Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Referat

Mandag d. 31 oktober 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd
Bemærkninger
 

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen orienterede om:

 • Budgetaftalens resultatopgørelse med et samlet kassetræk på 12,8 mio. kr. i 2023. I årene 2024 - 2026 forventes resultatopgørelsen at være i balance, da skattestigningen vil slå igennem.
 • Balanceforslag i 2023 – herunder:
  • Brohøj – takstændring medfører ikke afskedigelser.
  • Ekstra pulje til kompetenceudvikling for SOSU´er bliver fjernet. Der vil stadig være midler til kompetenceudvikling, og derudover skal en medarbejder hjælpe med at søge puljer til kurser - for eksempel via kompetencefonden.
  • Tilskud til Omsorgsbestyrelsen og direkte tilskud til Mænds Mødesteder bliver fjernet.
  • Nednormering på dagcenter er taget med, da der ikke var nogen søgning. Hvis situationen ændrer sig, må forvaltningen søge om opnormering igen.
  • Reduktion af puljerne til §§ 18 og 79.
  • Kantinen på Stevnshøj bliver lukket. Ældrerådet er bekendt med borgere, som ønsker at deltage, men som ikke kan komme derop, da personalet ikke må følge borgerne til og fra. Baggrunden er, at det ikke er beskrevet i kvalitetsstandarden, og at borgerne derfor ikke kan visiteres til dette.
  • Servicereduktion i hjemmeplejen på 3 mio. kr. Se også referatets punkt 128.
  • Index100 - firma som gennemgår budgetterne i de enkelte centre. Her forventes det, at der kan findes besparelser på 2 mio. kr.
 • Ud over vedtaget serviceniveau/områder der gives penge til i 2023:
  • Opnormering i socialpsykiatrien
  • Opnormering i hjælpemiddeldepot og i Voksen handicap. Ældrerådet er blevet gjort bekendt med, at der er udfordringer med lapning af for eksempel kørestole, og at der er forskel på om borgeren bor hjemme eller på plejecenter. Centerchefen følger op.
  • Lær at tackle angst og depression og aktiv bevægelse på skoler og SFO fortsætter med det eksisterende budget.
  • HR-stillinger til henholdsvis uddannelse, rekruttering og fastholdelse samt uddannelseskoordinering. Begge skal hjælpe hele kommunen.
 • Midler tilført budget 2023 jf. lov og cirkulæreprogrammet:
  • Gratis tandpleje til 18 – 21-årige.
  • Aftaler i Sundhedsreformen, som endnu ikke beskrevet.
 • Midler via anlæg til udskiftning af nødkaldeindlæg på Egehaven.


Ældrerådet blev også orienteret om:

 • Ny afsnitsleder på udeområdet starter den 1. november og inviteres med til at kommende ældrerådsmøde.
 • Stigning i antallet af klager efter TV2 udsendelse om forholdene på et plejecenter i Køge.
 • Ekstra tilsyn på Hotherhaven på baggrund af klager.
 • 2 nye ledere på Hotherhaven forventes ansat den 1. januar.
 • Ny leder på Rehabiliteringscenter Stevnshøj forventes ansat den 1. januar.
 • Hjemlighedsprojekt på Hotherhaven – flere tiltag er i gang.
 • Sygefraværsindsats, hvor alle arbejder på at nedbringe sygefravær.
 • 2 indsatser som skal øge trivsel og robusthed blandt personalet i demensafsnittet.
 • Bruttonormering/lønkroner til egne faste medarbejdere. Ældrerådet spurgte om medarbejdere, som ønsker det, kan komme op i tid, da rådet er bekendt med situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. Centerchefen følger op.
 • Udfordringer med at vikarer får højere løn og har større frihed til at vælge egne vagter. I 2023 skal Sundhed & Omsorg i gang med at etablere eget vikarkorps.


