Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Onsdag d. 19 maj 2021, kl. 10:00
MødestedSkype-møde + mødelokale 2
UdvalgStevns Udsatteråd
Bemærkninger
 

Resume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen og vælge ordstyrer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. godkende dagsordenen
 2. vælge ordstyrer.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet præsenteres for Stevns Kommune´s nye boligsociale medarbejder og vil få en orientering om hendes arbejde.

Indstilling

Arbejdsmarked indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Den boligsociale medarbejder orienterede Udsatterådet om:

 • det opsøgende arbejde, hvor det er vigtigt at få opbygget gode relationer til borgerne.
 • rådgivning omkring ændring af adfærd.
 • hjælp til etablering af kontakt til sundhedsvæsenet og psykiatrien, hvis der er behov for det.
 • den koordinerende rolle mellem kommune og for eksempel banker, udlejer osv.


Udsatterådet drøftede problematikken omkring mangel på billige lejeboliger i Stevns Kommune og hjemløshed. Den boligsociale medarbejder fortalte, at enkelte borgere ikke selv ønsker hjælp til at få en bolig.


Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

I efteråret 2020 besluttede den politiske flertalsgruppe, at der skulle afsættes penge i budget 2021 til en boligsocial medarbejder i Stevns Kommune.


Medarbejderen skal hjælpe udsatte borgere med at komme på forkant af deres problemer inden problemerne vokser dem over hovedet. Medarbejderen skal skabe kontakt til borgere i private boliger, der er i meget ringe stand og fungere som kontaktperson både i forhold til praktiske og administrative forhold.


Den boligsociale medarbejder deltager under dette punkt og vil orientere Udsatterådet om hendes arbejde.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Stevns Kommune har etableret et samarbejde med Køge Kommune om et skræddersyet forløb til hjemmeboende unge.


På udsatterådsmødet den 3. februar blev det besluttet, at Arbejdsmarked skal give Udsatterådet en status på dette møde.

Indstilling

Arbejdsmarked indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen orienterede om:

 • Ungevejledningen, hvor man hjælper de unge til at komme i gang med en uddannelse efter folkeskolen, ligger i Jobcentret.
 • TVP-teamet (team for det tværfaglige velfærdsprogram) fungerer som bindeled/overgangsmentor mellem de unge, som er færdige med folkeskolen, og det videregående uddannelsessystem. Indtil nu er 5 unge startet på FGU på baggrund af ordningen "en hånd i ryggen".
 • TVP-medarbejderen har samtale med den unge ca. én gang om ugen.
 • FGU er 2-årig, og TVP medarbejderen slipper den unge, når vedkommende er klar til det. Herefter er det vejlederne på FGU, som tager over.
 • Samarbejdet med Køge Kommune er endnu ikke iværksat, da Arbejdsmarked bedre har kunnet hjælpe de unge via ovennævnte ordning.


Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

På udsatterådsmødet den 3. februar fortalte Arbejdsmarked om et samarbejde, som Stevns Kommune var ved at etablere med Køge Kommune.


Samarbejdet skal gøre det muligt for uddannelsesvejlederne at visitere hjemmeboende unge (op til 30 år) til et skræddersyet forløb. Et eksempel kunne være, at halvdelen af tiden foregår på FGU (forberedende grunduddannelse), og den anden halvdel foregår som forløb i psykiatrien.


Arbejdsmarked deltager under dette punkt for at orientere Udsatterådet om seneste nyt i sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

KB godkendte den 28. april et nyt medlem til Udsatterådet. Siden sidste udsatterådsmøde den 3. februar er der dog endnu et medlem, som er trådt ud af Udsatterådet. Status er dermed, at Udsatterådet fortsat mangler 3 medlemmer for at være fuldtallig.


Udsatterådet skal beslutte, hvad rådet vil gøre for at finde de nye medlemmer.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte hvad rådet vil gøre for at finde de nye medlemmer.

Beslutning

Udsatterådet drøftede idéer og forslag til kommende medlemmer - herunder repræsentanter fra:

 • dagskolen/ungdomsskolen.
 • Ungerådet.
 • TUBA, som har takket nej til at være en del af Udsatterådet, men hvad med en af de unge, som livsekspert?
 • et boligselskab.
 • Ensomme økonomisk udsatte (Røde Kors). Er en del af Udsatterådet i Faxe Kommune. Findes noget lignende i Stevns Kommune?


Udsatterådet var enige i, at rådet gerne vil have Café Stevnen repræsenteret i rådet. Dog ønsker Udsatterådet, at det skal være en repræsentant fra styregruppen, som skal være medlem fremover. Rådets sekretær kontakter styregruppen.

Beskrivelse af sagen

KB godkendte den 28. april Thorkil som nyt medlem i Udsatterådet - se bilag 1. Siden udsatterådsmødet den 3. februar er Café Stevnens repræsentant trådt ud af Udsatterådet, og status er derfor, at der, jf. Udsatterådets vedtægter, mangler:

 • 1 livsekspert/borger med livserfaring inden for målgruppen og
 • 2 repræsentanter fra relevante foreninger/organisationer.


