Dagsordener og referater

Her finder du alle åbne dagsordner og referater fra Kommunalbestyrelse, fagudvalg, kommissioner, råd og nævn.

Du kan søge på enkelte udvalg eller på referater fra en bestemt periode. 

Vi har referater fra:

Se kommende møder

Følg med i det politiske arbejde og få overblik over de politiske møder i Stevns Kommunes mødekalender.

Politisk mødekalender 2022 (pdf)

Politisk mødekalender 2023 (pdf)

Find dagsorden eller referat ved at sortere på udvalg

Dagsorden

Mandag d. 3 oktober 2022, kl. 10:15
MødestedMødelokale 1, Rådhuset
UdvalgÆldreråd

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender dagsordenen.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af dagsorden.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Jf. Ældrerådets introduktionsprogram vil rådet under denne sag blive orienteret om træningsområdet og de tilbud, som er målrettet den ældre borger.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Lederen for træningsområdet vil orientere om træning og de tilbud, som er målrettet den ældre borger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Orientering om seneste nyt fra Sundhed & Omsorg v/centerchefen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Social og Sundhed (SSU), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Sundhed & Omsorg orienterer om de sager på SSU´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor forvaltningen orienterer om de sager på dagsordenen til Plan, Miljø og Teknik (PMT), som er relevante for Ældrerådet.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Centerchefen for Teknik & Miljø orienterer om de sager på PMT´s dagsorden, som er relevante for Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende referatet fra den 5. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender referatet fra den 5. september 2022.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Godkendelse af referat fra den 5. september 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet har afgivet endnu et høringssvar til budgetforslag 2023 og skal under denne sag godkende høringssvaret - se bilag.


Høringsfristen var den 12. september, hvorfor denne sag er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til budgetforslag 2023.

Sagens gang

Ældrerådet

Beskrivelse af sagen

Den 6. september 2022 blev høringsmateriale til et udvidet balancekatalog for 2023 sendt i høring. Høringsfristen var den 12. september. Høringsperioden var meget komprimeret, hvilket Ældrerådet blev orienteret om via mail den 19. august 2022.


Ældrerådets høringssvar er videresendt til politisk behandling, hvorfor godkendelsen på dette møde udelukkende er en formel godkendelse, så sagen bliver ført til referat.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal godkende rådets høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik, som blev sendt i høring via mail den 6. september 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender rådets høringssvar til Stevns Kommunes nye Fritids- og Idrætspolitik.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Den 17. august godkendte udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv, Kultur og Turisme (AEKT) et udkast til en ny Fritids- og Idrætspolitik for Stevns Kommune. Udvalget besluttede også, at politikken skulle sendes i høring.


Den nye politik er blevet udarbejdet i løbet af 2022 med input fra mange interesserede og foreninger på området - se bilag.


Fritids- og Idrætspolitikken blev sendt i høring i Ældrerådet via mail den 6. september 2022. Ældrerådet skal under denne sag godkende rådets høringssvar, som skal videresendes lige efter dette møde - da høringsfristen er den 3. oktober 2022 kl. 12.


De indkomne høringssvar vil blive samlet i en hvidbog, vurderet af forvaltningen og indgå i den endelige politiske behandling og godkendelse af politikken i kommunalbestyrelsen til november.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Ældrerådet skal beslutte, om rådet vil afholde borgermøder i 2022.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, om rådet vil afholde borgermøder i 2022.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet har gennem noget tid drøftet fremtidens ældrepleje, på baggrund af et debatoplæg fra Social- og Ældreministeriet. Drøftelserne resulterede i, at Ældrerådet den 5. september 2022 godkendte rådets udtalelse, som efterfølgende er blevet sendt til Social- og Ældreministeren.


I forbindelse med førnævnte drøftelser i Ældrerådet blev der fremsat et forslag om, at Ældrerådet skulle afholde borgermøder i 2022.


Under denne sag skal Ældrerådet derfor beslutte, om rådet vil afholde borgermøder i 2022 og i givet fald, hvad borgermøderne skal omhandle.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle udgifter til borgermøder finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet skal godkende arbejdsgruppens forslag til ændringer i rådets vedtægter og forretningsorden. Arbejdsgruppens forslag er tilrettet jf. beslutning på ældrerådsmødet den 5. september 2022.


Arbejdsgruppens forslag til ændringer og referat fra den 5. september er vedhæftet sagen som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet godkender arbejdsgruppens forslag til ændringer af rådets vedtægter og forretningsorden.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

På ældrerådsmødet den 5. september 2022 fremlagde arbejdsgruppen et forslag til ændringer i rådets vedtægter og forretningsorden. Ældrerådet drøftede forslaget, og der blev i den forbindelse fremsat nogle få ændringsforslag.


På baggrund af ovennævnte har arbejdsgruppen nu tilrettet forslaget til ændringer, som hermed sendes til godkendelse i Ældrerådet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

På baggrund af den politiske mødeplan for 2023 skal Ældrerådet beslutte, hvornår rådet vil afholde de ordinære møder i 2023. Den politiske mødeplan er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet beslutter, hvornår de ordinære ældrerådsmøder i 2023 skal afholdes.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet skal fastlægge mødeplan for rådets ordinære møder i 2023. Den politiske mødeplan for 2023 er vedhæftet som bilag.


I 2022 er Ældrerådets ordinære møder blevet afholdt mandage i samme uge som SSU og PMTs møder, for på den måde at kunne følge udvalgenes dagsordener.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet udgifter i forbindelse med ældrerådsmøderne finansieres af Ældrerådets eget budget.

Resume

Ældrerådet har udpeget en række kontaktpersoner og valgt nogle medlemmer som repræsentanter i diverse råd, udvalg m.m. De enkelte medlemmer vil på alle ordinære ældrerådsmøder orientere om nyt indenfor hver deres område.

Indstilling

Formanden indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Ældrerådet orienteres om nyt fra:

 • Regionsældrerådet (Hans C. Bech)
 • Plejecentrene:
  • Plushøj (Lilly Meisner Pedersen)
  • Stevnshøj (Anna K.M. Hansen)
  • Hotherhaven (Bodil Nielsen)
  • Egehaven (Jette Olsen)
  • Nyt plejecenter i Store Heddinge (Anna K.M. Hansen)
 • Trafiksikkerhedsrådet (Søren Hall Jensen)
 • Indstillingsudvalget vedr. § 18 og § 79 tilskud (Susanne Kierch og Anna K. M. Hansen)
 • Stevns Ældreboligselskab (Hans C. Bech)
 • Pressen/nyheder til dagspressen/PR-udvalget (Hans C. Bech og Anna K. M. Hansen).
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets brochure (Anna K. M. Hansen, Susanne Kierch, Lilly Meisner Pedersen og Søren Hall Jensen)
 • Arbejdsgruppe vedr. Ældrerådets vedtægter og forretningsorden (Hans C. Bech, Britta Jensen-Terpet og Søren Hall Jensen). Se dagsordenspunkt 121.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ikke relevant for sagen.

Resume

Fast dagsordenspunkt hvor Ældrerådet orienteres om status for rådets budget.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

 1. Ældrerådet tager orienteringen efterretning.

Sagens gang

Ældrerådet.

Beskrivelse af sagen

Status for Ældrerådets budget 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til Ældrerådet´s møder og arbejde finansieres af ældrerådets eget budget.

Beskrivelse af sagen

Eventuelt.