Der var en drøftelse om de mange demente på de somatiske afdelinger og hvordan udfordringen kan løses. Sundhed & Omsorg forventer at kigge på området i 2023.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen - herunder:

 • budget 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Centerchefen gennemgik følgende punkter på Social- og Sundhedsudvalgets (SSU´s) dagsorden til den 2. november:

 • Årligt dialogmøde med Stevns Frivillighedscenter.
 • Budgetopfølgning 2 som blandt andet viser, at plejecentrene har haft svært ved at holde budgettet, indtægter på mellemkommunale afregninger og socialområdet, som går nogenlunde op.
 • Udmøntning af balancekatalog vedrørende besparelser i hjemmeplejen på 3 mio. kr. SSU skal tage stilling til forvaltningens forslag om:
  • Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Medarbejderne er blevet hørt, og de ønsker samme tid hver 3. uge.
  • Bad. I den nuværende kvalitetsstandard står der bad 1 - 2 gange om ugen, og forvaltningens forslag er at dette ændres til 1 gang om ugen.
  • Reduktion af tid i plejepakkerne. Udfordringen i forhold til forslaget er, at det ikke er beskrevet. Dette er hverken ledelse eller medarbejdere tilhængere af, da det bliver op til den enkelte medarbejder at vurdere tid. Hvis det ikke bliver beskrevet, hvad der skal gøres/ikke skal gøres vil det formodentlig resultere i, at medarbejderne gør tingene for borgerne på grund af tidsmangel, frem for at borgerne skal gøre det selv. Altså at den rehabiliterende indsats forsvinder, og borgernes funktion dermed bliver dårligere.

Ældrerådet afventer høringsmaterialet, hvor høringsfristen bliver den 23. november. Formanden varslede, at der muligvis bliver indkaldt til et ekstraordinært møde.

 • Ny fritids- og Idrætspolitik.
 • Kvalitetsstandard for kontant tilskud og BPA (Borgerstyret personlig assistance). Via denne ordning kan borgeren ansætte sin egen hjælper, altså er borgeren arbejdsgiver for sine hjælpere. Ældrerådets høringsfrist bliver den 9. december.
 • Rammeaftale på det specialiserede social og undervisningsområde. Aftalen gælder for alle 17 kommuner i regionen.
 • Ny samarbejdsaftale med Café Stevnen.
 • Uanmeldte tilsyn på plejecentrene og i hjemmeplejen. Årsrapporterne i 2022 viser overordnet en tilfredshed med den hjælp borgerne får. Dokumentation på ernæringsområdet er en udfordring, og samarbejdet om vedligeholdelsestræning skal også forbedres. Der bliver lavet handleplaner over det der skal arbejdes videre med.
 • Temadrøftelser, dialogmøder og fokusområder i SSU i 2023.
 • Diverse orienteringer - denne gang også orientering om etablering af sundhedsklyngen, hvor både den administrative og den politiske klynge er i gang samt en status over personalesituationen på Egehaven.


Ældrerådet spurgte om priserne i madservice kommer til at stige på grund af inflationen. Centerchefen fortalte, at priserne ikke er steget, og at der er et loft for prisstigninger på området.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ældrerådets repræsentant i Trafiksikkerhedsrådet har været på byvandring i Rødvig sammen med repræsentanter fra borgerforeningen og forvaltningen. Se også referatets punkt 134. I forbindelse med denne orientering drøftede Ældrerådet ordningen "Giv et praj", som findes på kommunens hjemmeside. Ordningen fungerer rigtig godt.


På baggrund af Ældrerådets referat fra den 3. oktober havde centerchefen sendt en mail med tilbagemeldinger på spørgsmål og bemærkninger indenfor Teknik & Miljø. Tilbagemeldingen blev læst op under dette punkt.


I forhold til problemer med tilmeldinger til varmemøder og streaming af disse pointerede Ældrerådet, at lyden var meget dårlig. Derudover er der rigtig mange borgere, som ikke er på Facebook og derfor ikke kan benytte disse tilbud.


Ældrerådet var heller ikke tilfredse med svaret om teleslynger, og rådet henstiller på det kraftigste til, at der bliver anskaffet en teleslynge til borgermøder. Som minimum - indtil der er fundet en løsning med teleslynge, kunne man reservere de forreste pladser til borgere med dårlig hørelse.


Centerchefen orienteres via dette referat.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal drøfte et udbud vedrørende diabetesprodukter med henblik på at afgive et høringssvar senest den 16. november 2022. Vedhæftede udbudsmateriale blev sendt til Ældrerådet via mail den 6. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet drøfter udbud vedrørende diabetesprodukter med henblik på afgivelse af et høringssvar.