Udsatterådets vedtægter er vedhæftet som bilag 2.


Udsatterådet skal beslutte, hvad rådet vil gøre, for at finde de 3 nye medlemmer - blandt andet ved at drøfte hvilke foreninger/organisationer, som vil være gode og vigtige repræsentanter i Udsatterådet, set ud fra målgruppen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter til Udsatterådets møder og arbejde finansieres af rådet´s eget budget.

Resume

Udsatterådet har siden august 2020 arbejdet med at belyse Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme. På udsatterådsmødet den 3. februar besluttede rådet, at sagen skulle bringes videre til AET - se bilag.


AET´s repræsentant i Udsatterådet vil give en status på dette møde, hvorefter Udsatterådet skal beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at:

 1. tage orienteringen til efterretning
 2. beslutte om Udsatterådet skal arbejde videre med sagen.

Beslutning

Sagen har nu været forelagt BUL, og ikke AET som skrevet i sagsfremstillingen. Udsatterådet har dog ikke fået svar på, hvornår der er truffet en politisk beslutning om, at børn med forskellige diagnoser kan gå i samme klasse. Udsatterådet savner også fortsat svar vedrørende:

 • manglende uddannelse og kurser blandt personalet - herunder lovkrav på området.
 • budgetterne på området.


Udsatterådet besluttede derfor, at næstformanden endnu engang skal bringe sagen videre til BUL og bede om et nyt møde med den ledende psykolog i Familiehuset.


Udsatterådet tager sagen op igen på udsatterådsmødet den 30. august.

Beskrivelse af sagen

I sommeren 2020 blev Udsatterådet opmærksomme på, at børn med autisme og børn med andre diagnoser bliver sat i samme klasse, hvilket kan være både svært og problematisk for børnene og deres familier. Udsatterådet erfarede også, at flere familier holder deres børn hjemme fra skole.


På baggrund af ovennævnte erfaringer gik Udsatterådet i gang med at undersøge, hvor omfangsrigt og udbredt problematikken er, og har blandt andet fundet ud af, at noget af personalet mangler den rigtige uddannelse. Derfor besluttede Udsatterådet den 3. februar at sende sagen videre til AET.


Næstformanden, som også er AET´s repræsentant i Udsatterådet, vil give en orientering, hvorefter Udsatterådet skal beslutte, om rådet skal arbejde videre med sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Udsatterådet har kontaktet TUBA vedrørende et fælles borgermøde og vil på baggrund af henvendelsen beslutte, om og hvornår borgermødet skal afholdes.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte om rådet vil afholde et fælles borgermøde med TUBA og i givet fald hvornår.

Beslutning

Udsatterådet fastholder ønsket om at arrangere et fælles borgermøde med TUBA og vil derfor kontakte TUBA om dette.

Beskrivelse af sagen

På udsatterådsmødet den 3. februar blev det besluttet, at Udsatterådet skulle kontakte TUBA med henblik på at afholde et fælles borgermøde - se bilag.


Udsatterådet vil blive orienteret om TUBA´s tilbagemelding på henvendelsen, hvorefter rådet skal beslutte, om og hvornår borgermødet skal afholdes.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da udgifterne til et borgermøde finansieres via Udsatterådet eget budget og eventuelt tilskud fra TUBA.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet bliver orienteret om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet blev orienteret om:


Stimuli aftale:

 • Stevns Kommune har fået tildelt midler til at stimulere oplevelsesindustrien til gavn for særlig udsatte og ældre.
 • Modsat sidste år er socialpsykiatrien med i ordningen denne gang.
 • Pengene kan for eksempel bruges til at betale restaurantbesøg, teater eller andet.


Boblberg:

 • En digital platform, som Stevns Kommune har indgået aftale med.
 • Borgere i alderen 15 år og opefter kan nu gratis oprette sine egne netværk (bobler) - for eksempel strikkeklubber, finde reserve-bedster osv.
 • Socialpsykiatrien har planer om at lave et arrangement med Boblberg i nærmeste fremtid, hvor interesserede kan komme og høre mere om platformen
 • På Stevns Kommunes hjemmeside kan man finde et link til at komme i gang Find nye fællesskaber med Boblberg | Stevns Kommune.


Corona:

 • Testmuligheder:
  • Kviktest (næsetest) alle ugens dage kl. 9 - 19 i Strøby Idrætscenter, Stevnshallen og Sydstevnshallen (uden tidsbestilling).
  • PCR-test (test i halsen) alle hverdage kl. 8 - 18 (med tidsbestilling).
 • Vacciner:
  • vaccineplanen bliver fulgt og der vaccines to dage om ugen.
  • Værestederne er færdigvaccineret og de midlertidige botilbud er i gang.


