Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 7 marts 2022, kl. 10:15
MødestedRådssalen
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
Afbud: Britta Jensen-Terpet.

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Dagsordenen blev godkendt med følgende tilføjelse:

 • Ældrerådets høringssvar vedrørende kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper dateret den 17. februar blev godkendt.

Referatet med den formelle godkendelse fra dette møde, bliver journaliseret på sagen med høringssvaret.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. beslutning på ældrerådsmødet den 7. februar vil forvaltningen introducere Ældrerådet for sundhed, tandpleje, madservice og staben i Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om:


Sundhed, som arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse på tværs af aldersgrupper og centre – herunder:

 • forløbsprogrammer vedrørende KOL, diabetes, hjerte- og karsygdomme samt cancer.
 • tilbud om forebyggende hjemmebesøg til borgere mellem 65 og 75 år, 75 og 79 år samt 80+ år.
 • sundhedspolitikken, som udløber i år. Sagen behandles i SSU til april, hvor der skal træffes en afgørelse om, hvad der skal ske herefter. I den forbindelse deltager regionen på SSU´s møde, for at orientere om sundhedsprofilen. Centerchefen orienterer om besøget på Ældrerådets møde til maj.


Tandplejen – herunder:

 • børne- og ungdomstandpleje. Tandregulering foregår i samarbejde med en klinik i Roskilde.
 • fra midten af 2022 tilbydes unge mellem 18 og 22 gratis tandpleje. Tilbuddet er fuldt implementeret i 2025.
 • special tandpleje er et tilbud til sindslidende, udviklingshæmmede m.fl., og foregår i samarbejde med regionen.
 • omsorgstandplejen er til personer med kronisk nedsat førlighed, som ikke kan benytte almindelige tilbud. Tilbuddet varetages bedst i klinikken, men omsorgstandplejen kører også ud. Der er en egenbetaling på 555 kr. pr. år. Ældrerådet kommenterede på, at lokalerne ikke er optimale til formålet, da de ikke er handicapegnede. Centerchefen følger op.
 • socialtandpleje blev etableret på baggrund af en ny lov i 2020. Det er et tilbud til borgere med psykisk sårbarhed. Café Stevnen og Jobcentret er en del af samarbejdet.


Madservice leverer:

 • døgnforplejning til plejecentrene og hjemmeboende borgere. Afsnitslederen er opmærksom på vigtigheden i, at personalet bliver undervist i korrekt håndtering af maden i forbindelse med opvarmning.
 • åbne kantiner på Hotherhaven, Sundheds- og Frivillighedscentret og Stevnshøj.
 • fællesspisning i kommunale fælleshuse.
 • mødeforplejning og receptionsmad.


Madservice tilbyder også ernæringsoptimering til plejepersonalet.


Til april skal SSU behandle en sag om produktion af varm mad på plejecentrene.


Staben består af 5 medarbejdere og en leder. Staben arbejder med økonomi, sekretæropgaver for råd og udvalg, sagsfremstillinger til politiske udvalg samt udviklingsopgaver.


Ældrerådet havde spørgsmål til:

 • kvalitetsstandarderne, hvor mange af dem er lovpligtige. Forvaltningen er i øjeblikket ved at opdatere og formulere kvalitetsstandarderne, som alle skal godkendes en gang årligt.
 • sagsbehandlingstider til hjælpemidler. Ved problemer kan forvaltningen altid kontaktes.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Den 7. februar 2022 blev det besluttet, at centerchefen skal introducere Ældrerådet til sundhed, tandpleje, madservice og stab på dette møde.


Bilag fra SSU´s møde den 9. februar er vedhæftet sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ingen orienteringer under dette punkt.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Centerchefen orienterede om følgende sager fra SSU´s dagsorden:

 • introduktion til økonomi. Ældrerådet vil gerne have en orientering, når høringsprocessen for budget 2023 går i gang.
 • overførsel af driftsbudgetter til 2022.
 • budgetprojekter - status over en række projekter eller indsatser der politisk er bevilget penge til i 2022.
 • kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand, som sendes i høring i Ældreråd og Handicapråd efter mødet i SSU. Den nye kvalitetsstandard er mere udførlig og tydelig om, hvad borgerne kan få/ikke få hjælp til. Ældrerådet blev orienteret om ændringer og tilføjelser i forhold til den gamle kvalitetsstandard. Når kvalitetsstandarden er endelig godkendt i SSU til april, skal personalet orienteres/undervises.
 • Endelig godkendelse af kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper. Ældrerådet har i sit høringssvar bemærket:
  • fristen på 26 uger. Fristen er politisk godkendt og kan derfor ikke ændres.
  • at straffeattest og børneattest ikke er nævnt. Dette er nu skrevet ind i kvalitetsstandarden.
 • Rekruttering og fastholdelse. En orienteringssag om de indsatser der er i gang indenfor ældreområdet.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Borgere, som har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og ikke kan klare sig i en almindelig bolig, kan søge om at blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig eller en plejebolig.