Beslutning

Ældrerådet drøftede høringsmaterialet og har bemærket sig, at der også har været brugerrepræsentanter med i arbejdet. Dog er Ældrerådet i tvivl, om den nye leverandør kan levere teststrips til apparater fra tidligere leverandører, eller om borgeren skal ud at skaffe et nyt testapparat. Dette vil indgå i Ældrerådets høringssvar.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 6. oktober blev et udbud vedrørende diabetesprodukter sendt i høring i Ældrerådet. Det er SKI (stat og kommune indkøb) der er tovholder på udbuddet.


Udbudsmaterialet er udarbejdet i samarbejde med en ekspertgruppe bestående af ca. 18 kommunale eksperter. Ekspertgruppen rummer både indkøbere og fagpersoner, som for eksempel diabetessygeplejersker. Derudover har SKI også samarbejdet med Diabetesforeningen, som har udpeget repræsentanter for brugerne, og de har også selv deltaget i arbejdet. Brugerrepræsentanterne har udtrykt tilfredshed med tilbudslisten, herunder bredden og de indbyggede krav til aftalens sortiment.


Sortiment

Den nye aftale til indkøb af diabetesprodukter er opdelt i to områder (også kaldet delaftaler):

 1. Diabetesprodukter
 2. Produkter til kontinuerlig glukosemåling.


Begge områder (delaftaler) indgår i denne høring.


Sortimentet på delaftale 1: Diabetesprodukter omfatter:

 • Blodsukkerapparat
 • Teststrimler
 • Fingerprikkere
 • Lancetter
 • Flergangs-insulinpenne
 • Penkanyler
 • Insulinsprøjte
 • Tilbehør


Sortimentet på delaftale 2: Produkter til kontinuerlig glukosemåling omfatter:

 • System til kontinuerlig glukosemåling, der kan anvendes uden insulinpumpe (CGM).


Aftalestart

Aftalen forventes at træde i kraft den 1. oktober 2023.


Dokumenter der sendes i høring er:

 • Vejledning til ældre- og handicapråd. Her får ældre- og handicapråd en let forståelig introduktion til, hvad udbuddet omhandler, og hvordan brugere har været inddraget i processen.
 • Bilag E: Leveringskontrakt. Hovedaftale mellem kommune og leverandør, hvor særligt afsnit 3: Leverancen er relevant.
 • Bilag B: Kravspecifikation. Her beskrives de generelle krav samt miljø- og kvalitetskrav til produkterne.
 • Bilag C: Leverandørens tilbud. Tilbudsliste med de produkter, der indgår i aftalens sortiment delt i to faner (for henholdsvis delaftale 1 og delaftale 2).
 • Bilag D: Retningslinjer for tildeling af Leveringskontrakt. Her beskrives, hvordan kommunen skal anvende en kaskademodel på delaftale 2, hvor særligt afsnit 2: Tildeling af Leveringskontrakt er relevant.


Alle dokumenter er vedhæftet som bilag, hvor især vejledningen, kravspecifikationen og tilbudslisten er relevante i forhold til formulering af et høringssvar.


Høringsfristen er den 16. november 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 3. oktober 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 3. oktober 2022.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Referatet fra den 3. oktober 2022 blev godkendt.


Dog var der behov for enkelte præciseringer i forhold til Ældrerådets nye vedtægter og forretningsorden, som forvaltningen er ved at gøre klar jf. referatets punkt 121. De nye vedtægter og forretningsorden sendes via forvaltningen til henholdsvis godkendelse og orientering i kommunalbestyrelsen.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 3. oktober 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På baggrund af den politiske mødeplan for 2023 skal Ældrerådet beslutte, hvornår rådet vil afholde de ordinære møder i 2023. Den politiske mødeplan er vedhæftet som bilag.


Ældrerådet besluttede den 3. oktober at afvente Social- og Sundhedsudvalgets (SSU´s) behandling af sagen, og dermed udsætte sagen til dette møde.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, hvornår de ordinære ældrerådsmøder i 2023 skal afholdes.Beslutning fra Ældreråd, 3. oktober 2022, pkt. 122:

Social- og Sundhedsudvalget har endnu ikke godkendt mødeplanen for 2023, og sagen udsættes derfor til næste møde.