Brohøj har i år fået tildelt budgetmidler til at iværksætte aktiviteter og særlige indsatser for psykisk sårbare unge op til 25 år. Det er blandt andet:

 • litteraturcafé sammen med bibliotekerne.
 • aktiviteter sammen med ungdomsskolen - for eksempel vandreture, cykelture eller andet i små hold.
 • arrangementer på Værestedet i Munkegården hver onsdag fra kl. 19 - 21 fra den 1. juni.
 • tilbuddene er uvisiterede.


Udsatterådet blev opfordret til at kontakte afsnitslederen for Social og Psykiatri, hvis man har kendskab til unge, som kan have glæde af ovennævnte tilbud.


Udsatterådets årsberetning er til orientering i KB den 27. maj, hvorefter den offentliggøres på kommunens hjemmeside.


Budget 2022 forventes at blive sendt i høring i midten at juni.


Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Orientering om nyt fra de politiske udvalg og administrative centre - herunder:

 • corona - status.
 • Boblberg.
 • aftale om udmøntning af stimuli til oplevelsesindustrien gennem civilsamfundet og kommunerne - se bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet drøfter rådet´s fokusområder, med henblik på om fokusområderne er de rigtige, og hvordan rådet kommer videre med arbejdet.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. drøfte rådet´s nuværende fokusområder, og hvordan rådet kommer videre med arbejdet.

Beslutning

Udsatterådet drøftede:

 • de nuværende fokusområder og arbejdet i rådet. Udsatterådet vil gerne bruges, for eksempel ved at politikkerne involverer rådet, inden der skal træffes en endelig beslutning. SSU drøfter løbende Udsatterådet. Næstformanden giver besked til AET og BUL om ønsket.
 • eventuelle samarbejdspartnere for eksempel andre Udsatteråd, Ungerådet, Ungdomsskolen, den nye borgerrådgiver og den boligsociale medarbejder.


Udover fokusområderne beskrevet i denne sag og arbejdet med Stevns Kommunes tilbud til børn med autisme (se dagsordenspunkt 74), besluttede Udsatterådet, at rådet fremover også vil have fokus på, hvordan man møder mennesker med psykiske diagnoser.


Udsatterådet vil gerne være med til at udbrede kendskabet til de psykiske diagnoser og ikke mindst arbejde på, at omverdenen ikke møder "en diagnose", men et menneske der i kortere eller længere perioder er psykisk sårbare på grund af forskellige livsvilkår. Derudover vil Udsatterådet arbejde med, at den enkeltes vej til hjælp i kommunen bliver lettere samt udbrede kendskab til kommunen´s tilbud til målgruppen, så den enkelte ved, at muligheden er der.


Udsatterådet ønsker også at være med til at belyse nuancerne på området, herunder:

 • hvad skal den enkelte person gøre, hvis man ikke har råd til medicin eller transport?
 • kan socialpsykiatrien, ungdomsskolen eller andre samarbejdspartnere opkvalificeres og blive bedre til at skabe de tilbud der er behov for?


Udsatterådet vil også gerne hjælpe med at tjekke informationer på kommunens hjemmeside.


Det blev besluttet, at den nye borgerrådgiver skal inviteres med til det næste møde i Udsatterådet den 30. august, og at rådets sekretær, forud for kommende møder, undersøger, om den boligsociale medarbejder har sager af relevans for Udsatterådet, når der skal indsamles punkter til en dagsorden.

Beskrivelse af sagen

Udsatterådet skal følge op på og drøfte rådet´s arbejde og nuværende fokusområder - som er:

 • hjemløshed, familier og pårørende. Rådet vil blandt andet arbejde på at få skabt et overblik over, hvor omfangsrigt hjemløshed er i Stevns Kommune. Rådet vil også arbejde på at komme i dialog med udsatte unge, inden de f.eks. ender som hjemløse
 • synlighed og åbenhed, herunder arbejde for at udsatte borgere får mod på at gå i dialog med kommunen, så kommunen ikke opfattes som lukket og "farligt" område for udsatte borgere
 • samarbejde på tværs af f.eks. foreninger, rehabiliteringscenter Stevnshøj og psykiatricenter Brohøj.


Arbejdsgruppen, som arbejder med fokusområdet "hjemløshed" samt en folder om Udsatterådet, vil også give en status, hvis der er nyt at fortælle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet eventuelle udgifter i forbindelse med rådets arbejde finansieres af Udsatterådets eget budget.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Udsatterådet, på baggrund af dagens møde og andre sager i rådet, skal beslutte om der er behov for af lave en pressemeddelelse.

Indstilling

Sundhed & Omsorg indstiller til Udsatterådet, at

 1. beslutte om rådet har behov for at lave en pressemeddelelse.

Beslutning

Ikke noget under dette punkt.

Beskrivelse af sagen

På baggrund af dagens møde og de øvrige fokusområder som Udsatterådet arbejder med, skal rådet beslutte om der er brug for at lave en pressemeddelelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter finansieres via Udsatterådets eget budget.

Beslutning

Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.