Social og Sundhedsudvalget vedtog den 9. februar 2022 at sende udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. afgive høringssvar til udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger.Beslutning fra Handicapråd, 16. februar 2022, pkt. 12:

Handicaprådet sørger for at udarbejde et høringssvar indenfor fristen.


Medlemmerne i Handicaprådet sender selv input til John Dalsgaard, som skriver høringssvaret.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Formanden formulerer et udkast til et høringssvar, som sendes til ældrerådsmedlemmernes godkendelse via mail.


Høringsfristen er den 21. marts.

Sagens gang

Handicapråd og Ældreråd.

Beskrivelse af sagen

Med denne sag sendes udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger i høring i Handicaprådet og Ældrerådet.


En kvalitetsstandard har til formål at gøre det synligt og gennemskueligt for kommunens borgere og samarbejdspartnere, hvilken service de kan forvente på et givet område. Samtidig fungerer kvalitetsstandarden som et redskab for kommunens medarbejde bl.a., når de skal vurdere og træffe beslutning om, hvilke indsatser en borger er berettiget til - kan blive visiteret til.


Som en del af tydeliggørelsen af, hvilken service der kan forventes inden for boligvisitation i Stevns Kommune, er der i den nye kvalitetsstandard sat krav om, at hvis en borger siger nej tak til et egnet tilbud om en ældre- og handicapegnet bolig i det område, de har søgt, så skal de søge på ny, hvis de på et senere tidspunkt alligevel gerne vil have en. Det fremgår ikke af den gældende kvalitetsstandard.


Formålet med denne ændring er en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne i boligvisitationen. Konsekvensen bliver, at det kun vil være borgere med et reelt behov, som står på ventelisten. Det er dog i særlige tilfælde, fx i særlige svære sociale situationer, muligt at blive på ventelisten, selvom der takkes nej til en bolig.


Det kræver mange personaleressourcer at have en lang venteliste, da alle borgerne på ventelisten bliver gennemgået hver gang, der er en ledig bolig for at finde det rette match ift. anciennitet og behov. Der er borgere, der fortsat siger nej tak selv efter flere år på ventelisten. Der er aktuelt eksempler på borgere, der har stået på ventelisten i 10 år. Hver gang de bliver tilbudt en bolig, står boligen ledig, indtil der er svar, og i denne periode betaler kommunen tomgangsleje.


Med den fremlagte kvalitetsstandard er der fokus på at være mere præcis om, hvem der er i målgruppen, så der i videst muligt omfang kun visiteres boliger til dem, der har et reelt behov, samt fokus på, hvordan personaleressourcerne bruges bedst muligt.


Borgere, som har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og ikke kan klare sig i en almindelig bolig, kan uanset alder ansøge om at blive godkendt til tildeling af ældre- og handicapegnet bolig eller plejebolig. Hvis borgeren har en rask ægtefælle, kan ægtefællen flytte med i boligen og længstlevende kan blive boende i boligen.


Stevns Kommunes eksisterende kvalitetsstandard for boligvisitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger har behov for en revision, bl.a. på baggrund af krav fra Ankestyrelsen omkring tydelige kriterier.


Både den eksisterende kvalitetsstandard ”Tildeling af ældre-/handicap og plejeboliger” og udkast til den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag til sagen.


Kvalitetsstandarden handler om følgende boliger:


 • Ældre- og handicapegnet bolig:

En ældre- og handicapegnet bolig er et tilbud til borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der forventes at opnå en bedre funktionsevne, ved at flytte ind i en særlig indrettet bolig.


 • Plejebolig:

En plejebolig er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, der ikke kan dækkes i eget hjem.


Herudover beskrives følgende boliger:


 • Demensbolig:

Er et tilbud til borgere, der har behov for et særligt botilbud på grund af demens eller en demenslignende sygdom. Der skal være behov for særlige kompetencer hos personalet. Man kan godt bo i en almindelig plejebolig med en demensdiagnose.


 • Aflastningsbolig:

Er et tilbud til borgere, der midlertidigt ikke kan klare sig i eget hjem. Information om disse tilbud findes i kvalitetsstandard for aflastning/afløsning og er dermed ikke en del af den her fremlagte kvalitetsstandard.


Kvalitetsstandarden skal også sikre, at borgerne får kendskab til kriterier for særligt indrettede boliger for demente og samtidig bliver gjort opmærksomme på, at en borger med en demenssygdom godt kan blive visiteret til et almindeligt plejecenter. Herudover beskriver proceduren, hvordan man ansøger om en ældre- og handicapegnet bolig eller en plejebolig.