Beslutning

Ældrerådet besluttede, at møderne i 2023 fortsat skal begynde kl. 10.15, og de ordinære møder blev fastlagt til:

 • 2. januar, dog med forbehold for at mødet aflyses/flyttes, hvis der ikke er behov for af afholde mødet.
 • 6. februar.
 • 6. marts.
 • 3. april.
 • 8. maj.
 • 1. juni.
 • 14. august.
 • 4. september.
 • 2. oktober.
 • 30. oktober.
 • 27. november.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal fastlægge mødeplan for rådets ordinære møder i 2023. Den politiske mødeplan for 2023 er vedhæftet som bilag.


I 2022 er Ældrerådets ordinære møder blevet afholdt mandage i samme uge som SSU og PMTs møder, for på den måde at kunne følge udvalgenes dagsordener.


Nyt i sagen

Den 5. oktober godkendte SSU udvalgets mødedatoer i 2023, og sagen er nu klar til behandling i Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter i forbindelse med ældrerådsmøderne finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Under denne sag skal Ældrerådet evaluere den løbende annoncering i Stevnsbladet i 2022, med henblik på at beslutte om rådet skal fortsætte annoncering på samme måde i 2023.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil fortsætte med løbende annoncering i Stevnsbladet i 2023.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Ældrerådet drøftede de tilbagemeldinger, medlemmerne har modtaget om rådets annoncer og besluttede, at ordningen skal fortsætte i 2023. Annoncerne finansieres af Ældrerådets eget budget, som i 2023 er på 146.000 kr. Næstformanden kontakter Stevnsbladet med henblik på næste års annonceplan.


Ældrerådet besluttede også, at der udover formand og næstformand skal være et medlem mere i PR-udvalget. Søren blev valgt.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

I den forrige valgperiode drøftede Ældrerådet flere gange, hvad rådet kunne gøre for at skabe større synlighed om Ældrerådet og rådets arbejde. Derfor besluttede Ældrerådet i januar at afsætte 22.000 kr. til løbende annoncering i Stevnsbladet i 2022.


Ældrerådet skal nu evaluere sagen, og hvorvidt annonceringen har givet det resultat rådet ønskede. Herefter skal Ældrerådet beslutte, om rådet skal fortsætte med løbende annoncering i 2023.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet annoncering finansieres af Ældrerådets eget budget for 2023.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Der var orienteringer fra:

 • Regionsældrerådet - næste møde er den 10. november.
 • Plushøj - møde i bruger- og pårørenderåd. Referat er endnu ikke sendt ud.
 • Hotherhaven. Bruger- og pårørenderådsmøde i demensafsnit, hvor blandt andet hjemlighedsprojektet, arrangement planlagt af støtteforeningen samt renovering af køkken var på dagsordenen. Varm mad til udeboende borgere kommer fra Madservice i Næstved, mens renoveringen er i gang.
 • Egehaven – møde i bruger- og pårørenderåd den 7. november. Imens køkkenet bliver renoveret, bliver den varme mad serveret til frokost, hvor der er mest personale til stede.
 • Trafiksikkerhedsråd. Ældrerådets repræsentant har i fællesskab med borgerforeningen i Rødvig inviteret en medarbejder fra kommunen til en byvandring i Rødvig. Flere ting er allerede ved at blive udbedret på baggrund af byvandringen.
 • Stevns Ældreboligselskab – næste møde er den 24. november.
 • Pressen. Formanden har sendt en pressemeddelelse om nyt medlem i Ældrerådet. Ældrerådet drøftede også indholdet i annoncen til uge 46.
 • Ældrerådets brochure har været til korrektur og er nu sendt til trykning. Ældrerådet forventer, at brochuren er klar medio november. Når brochuren er klar, vil Ældrerådet afholde et arrangement på biblioteket, hvor pressen inviteres med. Fordelingsplan er klar, så rådets medlemmer kan omdele brochuren.
 • Aktivitetsudvalg – går først i gang i 2023.
 • Ældrepolitisk konference i Odense den 16. november. De tilmeldte planlægger fælles kørsel.
 • Udendørs musikinstrumenter. Ældrerådet følger op på næste møde med afsnitslederen.


Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen)
 • Aktivitetsudvalg (Anna, Søren og Bodil).

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Et opdateret budget blev omdelt og gennemgået. Alle blev opfordret til at indsende diverse udlæg og tilgodehavender løbende, så budgettet hele tiden kan holdes opdateret.


Ældrerådet tog orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beslutning

Deltog ikke: Karsten P. Smith.


Ikke noget under eventuelt.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.