. Hver pakke nedjusteres svarende til:


Dagpakkerne:

Pakke 3 ændres fra 285 min/uge til 259 min/uge. 53 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 420 min/uge til 385 min/uge. 33 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 570 min/uge til 519 min/uge. 16 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 6 ændres fra 850 min/uge til 774 min/uge. 12 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 7 ændres fra 1310 min/uge til 1192 min/uge. Pakke 7 finder sjældent anvendelse. 1 borger har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på dagpakkerne 3-7 på 74 timer/uge.


Aftenpakkerne:

Pakke 2 ændres fra 210 min/uge til 191 min/uge. 74 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 3 ændres fra 360 min/uge til 328 min/uge. 26 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 490 min/uge til 446 min/uge. 14 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 670 min/uge til 610 min/uge. 6 borgere har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på aftenpakkerne 2-5 på 54 timer/uge.


Samlet set giver det en besparelse på dag- og aftenpakkerne på 128 timer/uge.


Forvaltningen anbefaler, at besparelsen kun gennemføres i dagpakkerne 3-7 og aftenpakkerne 2-5, da det i praksis er vanskeligt at gennemføre nedjustering af tiden i de mindste pakker.Model 3:

I denne model reduceres serviceniveauet bredere, således det ikke kun er tiden i basispakkerne, som reduceres, men også tid afsat til rengøring, og der sker en strammere visitation i forhold til antal bad.


I kvalitetsstandarden står der, at der tilbydes bad 1-2 gange om ugen. Vi kan se, at op mod 80% af alle borgere får bad 2 gange om ugen. Ved at visitationen gennemfører en mere skarp vurdering af, hvorvidt den enkelte borger har behov for bad 1 eller 2 gange om ugen, vurders det, at forekomsten af borgere, som på baggrund af et fagligt skøn, vil have behov for bad 2 gange om ugen, vil falde med 50 %. Det estimeres til en besparelse på 27,5 timer om ugen.


Rengøring leveres i 3 forskellige pakkestørrelser. Ved at bevare rengøring hver 2 uge, men tage 5 minutter fra mellempakken og fra den store pakke, estimeres det, at det vil give en besparelse på henholdsvis 3 timer om ugen ved mellempakken og 5,5 timer om ugen ved den store pakke.


Resten af besparelsen skal findes ved at reducere med 7% i dagpakkerne 3-7 og 6% i aftenpakkerne 2-5 som følgende:


Dagpakkerne:

Pakke 3 ændres fra 285 min/uge til 265 min/uge. 53 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 420 min/uge til 390 min/uge. 33 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 570 min/uge til 530 min/uge. 16 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 6 ændres fra 850 min/uge til 791 min/uge. 12 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 7 ændres fra 1310 min/uge til 1218 min/uge. Pakke 7 finder sjældent anvendelse. 1 borger har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på dagpakkerne 3-7 på 58 timer/uge.


Aftenpakkerne:

Pakke 2 ændres fra 210 min/uge til 197 min/uge. 74 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 3 ændres fra 360 min/uge til 338 min/uge. 26 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 4 ændres fra 490 min/uge til 461 min/uge. 14 borgere har p.t. denne pakke.

Pakke 5 ændres fra 670 min/uge til 630 min/uge. 6 borgere har p.t. denne pakke.


Samlet set giver det en besparelse på aftenpakkerne 2-5 på 36 timer/uge.


Samlet besparelse er herefter:

Bad: 50% får bad 1 gang om ugen i stedet for 2 gange: 27,5 timer/uge

Nedjustering af rengøringspakke mellem med 5 min/uge: 3,0 timer/uge

Nedjustering af rengøringspakke stor med 5 min/uge: 5,5 timer/uge

Regulering af dagpakkerne 3-7 med 7%: 58 timer/uge

Regulering af aftenpakkerne 2-5 med 6%: 36 timer/uge


Samlet besparelse i alt: 130 timer/uge


Forvaltningens vurdering:

Forvaltningen vil fremhæve, at det er i dag- og aftenpakkerne, at de mest basale ydelser til borgerne leveres - herunder daglig af- og påklædning, toiletbesøg, personlig pleje, tandpleje, hudpleje, neglepleje, ernæring, vejning og hverdagsrehabilitering. Hvis ydelserne bad og rengøring friholdes (som det er tilfældet i model 1 og 2), bliver de nødvendige reduktioner i basispakkerne forholdsvis store, og det bliver i praksis tilsvarende vanskeligt at yde de ydelser, som er indeholdt i den uændrede kvalitetsstandard med rimelig kvalitet. På den baggrund anbefaler forvaltningen model 3. Såfremt bad og rengøring ønskes friholdt fra besparelsen anbefaler forvaltningen som alternativ model 2, hvor nedsættelsen af tid i pakkerne foretages i såvel dag- som aftenpakkerne.


Ved at reducere i tiden i pakkerne, skal der foretages en administrativ revisitering af alle borgere i hjemmeplejen, hvilket er en tidskrævende proces. Revisiteringen vil senest være gennemført med udgangen af andet kvartal 2023.


Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2023-2026.


Beslutning

Det åbne møde blev afsluttet 19.07.

Beskrivelse af sagen

Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


 1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
 2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
 3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
 4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
 5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
 6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
 7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
 8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
 9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
 10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
 11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


Resume

Underskriftsark for Kommunalbestyrelsen den 19. januar 2023.


Beslutning

.