Udkast til kvalitetsstandard for visitation til ældre- og handicapegnede boliger og plejeboliger sendes hermed i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Efter endt høring vil kvalitetsstandarden skulle behandles igen i udvalget og dernæst vedtages i kommunalbestyrelsen.


Fristen for at afgive høringssvar til kvalitetsstandarden er den 21. marts 2022.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., nr. 1877 af 27. september 2021, § 54, § 57 og § 58a.


Bekendtgørelse af lov om social service, nr. 1548 af 1. juli 2021, § 192 og § 192a.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ingen orientering på dette møde.


Ældrerådet inviterer centerchefen med til det næste møde den 4. april, da rådet gerne vil orienteres om den nye affaldsordning, som starter den 1. maj.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 7. februar 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 7. februar 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Opfølgning fra referatet:

 • punkt 21 - borgerhenvendelse vedrørende affaldsordning. Formanden har undersøgt sagen og sendt et svar til borgeren.
 • punkt 26 - Ældrerådets introduktionsprogram. Formanden følger op med henblik på at besøge Café Stevnen, Mænds Mødesteder og Mødestedet i Hårlev.


Referatet fra den 7. februar blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referatet fra den 7. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal beslutte, hvilke medlemmer der deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj og/eller konference den 10. maj 2022.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter hvem der deltager i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde den 9. maj og/eller konference den 10. maj 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Hans, Anna og Søren deltager alle begge dage. Ønsker til seminar sendes til formanden. Rådets sekretær sørger for tilmelding.


Formanden skal indgive forslag til repræsentantskabsmødet senest den 28. marts.

Beskrivelse af sagen

Danske Ældreråd indkalder til repræsentantskabsmøde mandag den 9. maj og efterfølgende konference tirsdag den 10. maj på Nyborg Strand, og Ældrerådet skal beslutte, hvem der deltager og om det enkelte medlem deltager en eller to dage.


Prisen for repræsentantskabsmødet er:

 • 900 kr. for repræsentantskabsmøde kl. 11.00 – 17.00
 • 675 kr. for festmiddag med underholdning
 • 1.195 kr. for overnatning (enkeltværelse) inkl. morgenmad.


Konferencen koster 1.300 kr. for ældrerådsmedlemmer.


Totalpris for repræsentantskabsmøde og konference ved overnatning i enkeltværelse koster 3.795 kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune, idet udgifterne finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådets næste møde er den 16. marts.
 • Hotherhaven – herunder:
  • møde i nyt bruger- og pårørenderåd
  • kommende møde vedrørende genetablering af støtteforening
  • aktivitetsmedarbejder
  • hjemlighedsprojekt – projektmedarbejder er i gang med at indsamle information.
 • Nyt plejecenter Solhaven – afventer mødeindkaldelse og status.
 • Trafiksikkerhedsrådet. Ældrerådet har flere punkter af relevans for dette råd og vil derfor bede om, at der snart indkaldes til et møde.
 • Omsorgsbestyrelsens næste møde er den 15. marts.
 • Stevns Ældreboligselskab - næste møde er den 8. marts.
 • PR-udvalget - herunder:
  • bekendtgørelser i Stevnsbladet 1 gang pr. måned i stedet for hver 14. dag
  • gennemgang af indholdet i næste annonce
  • ældrerådsmedlemmerne blev opfordret til at melde ind med emner til kommende annoncer.
 • Arbejdsgruppen vedrørende ny brochure indstiller til, at Ældrerådet skal have en ny opdateret brochure og fortsætter derfor arbejdet.
 • Arbejdsgruppe vedrørende vedtægter og forretningsorden - referat fra arbejdsgruppemøde blev omdelt og gennemgået.
 • Dansk Ældreråds dialogmøde vedrørende ny ældrelov. Formanden har videresendt materiale fra mødet til rådets medlemmer.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Jette Olsen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Britta Jensen-Terpet)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. frivilligt socialt arbejde - § 18 (Susanne Kierch)
 • Indstillingsudvalget vedr. tilskud til ældreforeninger til aktiverende og forebyggende foranstaltninger - § 79 (Lilly Meisner Pedersen, Jette Olsen, Anna K. M. Hansen)
 • Omsorgsbestyrelsen (Lilly Meisner Pedersen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget. Denne gang vil forvaltningen også orientere om regnskab 2021 - både Ældrerådets eget og regnskab for ældrerådsvalget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Oversigt med opdateret budget 2022 og resultat af henholdsvis Ældrerådets budget 2021 og ældrerådsvalget blev uddelt og gennemgået.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet vil blive orienteret om:

 • status for Ældrerådets budget 2022
 • Ældrerådets regnskab 2021
 • regnskab for ældrerådsvalget 2021.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Britta Jensen-Terpet.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.